Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 103.8 un 103.9 pantu šādā redakcijā:

 

"103.pants. Līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas kārtības pārkāpša­na, veicot darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem

 

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, nereģistrējoties Valsts augu aizsardzības dienestā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

 

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, neievērojot līdzāspastāvē­šanai noteiktās prasības, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

 

Par ģenētiski modificēto kultūraugu šķirņu sēklu aprites prasību pārkāp­šanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

 

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

 

103.pants. Ģenētiski modificētās gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavošanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšana

 

Par ģenētiski modificētās gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavo­šanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem."

 

2. Papildināt 230.panta pirmo daļu aiz skaitļa "103.6" ar skaitli "103.9".

 


3. Aizstāt 230.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 103.7" ar skaitļiem un vārdu "103.7 un 103.8".

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 12.marta Direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu – Komisijas deklarācija” 22.pantu, Eiropas Savienības dalībvalstis nevar aizliegt, ierobežot vai kavēt tādu produktu laišanu tirgū, kas satur ģenētiski modificētos organismus, ja tie atbilst šīs direktīvas prasībām.

Nosacījumu izstrāde ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai ar konvenciālo un bioloģisko lauksaimniecībai ir katras dalībvalsts kompetencē. Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas “Eiropas Komisijas 2003.gada 23.jūlija rekomendācija Nr.2003/556EK par vadlīnijām valstu stratēģiju un paraugprakses izstrādei, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu tradicionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai”.

Lai ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana neapdraudētu bioloģisko un konvenciālo lauksaimniecību un novērstu iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtība”.

Lai noteiktu sodus par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas kārtības pārkāpšanu, ir nepieciešami grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu sodus par līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas kārtības pārkāpšanu, veicot darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem. Sodi paredzēti par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu bez reģistrēšanās, par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, neievērojot līdzāspastāvēšanai noteiktās prasības, par ģenētiski modificēto kultūraugu šķirņu sēklu aprites prasību pārkāpšanu, par ģenētiski modificētās gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavošanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšanu.

Audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus nepieciešams stingri ievērot prasības, kas noteiktas līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai. Tādējādi, lai ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana neradītu ekonomiskos zaudējumus un draudus apkārtējai videi, nepieciešams stingri ievērot prasības un kārtību, kas noteiktas, audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus. Ņemot vērā to, kādus ekonomiskos zaudējumus un ietekmi uz vidi var radīt piesārņojums ar ģenētiski modificētajiem kultūraugiem, arī sodiem ir jābūt adekvātiem.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ietekmēs lauksaimniecības produkcijas ražotājus. Par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas kārtības pārkāpšanu, tiks noteikti administratīvie sodi.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais 2006.gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007.

2008.

2009.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Prognozējams valsts budžeta ieņēmumu pieaugums. (Precīzu ieņēmumu apjomu šobrīd nav iespējams noteikt)

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Prognozējama finansiāla ietekme. (Precīzu finansiālo ietekmi šobrīd nav iespējams noteikt)

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Tā kā nav iespējams prognozēt iespējamo ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju un pārkāpumu skaitu, nevar veikt valsts budžeta ieņēmumu pieauguma aprēķinu.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Komisijas 2003.gada 23.jūlija ieteikumi Nr.2003/556EK par vadlīnijām valstu stratēģiju un paraugprakses izstrādei, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu tradicionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Projekts saskaņots ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome atbalsta projekta tālāku virzību pašreizējā redakcijā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses nav vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izpildi nodrošinās Valsts augu aizsardzības dienests un Pārtikas un veterinārais dienests.

Jaunas institūcijas veidotas netiks.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma grozījumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

01.02.2006. 13:40

909

I.Jēkabsone

7027360, Ineta.Jekabsone@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

I.Jēkabsone