Jaunatnes likums

Likumprojekts

 

Jaunatnes likums

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) jaunatne – demogrāfiskā grupa vecumā no 15 līdz 25 gadiem;

2) jaunietis – persona vecumā no 15 līdz 25 gadiem;

3) jauniešu brīvprātīgais darbs – bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic jaunietis, nestājoties ar juridisko personu darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsta uz juridiskās personas darbību regulējošos tiesību aktos noteikto mērķu, uzdevumu un funkciju īstenošanu;

4) jaunatnes lietu speciālists – persona, kas veic darbu ar jaunatni vai koordinē tā īstenošanu noteiktā administratīvā teritorijā;

5) speciālists, kas veic darbu ar jaunatni – persona, kas ir speciali­zējusies noteiktā jomā un kuras darbības viena no mērķgrupām ir jaunatne;

6) jaunatnes organizācija – biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un šajā likumā noteiktajā kārtībā uzskaitīta biedrība vai nodibinājums;

7) jaunatnes politika – uz sadarbību balstīta valsts un pašvaldību institū­ciju, jaunatnes organizāciju un jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbība, kas vērsta uz labvēlīgas vides radīšanu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai un kuras mērķis ir jauniešu integrācija sabiedrības dzīvē;

8) darbs ar jauniešiem – uz jauniešu attīstību un integrēšanos sabiedrībā orientētas sistemātiskas valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju darbības.

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt jaunatnes politikas veidošanas un īstenošanas mehānismu, sniedzot atbalstu jauniešiem un sekmējot jauniešu integrēšanos sabiedrībā.

 

3.pants. Jaunatnes politikas principi

Īstenojot jaunatnes politiku, ievēro šādus principus:

1) līdzdalības princips – sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos;

2) informācijas pieejamības princips – sekmēt jauniešu nodrošināšanu ar informāciju atbilstoši viņu vajadzībām un interesēm, īpaši ar informāciju, kas nepieciešama aktīvai līdzdalībai visos sabiedrības procesos, ja citos normatīva­jos aktos nav noteikts citādi;

3) vienlīdzīgu iespēju princips – nodrošināt visiem jauniešiem bez jebkādas diskriminācijas iespēju piedalīties visos sabiedrības procesos un būt patstāvīgiem sabiedrības locekļiem;

4) jauniešu interešu ievērošanas princips – risinot jautājumus, kas saistīti ar jauniešiem, ņemt vērā viņu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas;

5) labvēlīgu sociālo un ekonomisko priekšnosacījumu princips – veicināt tādu sociālo un ekonomisko apstākļu veidošanos, kas nodrošinātu visiem jaunie­šiem iespēju būt patstāvīgiem un sabiedrībā integrētiem Latvijas iedzīvotājiem.

 

4.pants. Jaunatnes politikas jomas

Jaunatnes politikas nozīmīgākie virzieni ir:

1) izglītība;

2) veselība un fiziskā attīstība;

3) nodarbinātība;

4) lietderīga brīvā laika izmantošana.

 

II nodaļa

Jaunatnes politikas veidošanas un īstenošanas mehānisms

 

5.pants. Jaunatnes politikas koordinācijas padome

Jaunatnes politikas koordinācijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes politi­kas attīstību un īstenošanu valstī un jauniešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

 

6.pants. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetence

(1) Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde jaunatnes politikas jomā.

(2) Bērnu un ģimenes lietu ministrija:

1) sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, nodrošina valsts jaunatnes politikas izstrādi un koordinē tās īstenošanu;

2) īsteno starptautisko sadarbību jaunatnes lietās;

3) nodrošina Jaunatnes politikas koordinācijas padomes darbību;

4) veic jaunatnes organizāciju uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta noteik­tajai kārtībai;

5) koordinē jaunatnes organizāciju, jauniešu izstrādāto projektu un projek­tu jauniešiem metodisko un finansiālo atbalstu;

6) nodrošina jaunatnes lietu speciālistu izglītošanu.

 

7.pants. Citu nozaru ministriju kompetence jaunatnes politikas jomā

(1) Aizsardzības ministrija atbalsta un attīsta jauniešu interešu izglītību un brīvā laika izmantošanas veidus, kuru mērķis ir jauniešu izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas attīstīšana.

