Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

2006. gada 28. septembrī

 

 9/4 – 4 -                                                          

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes  darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Repatriācijas likumā” (reģ.nr.1646) izskatīšanai 3. lasījumā.

             

Pielikumā: likumprojekts 3. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

         

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētāja                                             Ingrīda Circene

 

 

 


Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Likumprojekts 3. lasījumam

26.09.06.

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi  Repatriācijas likumā”

(reģ.nr.1646)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

2. lasījuma redakcija

Nr.

p.k

Iesniegtie priekšlikumi

(12)

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā  redakcija 

3. lasījumam

 

Repatriācijas likums

 

Grozījumi  Repatriācijas likumā

 

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi  Repatriācijas likumā

 

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir:

 

2) veicināt cittautiešu brīvprātīgu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē;

 

 

1.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

 Izteikt likuma 1. panta otro punktu šādā redakcijā:

 

“2) veicināt Latvijas deokupāciju un dekolonizāciju, sekmējot cittautiešu brīvprātīgu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē vai izceļošanu uz citu valsti”.

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

2.pants. Repatriants

Repatriants ir persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā.

 

 

2.

 Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Izteikt likuma 2. pantu šādā redakcijā:

 

“2. pants. Repatriants un izceļotājs

(1) Repatriants ir persona:

1) kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā;

2) kura ieradusies Latvijā tās okupācijas laikā vai šādas personas pēcnācējs un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi savā etniskajā dzimtenē.

(2) Izceļotājs šā likuma izpratnē ir persona, kura ieradusies Latvijā tās okupācijas laikā, vai šādas personas pēcnācējs, un kura ir izteikusi vēlmi izceļot no Latvijas uz trešo valsti

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

3.pants. Repatrianta ģimenes locekļi

(1) Tiesības ieceļot Latvijā kopā ar repatriantu ir šādiem viņa ģimenes locekļiem:

 

 

 

 

1) repatrianta laulātajam;

2) repatrianta un viņa laulātā nepilngadīgajiem un apgādībā esošajiem bērniem (arī adoptētajiem);

3) repatrianta vecākiem, kuri ir viņa apgādībā.

(2) Nepilngadīgo personu vecumā no 14 līdz 18 gadiem atļauts repatriēt, ja saņemta šīs personas rakstveida piekrišana.

(3) Nepilngadīgajām personām vecumā no 16 līdz 18 gadiem ir tiesības patstāvīgi repatriēties, ja saņemta ar viņu kopā dzīvojošo vecāku (aizbildņu) rakstveida piekrišana un ja attiecīgās Latvijas pilsētas vai pagasta aizbildnības vai aizgādnības iestādes devušas savu piekrišanu.

 

 

3.

 Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Izteikt likuma 3. pantu šādā redakcijā:

 

“3.pants. Repatrianta un izceļotāja ģimenes locekļi

 

(1) Tiesības ieceļot Latvijā vai izceļot no tās kopā ar repatriantu un izceļotāju ir šādiem viņa ģimenes locekļiem:

1) repatrianta un izceļotāja laulātajam;

2) repatrianta un izceļotāja un viņu laulātā nepilngadīgajiem un apgādībā esošajiem bērniem (arī adoptētajiem);

3) repatrianta un izceļotāja vecākiem, kuri ir viņa apgādībā.

(2) Nepilngadīgajām personām vecumā no 15 līdz 18 gadiem ir tiesības patstāvīgi repatriēties vai izceļot, ja saņemta ar viņām kopā dzīvojošo vecāku (aizbildņu) rakstveida piekrišana.”

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

5.pants. Ministru kabineta kompetence repatriācijas jomā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabinets:

1) ierosina noslēgt starpvalstu līgumus repatriācijas jautājumos un izstrādā šo līgumu projektus;

2) izstrādā ar repatriāciju saistīto likumu un citu normatīvo aktu projektus;

3) koordinē valsts un pašvaldību institūciju darbību;

4) (izslēgts ar 03.02.2005. likumu);

5) nosaka repatriantam izsniedzamo pabalstu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību;

6) izstrādā repatriācijas programmu;

7) (izslēgts ar 19.01.2006. likumu);

8) apstiprina noteikumus par materiālās palīdzības sniegšanu repatriantiem.

