Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

 

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļus, bet ne vairāk kā 10 pro­centu apmērā no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktā nodarbi­nātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra, izmanto arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanai, kā arī stipendijām un īres un transporta izdevumu kompensācijām bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendijām neformālās izglītības ieguves laikā."

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim no nodarbinātī­bas speciālā budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī Bezdarbnieku un darba meklē­tāju atbalsta likumā noteiktie bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministre

D.Staķe


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 4.panta otrajā daļā ir noteikts, ka nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļus izmanto arī Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto aktīvo nodarbinātības pasākumu, bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanai, kā arī stipendijām, īres un transporta izdevumu kompensācijām bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā.

Likumā nav noteikts, ka minētos līdzekļus varētu izmantot stipendijām interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā, kas ir viens no konkurētspējas paaugstināšanas pasākuma veidiem un sevī ietver darba tirgū pieprasīto pamatprasmju apguvi, piemēram, valsts valodas, svešvalodu, datorprasmju un projektu vadības apguvi. Pašreiz, piedaloties  interešu vai neformālās izglītības ieguvē, bezdarbnieks nesaņem nekādu materiālu atbalstu.

Lai nodrošinātu bezdarbniekam materiālu atbalstu interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā, sagatavots likumprojekts “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, kurā paredzētas tiesības bezdarbniekam saņemt stipendiju interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā. Stipendiju paredzēts noteikt 62% (25 Ls) apmērā no stipendijas bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts izstrādāts, lai regulētu šādus jautājumus:

1) iespēju bezdarbniekam saņemt stipendiju interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā;

2) Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanu no nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļiem līdz 2006.gada 31.decembrim.

Sākot ar 2007.gada 1.janvāri bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi tiek finansēti no valsts pamatbudžeta, kompensējot tos ar aktīviem nodarbinātības pasākumu finansējumu. Samazināsies aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējums no valsts pamatbudžeta, bet pieaugs no valsts speciālā budžeta.

Bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus – profesionālās orientācijas pasākumus veic Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra un tās uzturēšanai finanšu līdzekļi sākot ar 2007.gada 1.janvāri tiek paredzēti valsts pamatbudžetā nevis nodarbinātības speciālajā budžetā, jo visas aģentūras valstī tiek finansētas no valsts pamatbudžeta.

Līdz ar to nodarbinātības speciālajā budžetā samazināsies finanšu līdzekļi bezdarba samazināšanas preventīviem pasākumiem un pieaugs finanšu līdzekļi aktīviem nodarbinātības pasākumiem.

3. Cita informācija

Nodarbinātības valsts aģentūra ir iesaistīta Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta “Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” īstenošanā kā struktūrfondu finansējuma saņēmējs un likumprojektā paredzēto stipendiju plānots nodrošināt no šī projekta līdzekļiem.

Bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus sniedz Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde - Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni būs netieša, jo attiecas tikai uz bezdarbniekiem, kas iesaistījušies profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī interešu un neformālās izglītības ieguvē.

Normatīvā akta projekts izstrādāts, ievērojot dzimumu līdztiesības principu, jo darba zaudēšanas gadījumā, gan vīriešu, gan sieviešu iesaistīšana bezdarbnieku profesionālajā apmācībā un interešu un neformālās izglītības ieguvē, tiek nodrošināta pēc vienādiem nosacījumiem.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2006

2007

2008

2009

 

Valsts speciālais budžets*

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

- aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana

 

 

 

1327,1

 

 

 

+609,8

 

 

 

+609,8

 

 

 

+609,8

 

 

 

+609,8

- bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšana - Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšana

609,8

-609,8

-609,8

-609,8

-609,8

-stipendiju interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā apmaksa

0

+68,8**

+68,8**

+68,8**

+68,8**

3. Finansiālā ietekme

-

-68,8

-68,8

-68,8

-68,8

Valsts pamatbudžets:

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

- aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana ***

 

 

 

3427,8

 

 

 

-609,8

 

 

 

-609,8

 

 

 

-609,8

 

 

 

-609,8

- bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšana - Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšana ****

0

+609,8

+609,8

+609,8

+609,8

-stipendiju interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā apmaksa

255,5

-255,5

-255,5

-255,5

-255,5

3. Finansiālā ietekme

-

+255,5

+255,5

+255,5

+255,5

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi

Prognozējamie kompensējošie pasākumi 2007.gadā un turpmāk:

Sākot ar 2007.gada 1.janvāri Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras darbība tiks finansēta no valsts pamatbudžeta, nevis no nodarbinātības speciālā budžeta, kompensējot to ar aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējumu.

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras finansējums no valsts speciālā budžeta apakšprogrammas “04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets” 2006.gadā - 609 800 Ls, bet 2007.gadā un turpmāk no valsts pamatbudžeta programmā „07.00.00 Darba tirgus administrēšana” izveidotās jaunas apakšprogrammas - 609 800 Ls.

Ar 2007.gadu un turpmāk samazināsies aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējums no valsts pamatbudžeta (apakšprogramma „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana”) par 609 800 Ls, bet palielināsies aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējums no nodarbinātības speciālā budžeta (apakšprogramma 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets”) par 609 800 Ls. Kopējais finansējums no valsts budžeta (valsts pamatbudžets un nodarbinātības speciālais budžets) aktīviem nodarbinātības pasākumiem nemainās.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Stipendija interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā tiek plānota kā bezdarbnieka uzturēšanas izdevumi bezdarbniekam izglītības ieguves vietā vidēji 1,90 Ls dienā (ietver divu ēdienreižu vidējās izmaksas, jo bezdarbnieks apmācību vietā uzturas 8 stundas - 0,95 Ls x 2 ēdienreizes).