(2) Iekšlietu ministrija:

1) izstrādā un īsteno jauniešu noziedzības apkarošanas politiku;

2) nodrošina policijas darbiniekiem speciālu apmācību darbam ar nepiln­gadīgajiem jauniešiem likumpārkāpējiem, nepilngadīgajiem jauniešiem nozie­dzīga nodarījuma upuriem un viņu ģimenēm.

(3) Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā un īsteno vienotu valsts politiku izglītībā, zinātnē un sportā.

(4) Kultūras ministrija:

1) veicina kultūras vērtību apgūšanu jauniešu vidū;

2) nodrošina profesionālo izglītības programmu mūzikā, mākslā un horeogrāfijā apguvi un augstākās izglītības programmu kultūras jomā apguvi padotības iestādēs.

(5) Labklājības ministrija:

1) izstrādā jauniešiem draudzīgu valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, pārrauga tās īstenošanu un izstrādā prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

2) nodrošina atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, organizējot aktīvos nodarbinātības pasākumus saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto.

(6) Satiksmes ministrija veicina jauniešu drošības palielināšanu ceļu satiksmē.

(7) Valsts probācijas dienests organizē piespiedu darbu un sabiedrisko darbu nepilngadīgajiem jauniešiem, kā arī palīdzības sniegšanu jauniešiem pēc soda izciešanas.

(8) Veselības ministrija organizē veselības aprūpi jauniešiem, veicinot jauniešiem draudzīgu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību.

(9) Vides ministrija atbalsta iniciatīvas, kas jauniešiem veicina vides apziņu un izglītību vides ilgtspējīgā attīstībā.

(10) Zemkopības ministrija sekmē jauniešu iekļaušanos lauku dzīves norisēs, atbalstot to veicinošas biedrības un nodibinājumus.

(11) Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts:

1) veic pasākumus pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, kas orientēti uz jauniešu mērķauditoriju un nodrošina jauniešu līdzdalību;

2) veic pasākumus neiecietības mazināšanai jauniešu vidū.

 

8.pants. Pašvaldību kompetence

(1) Pašvaldības nodrošina jauniešiem likumā "Par pašvaldībām" noteiktos pakalpojumus.

(2) Pašvaldības ir tiesīgas pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistus, kas veiks, plānos un koordinēs darbu ar jauniešiem.

(3) Pašvaldības var veidot jaunatnes lietu konsultatīvās padomes, kuru kompetencē ir attiecīgās administratīvās teritorijas jaunatnes politikas jautājumi. Jaunatnes lietu konsultatīvo padomju sastāvā atbilstoši pašvaldības noteiktajai kārtībai ir iekļaujami dažādu nozaru speciālisti, kas veic darbu ar jauniešiem, un jaunatnes organizāciju pārstāvji.


(4) Pašvaldības sadarbībā ar speciālistiem, kas veic darbu ar jauniešiem, un jaunatnes organizāciju pārstāvjiem atbilstoši pašvaldības noteiktajai kārtībai var izstrādāt pašvaldību politikas plānošanas dokumentus jaunatnes politikas jomā.

(5) Pašvaldības atbilstoši to noteiktajai kārtībai savu administratīvo teri­toriju attīstības plānošanā konsultējas ar jauniešiem.

 

9.pants. Jauniešu līdzdalība jaunatnes politikas veidošanā un īsteno­šanā

Jaunieši līdzdarbojas jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā:

1) iesaistoties izglītības procesos;

2) integrējoties darba tirgū un iesaistoties nodarbinātību veicinošos pasākumos;

3) iesaistoties veselību un fizisku attīstību veicinošos pasākumos;

4) izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas un darbības, kas sekmē jauniešu izglītošanos, attīstību un sociālo integrāciju;

5) piedaloties biedrību, nodibinājumu un politisko partiju darbībā;

6) iesaistoties lēmumu, īpaši politisko lēmumu, pieņemšanas procesos.

 

10.pants. Atbalsts jauniešu līdzdalībai

(1) Visas valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina jauniešu viedokļa uzklausīšanu.