 

 

4.

 Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

 Izteikt likuma 5. pantu šādā redakcijā:

 

“5.pants. Repatriācijas un izceļošanas programma un finansējums

(1) Repatriācijas un izceļošanas programmas mērķis ir veicināt latviešu un lībiešu (līvu) pārcelšanos un pastāvīgu dzīvi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas deokupāciju un dekolonizāciju, sekmējot cittautiešu brīvprātīgu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē vai izceļošanu uz citu valsti.

(2) Ministru kabinets:

 

1) izstrādā un apstiprina repatriācijas un izceļošanas programmu;

2) izstrādā ar repatriācijas vajadzībām un izceļošanas veicināšanai nepieciešamo ikgadējo budžeta līdzekļu pieprasījumu un iekļauj to valsts budžeta projektā.”

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

7.pants. Repatriācijas fonds

(Izslēgts ar 03.02.2005. likumu)

 

 

5.

 Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Izteikt likuma 7. pantu šādā redakcijā:

 

“7. pants. Repatriācijas un izceļošanas fonds

(1) Repatriācijas un izceļošanas fonds (turpmāk – Fonds) ir Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas, repatriācijas un izceļošanas lietās sekretariāta pārziņā esoša institūcija, kuras uzdevums veicināt personu repatriāciju un integrāciju.

(2) Fonda līdzekļus veido ikgadējā valsts budžeta dotācija, juridisko un fizisko personu ziedojumi, ārvalstu un starptautisko organizāciju finanšu palīdzība.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

9.pants. Dokumentu iesniegšana repatrianta statusa iegūšanai

(2) Persona, kura vēlas repatriēties un dokumentu iesniegšanas brīdī nav Latvijas pilsonis, iesniedz:

2) dokumentu, kas apliecina personas latvisko vai lībisko izcelsmi;

6) rakstveida apliecinājumu tam, ka personai nav tādu veselības traucējumu vai slimību, kas apdraud sabiedrības drošību un tās locekļu veselību un ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā;

 (3) Repatrianta ģimenes loceklis, kurš vēlas ieceļot Latvijas Republikā kopā ar repatriantu, iesniedz:

5) rakstveida apliecinājumu tam, ka personai nav tādu veselības traucējumu vai slimību, kas apdraud sabiedrības drošību un tās locekļu veselību un ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizstāt 9.panta otrās daļas 6.punktā un trešās daļas 5.punktā vārdus "ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā" ar vārdiem "kas noteiktas saskaņā ar Imigrācijas likumu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 9.panta otrās daļas 6.punktā un trešās daļas 5.punktā vārdus "ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā" ar vārdiem "kas noteiktas saskaņā ar Imigrācijas likumu".

 

10.pants. Ierobežojumi attiecībā uz repatrianta statusa iegūšanu

(1) Repatriācijas atļaujas netiek izsniegtas personām, kuras:

1) ar antikonstitucionālām metodēm ir vērsušās pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai Latvijā pastāvošo valsts varu, ja tas konstatēts ar tiesas spriedumu;

 

 

 

 

 

2) pauž fašisma, šovinisma, nacionālsociālisma, komunisma vai citas totalitārisma idejas vai musina uz nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību;

3) ir kādas ārvalsts valsts varas, pārvaldes vai tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas;

4) dien kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, izlūkdienestā, drošības dienestā vai policijā (milicijā);

5) ir bijušas PSRS VDK, izlūkdienesta vai drošības dienesta darbinieki, informatori, aģenti vai arī konspiratīvo dzīvokļu turētāji, ja šis fakts konstatēts likumā noteiktajā kārtībā;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās pret Latvijas Republiku PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) iekļautas to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz Latvijas pilsoņiem.

