Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Eksporta kredītu garantēšanas likums

(reģ. Nr. 1631)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(36)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

Eksporta kredītu garantēšanas likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

Eksporta kredītu garantēšanas likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

   1

Juridiskais birojs

Likumprojekta 1.pantā:

sakārtot terminus un to skaidrojumus alfabētiskā secībā;

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) eksportētājs – Latvijā reģistrēts komersants, kurš pamatojoties uz noslēgto eksporta līgumu izgatavo un piegādā produktu vai sniedz pakalpojumu pircējam;”;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) eksports – produkta izgatavošana un piegāde vai pakalpojuma sniegšana pircējam;”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.panta 1. un 2.punktu kā 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) eksportētājs – Latvijā reģistrēts komersants, kurš, pamatojoties uz noslēgto eksporta līgumu, izgatavo un piegādā produktu vai sniedz pakalpojumu pircējiem trešajās valstīs;

9) eksports – produkta izgatavošana un piegāde vai pakalpojuma sniegšana pircējiem trešajās valstīs;”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 2.priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, skat. 1.panta 8. un 9. punktu

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) eksportētājs – fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā un saskaņā ar noslēgtajiem eksporta līgumiem veic Latvijas izcelsmes produktu piegādes uz trešajām valstīm;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2

1) apakšuzņēmēja līgums – eksportētāja un apakšuzņēmēja vienošanās par noteiktas eksporta līguma daļas izpildi;

2) eksports – produkta izgatavošana un piegāde pircējam uz trešajām valstīm;

2) apakšuzņēmējs – Eiropas Savienības dalībvalstu juridiskā persona, ar kuru eksportētājs noslēdzis vienošanos par noteiktas eksporta līguma daļas izpildi;

3) eksporta kredīts – eksportētāja vai pircēja kredīts;

 

 

 

3) Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētāji – Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijas, kas veic eksporta kredītu garantēšanas funkcijas;

4) eksporta kredīta garantija (turpmāk – garantija) – garantija, kas garantijas ņēmēja labā tiek sniegta zaudējumu segšanai, kuri radušies garantijas ņēmējam, ja pircējs nav veicis samaksu saskaņā ar noslēgto eksporta līgumu eksportētāja kredīta gadījumā vai aizdevuma līgumu pircēja kredīta gadījumā;

 

 

 

4) eksporta kredīta garantija (turpmāk – garantija) – garantija, kas garantijas ņēmēja labā tiek sniegta zaudējumu segšanai, kuri radušies garantijas ņēmējam, ja pircējs nav veicis samaksu saskaņā ar noslēgto eksporta līgumu eksportētāja kredīta gadījumā vai aizdevuma līgumu pircēja kredīta gadījumā;

5) pircējs – jebkura trešajās valstīs reģistrēta juridiska persona, kas atbilstoši noslēgtajam eksporta līgumam ir apņēmusies samaksāt par produktu saskaņā ar eksporta kredīta noteikumiem, vai tās galvotājs;

 

 

 

5) eksporta kredīts – eksportētāja vai pircēja kredīts;

 

 

 

6) valsts parādnieks – pircējs, kas pārstāv pircēja valsts varu un kuru nevar ne tiesas, ne administratīvā ceļā pasludināt par maksātnespējīgu, un kas ir noslēdzis līgumu ar eksportētāju;

3

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.panta 6. un 7.punktu.

 

Atbalstīts

 

7) privātais parādnieks – pircējs, kuram nav piemērojamas pircēja valsts parādnieka pazīmes un kas ir noslēdzis līgumu ar eksportētāju;

 

 

 

 

6) eksporta līgums – eksportētāja un pircēja līgums, saskaņā ar kuru eksportētāja pienākums ir izgatavot un piegādāt produktu vai sniegt pakalpojumu pircējam trešajā valstī, savukārt pircēja pienākums ir samaksāt eksportētājam;

 

 

 

 

7) eksportētāja kredīts – kredīts, kas izsniegts, pamatojoties uz eksporta līgumu, saskaņā ar kuru pircējs apņemas samaksāt eksportētājam atbilstoši tūlītēja norēķina vai nomaksas pirkuma noteikumiem;

8) produkts – Latvijas izcelsmes prece, pakalpojums vai izgatavošanas tiesības;

4

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Likumprojekta 1.panta 8.punktā precizēt vārdus “izgatavošanas tiesības” vai izteikt 8.punktu šādā redakcijā: “8) produkts – Latvijas izcelsmes prece, tās izgatavošanas tiesība, kā arī eksportētāja sniegts pakalpojums;”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.panta 8.punktu kā 19.punktu šādā redakcijā: “19) produkts – Latvijā izgatavota prece, tās izgatavošanas tiesības, kā arī eksportētāja sniegts pakalpojums;”.

Daļēji atbalstīts, iekļauts 5.priekšlikumā

 

Atbalstīts, skat. 1.panta 19.punktu

8) eksportētājs – Latvijā reģistrēts komersants, kurš, pamatojoties uz noslēgto eksporta līgumu, izgatavo un piegādā produktu vai sniedz pakalpojumu pircējiem trešajās valstīs;

 

 

9) eksporta līgums – līgums starp eksportētāju un pircēju par produkta izgatavošanu un piegādi trešās valsts pircējam;

6

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

“9) eksporta līgums – līgums starp eksportētāju un pircēju, saskaņā ar kuru eksportētāja pienākums ir izgatavot un piegādāt produktu vai sniegt pakalpojumu pircējam, savukārt pircēja pienākums ir samaksāt eksportētājam;”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.panta 9.punktu kā 6.punktu šādā redakcijā:

“6) eksporta līgums – eksportētāja un pircēja līgums, saskaņā ar kuru eksportētāja pienākums ir izgatavot un piegādāt produktu vai sniegt pakalpojumu pircējam trešajā valstī, savukārt pircēja pienākums ir samaksāt eksportētājam;”.

