2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2006.gada 30. martā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________                   _______________________

 

 

2. ______________________                   _______________________

 

 

3. ______________________                   _______________________

 

 

4. ______________________                   _______________________

 

 

5. ______________________                   _______________________

 

 

6. ______________________                   _______________________

 

 

7. ______________________                   _______________________

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr., 1999, 11.,23.nr., 2002, 2.nr.,2004, 6.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1.Izteikt Pārejas noteikumu 41. punkta 1. teikumu šādā redakcijā:

 

“41. Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un invaliditātes pensijas saņēmējiem neatkarīgi no to kopējā apdrošināšanas stāža, ja piešķirtās pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 105 latus (ieskaitot pensiju vai tās daļu, ko izmaksā citas Latvijas institūcijas, ES un EEZ dalībvalstis un valstis, ar kurām noslēgti starptautiski līgumi sociālās drošības jomā) , līdz 2009.gada 31.decembrim par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piešķir piemaksu par katru stāža gadu atbilstoši sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem.”


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par valsts pensijām” Pārejas noteikumi nosaka, ka tiek noteiktas piemaksas pie vecuma pensijas, kuru lielums nepārsniedz 105 Ls, ja pensionāra kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Piemaksas neattiecas uz personām, kuras saņem invaliditātes pensiju, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem. Invaliditātes pensiju saņēmēji lūdz noteikt viņiem piemaksas neatkarīgi no nostrādāto gadu skaita, jo invaliditātes iestāšanās var būt bijusi par iemeslu īsākam nostrādātā laika periodam. 

 

 

 

2. Likumprojekta būtība

 

Izmaiņas likumprojektā dod iespēju piešķirt piemaksas invaliditātes pensijas saņēmējiem neatkarīgi no pensijas saņēmēja kopējā apdrošināšanas stāža ilguma.

 

 

3. Cita informācija

Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz iedzīvotāju vēstulēm un nevalstisko organizāciju iesniegumiem.

 

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Šo jomu neskar.

 

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Uzlabosies sociāli maznodrošināto personu ekonomiskie apstākļi, tiks ievērots sociālā taisnīguma princips, tiks atvieglota zāļu iegāde invalīdiem.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Šo jomu neskar.

 

 

5.Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Saglabāsies līdzšinējā apjomā.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nebūtiski palielināsies izdevumi no sociālā budžeta.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes ziņām 2005.gadā bija 74,6 tūkstoši invaliditātes pensiju saņēmēju, no kuriem tikai neliela daļa ir šo likuma grozījumu objekti.

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Sociālā budžeta izpildes palielinājums

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav jāgatavo jauni Ministru kabineta noteikumi.

 

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām likumprojekts atbilst

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar invalīdu biedrību pārstāvjiem (Cēsu rajona nodaļa, Neredzīgo biedrība u.c. )

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Lūdz ierosināt likuma izmaiņas

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Veiktas konsultācijas un pārrunas

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 -

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izpilde tiks veikta, neveidojot jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts “Latvijas Vēstnesī”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīda tiesību realizēšanai piemērojams vispārējais administratīvais process

 

4. Cita informācija