Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada ____________________Nr.

Rīgā

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts (uz 2 lp.).

2. Anotācija (uz 5 lp.).

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 13., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 11.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Personai, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kura vismaz 10 gadus ir nostrādājusi sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas. Nosakot šīs tiesības, piemērojami saraksti, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai noteica ražotņu, darbu un profesiju atbilstību darbam, kas dod tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem.”

 

2. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdu „neņemot” ar vārdu „ņemot”.

 

3. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“1. Līdz 1990.gada 31.decembrim Latvijas pilsoņiem Latvijas teritorijā un bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi, kā arī šā punkta 10. un 12.apakšpunktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods ir pielīdzināts apdrošināšanas stāžam. Šis nosacījums attiecas arī uz Latvijas nepilsoņiem, kā arī ārvalstniekiem un bezvalstniekiem ar pastāvīgo uzturēšanas atļauju, kuri 1992.gada 1.jūlijā bija neatkarīgi no pierakstā norādītās dzīvojamās platības statusa pierakstīti Latvijas teritorijā, vai viņu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta līdz 1992.gada 1.jūlijam bija Latvijas Republikā, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēts fakts, ka līdz minētajam datumam viņi ne mazāk kā 10 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijas teritorijā.

Pārējiem ārvalstniekiem un bezvalstniekiem apdrošināšanas stāžam pielīdzināts Latvijas teritorijā uzkrātais darba un tam pielīdzinātais periods, kā arī bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darbam pielīdzinātie periodi, kas norādīti šā punkta 4. un 5.apakšpunktā, un šā punkta 10. un 12.apakšpunktā minētais ārpus Latvijas uzkrātais periods. Līdz 1990.gada 31.decembrim, bet šā punkta 11.apakšpunktā minētajā gadījumā – līdz 1995.gada 31.decembrim apdrošināšanas stāžam pielīdzināti šādi darbam pielīdzinātie periodi:";

izteikt 1.punkta 10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10) politiski represēto ieslodzījuma vietās, nometinājumā tajā skaitā PSRS Iekšlietu ministrijas Galvenās rūpniecības uzņēmumu celtniecības pārvaldes nr.907 pārzinātajos darbos un izsūtījumā, spaidu darbos Vācijā un Vācijas okupētajās teritorijās, kā arī bēgšanā no šīm vietām pavadītais laiks trīskāršā apmērā, Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos - pieckārtīgā apmērā, bet koncentrācijas nometnēs, geto vai cietumos Vācijā vai Vācijas okupētajās teritorijās – seškārtīgā apmērā. Rajonus, kas uzskatāmi par Galējo Ziemeļu un tiem pielīdzinātajiem rajoniem, nosaka Ministru kabinets. Tām personām, kurām šis stāžs noteikts seškārtīgā apmērā, aprēķinātais stāžs tiek saglabāts;”;

papildināt 1.punktu ar 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12) Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas regulāro bruņoto spēku vienībās, partizānu vienībās vai pretošanās kustībā pavadītais laiks pieckārtīgā apmērā.”;

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu “10.apakšpunktā” ar skaitļiem un vārdiem “10. un 12.apakšpunktā”;

aizstāt 15.punkta 1.apakšpunktā skaitli “50” ar skaitli “100”;

izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

“34. Līdz 2009.gada 31.decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots šāds koeficients:

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, -1,3;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem, - 1,5;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem, - 1,7;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir lielāks par 41 gadu, - 2.”;

aizstāt 41.punktā vārdus „Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuriem piešķirtās pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 105 latus (ieskaitot pensiju vai tās daļu, ko izmaksā citas Latvijas institūcijas, ES un EEZ dalībvalstis un valstis, ar kurām noslēgti starptautiski līgumi sociālās drošības jomā) ” ar vārdiem „Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuriem piešķirtās pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 105 latus (ieskaitot pensiju vai tās daļu, ko izmaksā citas Latvijas institūcijas, ES un EEZ dalībvalstis un valstis, ar kurām noslēgti starptautiski līgumi sociālās drošības jomā) un kuriem kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, bet pensijas saņēmējiem, kuriem pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos - nav mazāks par 25 gadiem”;

papildināt pārejas noteikumus ar 46.punktu šādā redakcijā:

“46. Personām, kuras laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) un saņēma pensiju ierobežotā apmērā (līdz 2001.gada 31.decembrim divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un no 2002.gada 1.janvāra trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), izmaksā nesaņemto pensijas daļu.”

 

8.Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Patlaban likumā “Par valsts pensijām” konstatējami šādi trūkumi:

1) nav paredzēta iespēja priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju personām, kas strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos;

2) pārrēķinātās vecuma pensijas daļu veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā) pensija, neņemot vērā nosacījumu, ka pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo vecuma pensiju;

3) Latvijas nepilsoņu apdrošināšanas stāžam netiek pielīdzināti bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi (ar dažiem izņēmumiem);

4) apdrošināšanas stāžam palielinātā apmērā netiek pielīdzināts spaidu darbos Vācijā un Vācijas okupētajās teritorijās, koncentrācijas nometnēs, geto vai cietumos Vācijā vai Vācijas okupētajās teritorijās, Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas regulāro bruņoto spēku vienībās, partizānu vienībās vai pretošanās kustībā pavadītais laiks;

5) līdz 2009.gada 31.decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas 1.aprīlī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu, un 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un tikai 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem;

6) vecuma pensijas minimālais apmērs ir noteikts tikai uz laiku līdz 2006.gada 31.decembrim;

7) aprēķinot ikmēneša piemaksu pie vecuma pensijas, nav ņemtas vērā to pensijas saņēmēju intereses, kuriem pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos;

8) nav paredzēts mehānisms, kādā pilnā apjomā tiek izmaksātas pensijas personām, kuras laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti apdrošināmās personas un saņēma pensiju ierobežotā apmērā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz, ka:

1) personai, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kura vismaz 10 gadus ir nostrādājusi sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas;

2) pārrēķinātās vecuma pensijas daļu veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā) pensija, ņemot vērā nosacījumu, ka pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo vecuma pensiju;

3) Latvijas nepilsoņu apdrošināšanas stāžam tiek pielīdzināti bijušās PSRS teritorijā uzkrātie darba un tam pielīdzinātie periodi;

4) apdrošināšanas stāžam palielinātā apmērā tiek pielīdzināts spaidu darbos Vācijā un Vācijas okupētajās teritorijās, koncentrācijas nometnēs, geto vai cietumos Vācijā vai Vācijas okupētajās teritorijās, Otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas regulāro bruņoto spēku vienībās, partizānu vienībās vai pretošanās kustībā pavadītais laiks;

5) līdz 2009.gada 31.decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas 1.aprīlī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu, un 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 100 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem;

6) līdz 2009.gada 31.decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots šāds koeficients:

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, -1,3;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 līdz 30 gadiem, - 1,5;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40 gadiem, - 1,7;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir lielāks par 41 gadu, - 2.

7) Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuriem piešķirtās pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 105 latus un kuriem pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos, turklāt kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, līdz 2009.gada 31.decembrim par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim piešķir piemaksu par katru stāža gadu;

8) pilnā apjomā tiek izmaksātas pensijas personām, kuras laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti apdrošināmās personas un saņēma pensiju ierobežotā apmērā.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts veicinās pensionāru dzīves kvalitāti.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

 

-

 

 

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta ietekmi uz valsts budžetu var aprēķināt tikai pēc papildus datu iegūšanas..

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-