(2) Valsts tiešās pārvaldes iestādes, plānojot un īstenojot jaunatnes politiku atbilstoši to kompetencei, ņem vērā jaunatnes politikas dokumentos un šajā likumā noteiktos politikas īstenošanas pamatprincipus un izmanto Jaunatnes politikas koordinācijas padomes ieteikumus jaunatnes politikas jomā.

(3) Valsts atbalsta jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas īstenošanā atbil­stoši šā likuma 9.pantā noteiktajam, garantējot to likumīgo tiesību un interešu ievērošanu un nodrošinot finansiālo atbalstu šā likuma VI nodaļā noteiktajā kārtībā.

 

III nodaļa

Jauniešu izglītība

 

11.pants. Jauniešu tiesības un pienākumi izglītības jomā

(1) Jauniešiem ir tiesības uz valsts nodrošinātu pieejamu un kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību.

(2) Jauniešu pienākums ir iegūt izglītību un pilnveidot sevi, kļūstot par vispusīgi attīstītiem sabiedrības locekļiem.

(3) Formālo izglītību jaunieši iegūst pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs. Jauniešiem ir tiesības arī uz neformālo izglītību un interešu izglītību kā būtiskām mūžizglītības daļām.

 


12.pants. Jauniešu neformālā izglītība

(1) Jauniešu neformālās izglītības mērķis ir atbilstoši jauniešu interesēm un pieprasījumam veidot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas papildina formā­lo izglītību un veicina jauniešu garīgo un fizisko attīstību.

(2) Neformālo izglītību īsteno biedrības un nodibinājumi, valsts un pašval­dību iestādes, komersanti, kā arī fiziskas personas atbilstoši to darbību regulējo­šiem normatīvajiem aktiem.

(3) Valsts un pašvaldības finansiāli atbalsta jauniešu neformālās izglītības īstenošanu šā likuma VI nodaļā noteiktajā kārtībā.

 

13.pants. Jauniešu tiesību un interešu pārstāvniecība izglītības jomā

(1) Jauniešiem ir tiesības piedalīties izglītības iestāžu pašpārvalžu veidoša­nā un darbā, kā arī to apvienību darbā, pārstāvot savas intereses izglītības procesa organizēšanā.

(2) Izglītības iestādes nodrošina iespēju jauniešiem iesaistīties to jautāju­mu izlemšanā, kas saistīti ar jauniešu interesēm un tiesībām izglītības sistēmas ietvaros.

 

IV nodaļa

Jauniešu veselība un fiziskā attīstība

 

14.pants. Jauniešu veselības aprūpes politikas virzieni

Rūpējoties par jauniešu veselību, valsts pārvaldes iestādes:

1) izstrādā valsts politiku epidemioloģiskās drošības, vides veselības, ve­selības veicināšanas, kā arī atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakses jomā;

2) izstrādā valsts politiku slimību profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas jomā;

3) sistemātiski pēta un izvērtē paradumus, kas ietekmē veselību, kā arī izglīto jauniešus par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.

 

15.pants. Jauniešu fiziskā attīstība

(1) Jauniešiem ir tiesības nodarboties ar sportu un iesaistīties fizisko attīstību veicinošos pasākumos.

(2) Valsts rūpējas par jauniešu fizisko attīstību un iespējām piedalīties sporta pasākumos drošā un veselīgā vidē.

 

V nodaļa

Jauniešu nodarbinātība un lietderīga brīvā laika izmantošana

 

16.pants. Jaunatnes nodarbinātības politikas virzieni

(1) Jaunatnes nodarbinātības mērķis ir nodrošināt jauniešu patstāvīgumu un sociālo integrāciju.

(2) Rūpējoties par atbalstu jauniešu patstāvīgumam un sociālajai integrācijai, valsts pārvaldes iestādes:

1) nodrošina profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošanu;

2) veicina jauniešu iekļaušanos darba tirgū un gādā par bezdarba samazināšanu;

3) veicina valsts politikas pilnveidi jauniešu darba un ģimenes dzīves saskaņošanai;

4) izstrādā valsts politiku sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem;

5) atbalsta jauniešu iniciatīvas komercdarbības uzsākšanai.

