Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

2006.gada 24.maijā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” (reģ.nr.1637, atzīts par steidzamu).

 

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 11 lapām

 

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                            J.Stalidzāne

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (reģ.nr.1637, steidzams)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Aktīvie nodarbinātības pasākumi

(1) Aktīvie nodarbinātības pasākumi ir šādi:

1) profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana;

2) algoti pagaidu darbi;

 

 

 

 

 

3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai;

 

1. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši pasākumi sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidei un psiholoģiskā atbalsta pasākumi, pasākumi darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī darba meklēšanas metožu apguvei, neformālās izglītības ieguvei un pasākumi tālākizglītības izvēlei, nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un citi pasākumi, kas veicina bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū;”;

 

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā: 

1. 3.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši pasākumi sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidei un psiholoģiskā atbalsta pasākumi, pasākumi darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī darba meklēšanas metožu apguvei, neformālās izglītības ieguvei, tai skaitā valsts valodas apguvei un tālākizglītības izvēlei, nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī citi pasākumi, kas veicina bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū;”;

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. 3.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši pasākumi sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidei un psiholoģiskā atbalsta pasākumi, pasākumi darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī darba meklēšanas metožu apguvei, neformālās izglītības ieguvei, tai skaitā valsts valodas apguvei un tālākizglītības izvēlei, nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī citi pasākumi, kas veicina bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū;”;

 

4) pasākumi noteiktām personu grupām, jo īpaši personām no 15 līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam; personām, kurām ir noteikta invaliditāte; personām ar garīga rakstura traucējumiem (pasākums "Atbalstītais darbs"); personām divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām; personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; personām, kuras Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu (turpmāk — ilgstošie bezdarbnieki); personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs un citām mērķa grupām saskaņā ar Latvijas Nacionālo rīcības plānu nodarbinātības veicināšanai;

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus “divu mēnešu laikā” ar vārdiem “sešu mēnešu laikā”.

 

 

aizstāt 4.punktā vārdus “divu mēnešu laikā” ar vārdiem “sešu mēnešu laikā”.

 

 

aizstāt 4.punktā vārdus “divu mēnešu laikā” ar vārdiem “sešu mēnešu laikā”.

 

 

(2) Aktīvo nodarbinātības pasākumu mērķis ir īstenot darba tirgus politiku, lai samazinātu bezdarbu, jo īpaši lai:

1) motivētu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu;

2) veicinātu darba tirgus apstākļiem piemēroties spējīga un apmācīta darbaspēka veidošanu;

3) veicinātu indivīda konkurētspējas paaugstināšanu;

4) veicinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu personām, kuras vēlas iekļūt darba tirgū.

 

 

 

 

 

(3)....

 

 

 

2.

Deputāts Juris Sokolovskis

 

Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Aktīvos nodarbinātības pasākumus īsteno valsts valodā un mazākumtautību valodās. “

 

 

Neatbalstīts

 

4.pants. Ministru kabineta kompetence

(1)....

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirama stipendija un īres un transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī stipendijas un kompensācijas apmēru.(...)

2. Papildināt 4.panta trešo daļu ar vārdiem “un kārtību, kādā piešķirama stipendija neformālās izglītības ieguves laikā, kā arī stipendijas apmēru”.

 

 

 

2. Papildināt 4.panta trešo daļu ar vārdiem “un kārtību, kādā piešķirama stipendija neformālās izglītības ieguves laikā, kā arī stipendijas apmēru”.

6.pants. Nodarbinātības valsts aģentūra

1) Valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūra ir Labklājības ministrijas pārraudzībā.

(2) Nodarbinātības valsts aģentūra tiek finansēta no valsts pamatbudžeta, ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas, dāvinājumiem un ziedojumiem, kā arī citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

(3) Nodarbinātības valsts aģentūra:

1).....

17) organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

18)......

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts Juris Sokolovskis

 

Papildināt 6.panta trešo daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:

“18) organizē un īsteno bezmaksas valsts valodas kursus bezdarbniekiem un darba meklētājiem.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

(Iestrādāts atbildīgās komisijas 1. priekšlikumā)

 

 

 

 

7.pants. Bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi

(1)......

(4) Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru finansē no nodarbinātības speciālā budžeta, ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas, dāvinājumiem un ziedojumiem, kā arī citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus “no nodarbinātības speciālā budžeta” ar vārdiem “no valsts pamatbudžeta”.

 

 

 

 

3. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus “no nodarbinātības speciālā budžeta” ar vārdiem “no valsts pamatbudžeta”.

 

9.pants. Aktīvo nodarbinātības pasākumu, bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu un projektu finansēšana

(1)....

(2) Bezdarbnieku profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai, pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, šā likuma 6.panta trešās daļas 17.punktā minētos pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus finansē, kā arī stipendijas, īres un transporta izdevumus bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta.

(3) Algotus pagaidu darbus un šā likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētos pasākumus finansē no valsts pamatbudžeta.

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Aktīvos nodarbinātības pasākumus finansē, kā arī stipendiju un īres un transporta izdevumus bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta.

(3) Bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus finansē no valsts pamatbudžeta.”

 

 

 

 

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Aktīvos nodarbinātības pasākumus finansē, kā arī stipendiju un īres un transporta izdevumus bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta.

(3) Bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus finansē no valsts pamatbudžeta.”