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

 Izteikt likuma 10. pantu šādā redakcijā:

 

“10. pants. Ierobežojumi attiecībā uz repatrianta statusa iegūšanu personām, kuras vēlas ieceļot Latvijā

 

Repatrianta statuss netiek piešķirts personām, kuras pēc kompetentu iestāžu atzinuma, vai arī ja tas ir konstatēts ar tiesas spriedumu:

 

1) ir vērsušās pret Latvijas Republikas neatkarību, demokrātisko parlamentāro valsts iekārtu vai ar antikonstitucionālām metodēm vērsušās pret pastāvošo valsts varu Latvijā;

2) paudušas šovinisma, nacionālsociālisma, komunisma vai citas totalitārisma idejas vai musinājušas uz nacionālo vai rasu naidu vai nesaticību;

3) ir kādas ārvalsts valsts varas, pārvaldes vai tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas;

4) dien kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, izlūkdienestā, drošības dienestā vai policijā (milicijā);

5) ir bijušas PSRS VDK, izlūkdienesta vai drošības dienesta darbinieki, informatori, aģenti vai arī konspiratīvo dzīvokļu turētāji;

6) pēc 1991. gada 13.janvāra darbojušās pret Latvijas Republiku PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) publiski izrādījušas necieņu Latvijas valstij vai tās simboliem, publiski slavinājušas Latvijas okupācijas varu vai tās simbolus, noliegušas Latvijas okupācijas faktu;

8)iekļautas to ārvalstnieku sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta;

9) ir saistītas ar terorismu;

10) ir sodītas par tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas ir noziedzīgs nodarījums arī Latvijā.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt 10.panta pirmo daļu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

“8) publiski izrādījušas necieņu Latvijas valstij vai tās simboliem vai noliegušas Latvijas okupācijas faktu;

9) ir sodītas par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas ir noziedzīgs nodarījums arī Latvijā, ja sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 10.panta pirmo daļu ar  8. un 9. punktu šādā redakcijā:

 

“8) publiski izrādījušas necieņu Latvijas valstij vai tās simboliem vai noliegušas Latvijas okupācijas faktu;

9) ir sodītas par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas ir noziedzīgs nodarījums arī Latvijā, ja sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.”

12.pants. Repatrianta statusa zaudēšana

(1) Persona zaudē repatrianta statusu vai arī repatrianta ģimenes loceklim tiek anulēta uzturēšanās atļauja, ja Pārvaldei kļuvis zināms, ka:

1) persona sniegusi nepatiesas ziņas;

 

8.

Deputāts V. Buzajevs

 

Papildināt 12.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “sniegusi” ar vārdu “apzināti”.

 

 

Neatbalstīts

 

21.pants.

Fondu un sabiedrisko organizāciju uzņēmumu atbrīvošana no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas

(Izslēgts ar 19.01.2006. likumu)

22.pants.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide ziedotājiem

(Izslēgts ar 19.01.2006. likumu)

 

 

9.

 Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Izteikt likuma 21. 22. pantu kā likuma 21. pantu šādā redakcijā:

 

“21. pants. Nodokļu atvieglojumi par repatriācijas un izceļošanas veicināšanu

Fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaidi likumā noteiktajā kārtībā par naudas ziedojumu Fondam, vai repatriāciju vai izceļošanu veicinošai sabiedriskā labuma organizācijai.”

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

23.pants. Izceļotājs

Izceļotājs ir persona, kas izceļo no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

 

 

 

10.

 Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Izslēgt likuma 23. pantu.

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

11.

Deputāts V. Buzajevs

 

Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

“27.1 pants. Izceļošanas pabalsts

Izceļotājiem un viņu ģimenes locekļiem izceļošanas pabalstu izmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

Neatbalstīts

 

Pārejas noteikumi

 

 

12.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 8.,9. un 10. punktu šādā redakcijā:

 

“8. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. janvārim pārveido Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu par Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas, repatriācijas un izceļošanas lietās sekretariātu.

9. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. janvārim nodibina Repatriācijas un izceļošanas fondu un pieņem visus ar Fonda darbību saistītos normatīvos aktus.

10. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. martam izstrādā un pieņem repatriācijas un izceļošanas veicināšanas programmu.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 


Likumprojekts 3. lasījumam

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi  Repatriācijas likumā

 

 

 

      Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.panta otrās daļas 6.punktā un trešās daļas 5.punktā vārdus "ir minēti Veselības ministrijas apstiprinātajā sarakstā" ar vārdiem "kas noteiktas saskaņā ar Imigrācijas likumu".

2. Papildināt 10.panta pirmo daļu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

 

“8) publiski izrādījušas necieņu Latvijas valstij vai tās simboliem vai noliegušas Latvijas okupācijas faktu;

9) ir sodītas par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas ir noziedzīgs nodarījums arī Latvijā, ja sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā”.