Daļēji atbalstīts, iekļauts 7.priekšlikumā

 

 

 

 

Atbalstīts,

skat. 1.panta 6.punktu

9) eksports – produkta izgatavošana un piegāde vai pakalpojuma sniegšana pircējiem trešajās valstīs;

 

10) eksportētāja kredīts – kredīts, kas izsniegts, pamatojoties uz eksporta līgumu, ar kuru saskaņā pircējs apņemas samaksāt eksportētājam uz tūlītēja norēķina vai nomaksas pirkuma noteikumiem;

8

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.panta 10.punktā vārdus “ar kuru saskaņā” ar vārdiem “saskaņā ar kuru”.

 

Atbalstīts, skat. 1.panta 7.punktu

10) garantētājs – valsts kapitālsabiedrība, kurai Ministru kabinets uzdevis veikt eksporta kredītu garantēšanas funkcijas;

11) pircēja kredīts – kredīts, kas izsniegts, pamatojoties uz aizdevuma līgumu, kas noslēgts starp aizdevēju (kredītiestādi) un pircēju, lai finansētu eksporta līgumu;

 

 

 

11) garantijas ņēmējs – eksportētājs vai kredītiestāde, kas finansē eksporta līgumu;

 

12) izgatavošanas zaudējumi – zaudējumi, kas rodas eksportētājam, izgatavojot trešās valsts pircēja pasūtīto produktu;

 

 

 

12) garantijas polise – dokuments, kas apliecina garantijas līguma noslēgšanu un ietver garantijas līguma noteikumus, kā arī visus līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem garantētājs un garantijas ņēmējs ir vienojušies līguma darbības laikā;

13) garantētājs – Ministru kabineta noteikta valsts kapitālsabiedrība, kurai ir uzdots veikt eksporta kredītu garantēšanas funkcijas;

9

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.panta 13.punktu šādā redakcijā:

“13) garantētājs – valsts kapitālsabiedrība, kurai Ministru kabinets uzdevis veikt eksporta kredītu garantēšanas funkcijas”.

Atbalstīts, Skat. 1.panta 10.punktu

13) garantijas prēmija – garantijas ņēmēja vienreizējs vai regulārs maksājums, kura apmērs atkarīgs no garantijas veida, līguma termiņa, garantijas summas, garantijas tarifa likmes un garantijas ņēmēja riska;

14) Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētāji – Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijas, kas veic eksporta kredītu garantēšanas funkcijas;

 

 

 

14) izgatavošanas zaudējumi – zaudējumi, kas rodas eksportētājam, izgatavojot trešās valsts pircēja pasūtīto produktu;

15) garantijas polise – dokuments, kas apliecina garantijas līguma noslēgšanu un ietver garantijas līguma noteikumus, kā arī visus līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem garantētājs un garantijas ņēmējs ir vienojušies līguma darbības laikā;

 

 

 

15) kopgarantētājs – apakšuzņēmēja garantētājs, kas ir gatavs segt iespējamos zaudējumus savas valsts garantijas ņēmējam.

16) garantijas prēmija – garantijas ņēmēja vienreizējs vai regulārs maksājums par iegādāto garantiju. Garantijas prēmija atkarīga no garantijas veida, līguma termiņa, garantijas summas, garantijas tarifa likmes un garantijas ņēmēja riska;

10

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.panta 16.punktā vārdus “maksājums par iegādāto garantiju. Garantijas prēmija atkarīga“ ar vārdiem “maksājums, kura apmērs atkarīgs”.

 

Atbalstīts,

Skat. 1.panta 13.punktu

16) moratorijs – valdības noteikta dažu vai visu maksājumu pārtraukšana vai pagarinājums;

17) garantijas ņēmējs – eksportētājs vai kredītiestāde, kas finansē eksporta līgumu neatkarīgi no tās atrašanās vietas;

11

 

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Precizēt 17.punktā vārdus “tās atrašanās vietas”.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 1.panta 17.punktā izslēgt vārdus „neatkarīgi no tās atrašanās vietas”.

Daļēji atbalstīts, iekļauts 12.priekšlikumā

 

Atbalstīts,

skat. 1.panta 11.punktu

17) pircēja kredīts – kredīts, kas izsniegts, pamatojoties uz aizdevuma līgumu, kas noslēgts starp aizdevēju (kredītiestādi) un pircēju, lai finansētu eksporta līgumu;

18) apakšuzņēmējs – Eiropas Savienības dalībvalstu juridiska persona, ar kuru eksportētājs noslēdzis vienošanos par noteiktas eksporta līguma daļas izpildi;

 

 

 

18) pircējs – jebkura trešajā valstī reģistrēta juridiskā persona, kas atbilstoši noslēgtajam eksporta līgumam apņēmusies samaksāt par produktu saskaņā ar eksporta kredīta noteikumiem, vai tās galvotājs;

19) apakšuzņēmēja līgums – vienošanās starp eksportētāju un apakš­uzņēmēju par noteiktas eksporta līguma daļas izpildi;

 

 

 

19) produkts – Latvijā izgatavota prece, tās izgatavošanas tiesības, kā arī eksportētāja sniegts pakalpojums;

20) moratorijs – valdības noteikta dažu vai visu maksājumu pārtraukšana vai pagarinājums;

 

 

 

20) trešā valsts – valsts ārpus Eiropas Savienības;

21) zaudējumu atlīdzības procents – eksporta zaudējumu segšanas procentuālais apjoms;

 

 

 

21) vadošais garantētājs – eksportētāja kredītu garantētājs, kas ir gatavs segt iespējamos zaudējumus savas valsts garantijas ņēmējam;

22) trešā valsts – valsts ārpus Eiropas Savienības;

 

 

 

22) zaudējumu atlīdzības procents – eksporta zaudējumu segšanas procentuālais apjoms;

23) vadošais garantētājs – eksportētāja kredītu garantētājs, kas ir gatavs segt iespējamos zaudējumus savas valsts garantijas ņēmējam;

 

 

 

 

24) kopgarantētājs – apakšuzņēmēja garantētājs, kas ir gatavs segt iespējamos zaudējumus savas valsts garantijas ņēmējam.

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un valsts atbildība

(1) Šā likuma mērķis ir veicināt produktu eksportu uz trešajām valstīm, garantējot segt iespējamos zaudējumus, kas varētu rasties saskaņā ar eksporta līgumiem, kuros pilna samaksa par piegādātajiem produktiem noteikta ne ātrāk kā divu gadu laikā no eksporta produktu izgatavošanas sākšanas brīža.

