Aizsardzības un iekšlietu komisija

2006. gada ____ jūnijā

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 13.jūnija sēdē ir izskatījusi par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (reģ.nr.1667) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Ieroču aprites likumā” (reģ.nr.1667) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

steidzams

Grozījumi Ieroču aprites likumā

(reģ.nr.1667)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(5)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

19.pants. Fiziskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvietot ieročus un speciālos līdzekļus, kā arī iegādāties un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) . . .

(6) Latvijas pilsonim Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, kurš sasniedzis 21 gada vecumu (ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt vai glabāt un nēsāt B kategorijas pusautomātiskos, atkārtotas darbības un viena šāviena īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 9 milimetriem, un to munīciju un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās, kā arī pielietot pašaizsardzībai.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Papildināt 19.panta sesto daļu pēc vārdiem “Latvijas pilsonim” ar vārdiem vārdiem “Latvijas nepilsonim”.

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

34.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Veidot ieroču vai munīcijas kolekcijas (izņemot Latvijas Republikā aizliegtos ieročus, bet ieskaitot tādus ieročus, uz kuriem šis likums neattiecas) ir tiesīgas valsts institūcijas, pašvaldību muzeji vai Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti privātie muzeji, kā arī Latvijas pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ja uz minētajiem pilsoņiem, juridisko personu vadītājiem un darbiniekiem, kas tieši saistīti ar ieroču un munīcijas glabāšanu vai apsardzi, neattiecas šā likuma 20.pantā (izņemot 5.punktu) noteiktie ierobežojumi. Šā panta noteikumi neattiecas uz ieroču un munīcijas izstādēm un preču paraugiem.

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Papildināt 34.panta pirmo daļu pēc vārdiem “Latvijas pilsoņi” ar vārdiem “Latvijas nepilsoņi”.

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

36.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumi

(1) . . .

(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un kuru darbinieki, kas tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi (ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi), un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.

(3) . . .

 

3

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 36.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un kuru darbinieki, kas tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi (ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi), un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.”

 

Noraidīt

 

 

47.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu izņemšana

(1) . . .

(3) Valsts robežsardzei ir tiesības izņemt un nodot Valsts policijai nelikumīgi lietotus, pārvadātus, pārvietotus vai glabātus ieročus, munīciju, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises, speciālos līdzekļus vai pirotehniskos izstrādājumus.

(4) Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu izņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Papildināt 47.panta trešo daļu aiz vārdiem "Valsts robežsardzei" ar vārdiem "un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestam".

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 47.panta trešo daļu pēc vārdiem "Valsts robežsardzei" ar vārdiem "un Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestam".

48.pants. Ieroču uzskaite Latvijas Republikā

(1) . . .

(6) Valsts policija kontrolšāvienus izdara par maksu. Maksas apmēru un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka Iekšlietu ministrija.

(7) . . .

 

 

4

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars:

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 48.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts policija kontrolšāvienus izdara par maksu saskaņā ar apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.””

Atbalstīt

 

 

2. Izteikt 48.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts policija kontrolšāvienus izdara par maksu saskaņā ar apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.”

49.pants. Ieroču, munīcijas un pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija Latvijas Republikā

(1) . . .

(3) Valsts policija pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanu izdara par maksu. Maksas apmēru un iegūto līdzekļu izlietojumu nosaka iekšlietu ministrs.

 

 

5

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars:

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 49.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts policija pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanu izdara par maksu saskaņā ar apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.””

Atbalstīt

 

 

3. Izteikt 49.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts policija pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanu izdara par maksu saskaņā ar apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.”