 

 

10.pants. Bezdarbnieka statusa iegūšana

(1) Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ir personai, kura:

1) ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ir Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušas personas laulātais, vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa ?piešķiršanu Latvijā;

2) nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”);

3) meklē darbu;

4) ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;

5) ir sasniegusi 15 gadu vecumu;

6) nav sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu;

7) neiegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

8) neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

9) nav pilnā valsts apgādībā.

(2) Par darbspējīgu šā likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

(3)....

5. Papildināt 10.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieka statusu nepiešķir personai, kurai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darba nespēja.”.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 10.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja personai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darba nespēja, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieka statusu šai personai piešķir pēc pārejošas darba nespējas izbeigšanās.””

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

5. Papildināt 10.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja personai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darbnespēja, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieka statusu šai personai piešķir pēc pārejošas darbnespējas izbeigšanās.”

12.pants. Bezdarbnieka statusa zaudēšana un tā iegūšana no jauna

(1) Bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir:

1).....

9) iesaukums valsts obligātajā militārajā dienestā;

6. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 9.punktu.

 

 

 

 

6. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 9.punktu.

 

13.pants. Bezdarbnieka tiesības

Bezdarbniekam ir tiesības:

1) piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, noslēdzot aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumu;

2)......

7. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;”;

 

 

 

7. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;”;

3) saņemt stipendiju un īres un transporta izdevumu kompensāciju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā (...);

 

papildināt 3.punktu ar vārdiem “un saņemt stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā”.

 

 

 

papildināt 3.punktu ar vārdiem “un saņemt stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā”.

14.pants. Bezdarbnieka pienākumi

(1) Bezdarbniekam ir pienākums:

1) patstāvīgi un ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību aktīvi meklēt darbu (...);

 

8. 14.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem  “nekavējoties pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas sniegt priekšlikumus Nodarbinātības valsts aģentūrai individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;”;

 

 

 

 

(redakcionāli precizēts)

8. 14.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem “un pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas nekavējoties sniegt priekšlikumus Nodarbinātības valsts aģentūrai individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;”;

 

4) piedalīties aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

 

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;”;

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;”;

 

(3) Neierašanās Nodarbinātības valsts aģentūrā šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

1).....

5) ierašanās nav iespējama sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai citu aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā noteikto pienākumu veikšanu;

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus “vai citu aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā noteikto pienākumu veikšanu” ar vārdiem “vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu”.

 

 

 

 

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus “vai citu aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā noteikto pienākumu veikšanu” ar vārdiem “vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu”.

 

17.pants. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

(1) Sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci.

(....)

9. Papildināt 17.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, minētajam komersantam ir pienākums pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Latvijā rakstveidā par to informēt Nodarbinātības valsts aģentūru.”.

 

 

 

9. Papildināt 17.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, minētajam komersantam ir pienākums pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Latvijā rakstveidā par to informēt Nodarbinātības valsts aģentūru.”

Pārejas noteikumi

1. .....

7.....

8.....

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Grozījumi likuma 7.panta ceturtajā daļā par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras finansēšanu no valsts pamatbudžeta un grozījumi 9.panta trešajā daļā par bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.”.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lūka

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Grozījumi likuma 4.panta trešajā daļā, 9.panta otrajā daļā un 13.panta 3.punktā par stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(redakcionāli precizējot)

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 4.panta trešajā daļā, 9.panta otrajā daļā un 13.panta 3.punktā izdarītie grozījumi attiecībā uz stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

8. Grozījumi šā likuma 7.panta ceturtajā daļā par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras finansēšanu no valsts pamatbudžeta un 9.panta trešajā daļā par bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

 

 


Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 3.panta pirmajā daļā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši pasākumi sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidei un psiholoģiskā atbalsta pasākumi, pasākumi darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī darba meklēšanas metožu apguvei, neformālās izglītības ieguvei, tai skaitā valsts valodas apguvei un tālākizglītības izvēlei, nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī citi pasākumi, kas veicina bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū;”;

aizstāt 4.punktā vārdus “divu mēnešu laikā” ar vārdiem “sešu mēnešu laikā”.

 

2. Papildināt 4.panta trešo daļu ar vārdiem “un kārtību, kādā piešķirama stipendija neformālās izglītības ieguves laikā, kā arī stipendijas apmēru”.

 

3. Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus “no nodarbinātības speciālā budžeta” ar vārdiem “no valsts pamatbudžeta”.

 

4. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Aktīvos nodarbinātības pasākumus finansē, kā arī stipendiju un īres un transporta izdevumus bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta.

(3) Bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus finansē no valsts pamatbudžeta.”

 

5. Papildināt 10.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja personai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darbnespēja, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieka statusu šai personai piešķir pēc pārejošas darbnespējas izbeigšanās.”

 

6. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 9.punktu.

 

7. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;”;

papildināt 3.punktu ar vārdiem “un saņemt stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā”.

 

8. 14.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem “un pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas nekavējoties sniegt priekšlikumus Nodarbinātības valsts aģentūrai individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;”;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;”;

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus “vai citu aktīvo nodarbinātības pasākumu individuālā plānojuma līgumā noteikto pienākumu veikšanu” ar vārdiem “vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu”.

 

9. Papildināt 17.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, minētajam komersantam ir pienākums pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Latvijā rakstveidā par to informēt Nodarbinātības valsts aģentūru.”

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7.  Šā likuma 4.panta trešajā daļā, 9.panta otrajā daļā un 13.panta 3.punktā izdarītie grozījumi attiecībā uz stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

8. Grozījumi šā likuma 7.panta ceturtajā daļā par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras finansēšanu no valsts pamatbudžeta un 9.panta trešajā daļā par bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”