(2) Valsts ir atbildīga par garantētāja saistībām tādā apmērā, kas atbilst valsts ieguldījumam kapitālsabiedrības kapitālā.

(3) Eksporta kredīta garantijas neattiecas uz konkursa, avansa maksājumu, saistību izpildes un paturējuma obligācijām, kā arī zaudējumiem, kas ir saistīti ar būvniecības iekārtām un būvmateriāliem, kurus izmanto, lai izpildītu eksporta līgumu.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus “un valsts atbildība”;

 

izslēgt otro daļu;

 

izslēgt trešo daļu (pārnest un izteikt kā 3.pantu).

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar jaunu 3.pantu un izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“3.pants. Eksporta kredīta garantijas noteikumu nepiemērošana”;

 

pārnest 2.panta trešo daļu un izteikt kā 3.panta tekstu, aizstājot vārdus “izpildītu eksporta līgumu” ar vārdiem “izpildītu eksporta līguma noteikumus” un precizējot vārdus “paturējuma obligācijām”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu šādā redakcijā:

„3.pants. Eksporta kredīta garantijas noteikumu nepiemērošana

Eksporta kredīta garantijas neattiecas uz konkursa, avansa maksājumu, kā arī zaudējumiem, kas ir saistīti ar būvniecības iekārtām un būvmateriāliem, kurus izmanto, lai izpildītu eksporta līguma noteikumus.”

Atbalstīts, redakc. precizēts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts 15.priekšlikumā

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir veicināt produktu eksportu uz trešajām valstīm, garantējot to iespējamo zaudējumu segšanu, kas varētu rasties saskaņā ar eksporta līgumiem, kuros noteikts, ka pilna samaksa par piegādātajiem produktiem veicama ne ātrāk kā divu gadu laikā no eksporta produktu izgatavošanas sākuma brīža.

 

3.pants. Eksporta kredīta garantijas noteikumu nepiemērošana

Eksporta kredīta garantijas neattiecas uz konkursa, avansa maksājumu, kā arī zaudējumiem, kas saistīti ar būvniecības iekārtām un būvmateriāliem, kurus izmanto, lai izpildītu eksporta līguma noteikumus.

3.pants. Eksportētāja vai pircēja kredīta garantijas noteikumu piemērošana

(1) Eksportētāja kredīta garantijas noteikumus piemēro, ja garantiju izsniedz eksportētājam un eksporta līgumu finansē, izmantojot eksportētāja kredītu. Eksportētāja kredīta garantijas noteikumus nosaka garantētājs saskaņā ar šā likuma 11.pantu.

(2) Pircēja kredīta garantijas noteikumus piemēro, ja garantiju izsniedz finanšu institūcijai neatkarīgi no tās dibināšanas un reģistrācijas vietas ar noteikumu, ka pircēja kredīts rada beznosacījumu saistības aizņēmējam atmaksāt savu parādu neatkarīgi no finansējamā eksporta līguma izpildes un finanšu institūcijas rīcībā ir dokumenti, kas pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar vienošanos par eksporta līguma finansēšanu. Pircēja kredīta garantijas noteikumus nosaka garantētājs saskaņā ar šā likuma 11.pantu.

< p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Juridiskais birojs

Likumprojekta 3.pantā:

izteikt pantu kā 4.pantu;

 

apsvērt vai panta pirmās daļas un otrās daļas pēdējā teikumā nebūtu jāizslēdz atsauce uz likuma 11.pantu;

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “saistības aizņēmējam” ar vārdiem “saistības pircējam”.

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 3.panta pirmo daļu izteikt kā 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Eksportētāja kredīta garantijas noteikumus piemēro, ja garantiju izsniedz eksportētājam un eksporta līgumu finansē, izmantojot eksportētāja kredītu. Eksportētāja kredīta garantijas noteikumus nosaka garantētājs saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem

Daļēji atbalstīts, iekļauts 17.priekšlikumā

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4.pants. Eksportētāja vai pircēja kredīta garantijas noteikumu piemērošana

(1) Eksportētāja kredīta garantijas noteikumus piemēro, ja garantiju izsniedz eksportētājam un eksporta līgumu finansē, izmantojot eksportētāja kredītu. Eksportētāja kredīta garantijas noteikumus nosaka garantētājs saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Pircēja kredīta garantijas noteikumus piemēro, ja garantiju izsniedz finanšu institūcijai neatkarīgi no tās dibināšanas un reģistrācijas vietas ar noteikumu, ka pircēja kredīts rada pircējam beznosacījumu saistības atmaksāt savu parādu neatkarīgi no finansējamā eksporta līguma izpildes un finanšu institūcijas rīcībā ir dokumenti, kas pircējam jāapmaksā saskaņā ar vienošanos par eksporta līguma finansēšanu. Pircēja kredīta garantijas noteikumus nosaka garantētājs saskaņā ar šā likuma 11.pantu.

II nodaļa

Garantijas darbības joma

4.pants. Garantētāja segtie zaudējumi

(1) Garantētājs sedz garantijas ņēmēja zaudējumus, kas rodas produkta izgatavošanas un piegādes procesā un pircēja samaksas vai kredīta saistību neizpildes gadījumā.

(2) Produkta izgatavošanas zaudējums rodas, ja garantijas ņēmēja līgumsaistību izpilde un pasūtīto produktu izgatavošana tiek pārtraukta ne mazāk kā sešus mēnešus pēc kārtas ar nosacījumu, ka šāda pārtraukuma pamatā ir viena vai vairāku šā likuma 13. un 14.pantā minēto risku rašanās.

(3) Pircēja kredīta zaudējumi rodas, ja pircējs nav veicis aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus vismaz trīs mēnešus ar nosacījumu, ka maksājumu saistību neizpildes pamatā ir viena vai vairāku šā likuma 13. un 14.pantā minēto risku rašanās.

(4) Garantētājs nesedz šādus produkta izgatavošanas un piegādes laikā radušos zaudējumus:

1) zaudējumus, kas jau ir segti kā kredīta zaudējumi;

2) garantijas ņēmēja parādniekam samaksātos līgumsodus un zaudējumu atlīdzību.

