Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Reģ

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” (Reģ.nr.1670) izskatīšanai 2.lasījumā

                                                                                                                

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 19.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 19.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs un līdzekļu turētājs

(1) Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) un citu aktīvu (turpmāk — līdzekļi) pārvaldīšanu drīkst veikt Valsts kase saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk — Komisija) ir izsniegusi speciālu atļauju (licenci) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai. Licences fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai (turpmāk — licence) izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Komisija.

(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem veic ar līdzekļu turētāja starpniecību. Līdzekļu turētājs ir juridiskā persona, kuru Komisija licencējusi kredītiestādes darbībai un ar kuru fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs noslēdzis turētājbankas līgumu. 

Līdzekļu turētāja izvēli, tā pienākumus un atbildību, kā arī turētājbankas līguma noslēgšanas un izpildes kārtību nosaka šis likums un attiecībā uz:

1) Valsts kasi — Ministru kabineta noteikumi;

2) ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām — Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums.

(4) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs izstrādā vienu vai vairākus fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus — sistematizētu tādu noteikumu kopumus, pēc kuriem notiek fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana un kuri ir izklāstīti katra attiecīgā ieguldījumu plāna prospektā. Ieguldījumu plāna prospekts (prospekti) ir Aģentūras un fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja noslēgtā līguma neatņemama sastāvdaļa. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu atbilstoši ieguldījumu plānam fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs (izņemot Valsts kasi) ir tiesīgs veikt tikai pēc attiecīgā ieguldījumu plāna prospekta reģistrācijas Komisijā. Ja ieguldījumu plāna prospekts neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Komisija atsaka tā reģistrāciju.

1.  11.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Valsts kase saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:  

"(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem veic ar līdzekļu turētāja starpniecību. Līdzekļu turētājs ir juridiskā persona, kuru Komisija licencējusi kredītiestādes darbībai un ar kuru fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs noslēdzis turētājbankas līgumu. Līdzekļu turētāja izvēli, tā pienākumus un atbildību, kā arī turētājbankas līguma noslēgšanas un izpildes kārtību nosaka šis likums un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums."; 

izslēgt ceturtās daļas trešajā teikumā vārdus "(izņemot Valsts kasi)".

 

 

 

1.  11.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Valsts kase saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:  

"(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem veic ar līdzekļu turētāja starpniecību. Līdzekļu turētājs ir juridiskā persona, kuru Komisija licencējusi kredītiestādes darbībai un ar kuru fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs noslēdzis turētājbankas līgumu. Līdzekļu turētāja izvēli, tā pienākumus un atbildību, kā arī turētājbankas līguma noslēgšanas un izpildes kārtību nosaka šis likums un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums."; 

izslēgt ceturtās daļas trešajā teikumā vārdus "(izņemot Valsts kasi)".

14.pants. Pārskati par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi un to revīzija

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs Komisijas noteiktajā kārtībā sagatavo pārskatu, kurš sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem. Pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents, kuru apstiprina attiecīgi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde vai Valsts kases izpildinstitūcija (pārvaldnieks).

2. Izteikt 14.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā: 

"Pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents, kuru apstiprina ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde."

 

 

 

2. Izteikt 14.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā: 

"Pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents, kuru apstiprina ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde."

 

3. Papildināt likumu ar 16.pantu šādā redakcijā: 

"16.pants. Valsts kases darbības pārtraukšana valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā

(1) Valsts kases pārvaldīšanā var nodot iemaksas, kas saskaņā ar šā likuma 3.panta[1] pirmo daļu reģistrētas fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontos līdz 2007.gada 1.februārim.

(2) Ar 2007.gada 1.aprīli fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, kas izvēlas vai maina fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju, netiek dota iespēja par pārvaldītāju izvēlēties Valsts kasi.

