Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

2006.gada 28.jūnijā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"” (reģ.nr.1645) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 2 lapām.

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                       J.Stalidzāne

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu" (reģ.nr.1645)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

 

PRIEKŠLIKUMI NAV IESNIEGTI

 

Izdarīt likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

2. Līdzekļus, kas izlietoti tīšu noziedzīgu darbību rezultātā cietušo stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai, piedzen tiesa, taisot spriedumu krimināllietā.

 

1. Izslēgt 2.pantu.

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 2.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ja prasību par stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai izlietoto līdzekļu piedziņu izskata pēc tiesvedības pabeigšanas krimināllietā vai krimināllietas izbeigšanas likumā paredzētajos gadījumos, kā arī ja kaitējums cietušā veselībai nodarīts organizācijas vainas dēļ, šo līdzekļu piedziņa notiek civilprocesa kārtībā.

 

2. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

 

"3. Institūcija, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura cietušajam sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem, izlietotos līdzekļus no šā likuma 1.pantā minētās personas vai organizācijas piedzen Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

2. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

 

"3. Institūcija, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura cietušajam sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem, izlietotos līdzekļus no šā likuma 1.pantā minētās personas vai organizācijas piedzen Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka atbilstoši faktiski izlietoto līdzekļu summai Latvijas Republikas Veselības ministrijas noteiktajā kārtībā.

 

4. Stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību."

 

 

 

Red.prec.

4. Stacionārajai un ambulatoriskajai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību."

 

 


Likumprojekts 3.lasījumam

 

 

 

Grozījumi likumā “Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai

izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu”

 

 

Izdarīt likumā “Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 2.pantu.

 

2. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

“3. Institūcija, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura cietušajam sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem, izlietotos līdzekļus no šā likuma 1.pantā minētās personas vai organizācijas piedzen Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Stacionārajai un ambulatoriskajai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību.”