(5) Garantētājs nesedz summas, kuras garantijas ņēmējs ir samaksājis pēc samaksas pieprasījuma saskaņā ar garantijas polisi par garantēto eksporta līgumu.

(6) Garantētājs sedz pircēja kredīta saistību neizpildi – kredīta summu (pamatsummu un procentus), ko trešo valstu pircējs ir parādā saskaņā ar aizdevuma līgumu, tai skaitā procentus, kas rodas pēc samaksas termiņa beigām (nokavējuma procenti).

(7) Garantējot pircēja kredīta zaudējumu segšanu bez nosacījumiem, garantētājs ievēro šā likuma 17. un 18.pantā noteiktos principus un Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 12.pantu.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 4.pantā:

izteikt pantu kā 5.pantu;

izteikt pirmo daļu kā trešo daļu;

izteikt otro un trešo daļu kā pirmo un otro daļu un aizstāt abās daļās skaitļus un vārdus “likuma 13. un 14.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “15. un 16.pantā;

izslēgt ceturto un piekto daļu (pārnestas un izteiktas kā 6.panta pirmā un otrā daļa);

izteikt sesto daļu kā ceturto daļu;

izteikt septīto daļu kā piekto daļu, aizstāt skaitļus un vārdus “17. un 18.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “19. un 20.pantā”, kā arī aizstāt vārdus “un Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 12.pantu” ar vārdiem “un normatīvajos aktos noteiktās procedūras, saskaņā ar kurām garantētājs ziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem par izsniegtajām vai izsniedzamajām garantijām”.

 

 

Atbalstīts, redakc. precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II nodaļa

Garantijas darbības joma

5.pants. Zaudējumi, kurus sedz garantētājs

(1) Produkta izgatavošanas zaudējumi rodas, ja garantijas ņēmēja līgumsaistību izpilde un pasūtīto produktu izgatavošana tiek pārtraukta ne mazāk kā sešus mēnešus pēc kārtas ar nosacījumu, ka šāda pārtraukuma pamatā ir viena vai vairāku šā likuma 15. un 16.pantā minēto risku rašanās.

(2) Pircēja kredīta zaudējumi rodas, ja pircējs nav veicis aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus vismaz trīs mēnešus ar nosacījumu, ka maksājumu saistību neizpildes pamatā ir viena vai vairāku šā likuma 15. un 16.pantā minēto risku rašanās.

(3) Garantētājs sedz garantijas ņēmēja zaudējumus, kas rodas produkta izgatavošanas un piegādes procesā un pircēja samaksas vai kredīta saistību neizpildes gadījumā.

(4) Garantētājs sedz pircēja kredīta saistību neizpildi – kredīta summu (pamatsummu un procentus), ko trešās valsts pircējs ir parādā saskaņā ar aizdevuma līgumu, tai skaitā procentus, kas rodas pēc samaksas termiņa beigām (nokavējuma procenti).

(5) Garantējot pircēja kredīta zaudējumu segšanu bez nosacījumiem, garantētājs ievēro šā likuma 19. un 20.pantā minētos principus un normatīvajos aktos noteiktās procedūras, saskaņā ar kurām garantētājs ziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem par izsniegtajām vai izsniedzamajām garantijām.

 

19

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 6.pantu un izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“6.pants. Zaudējumi, kurus nesedz garantētājs”

 

pārnest likumprojekta 4.panta ceturto un piekto daļu un izteikt kā 6.panta pirmo un otro daļu.

Atbalstīts, redakc. precizēts

6.pants. Zaudējumi, kurus nesedz garantētājs

(1) Garantētājs nesedz šādus produkta izgatavošanas un piegādes laikā radušos zaudējumus:

1) zaudējumus, kas jau ir segti kā kredīta zaudējumi;

2) līgumsodus un zaudējumu atlīdzību, ko garantijas ņēmējs samaksājis parādniekam.

(2) Garantētājs nesedz summas, kuras pēc samaksas pieprasījuma garantijas ņēmējs saskaņā ar garantijas polisi ir samaksājis par garantēto eksporta līgumu.

5.pants. Eksporta līguma zaudējumu atlīdzība

(1) Maksimālais eksporta līguma zaudējumu segšanas procentuālais apjoms nedrīkst pārsniegt garantijas polisē noteikto apjomu.

(2) Nosakot eksporta līguma zaudējumu segšanas procentus (ja tie pārsniedz 95 procentus), tiek ievēroti šā likuma 17.pantā noteiktie principi un Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 12.pantu.

20

Juridiskais birojs

Likumprojekta 5.pantā:

izteikt pantu kā 7.pantu;

 

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu “17.pantā” ar skaitli un vārdu “19.pantā” un aizstāt vārdus “un Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 12.pantu” ar vārdiem “un normatīvajos aktos noteiktās procedūras, saskaņā ar kurām garantētājs ziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem par izsniegtajām vai izsniedzamajām garantijām”.

Atbalstīts

7.pants. Eksporta līguma zaudējumu atlīdzība

(1) Maksimālais eksporta līguma zaudējumu segšanas procentuālais apjoms nedrīkst pārsniegt garantijas polisē noteikto apjomu.

(2) Nosakot eksporta līguma zaudējumu segšanas procentus (ja tie pārsniedz 95 procentus), tiek ievēroti šā likuma 19.pantā minētie principi un normatīvajos aktos noteiktās procedūras, saskaņā ar kurām garantētājs ziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem par izsniegtajām vai izsniedzamajām garantijām.

 

6.pants. Garantija eksporta līgumiem ārvalstu valūtā

21

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.pantu kā 8.pantu.

Atbalstīts

8.pants. Garantija eksporta līgumiem ārvalstu valūtā

Ja eksporta līgumi paredz samaksu vienā vai vairākās ārvalstu valūtās, garantija var tikt piešķirta jebkurā attiecīgajā valūtā, ja to var konvertēt Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu.

 

 

 

Ja eksporta līgumi paredz samaksu vienā vai vairākās ārvalstu valūtās, garantiju drīkst piešķirt jebkurā attiecīgajā valūtā, ja to var konvertēt Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu.

7.pants. Ārvalstu piegādes

(1) Iespējamā garantētā zaudējuma segšana attiecināma arī uz noslēgta­jiem apakšuzņēmēju līgumiem.

