Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2006. gada 17. maijā

Nr. 9/1 – 4 – 111

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1)Likumprojekts „Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem” (reģ.nr.1668; dok.nr. 5762);

 

2) Likumprojekts „Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem” (reģ.nr. 1600; dok.nr. 5520);

 

3) Likumprojekts „Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu” (reģ.nr. 1680; dok.nr. 5775);

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos  likumprojektus  par steidzamiem.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3. lp.

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                             Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem

 

1.pants. Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumi (turpmāk – Statūtu grozījumi), kas pieņemti Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 20.diplomātiskajā sesijā 2005.gada 30.jūnijā, ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Statūtos paredzētās saistības koordinē Ārlietu ministrija.

 

3.pants. Statūtu grozījumi stājas spēkā to 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Statūtu grozījumu teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _________________________.