 

17.pants. Jauniešu tiesību un interešu pārstāvniecība nodarbinātības jomā

Jaunieši savu interešu aizsardzību nodarbinātības jomā īsteno individuāli, ar darbinieku pilnvaroto pārstāvju, arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību palīdzību.

 

18.pants. Jauniešu brīvā laika izmantošana

Valsts un pašvaldību iestādes gādā, lai jauniešiem rastu iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, iesaistoties neformālās izglītības, tai skaitā interešu izglītības, un brīvprātīgā darba pasākumos, apgūstot kultūras vērtības un iesaistoties kultūras pasākumu īstenošanā, kā arī atbalsta jauniešu attīstību veicinošas iniciatīvas un veido jauniešu pasākumiem labvēlīgu vidi.

 

19.pants. Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana

(1) Jauniešu brīvprātīgā darba organizētāji var būt biedrības, nodibināju­mi, valsts un pašvaldību iestādes.

(2) Jauniešu brīvprātīgo darbu vienīgi var izmantot, lai veicinātu jauniešu zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību un brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Uz jauniešu nodarbināšanu brīvprātīgajā darbā attiecināmi Darba likumā noteiktie nodarbināšanas aizliegumi un ierobežojumi.

(3) Pēc jaunieša pieprasījuma par brīvprātīgā darba veikšanu noslēdzams rakstisks līgums, norādot veicamo brīvprātīgo darbu un tā izpildes termiņu.

(4) Jaunietis, kurš veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segša­nu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā, ja tas noteikts brīvprātīgā darba organizētāja darbību regulējošos tiesību aktos.

(5) Par kaitējumu, kas radies jaunietim, pildot brīvprātīgo darbu, brīvprātī­gā darba organizētājs atbild, ja šādu pienākumu tas uzņēmies vai arī kaitējums nodarīts brīvprātīgā darba organizētāja vainas dēļ.

 

20.pants. Brīvprātīgā darba organizētāju un veicēju apmācība

(1) Bērnu un ģimenes lietu ministrija saskaņā ar piešķirto valsts budžeta finansējumu nodrošina jauniešu brīvprātīgā darba organizētāju apmācību.

(2) Brīvprātīgā darba organizētāji nodrošina brīvprātīgā darba veicējiem iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas pienākumu pildīšanai.

(3) Brīvprātīgā darba organizētājam, pamatojoties uz jaunieša piepra­sījumu, ir pienākums izsniegt jaunietim rakstisku apliecinājumu, kas satur informāciju par brīvprātīgajā darbā pavadīto laiku, pienākumiem, iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

 

VI nodaļa

Finansiālais atbalsts

 

21.pants. Finansiālā atbalsta sniegšanas mērķis

Finansiālā atbalsta sniegšanas mērķis ir pilsoniskas sabiedrības stiprinā­šana un jauniešu sociālās integrācijas veicināšana.

 

22.pants. Finansiālā atbalsta saņēmēji

Valsts piešķir finansiālo atbalstu:

1) biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētām un šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punktā noteiktajā kārtībā uzskaitītām jaunatnes organizācijām jauniešu iniciatīvas veicināšanai un jaunatnes organizāciju darbības attīstības nodrošināšanai;

2) jaunatnes organizācijām to projektu īstenošanai;

3) valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem projektu īstenošanai, kuru mērķgrupa ir jaunieši.

 

23.pants. Finansiālā atbalsta sniegšanas kārtība

(1) Bērnu un ģimenes lietu ministrija nodrošina finansiālā atbalsta piešķiršanu jaunatnes organizāciju projektiem un projektiem, kuru mērķgrupa ir jaunieši, atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.

(2) Kritērijus un kārtību, kādā Bērnu un ģimenes lietu ministrija nodrošina finansiālā atbalsta piešķiršanu šā likuma 22.panta 1.punktā noteiktajām jaunatnes organizācijām, nosaka Ministru kabinets.