(2) Nosacījumi, kas attiecināmi uz eksporta garantiju piemērošanu apakšuzņēmēju līgumiem, minēti šā likuma 8., 9. un 10.pantā.

22

 

 

 

 

 

 

 

23

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7.pantu kā 9.pantu;

 

precizēt panta nosaukumu;

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “8., 9. un 10.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “10., 11. un 12.pantā”.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 7.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“9.pants. Eksporta kredīta garantijas apakšuzņēmēju līgumiem”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 23.priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīts

9.pants. Eksporta kredīta garantijas apakšuzņēmēju līgumiem

(1) Iespējamā garantētā zaudējuma segšana attiecināma arī uz noslēgtajiem apakšuzņēmēju līgumiem.

(2) Nosacījumi, kas attiecināmi uz eksporta kredīta garantiju piemērošanu apakšuzņēmēju līgumiem, minēti šā likuma 10., 11. un 12.pantā.

III nodaļa

Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētāju savstarpējās saistības

8.pants. Garantētāja savstarpējās saistības ar Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētājiem

Šis likums reglamentē garantētāja savstarpējās saistības ar Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētājiem šādos gadījumos:

1) starp eksportētāju un apakšuzņēmēju noslēgts apakšuzņēmēja līgums par garantēta eksporta līguma noteiktas daļas izpildi;

2) eksportētājs ir uzņēmies nodot vai nodevis apakšuzņēmējam(-iem) pienākošos daļu no summām, kuras pircējs ir samaksājis eksportētājam;

3) starp apakšuzņēmēju(-iem) un pircēju nepastāv juridiskas saistības;

4) vadošais garantētājs un apakšuzņēmēja(-u) garantētājs(-i) ir gatavi segt iespējamos zaudējumus savas valsts garantijas ņēmējiem.

24

 

 

 

 

25

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8., 9. un 10.pantu attiecīgi kā 10., 11. un 12.pantu.

 

Juridiskais birojs

 

Izslēgt visā panta tekstā daudzskaitļa galotnes iekavās.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

III nodaļa

Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētāju savstarpējās saistības

10.pants. Garantētāja savstarpējās saistības ar Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētājiem

Šis likums reglamentē garantētāja un Eiropas Savienības eksporta kredītu garantētāju savstarpējās saistības šādos gadījumos:

1) starp eksportētāju un apakšuzņēmēju noslēgts apakšuzņēmēja līgums par garantēta eksporta līguma noteiktas daļas izpildi;

2) eksportētājs ir uzņēmies nodot vai nodevis apakšuzņēmējam pienākošos daļu no summām, kuras pircējs samaksājis eksportētājam;

3) starp apakšuzņēmēju un pircēju nav juridisku saistību;

4) vadošais garantētājs un kopgarantētājs ir gatavi segt iespējamos zaudējumus savas valsts garantijas ņēmējiem.

9.pants. Vadošā garantētāja saistības

 

 

Redakc. precizēts

11.pants. Vadošā garantētāja saistības

Vadošais garantētājs, vienpersoniski uzņemoties iespējamo zaudējumu segšanu, tai skaitā par apakšuzņēmējam nodoto eksporta līguma daļas izpildi, apņemas:

 

 

 

Vadošais garantētājs, vienpersoniski uzņemoties iespējamo zaudējumu segšanu, tai skaitā zaudējumu segšanu par apakšuzņēmējam nodotas eksporta līguma daļas izpildi, apņemas:

1) izsniegt eksportētājam garantiju tikai par viņa eksporta līguma daļu;

 

 

 

1) izsniegt eksportētājam garantiju tikai par viņam nodoto eksporta līguma daļu;

2) nepieņemt nekādus grozījumus nevienā eksporta līguma izpildes noteikumā (piemēram, apjoms, nodošana, samaksa) vai līgumā starp eksportētāju un apakšuzņēmēju(-iem) par attiecīgā eksporta līguma izpildi, ja vien ar kopgarantētāju(-iem) nav saskaņots citādi;

3) atbildēt saskaņā ar eksportētājam izsniegto garantijas polisi par jebkuru eksportētāja saistību neizpildi, nepaziņojot kopgarantētājam(-iem);

4) nepasludināt garantijas polisi par spēku zaudējušu, nepaziņojot par to kopgarantētājam(-iem);

5) paziņot kopgarantētājam(-iem) par jebkuru faktu, kas tam kļūst zināms un varētu izmainīt iespējamo zaudējumu rašanos un apjomu;

6) esošo vai iespējamo zaudējumu gadījumā konsultēties ar kopgaran­tētāju(-iem) par veicamajām darbībām un lēmumus par zaudējumu segšanu pieņemt, savstarpēji vienojoties un nosakot atlīdzības summu un samaksas metodi saskaņā ar katru konkrēto garantijas polisi;

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 9.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdu “piemēram” un papildināt pēc vārdiem iekavās ar saīsinājumu “u.tml.”;

 

izslēgt visā panta tekstā daudzskaitļa galotnes iekavās.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

2) nepieņemt nekādus grozījumus nevienā eksporta līguma izpildes noteikumā (apjoms, nodošana, samaksa) vai starp eksportētāju un apakšuzņēmēju noslēgtajā līgumā par attiecīgā eksporta līguma izpildi, ja vien ar kopgarantētāju nav saskaņots citādi;

3) atbildēt saskaņā ar eksportētājam izsniegto garantijas polisi par jebkuru eksportētāja saistību neizpildi, nepaziņojot kopgarantētājam;

4) nepasludināt garantijas polisi par spēku zaudējušu, nepaziņojot par to kopgarantētājam;

5) paziņot kopgarantētājam par jebkuru faktu, kas vadošajam garantētājam kļūst zināms un varētu ietekmēt iespējamo zaudējumu rašanos un apjomu;

6) esošo vai iespējamo zaudējumu gadījumā konsultēties ar kopgarantētāju par veicamajām darbībām un lēmumus par zaudējumu segšanu pieņemt, savstarpēji vienojoties un nosakot atlīdzības summu un samaksas metodi saskaņā ar katru konkrēto garantijas polisi;

7) zaudējuma gadījumā veikt darbības, lai atgūtu nesamaksātās summas un atmaksātu kopgarantētājam tam pienākošos daļu no atgūtajām summām. Vadošā garantētāja izmaksas, kas saistītas ar zaudēto līdzekļu atgūšanu, ir sadalāmas starp garantētājiem proporcionāli to garantētajai eksporta līguma daļai;

 

 

 

7) zaudējuma gadījumā veikt darbības, lai atgūtu nesamaksātās summas un atmaksātu kopgarantētājam tam pienākošos daļu no atgūtajām summām. Vadošā garantētāja izmaksas, kas saistītas ar zaudēto līdzekļu atgūšanu, sadalāmas starp garantētājiem proporcionāli to garantētajai eksporta līguma daļai;

8) eksportētājam dotās garantijas anulēšanas gadījumā nodrošināt šajā pantā noteikto saistību izpildi.