(3) Valsts kases pārvaldīšanā esošo fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontos reģistrēto fondētās pensijas kapitālu nodod pārvaldīšanā konkursa kārtībā izvēlētiem fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem līdz 2007.gada 1.jūlijam. Konkursu rīko ne agrāk kā 2007.gada 1.aprīlī. Konkursa noteikumus, kapitāla nodošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā Aģentūrai atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus, nosaka Ministru kabinets."

1

Juridiskais birojs

Likumprojekta 3.pantā (likuma 16. pantā):

ierosinām pirmo daļu saskaņot ar spēkā esošā likuma 3.panta pirmo daļu, izsakot to šādā redakcijā:

“(1) Valsts kases pārvaldīšanā var nodot fondēto pensiju shēmas dalībnieka iemaksas, ja persona saskaņā ar likuma 3.panta pirmo daļu fondēto pensiju shēmā kā dalībnieks ir reģistrēta līdz 2007.gada 1.februārim.”

Atbalstīt

3. Papildināt likumu ar 16.pantu šādā redakcijā: 

"16.pants. Valsts kases darbības pārtraukšana valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā

(1) Valsts kases pārvaldīšanā var nodot fondēto pensiju shēmas dalībnieka iemaksas, ja persona saskaņā ar likuma 3.panta pirmo daļu fondēto pensiju shēmā kā dalībnieks ir reģistrēta līdz 2007.gada 1.februārim.

(2) Ar 2007.gada 1.aprīli fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, kas izvēlas vai maina fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju, netiek dota iespēja par pārvaldītāju izvēlēties Valsts kasi.

(3) Valsts kases pārvaldīšanā esošo fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontos reģistrēto fondētās pensijas kapitālu nodod pārvaldīšanā konkursa kārtībā izvēlētiem fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem līdz 2007.gada 1.jūlijam. Konkursu rīko ne agrāk kā 2007.gada 1.aprīlī. Konkursa noteikumus, kapitāla nodošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā Aģentūrai atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus, nosaka Ministru kabinets."

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 1.janvārim fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tikai Valsts kase. Ministru kabinets izvērtē fondēto pensiju shēmas darbības rezultātus 2003.gadā un līdz 2004.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai priekšlikumus par Valsts kases turpmāko darbību fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā.

5. Valsts kase fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijas valsts vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, hipotekārajās ķīlu zīmēs, noguldījumu sertifikātos un termiņnoguldījumos bankās, ievērojot šā likuma 12.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, un tikai tādā valūtā, kādā tiek veiktas fondētās pensijas kapitāla izmaksas.

6. Uz Valsts kasi neattiecas šā likuma normas par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja licencēšanu, kā arī 11.panta septītā un astotā daļa, 12.panta pirmā daļa, trešā daļa un ceturtās daļas 3.punkts, kā arī 13.panta ceturtā un piektā daļa.

4. Izslēgt pārejas noteikumu 1., 5. un 6.punktu.

 

 

 

4. Izslēgt pārejas noteikumu 1., 5. un 6.punktu.

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 "9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.oktobrim:

1) izdara nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību";

2) izdod šā likuma 16.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

10. Grozījumi šā likuma 11.pantā, 14.pantā un pārejas noteikumos par 1., 5. un 6.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā."

2

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5.pantā (pārejas noteikumu 9.punkta 2.apakšpunktā un 10.punktā) vārdu “šā”.

 

Atbalstīt

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 "9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.oktobrim:

1) izdara nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību";

2) izdod likuma 16.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

10. Grozījumi likuma 11.pantā, 14.pantā un pārejas noteikumos par 1., 5. un 6.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā."

 [1] 3.pants. Personas, kas piedalās fondēto pensiju shēmā

(1) Kā fondēto pensiju shēmas dalībnieki tiek reģistrētas visas personas, kuras saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir pakļautas valsts pensiju apdrošināšanai un kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā nav sasniegušas 30 gadu vecumu.

(2) Valsts pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem (ieskaitot), dalību fondēto pensiju shēmā var uzsākt brīvprātīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk —Aģentūra).

(3) Sociāli apdrošināto personu reģistrācija fondēto pensiju shēmā tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.