(3) Citas valsts un pašvaldību institūcijas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskās organizācijas un citas juridiskās vai fiziskās personas ir tiesīgas piešķirt finansiālu atbalstu jaunatnes organizācijām, jaunatnes organizāciju projektiem un projektiem, kuru mērķgrupa ir jaunieši, atbilstoši to darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvā­rī.

2. Šā likuma 6.panta otrās daļas 6.punktā paredzētā jaunatnes lietu speciālistu izglītošana tiek nodrošināta no 2007.gada 1.janvāra.

3. Šā likuma 20.panta pirmajā daļā paredzētā jauniešu brīvprātīgā darba organizētāju apmācība tiek nodrošināta no 2008.gada 1.janvāra.

4. Šā likuma 22.panta 1.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod šā likuma 23.panta otrajā daļā minētos noteikumus.


6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgu noteikumu spēkā stāšanās dienai par jaunatnes organizāciju uzskatāma jebkura biedrība vai nodibinājums, kas apliecina, ka ne mazāk kā puse tās biedru ir jaunieši vai jaunatnes organizācijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks


Likumprojekta „Jaunatnes likums” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Situāciju valstī šobrīd raksturo sekojošas tendences:

1. Neskaidrība atbildības un kompetenču sadalījumā darbā ar jaunatni starp institūcijām gan valsts, gan pašvaldību līmenī;

2. Ir nepietiekami noteikti principi darbā ar jaunatni un tā specifika;

3. Jaunatnes līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir vāja un apgrūtināta;

4. Valsts atbalsts jaunatnes organizācijām, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir minimāls;

5. Vairākas ar jaunatni saistītas jomas ir bez jebkāda tiesiska regulējuma.

Vienlaikus pakāpeniski tiek uzlabota situācija jaunatnes politikas plānošanas un koordinācijas jomā. Tā, piemēram, 1997.gada 21.augustā izglītības un zinātnes ministrs apstiprināja (rīkojums Nr.505) „Valsts jaunatnes politikas koncepciju”, kas uzlabotā veidā Ministru kabinetā tika akceptēta 2002. gada 19.martā. Minētās koncepcijas lielā nozīme Latvijas jaunatnes politikai bija saistāma ar to, ka tā izvirzīja galvenos uzdevumus. Pamatojoties uz minēto koncepciju, tika izstrādā un Ministru kabinets 1998.gada 10.marta sēdē pieņēma zināšanai Jaunatnes politikas valsts programma 1998. – 2002.gadam. Pamatojoties uz šo programmu vēlāk tika izstrādāta un Ministru kabinetā 2002.gada 19.martā apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2002. – 2003.gadam. Ar 2005. gada 3. maija rīkojumu Nr.281 apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2005.-2009. gadam.

Papildus minētajiem politikas plānošanas dokumentiem tiek attīstīta starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas jomā un jaunatnes līdzdalības palielināšana. 1999.gadā Latvijā darbību uzsāka Pašvaldību jaunatnes lietu konsultatīvā padome. Padome tika izveidota, lai analizētu, vērtētu un izstrādātu priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai pašvaldībās. Lai sekmīgāk iesaistītu jaunatnes organizācijas vienotas jaunatnes politikas īstenošanā, Latvijā 2003.gada 12.novembrī tika izveidota Latvijas lielāko jaunatnes organizāciju ekspertu padome. 2004. gada 20. novembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 „Jaunatnes politikas koordinācijas padomes nolikums”.

Tomēr tiesiskais regulējums vēl arvien ir nepietiekams.

2. Tiesību

akta projekta būtība

Likumprojekts nosaka jaunatnes politikas veidošanas un īstenošanas mehānismu, sniedzot atbalstu jauniešiem uzsākot patstāvīgu dzīvi un sekmējot jauniešu integrēšanos sabiedrībā.