 

 

 

8) eksportētājam dotās garantijas anulēšanas gadījumā nodrošināt šajā pantā minēto saistību izpildi.

10.pants. Kopgarantētāja saistības

 

 

Redakc. precizēts

12.pants. Kopgarantētāja saistības

Kopgarantētājs apņemas:

 

 

 

Kopgarantētājs apņemas:

1) izsniegt garantiju savas valsts apakšuzņēmējam tikai attiecībā uz viņa daļu eksporta līgumā;

 

 

 

1) izsniegt savas valsts apakšuzņēmējam garantiju tikai par viņam nodoto eksporta līguma daļu;

2) nepieņemt nekādus grozījumus starp eksportētāju un apakšuzņēmēju noslēgtajā līgumā par eksporta līguma izpildi, nesaskaņojot ar vadošo garantētāju;

 

 

 

2) nepieņemt nekādus grozījumus starp eksportētāju un apakšuzņēmēju noslēgtajā līgumā par eksporta līguma izpildi, nesaskaņojot ar vadošo garantētāju;

3) atbildēt saskaņā ar apakšuzņēmējam izsniegto garantijas polisi par jebkuru apakšuzņēmēja saistību neizpildi, nepaziņojot vadošajam garantētājam;

 

 

 

3) atbildēt saskaņā ar apakšuzņēmējam izsniegto garantijas polisi par jebkuru apakšuzņēmēja saistību neizpildi, nepaziņojot vadošajam garantētājam;

4) nepasludināt garantijas polisi par spēku zaudējušu, nepaziņojot vadošajam garantētājam;

 

 

 

4) nepasludināt garantijas polisi par spēku zaudējušu, nepaziņojot par to vadošajam garantētājam;

5) paziņot vadošajam garantētājam par jebkuru faktu, kas tam kļūst zināms un varētu ietekmēt iespējamo zaudējumu rašanos un apjomu;

 

 

 

5) paziņot vadošajam garantētājam par jebkuru faktu, kas kopgarantētājam kļūst zināms un varētu ietekmēt iespējamo zaudējumu rašanos un apjomu;

6) apakšuzņēmējam piešķirtās garantijas anulēšanas gadījumā nodrošināt šajā pantā noteikto saistību ievērošanu.

 

 

 

6) apakšuzņēmējam piešķirtās garantijas anulēšanas gadījumā nodrošināt šajā pantā minēto saistību ievērošanu.

IV nodaļa

 

 

 

IV nodaļa

Garantiju izsniegšanas un Eiropas Savienības dalībvalstu
eksporta kredītu garantētāju informēšanas noteikumi

 

 

 

Garantiju izsniegšanas un Eiropas Savienības dalībvalstu
eksporta kredītu garantētāju informēšanas noteikumi

11.pants. Garantiju izsniegšanas noteikumi

27

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 11. un 12.pantu kā 13. un 14.pantu un aizstāt likumprojekta 12.pantā vārdus “ar kurām saskaņā” ar vārdiem “saskaņā ar kurām”.

Atbalstīts

13.pants. Garantiju izsniegšanas noteikumi

(1) Eksporta kredītu garantiju izsniegšanas noteikumos Ministru kabinets nosaka:

 

 

(1) Eksporta kredītu garantiju izsniegšanas noteikumos Ministru kabinets nosaka:

1) garantētāju;

 

 

1) garantētāju;

2) valsts nodrošināto garantētāja saistību apjomu;

 

 

2) valsts nodrošināto garantētāja saistību apjomu;

3) kopējo spēkā esošo garantiju limitu;

 

 

3) kopējo spēkā esošo garantiju limitu;

4) garantiju izsniegšanas kārtību;

 

 

4) garantiju izsniegšanas kārtību;

5) garantiju spēkā stāšanās kārtību;

 

 

5) garantiju spēkā stāšanās kārtību;

6) kārtību, kādā garantētājs sedz garantijas ņēmēja zaudējumus;

 

 

6) kārtību, kādā garantētājs sedz garantijas ņēmēja zaudējumus;

7) garantijas prēmiju aprēķināšanas kārtību;

 

 

7) garantijas prēmiju aprēķināšanas kārtību;

8) kārtību, kādā risku seguma politika piemērojama trešajām valstīm.

 

 

8) kārtību, kādā risku seguma politika piemērojama trešajām valstīm.

(2) Ministru kabinets nosaka šā likuma 3.pantā minēto eksportētāja un pircēja kredīta garantiju noteikumu saturu.

 

Redakc. precizēts

(2) Ministru kabinets nosaka šā likuma 4.pantā minēto eksportētāja un pircēja kredīta garantiju noteikumu saturu.

 

 

12.pants. Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētāju informēšana par izsniegtajām vai izsniedza­majām garantijām

 

 

14.pants. Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētāju informēšana par izsniegtajām vai izsniedza­majām garantijām

Procedūras, ar kurām saskaņā garantētājs ziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem par izsniegtajām vai izsniedzamajām garantijām, nosaka Ministru kabinets.

 

 

Procedūras, saskaņā ar kurām garantētājs ziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu eksporta kredītu garantētājiem par izsniegtajām vai izsniedzamajām garantijām, nosaka Ministru kabinets.

V nodaļa

Riski un atbildības noņemšana

28

Juridiskais birojs

Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“V nodaļa

Riski un garantētāja tiesības atteikt zaudējuma segšanu”.

