Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

2006.gada 01.jūnijā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu"” (reģ.nr.1645) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                       J.Stalidzāne

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu" (reģ.nr.1645)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

 

PRIEKŠLIKUMI NAV IESNIEGTI

 

Izdarīt likumā "Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 11.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

2. Līdzekļus, kas izlietoti tīšu noziedzīgu darbību rezultātā cietušo stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai, piedzen tiesa, taisot spriedumu krimināllietā.

 

1. Izslēgt 2.pantu.

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 2.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ja prasību par stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai izlietoto līdzekļu piedziņu izskata pēc tiesvedības pabeigšanas krimināllietā vai krimināllietas izbeigšanas likumā paredzētajos gadījumos, kā arī ja kaitējums cietušā veselībai nodarīts organizācijas vainas dēļ, šo līdzekļu piedziņa notiek civilprocesa kārtībā.

 

2. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

 

"3. Institūcija, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura cietušajam sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem, izlietotos līdzekļus no šā likuma 1.pantā[1] minētās personas vai organizācijas piedzen Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

2. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

 

"3. Institūcija, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura cietušajam sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem, izlietotos līdzekļus no šā likuma 1.pantā minētās personas vai organizācijas piedzen Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka atbilstoši faktiski izlietoto līdzekļu summai Latvijas Republikas Veselības ministrijas noteiktajā kārtībā.

 

4. Stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību."

 

 

 

4. Stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību."

 

 [1] 1. Līdzekļi, kas izlietoti cietušā stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai, ja kaitējums cietušā veselībai nodarīts tīšu noziedzīgu darbību rezultātā (izņemot kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas vai piepeša stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, ko radījusi vardarbība vai smags goda aizskārums no cietušā puses), kā arī ja kaitējums cietušā veselībai nodarīts organizācijas vainas dēļ,-

tiek piedzīti tās institūcijas labā, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem:

1) no personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par vainīgām šo noziegumu izdarīšanā;

2) no organizācijām, kuru vainas dēļ nodarīts kaitējums cietušo veselībai.