Izdrukāts 14

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par vides aizsardzību"

 

Izdarīt likumā "Par vides aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 33./34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.; 2000, 15.nr.; 2002, 3., 22.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 6.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 9.pantu ar 18.punktu šādā redakcijā:

 

"18) nosaka prasības ģenētiski modificētu kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta “Grozījums likumā „Par vides aizsardzību””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 12.marta Direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu – Komisijas deklarācija” 22.pantu, Eiropas Savienības dalībvalstis nevar aizliegt, ierobežot vai kavēt tādu produktu laišanu tirgū, kas satur ģenētiski modificētos organismus, ja tie atbilst šīs direktīvas prasībām.

Savukārt pamatojoties uz Direktīvas 26a.pantu, dalībvalstis var pieņemt atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no ģenētiski modificēto organismu nejaušas klātbūtnes citos produktos.

Nosacījumu izstrāde par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu konvencionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai ir katras dalībvalsts kompetencē.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas. Komisijas 2003.gada 23.jūlija rekomendācija Nr.2003/556/EK par vadlīnijām valstu stratēģiju un paraugprakses izstrādei, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu konvencionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Lai ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana neapdraudētu bioloģisko un konvenciālo lauksaimniecību un novērstu iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtība”.

Tā kā jautājums par ģenētiski modificētajiem organismiem ir regulēts likumā „Par vides aizsardzību”, bet tas nav noregulēts attiecībā uz bioloģiskās, konvenciālās lauksaimniecības un ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu, nepieciešams papildināt likumu ar jaunu deleģējumu par līdzāspastāvēšanu.

Ministrijām atzinumus sniegt vienas nedēļas laikā, steidzamība pamatojama ar nepieciešamību valstī sakārtot jomu attiecībā uz ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu pirms ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas uzsākšanas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai likumā noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojektā ietvertais deleģējums ietekmēs lauksaimniecības produkcijas ražotājus. Tiks noteiktas ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas prasības un kārtība.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Nosakot ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas prasības un kārtību, tiks ierobežotas iespējas nodarīt kaitējumu videi.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais 2006.gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007.

2008.

2009.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtība”. Saskaņotais noteikumu projekts iesniegts Ekonomikas ministrijā, lai sniegtu informāciju Eiropas Komisijai.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nevalstiskās organizācijas savu pozīciju nav sniegušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses nav vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas veidotas netiks.

Ministru kabineta noteikumu par līdzāspastāvēšanu valsts uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei nodrošinās Valsts augu aizsardzības dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma grozījumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                  M.Roze

 

 

 

2006.03.14. 11:21

858

I.Jēkabsone

7027360, Ineta.Jekabsone@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktora vietniece

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

V.Lukaševiča

 

 

 

I.Smilga

 

 

 

I.Jēkabsone