Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2006. gada 17. maijā

Nr. 9/1 – 4 – 112

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

1) Likumprojekts „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā” (reģ.nr. 1678; dok.nr. 5773);

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (reģ.nr. 1688; dok.nr. 5783);

3) Likumprojekts ” Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti”                         ( reģ.nr. 1675; dok.nr. 5770);

4)Likumprojekts „Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti”      (reģ.nr. 1676; dok.nr. 5771);

5)Likumprojekts „Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku”        (reģ.nr. 1677; dok.nr. 5772);

6) Likumprojekts „Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju „ /1. lasījumam/      (reģ.nr. 1687; dok.nr. 5782).

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 6. lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu
Latvijas Republikā

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas – atbilstoši starptau­tiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojumi, kuri piemērojami attiecī­bās ar valsti vai pret citu adresātu, ko noteikusi starptautiskā organizācija, un kuru mērķis ir panākt tādu valsts rīcību, kas nodrošinātu vai atjaunotu mieru, drošību un tiesiskumu valstī, pret kuru ir vērsti attiecīgie ierobežojumi, vai attiecībā uz minēto citu adresātu vai reģionā kopumā. Latvijas Republikā pastāv šādi ierobežojumu veidi (noteikumi par sankcijām pret valsti attiecināmi arī uz minēto citu adresātu, ja no likuma neizriet citādi):

a) finanšu ierobežojumi – ierobežojumi attiecībā uz finanšu instru­mentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder valstij, ko noteikusi starptautiskā organizācija, vai ar šo valsti saistītajām personām,

b) civiltiesiskie ierobežojumi – ierobežojumi attiecībā uz jebkāda veida darījumiem ar ekonomiskajiem resursiem vai līdzekļiem, kas nav finanšu līdzekļi vai instrumenti, ja šo darījumu rezultātā minētie resursi vai līdzekļi maina īpašnieku, valdītāju vai turētāju un šo darījumu mērķis ir radīt finanšu instrumentus, finanšu līdzekļus vai cita veida ekonomiskos resursus vai līdzekļus, ar valsti, ko noteikusi starptautiskā organizācija, vai ar šo valsti saistītajām personām,

c) ceļošanas ierobežojumi – ierobežojumi ceļot starptautiskās organizāci­jas dalībvalsts teritorijā personām, kas ir saistītas ar valsti, ko noteikusi starptautiskā organizācija;

2) atbildīgā iestāde – iestāde, kura saskaņā ar šo likumu ir atbildīga par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu;

3) lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemēro­šanu – dokuments, ko izdod atbildīgā iestāde, lai ieviestu ierobežojumus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savienības Padomes regulā, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas pret kādu valsti;

4) lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi – izpildu dokuments, ko izdod atbildīgā iestāde, lai ieviestu civiltiesiskos ierobežojumus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savienības Padomes regulā, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas pret kādu valsti.

 

2.pants. Likuma mērķis ir noteikt starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanas kārtību Latvijas Republikā.

3.pants. Visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt visu veidu operācijas ar finanšu instru­mentiem un finanšu līdzekļiem, kas daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder valstīm vai personām, pret kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti finanšu ierobežojumi.

 

4.pants. Reģistros, kuriem ir publiskās ticamības raksturs un kuru ieraksts apstiprina personas mantiskās tiesības, un citos reģistros, ja ieraksts tajos norāda uz personas mantiskajām tiesībām, ir aizliegts reģistrēt personas, pret kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti civiltiesiskie ierobežojumi, kā arī īpašumus, kas tām pieder vai pār kuriem tās īsteno efektīvu kontroli.

 

5.pants. (1) Ir aizliegts veikt civiltiesiskus darījumus ar jebkāda veida ekonomiskajiem vai finanšu resursiem vai līdzekļiem vai to daļām, kas ir valsts vai ar valsti saistīto personu īpašumā, valdījumā vai turējumā vai pār kuriem tās īsteno efektīvu kontroli, ja ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti civiltiesiskie ierobežojumi attiecībā pret šo valsti.

(2) Ministru kabinets, izdodot Ministru kabineta noteikumus, var, ievērojot starptautisko organizāciju noteikto sankciju mērķi, noteikt, uz kāda veida darījumiem vai līguma priekšmetiem attiecas šā panta pirmajā daļā norādītais aizliegums.

 

6.pants. Personām, pret kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulu ir ieviesti ceļošanas ierobežojumi, ir aizliegts ieceļot Latvijas Republikas teritorijā.

 

7.pants. Ārlietu ministrija informē Ministru kabinetu par starptautisko organizāciju noteiktajām sankcijām, to pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu.

 

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par starptautisko organi­zāciju noteikto sankciju ieviešanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu un nosaka pasākumus, kas veicami to īstenošanai Latvijas Republikā.

 

9.pants. Ārlietu ministrija informē starptautiskās organizācijas par Ministru kabineta ieviestajām attiecīgo starptautisko organizāciju noteiktajām sankcijām Latvijas Republikā.

 

10.pants. (1) Par starptautisko organizāciju (tai skaitā Eiropas Savienības Padomes regulā) noteikto sankciju ieviešanu ir atbildīgas šādas iestādes:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija – attiecībā uz finanšu ierobežoju­miem;

2) Tieslietu ministrija – attiecībā uz civiltiesiskajiem ierobežojumiem;

3) Iekšlietu ministrija – attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem.

(2) Ministru kabinets, izdodot Ministru kabineta noteikumus, papildus šā panta pirmajā daļā minētajām iestādēm var norādīt arī citas atbildīgās iestādes.

 

11.pants. Atbildīgā iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem vai Eiropas Savienības Padomes regulai.

 

12.pants. Ārlietu ministrija informē atbildīgās iestādes par personām, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, kas ieviesti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

13.pants. Atbildīgās iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona atbilstoši pilnvarām, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumos vai Eiropas Savie­nības Padomes regulā noteiktajam apmēram piemērotu ierobežojumus konkrētai personai.

 

14.pants. (1) Lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemērošanu vai lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju pie­spiedu izpildi izdošanu, apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja šis likums nenosaka citu kārtību.

(2) Lēmuma par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu iz­pildi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs.

 

15.pants. Lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemē­rošanu vai lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi satur šādu informāciju:

1) atbildīgās iestādes nosaukums un adrese;

2) adresāts (fiziskās personas vārds, uzvārds un citas atbildīgās iestādes rīcībā esošās ziņas par personu vai juridiskās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs);

3) lēmuma pamatojums;

4) piemērojamās tiesību normas;

5) adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam noraidītās tiesības;

6) norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.

 

16.pan ts. Lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piemē­rošanu vai lēmums par sankciju piespiedu izpildi stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un tā apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

17.pants. Ja Ministru kabinets atceļ noteikumus vai Eiropas Savienības Padome atceļ regulu, ar kuru ir ieviestas starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas, atbildīgā iestāde, ja tā ir pieņēmusi lēmumu par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi, par to informē Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi.

 

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 117./118.nr.).

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________________.