Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

 

"51.pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto iesaistīšana darbā

Notiesātos iesaista darbā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pensijas vecumu sasniegušos notiesātos, notiesātos pirmās un otrās grupas invalīdus, kā arī nepilngadīgos darbā iesaista pēc viņu vēlēšanās.

Notiesātie, kuri sodu izcieš soda izciešanas režīma zemākajā vai vidējā pakāpē, strādā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā. Šo notiesāto darbu organizē speciāli iekārtotos objektos, ievērojot apsardzes un izolācijas noteikumus. Notiesātos, kuri slēgtajos un daļēji slēgtajos cietumos sodu izcieš soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rakstveida lēmumu, kas saskaņots ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, var iesaistīt darbā ārpus cietuma teritorijas bez apsardzes, nodrošinot viņu uzraudzību.

Notiesātos, kuri sodu izcieš atklātajā cietumā, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rakstveida lēmumu var nodarbināt ārpus tās pašvaldības administratīvās teritorijas, kurā atrodas brīvības atņemšanas iestāde. Brīvības atņemšanas iestāde nodrošina notiesāto uzraudzību un notiesāto atgriešanos iestādē pēc darba laika beigām.

Darbus un amatus, kuros aizliegts izmantot notiesāto darbu, reglamentē Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi.

Par padarīto darbu maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Stundas tarifa likmi aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba samaksas noteikšanu un šā kodeksa 52.panta pirmajā daļā noteiktajam darba laikam.

Brīvības atņemšanas iestādēs notiesātos iesaista darbā bez darba līguma noslēgšanas. Katru notiesāto darbā iesaista ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu.

Darba devēji, kas nodarbina notiesātos, var izmantot nodokļu likumos paredzētos nodokļu atvieglojumus."

 

2.  52.pantā:

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdus "darba likumdošanu" ar vārdiem "Darba likumu";

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 

"Notiesāto atvaļinājums netiek apmaksāts. Notiesātais atvaļinājuma laikā saņem uzturu, sadzīves vajadzību materiālo nodrošinājumu un komunālos pakalpojumus vispārējā kārtībā.

Darba devējs nodrošina notiesātajiem darba apstākļus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām."

 

3. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

 

"55.pants. Ieturējumi no darba samaksas ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām

Darba devējs, kas nodarbina notiesātos, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju, kā arī iemaksā budžetā no darba ņēmēja darba samaksas ieturētās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas daļu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Notiesātajām personām no aprēķinātās darba samaksas izdara ieturējumu daļējai to izdevumu segšanai, kas saistīti ar ieslodzīto uzturēšanu. Šis ieturējums ir 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Ja notiesātais darba pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), darba samaksu aprēķina un ieturējumu izdara proporcionāli pienākumu pildīšanas laikam. Piemērojot akorda algas sistēmu, ieturējumus izdara proporcionāli izstrādes normu izpildei, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Notiesātajām personām no aprēķinātās darba samaksas izdara ieturējumus pēc izpildrakstiem un citiem izpildu dokumentiem Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā tādā apmērā, lai pēc visu ieturējumu izdarīšanas notiesātā personiskajā kontā varētu ieskaitīt vismaz 20 procentus no aprēķinātās darba samaksas, bet pensijas vecumu sasniegušo notiesāto, notiesāto pirmās un otrās grupas invalīdu, nepilngadīgo, grūtnieču, kā arī to notiesāto personiskajā kontā, kurām ir bērni cietuma bērnunamā, – vismaz 40 procentus no aprēķinātās darba samaksas."

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

īpašu uzdevumu ministrs

elektroniskās pārvaldes lietās

J.Reirs


Likumprojekta „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2005.gada 21.novembra spriedumu lietā Nr.2005-03-0306 Ministru kabineta (MK) 2004.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.417 “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.74 “Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs”” 1.punkts atzīts par Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam neatbilstošu un spēkā neesošu, jo “apstrīdētajā normā paredzētais minimālās darba samaksas samazinājums notiesātajiem nav noteikts, pamatojoties uz likumā ietverto pilnvarojumu.”