 

2006.gada aprēķins:

Apmācības ilgums 21 diena x 1,90 Ls dienā = 39,90 Ls x 62% = 24,38 Ls jeb noapaļojot 25 Ls mēnesī. (vidēji 1,19 Ls dienā).

 

Stipendiju interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā plānots ieviest sākot ar 2006.gada 1.aprīli. Bezdarbnieks interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā vidēji mācās 4,96 stundas dienā, savukārt bezdarbnieks profesionālās apmācības laikā mācās 8 stundas dienā. Tādējādi stipendija bezdarbnieku interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta 62% apmērā no bezdarbniekam profesionālās apmācības laikā paredzētā stipendijas apmēra.

Stipendiju interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā plānots nodrošināt no valsts pamatbudžetā esošā Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projektā “Apmācība bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” paredzētajiem līdzekļiem, novirzot valūtas kursa svārstību rezultātā papildus pieejamos finanšu resursus un daļēji pārplānojot projekta aktivitātes. Plānots, ka stipendijām nepieciešamā finansējuma apmērs 2006.gadā sākot no 1.aprīļa būs 255 488 Ls -

 

vidēji 6 813 bezdarbnieki mācīsies 1,5 mēnešus x 25 Ls = 255 488 Ls. Minētās izmaiņas neprasa papildus valsts budžeta finanšu resursus.

 

Plānotais finansējums 2007.gadā un turpmāk:

Finansējuma apmēru bezdarbnieku stipendijām interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā plānots nodrošināt:

** - no valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apkšprogrammas 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” - finansējuma apmērs saglabājas noteikts 2004.gada līmenī (izdevumi bezdarbnieku stipendijām pirms Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma uzsākšanas).

vidēji 1 835 bezdarbnieki mācīsies 1,5 mēnešus x 25 Ls=68 812,5 Ls.

 

Finansējuma apmērs bezdarbnieku stipendijām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos tiek noteikts 2004.gada līmenī- 559 664 Ls apmērā un tas proporcionāli samazināsies par 68 812,5 Ls un neprasīs papildus valsts budžeta finanšu resursus, un tiks nodrošināta piešķirto valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta līdzekļu ietvaros.

6. Cita informācija

* - Aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšana 10% apmērā no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu kopējā apmēra (apakšprogramma 04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets”).

*** - Aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšana no valsts pamatbudžeta (apakšprogramma „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana”) – 2006.gadā - 3427,8 tūkst. Ls.

**** - 2007.gadā tiks izveidota atsevišķa apakšprogramma Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšanai, sadalot aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanas apakšprogrammas „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana” finansējumu 3427,8 tūkst. Ls. divās daļās: Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras uzturēšanai – 609,8 tūkst. Ls un „07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana” – 2818,0 tūkst. Ls.

Plānots, ka paredzētās izmaiņas neprasa papildus valsts budžeta finanšu resursus. Lai racionāli tiktu izmantoti finanšu līdzekļi, ņemot vērā valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammas “04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets” plānotos ieņēmumus un paredzēto finansējumu valsts pamatbudžeta apakšprogrammā “07.03.00 Darba prasmju apguve un atjaunošana”, katru gadu tiks plānots, kādi likumā paredzētie aktīvie nodarbinātības pasākumi tiks finansēti no valsts pamatbudžeta un kādi no nodarbinātības speciālā budžeta.

Stipendiju interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā plānots nodrošināt no Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projektā “Apmācība bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” paredzētajiem līdzekļiem, pārplānojot projekta aktivitātes. Minētās izmaiņas neprasa papildus valsts budžeta finanšu resursus. Pēc Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas projekta ieviešanas beigām, sākot ar 2007.gadu, pie nosacījuma ja minētās aktivitātes nākamajā programmēšanas periodā turpmāk netiek līdzfinansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem, pasākumus plānots īstenot no valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apkšprogrammas 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets”. Bezdarbnieku apmācības pasākumi un stipendijas līdz struktūrfondu ieviešanas uzsākšanai jau tika finansētas no minētā finansēšanas avota.

Noteikumu īstenošanu nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Sagatavots likumprojekts “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” un abi likumprojekti ir izskatāmi vienlaicīgi. Tiks sagatavoti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti:

“Kārtība, kādā piešķirama stipendija un īres vai transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendija interešu vai neformālās izglītības ieguves laikā, kā arī nosakāms stipendijas un kompensācijas apmērs”;

 “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.309 “Aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtība un aktīvo nodarbinātības pasākumu realizētāju izvēles principi”.

Minētie noteikumu projekti tiks iesniegti Ministru kabinetā pēc likuma pieņemšanas Saeimā 1.lasījumā.

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ir veiktas ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija atbalsta izstrādāto projektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Grozījumi likumprojektā ievietoti Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.lv, sadaļā “Aktualitātes”.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas projekta izstrādes gaitā ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju izveidošana nav nepieciešama. Esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.lv, sadaļā “Aktualitātes”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija

-

 

 

Labklājības ministre                                                                                                            D.Staķe

 

 

 

Valsts sekretāre

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

B.Paševica

M.Badovskis

Z.Uzuliņa

V.Bužs

 

23.01.2006. 12:06

1 870

V.Bužs, 7021572, Vilnis.Buzs@lm.gov.lv

A.Kromāne, 7021519, Aina.Kromane@lm.gov.lv