Atbalstīts

V nodaļa

Riski un garantētāja tiesības atteikt zaudējuma segšanu

13.pants. Garantijas segtie komerciālie riski

Garantijas segtie komerciālie riski ir šādi:

1) privātā parādnieka un tā galvotāja (ja tāds ir) maksātnespēja;

2) parādnieka un tā galvotāja (ja tāds ir) saistību neizpilde;

3) eksportētāja kredītu izmantojoša pircēja lēmums par eksporta līguma pārtraukšanu vai atcelšanu vai atteikšanās pieņemt produktus, ja viņam nav tiesību tā rīkoties.

29

 

 

 

 

 

 

30

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 13.pantu kā 15.pantu un precizēt 3.punktu.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 13.panta 3.punktu kā 15.panta 3.punktu šādā redakcijā:

„3) pircēja lēmums par eksporta līguma darbības pārtraukšanu, atkāpšanos no eksporta līguma vai atteikšanās pieņemt produktus bez tiesiska pamata.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 30.priekšlikumā

 

Atbalstīts

15.pants. Garantijas segtie komerciālie riski

Garantijas segtie komerciālie riski ir šādi:

1) privātā parādnieka un tā galvotāja (ja tāds ir) maksātnespēja;

2) parādnieka un tā galvotāja (ja tāds ir) saistību neizpilde;

3) pircēja lēmums par eksporta līguma darbības pārtraukšanu, atkāpšanos no eksporta līguma vai atteikšanās pieņemt produktus bez tiesiska pamata.

14.pants. Garantijas segtie politiskie riski

Garantijas segtie politiskie riski ir šādi:

1) jebkurš trešās valsts valdības pasākums vai lēmums, kas liedz eksporta līguma izpildi;

2) moratorijs, kuru nosaka parādnieka valsts vai trešās valsts valdība, caur kuru saskaņā ar eksporta līgumu būtu jāveic maksājums;

3) politiskie notikumi, ekonomiskās grūtības, administratīvie pasākumi, kas aizkavē eksporta līgumā paredzēto maksājamo līdzekļu pārskaitīšanu;

4) parādnieka valstī pieņemtās tiesību normas, kas pasludina parādnieka vietējā valūtā veiktos maksājumus par spēkā esošu parāda dzēšanu, neraugoties uz to, ka valūtas maiņas kursa svārstību dēļ šādi maksājumi, tos konvertējot eksporta līguma valūtā, līdzekļu pārskaitīšanas dienā vairs nesedz parāda summu;

5) jebkurš garantētāja vai garantijas ņēmēja valsts valdības pasākums vai lēmums, tai skaitā Eiropas Savienības pasākumi un lēmumi par tirdzniecību starp dalībvalsti un trešajām valstīm, ja to radītos zaudējumus attiecīgās valsts valdība nesedz citādi;

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 14.pantu kā 16.pantu;

 

precizēt 2.punktā vārdus “parādnieka valsts vai trešās valsts valdība;

 

papildināt 5.punktā pirms vārda “dalībvalsti” ar vārdiem “Eiropas Savienības” un precizēt pēdējo palīgteikumu.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 14.panta otro un piekto punktu kā 16.panta otro un piekto punktu šādā redakcijā:

„2) moratorijs, kuru nosaka pircēja valsts vai citas trešās valsts valdība, ar kuras starpniecību atbilstoši eksporta līgumam būtu jāveic maksājums;

5) jebkurš garantētāja vai garantijas ņēmēja valsts valdības pasākums vai lēmums, tai skaitā Eiropas Savienības pasākumi un lēmumi par tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm.”

 

 

Atbalstīts, iekļauts 32.priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

16.pants. Garantijas segtie politiskie riski

Garantijas segtie politiskie riski ir šādi:

1) jebkurš trešās valsts valdības pasākums vai lēmums, kas liedz eksporta līguma izpildi;

2) moratorijs, kuru nosaka pircēja valsts vai citas trešās valsts valdība, ar kuras starpniecību atbilstoši eksporta līgumam būtu jāveic maksājums;

3) politiskie notikumi, ekonomiskās grūtības, administratīvie pasākumi, kas aizkavē eksporta līgumā paredzēto maksājumu veikšanu;

4) parādnieka valstī pieņemtās tiesību normas, kas parādnieka veiktos maksājumus vietējā valūtā pasludina par spēkā esošu parāda dzēšanu, lai gan valūtas maiņas kursa svārstību dēļ šādi maksājumi, tos konvertējot eksporta līgumā noteiktajā valūtā, līdzekļu pārskaitīšanas dienā vairs nesedz parāda summu;

5) jebkurš garantētāja vai garantijas ņēmēja valsts valdības pasākums vai lēmums, tai skaitā Eiropas Savienības pasākumi un lēmumi par tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm;

6) ārpus garantētāja valsts radušies nepārvaramas varas apstākļi – karš, pilsoņkarš, revolūcija, sacelšanās, pilsoņu nemieri, plūdi, zemestrīce, vulkāna izvirdums, paisuma vilnis un kodolavārija, ja šo apstākļu radītie zaudējumi nav apdrošināti citu garantijas vai apdrošināšanas līgumu ietvaros.

 

 

 

6) ārpus garantētāja valsts radušies nepārvaramas varas apstākļi – karš, pilsoņkarš, revolūcija, sacelšanās, pilsoņu nemieri, plūdi, zemestrīce, vulkāna izvirdums, paisuma vilnis un kodolavārija, ja šo apstākļu radītie zaudējumi nav apdrošināti citu garantijas vai apdrošināšanas līgumu ietvaros.

15.pants. Garantētāja atbildība

Garantētājs ir atbildīgs, ja zaudējums ir tieši attiecināms uz vienu vai vairākiem riskiem, kas minēti šā likuma 13. un 14.pantā.

33

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 15.pantu kā 17.pantu un aizstāt panta tekstā skaitļus un vārdus “13. un 14.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “15.un 16.pantā”.

Atbalstīts

17.pants. Garantētāja atbildība

Garantētājs ir atbildīgs, ja zaudējums ir tieši attiecināms uz vienu vai vairākiem šā likuma 15. un 16.pantā minētajiem riskiem.