Ministru kabinets 2006.gada 28.februārī lemjot par informatīvo ziņojumu „Par LR Satversmes tiesas 2005.gada 21.novembra sprieduma izpildes problēmu un tās risinājumiem” atbalstīja Tieslietu ministrijas piedāvāto problēmas risinājuma otro variantu – izdarīt grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā, nosakot, ka no notiesātajām personām aprēķinātās darba samaksas tiek ieturēta noteikta summa brīvības atņemšanas iestādes budžetā daļējai to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar ieslodzīto uzturēšanu. Šis ieturējums ir 50% no minimālās mēneša darba algas (2006.gadā – 45 Ls). MK sēdes protokolā (MK 2005.gada 28.februāra sēdes protokols Nr. 12 41.§) noteikts, ka TM steidzami jāiesniedz izskatīšanai MK problēmas risinājuma otrā varianta īstenošanai nepieciešamo normatīvo aktu projektus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā paredz noteikt, ka no katra notiesātā darba samaksas izdarāmi ieturējumi cietuma budžetā daļējai to izdevumu segšanai, kas nepieciešami ieslodzīto uzturēšanas izdevumu segšanai. Ieturējumu apmērs – 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas (2006.gadā – 45 Ls). Bez tam, paredzēti arī citi ar notiesāto nodarbinātību saistīti grozījumi, kas nepieciešami, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumā noteikto.

3. Cita informācija

Likuma grozījumiem jāstājas spēkā līdz 2006.gada 1.aprīlim

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiks novērsta notiesāto personu privilēģija attiecībā pret pārējiem strādājošajiem

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

589,7

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

589,7

77,2

77,2

77,2

77,2

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

-77,2

-77,2

-77,2

-77,2

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2006.gada budžetā paredzēts finansējums 802 ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē nodarbinātiem notiesātajiem darba samaksai kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 429927.

5.1. 2006.gadā piešķirts no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00. „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 159,8 tūkst.

Papildus nepieciešamie izdevumi 2007.gadam un turpmāk ik gadus Ls 77,2 tūkst.

Aprēķins:

1.     Atalgojums kopā ar VSAOI

1.1.          Atalgojums

802x(90-36)x12 = 519696 lati,

kur:

802 – budžetā apstiprinātais saimnieciskajā apkalpē nodarbināto skaits;

90 – minimālā mēneša alga 2006.gadā;

36 – 2006.gada budžetā iekļautā mēnešalga 40% no noteiktās minimālās mēneša algas tautsaimniecībā nodarbinātajiem;

12 – mēnešu skaits gadā.

1.2. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 24,09 %

519696 x 0,2409 = 125195 lati

Kopā (1.1 + 1.2.) Ls 644891

2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iespējamo pasākumu saimnieciskās apkalpes štata vietu samazināšanai finanšu rezultāts:

2.1.Finanšu resursu ekonomija no notiesāto 190,5 štata vietu samazināšanas

      190,5 x 90 x 12 x 1,2409 = 255 303 lati,

2.2.Papildus nepieciešamie izdevumi (atalgojums un VSAOI)

5 darbinieku uzturēšanai, kuri strādā uz darba līguma pamata

 5 x 240 x 12 x 1,2409 = 17869 lati.

Kopā (2.1. - 2.2.) Ls 237434

Papildus nepieciešamais finansējums pirms likumprojekta ieviešanas (1-2) 644891 – 237434 = 407457 lati gadā jeb 33955 lati mēnesī.

3. Likumprojektā plānotie ieturējumi no saimnieciskajā apkalpē nodarbinātajiem notiesātajiem ieslodzījuma vietu uzturēšanai 2006., 2007. un turpmākajos gados katru mēnesi 611,5 x 45 = 27518 lati.

4. Pavisam nepieciešams finansējums 2007. un turpmākajiem gadiem

(33955 – 27518) x 12 = 77244 lati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429,9

 

 

 

 

159,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

1.                 2006.gadā papildus piešķirti finanšu līdzekļi no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00. „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 159798.

2.                 Jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma Ls 77244 piešķiršanu 2007. un turpmākajiem gadiem jāizskata valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Pēc likumprojekta spēkā stāšanās nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par notiesāto iesaistīšanu darbā un darba samaksas kārtību

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Ieslodzījuma vietu pārvalde. Jaunas valsts institūcijas netiks radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par normatīvā akta ieviešanu sabiedrība tiks informēta, publicējot pieņemto normatīvo aktu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 Tieslietu ministre                                                                                    S.Āboltiņa

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

L.Medin

 

 

 

08.03.2006 14:00

1074

K.Ķipēna, 7036909

Kristine.kipena@tm.gov.lv