Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi likumā ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 82. pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas š.g. 23. marta sēdes darba kārtībā un nodot to Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas š.g. 23. marta sēdes darba kārtībā .

 

 

Pielikumā:   1) likumprojekts „Grozījumi likumā ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””uz ........lpp;

2) anotācija likumprojektam „Grozījumi likumā ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” uz........lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Dzintars Zaķis

 


 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”

 

          Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

         

1. Papildināt 3.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

          “(5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas pirmo vai otro punktu, kā arī pilsētas zeme, uz kuru dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas pirmo vai otro punktu.”

 

          2. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdus “3.panta otrā un trešā daļa” ar vārdiem “3.panta otrā, trešā un piektā daļa”.

 


 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”

anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

Likums nepieciešams, lai noteiktu, kādos gadījumos zeme, uz kuru saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. un 26.pantu 2006.gada 1.septembrī izbeigsies fizisko vai juridisko personu zemes lietošanas tiesības, piekrīt valstij un kādos – pašvaldībai. Neatrisinot šos jautājumus līdz š. g. 1.septembrim, var tikt būtiski traucēta zemes reformas gaita, vietējo pašvaldību un Valsts zemes dienesta darbība.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Likums radīs skaidrību par zemes, uz kuru saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. un 26.pantu izbeidzas fizisko vai juridisko personu zemes lietošanas tiesības, piekritību. Tāpat likums radīs skaidrību par darbībām, kas jāveic Valsts zemes dienestam, attiecīgajai pašvaldībai, lai tiesības uz zemi nostiprinātu zemesgrāmatā, kā arī līdz to nostiprināšanai zemesgrāmatā noformētu tiesiskā valdījuma statusā un noslēgtu zemes nomas līgumu. Savukārt nomniekam likums radīs skaidrību par turpmāko zemes iznomātāju.

 

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

Pašvaldības īpašumā nonāks lietotāju neizpirktā zeme un attiecīgi palielināsies pašvaldības ieņēmumi no zemes nomas. 

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

Jāveic grozījumi normatīvajos aktos attiecībā uz Valsts zemes dienesta darbībām šā likuma izpildei.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

 

Notikušas konsultācijas ar Tieslietu, Finanšu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts zemes dienesta speciālistiem.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

Likuma izpildi nodrošinās Valsts zemes dienests un attiecīgās pašvaldības.