Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1.  155.13 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

 

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

 

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus."

 

2. Aizstāt 256.panta trešajā daļā vārdu "muitas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

 

3.  274.pantā:

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja izņemtie apaļie kokmateriāli ir realizēti, īpašniekam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus.";

 

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


 

Normatīvā akta projekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saeima 2004.gada 16.decembrī ir pieņēmusi likumu „Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”. Atbilstoši šī likuma 12.panta trešajai daļai, gadījumos, kad pagaidu vai patstāvīgajā uzglabāšanas vietā tiek konstatēts, ka apaļo kokmateriālu faktiskais apjoms ir lielāks par uzskaitīto un dokumentos norādīto apjomu, starpība (faktiskais apjoms mīnus uzskaitītais apjoms, mīnus pieļaujamā novirze) tiek izņemta. Administratīvo pārkāpuma kodeksa 155.13pants – „Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos”, paredz naudas sodu par noteikumu pārkāpšanu. Likuma uzraudzību un kontroli, kā arī kokmateriālu izņemšanu jānodrošina Valsts ieņēmumu dienestam.

Saskaņā ar likumu „Par Valsts ieņēmumu dienestu” un saistītajiem normatīvajiem aktiem Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas savas kompetences ietvaros veic ar administratīvo pārkāpumu saistītās mantas izņemšanu, ja par attiecīgā pārkāpuma izdarīšanu paredzēta konfiskācija.

Tā kā Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.13pants konfiskāciju neparedz, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas likuma „Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” 12.panta trešajā daļā noteikto sodu – apaļo kokmateriālu izņemšanu pārpalikuma gadījumā, nevar piemērot.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz veikt izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 155.13pantā, 256.panta trešajā daļā un 274.1panta otrajā un trešajā daļā. 155.13pants tiek papildināts ar nosacījumu par apaļo kokmateriālu konfiskāciju gadījumos, kad atbilstoši likuma „Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” 12.panta trešajai daļai konstatēts to pārpalikums jeb starpība (faktiskais apjoms mīnus uzskaitītais apjoms, mīnus pieļaujamā novirze), 256.panta trešā daļa tiek papildināta ar deleģējumu Valsts ieņēmuma dienesta amatpersonām izdarīt mantu apskati un 274.1panta otrā un trešā daļa precizēta nosakot, ka gadījumā, ja izņemtie un realizētie apaļie kokmateriāli nav konfiscējami, to īpašniekam atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Izdarot grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, tiek nodrošināta valsts kontrolējošo institūciju rīcība un pilnīga likuma „Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” uzraudzība un kontrole, veicinot godīgu konkurenci un nodokļu iekasēšanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabinetu noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nepieciešams papildināt Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumus Nr.314 „Administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas kārtība, kā arī realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšanas kārtība”, nosakot, ka apaļo kokmateriālu izņemšanas un realizācijas gadījumā, ja galīgais lēmums administratīvo pārkāpumu lietā paredz izņemtās mantas atdošanu, īpašniekam atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus. Grozījumi minētajos noteikumos tiks sagatavoti līdz likuma „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” spēkā stāšanās dienai.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Informēta Meža konsultatīvā padome.

Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsts, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Meža konsultatīvā padome atbalsta sagatavoto likumprojektu kā daļu no normatīvo aktu sistēmas koku un apaļo kokmateriālu uzskaites sakārtošanai, kuras izstrādē ņemti vērā meža nozares ekspertu, tai skaitā Meža konsultatīvās padomes pārstāvju, atzinumi.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas institūcijas, bet Valsts ieņēmumu dienesta kompetence administratīvo sodu piemērošanā tiek saskaņota ar likuma „Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos” 12. un 13.pantā noteikto.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds vai uzņēmums var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds vai komersants var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                  M.Roze

2006.03.08. 14:39

1046

I.Silamiķele

7027548, Ilze.Silamikele@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

I.Silamiķele