3. Cita informācija

Citas informācijas nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar. 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts veicinās jauniešu integrāciju darba tirgū, viņu aktīvāku iesaistīšanos savu tiesību un interešu aizstāvībā nodarbinātības jomā, kā arī mudinās jauniešus uzsākt komercdarbību

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts sekmēs jauniešu patstāvīgumu un aktīvu pilsoniskumu, veicinot jauniešu iesaistīšanos izglītības procesos, integrēšanos darba tirgū un iesaistīšanos nodarbinātību veicinošos pasākumos, iesaistīšanos veselību un fizisku attīstību veicinošās aktivitātēs, projektu, kā arī citu iniciatīvu un darbību izstrādi un īstenošanu, kas sekmē jauniešu attīstību un sociālo integrāciju, piedalīšanos nevalstisko organizāciju un politisko partiju darbībā un līdzdarbošanos lēmumu, jo īpaši, politisko lēmumu, pieņemšanas procesos.

Projektā ievēroti dzimumu līdztiesības principi un tas veicinās jauniešu tiesību un pienākumu realizāciju neatkarīgi no dzimuma.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts veicinās jauniešu iesaistīšanos vides aizsardzībā.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. Ls)

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2006.

2007.

2008.

2009.

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

15,022

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-15,022

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

0

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar(sk.6.p.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

2006.gada valsts budžetā virknei ministriju paredzēts finansējums funkciju veikšanai, kur viena no mērķgrupām ir jaunieši. Tā, piemēram, Vides ministrija atbalsta vides izglītības projektus Vides aizsardzības fondam piešķirto līdzekļu ietvaros, Veselības ministrijai ir paredzēts finansējums veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, Tieslietu ministrijas Valsts probācijas dienestam, organizējot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. u.tml. Taču tā kā vairums šo funkciju nav orientēta tieši uz jauniešiem, precīzs un vienveidīgs aprēķins bez īpaša pētījuma nav iespējams.

Tieši Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai paredzētais finansējums 2006. gadā ir 15 022 Ls.

Ievērojot minēto un to, ka likumprojekts neparedz jaunas funkcijas vai kompetences pārdali starp ministrijām, bet vienīgi to precizē, Jaunatnes likumprojekts ir realizējams kārtējā gada valsts budžeta ietvaros.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekta pieņemšanas gadījumā nepieciešams izdot:

1.      MK noteikumus, kuru mērķis ir noteikt jaunatnes organizāciju uzskaites mehānismu.

2.      MK noteikumus, kas nosaka kritērijus un kārtību, kādā Bērnu un ģimenes lietu ministrija piešķir finansiālo atbalstu likumprojekta 23. panta 1.punktā noteiktajām jaunatnes organizācijām.

Noteikumu projektus paredzēts izstrādāt līdz 2006.gada 31.decembrim.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1.      Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.Ar kurām nevalstiskajām

organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Jaunatnes padomi, S/O „Avantis”, „IMKA Latvija”, Latvijas Mazpulku organizāciju, Liepājas Jaunatnes centru, Liepājas pilsētas domes Jaunatnes lietu un NVO ekspertu, Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju, Latvijas skolēnu padomi, Latvijas studentu apvienību un pašvaldību jaunatnes lietu koordinatoriem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Minētās nevalstiskās organizācijas ir izteikušas atbalstu Jaunatnes likumprojektam, tajā ir iestrādāti arī minēto organizāciju izteiktie priekšlikumi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekta jaunākās redakcijas pastāvīgi tika ievietotas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas mājas lapā

www.bm.gov.lv

 un Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā www.ljp.lv. Likumprojekts ir apspriests vairākās nevalstisko organizāciju rīkotājās konferencēs un semināros. Viedoklis ir atbalstošs.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Valsts iestāžu līmenī likumprojekts neparedz esošo institūciju funkciju paplašināšanu, taču paredz jaunus uzdevumus, piemēram, jaunatnes organizāciju uzskaites nodrošināšana, brīvprātīgo darba veicēju un pašvaldības speciālistu apmācību, taču vienīgi atbilstoši ikgadējā budžeta apropriācijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'', ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), Ministru kabineta mājas lapā

www.mk.gov.lv

, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas mājas lapā

www.bm.gov.lv

 un Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā www.ljp.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                      A.Baštiks

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā un stratēģiskās plānošanas departamenta

direktors

Par kontroli atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Zalpētere

S.Rāgs

M.Dzērve

M.Nīlenders

 

 

 

16.02.2006. 11:08

1189

Nīlenders 7356486

marians.nilenders@bm.gov.lv