16.pants. Garantētāja atbildības noņemšana

Garantētājam ir tiesības atteikt zaudējumu segšanu garantijas ņēmējam šādos gadījumos:

1) garantijas ņēmēja vai jebkuras tā vārdā darbojošās personas jebkura darbība vai bezdarbība, kas sekmējusi zaudējumu rašanos;

2) jebkurš garantijas ņēmēja tiesības ierobežojošs noteikums, kas ietverts eksporta līgumā vai jebkurā ar to saistītā dokumentā;

3) jebkura turpmāk panākta vienošanās starp garantijas ņēmēju un parādnieku pēc aizdevuma līguma vai eksporta līguma noslēgšanas, kas aiztur vai aizkavē parāda atmaksu;

4) eksportētāja kredīta gadījumā – jebkura apakšuzņēmēju vai citu piegādātāju saistību neizpilde, ja šādas neizpildes pamatā nav politiskie riski, kā noteikts šā likuma 14.pantā.

34

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 16.pantu kā 18.pantu un izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“18.pants. Garantētāja tiesības atteikt zaudējuma segšanu”;

 

aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu “14.pantā” ar skaitli un vārdu “16.pantā”.

Atbalstīts

 

 

Redakc. precizēts

18.pants. Garantētāja tiesības atteikt zaudējumu segšanu

Garantētājam ir tiesības atteikt zaudējumu segšanu garantijas ņēmējam, ja atteikuma iemesls ir šāds:

1) garantijas ņēmēja vai jebkuras tā vārdā darbojošās personas jebkura darbība vai bezdarbība, kas sekmējusi zaudējumu rašanos;

2) jebkurš garantijas ņēmēja tiesības ierobežojošs noteikums, kas ietverts eksporta līgumā vai jebkurā ar to saistītā dokumentā;

3) jebkura pēc aizdevuma līguma vai eksporta līguma noslēgšanas panākta garantijas ņēmēja un parādnieka vienošanās, kas aiztur vai aizkavē parāda atmaksu;

4) eksportētāja kredīta gadījumā – jebkura apakšuzņēmēju vai citu piegādātāju saistību neizpilde, ja šādas neizpildes pamatā nav šā likuma 16.pantā minētie politiskie riski.

VI nodaļa

 

 

 

VI nodaļa

Garantijas prēmija un politiskā riska novērtējums

 

 

 

Garantijas prēmija un politiskā riska novērtējums

17.pants. Vispārējie garantijas prēmijas noteikšanas principi

35

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 17. un 18.pantu kā 19.un 20.pantu.

Atbalstīts

19.pants. Vispārīgie garantijas prēmijas noteikšanas principi

Garantijas prēmijai, kas maksājama par eksporta kredīta garantiju:

 

 

 

Garantijas prēmijai, kas maksājama par eksporta kredīta garantiju:

1) ir jāatbilst segtajam riskam;

 

 

 

1) jāatbilst segtajam riskam;

2) ir jāatbilst piešķirtās garantijas apmēram, zaudējumu segšanas procen­tuālajam apjomam, garantijas nosacījumiem un jebkuriem citiem nosacījumiem, kas ietekmē garantijas kvalitāti;

 

 

Redakc. precizēts

2) jāatbilst izsniegtās garantijas apmēram, zaudējumu atlīdzības procentam, garantijas nosacījumiem un jebkuriem citiem nosacījumiem, kas ietekmē garantijas kvalitāti;

3) ir jābūt pietiekamai, lai segtu garantijas izsniegšanas izdevumus un garantētāja ilgtermiņa darbības izdevumus, kas saistīti ar iespējamo zaudējumu un garantētāja ar garantijas polisi saistīto izmaksu segšanu.

 

 

 

3) jābūt pietiekamai, lai segtu garantijas izsniegšanas izdevumus un garantētāja ilgtermiņa darbības izdevumus, kas saistīti ar iespējamo zaudējumu un ar garantijas polisi saistīto izmaksu segšanu.

18.pants. Politiskā riska novērtējums

Attiecībā uz katru valsti vai katru valstu kategoriju maksājamās garantijas prēmijas likme tiek pamatota ar attiecīgās valsts politisko risku novērtējumu, ko veic garantētājs saskaņā ar Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas Vienošanos par vadlīnijām attiecībā uz oficiāli atbalstāmiem eksporta kredītiem.

36

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Likumprojekta 18.pantā aizstāt vārdu „Eiropas” ar vārdu „Ekonomiskās”.

Atbalstīts

20.pants. Politiskā riska novērtējums

Attiecībā uz katru valsti vai katru valstu kategoriju maksājamās garantijas prēmijas likme tiek pamatota ar attiecīgās valsts politisko risku novērtējumu, ko veic garantētājs saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vienošanos par vadlīnijām attiecībā uz oficiāli atbalstāmiem eksporta kredītiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1998.gada 7.maija Direktīvas 98/29/EK par pamatnoteikumu saskaņošanu attiecībā uz eksporta kredītu apdrošināšanu vidēja termiņa un ilgtermiņa darījumiem;

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1998.gada 7.maija direktīvas 98/29/EK par pamatnoteikumu saskaņošanu attiecībā uz eksporta kredītu apdrošināšanu vidēja termiņa un ilgtermiņa darījumiem;

2) Padomes 1984.gada 27.novembra Direktīvas 84/568/EEK par dalīb­valstu valsts vārdā vai ar tās atbalstu darbojošos eksporta kredītu apdrošināšanas organizāciju vai šādu organizāciju vietā darbojošos valsts struktūrvienību savstarpējām saistībām attiecībā uz kopīgām garantijām tāda līguma gadījumā, kurā iesaistīti viens vai vairāki apakšuzņēmēji vienā vai vairākās Eiropas Kopienu dalībvalstīs.

 

 

 

2) Padomes 1984.gada 27.n ovembra direktīvas 84/568/EEK par dalībvalsts vārdā vai ar tās atbalstu darbojošos eksporta kredītu apdrošināšanas organizāciju vai šādu organizāciju vietā darbojošos valsts struktūrvienību savstarpējām saistībām attiecībā uz kopīgām garantijām tāda līguma gadījumā, kurā iesaistīti viens vai vairāki apakšuzņēmēji vienā vai vairākās Eiropas Kopienu dalībvalstīs.