Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Koncesiju likums

(Reģ. nr. 1601)

24.pants. Lēmumu apstrīdēšana

1. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 1601)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(129)

Komisijas atzinums

komisijas atbalstītā redakcija

Koncesiju likums

 

 

 

Koncesiju likums

I nodaļa

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) koncesija – pilnvarojums, ko koncedents ar koncesijas līgumu piešķir koncesionāram, ievērojot koncesijas līgumā ietvertos termiņus un nosacījumus, kur koncesionārs koncesijas līguma ietvaros uzņemas visus ar pilnvarojuma izpildi saistītos riskus vai daļu no šiem riskiem. Pilnvarojumu var piešķirt:

1

 

Juridiskais birojs

izteikt 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“koncesija- tiesību un pienākumu kopums, ko koncedents ar koncesijas līgumu piešķir koncesionāram, un koncesionārs koncesijas līguma ietvaros uzņemas visus ar koncesijas līgumā pielīgto saistību izpildi saistītos riskus vai daļu no šiem riskiem. Tiesību un pienākumu kopumu drīkst piešķirt:”;

atbalstīt

 

1) koncesija- tiesību un pienākumu kopums, ko koncedents ar koncesijas līgumu piešķir koncesionāram, un koncesionārs koncesijas līguma ietvaros uzņemas visus ar koncesijas līgumā pielīgto saistību izpildi saistītos riskus vai daļu no šiem riskiem. Tiesību un pienākumu kopumu drīkst piešķirt:”;

a) būves koncesijas gadījumā – lai būvētu jaunus infrastruktūras objektus vai sistēmas vai šos darbus veiktu kopā ar būvprojektēšanu, modernizāciju vai paplašināšanu, vai esošo infrastruktūras objektu vai sistēmu atjaunošanu, modernizāciju vai paplašināšanu, par atlīdzību saņemot tiesības ekspluatēt būvi, kas veidota atbilstoši koncedenta prasībām, vai šīs tiesības kopā ar samaksu,

2

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt no 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta vārdus „vai šīs tiesības kopā ar samaksu,”

atbalstīt

 

a) būves koncesijas gadījumā – lai būvētu jaunus infrastruktūras objektus vai sistēmas vai šos darbus veiktu kopā ar būvprojektēšanu, modernizāciju vai paplašināšanu, vai esošo infrastruktūras objektu vai sistēmu atjaunošanu, modernizāciju vai paplašināšanu, par atlīdzību saņemot tiesības ekspluatēt būvi, kas veidota atbilstoši koncedenta prasībām,

b) pakalpojumu koncesijas gadījumā – lai nodrošinātu publiskos pakalpo­jumus, par atlīdzību saņemot tiesības izmantot pakalpojumu vai šīs tiesības kopā ar samaksu;

3

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

„b) pakalpojumu koncesijas gadījumā – lai nodrošinātu publiskos pakalpo­jumus, par atlīdzību saņemot tiesības sniegt pakalpojumu;”

atbalstīt

 

b) pakalpojumu koncesijas gadījumā – lai nodrošinātu publiskos pakalpo­jumus, par atlīdzību saņemot tiesības sniegt pakalpojumu;

2) koncesijas līgums – rakstiski noslēgts līgums starp kon cedentu un koncesionāru, kas nosaka koncesijas izpildes termiņu un nosacījumus;

 

 

 

2) koncesijas līgums – rakstiski noslēgts līgums starp koncedentu un koncesionāru, kas nosaka koncesijas izpildes termiņu un nosacījumus;

3) koncesionārs – pretendents, kas noslēdzis koncesijas līgumu;

 

 

 

3) koncesionārs – pretendents, kas noslēdzis koncesijas līgumu;

4) koncedents – pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpo­jumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē;

 

 

 

4) koncedents – pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpo­jumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē;

 

4

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt likumprojekta 1.pantu ar jaunu terminu šādā redakcijā: „Koncesijas resursi – koncedenta īpašumā esošas lietas vai lietu kopības, kuras tiek nodotas koncesionāram saskaņā ar koncesijas līgumu”.

atbalstīt

 

5) koncesijas resursi – koncedenta īpašumā esoša lieta vai lietu kopība, kura tiek nodota koncesionāram saskaņā ar koncesijas līgumu”.

5) pretendents – fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība, kas piedalās koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procesā.

5

 

 

 

 

 

6

 

Juridiskais birojs

apsvērt vai 5.punktā nebūtu izslēdzami vārdi “fiziskā vai”.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1. panta 5. punktu kā 6. punktu šādā redakcijā:

„6) pretendents –juridiskā persona vai personu apvienība, kas piedalās koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procesā.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.6

 

 

atbalstīt

 

6) pretendents –juridiskā persona vai personu apvienība, kas piedalās koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procesā.

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir:

 

 

 

Likuma mērķis ir:

1) veicināt valsts un privātās partnerības izmantošanu;

 

 

 

1) veicināt valsts un privātās partnerības izmantošanu;

2) skaidrot koncesijas jēdzienu;

7

 

Juridiskais birojs

izslēgt 2.punktu, mainot turpmāko punktu numerāciju;

atbalstīt

 

 

3) noteikt koncedenta pilnvaru apjomu, veicot koncesijas līguma slēg­šanas tiesību iegūšanas procedūru, kā arī slēdzot koncesijas līgumu;

8

 

Juridiskais birojs

aizstāt 3.punktā vārdus “noteikt koncedenta pilnvaru apjomu” ar vārdiem ”noteikt koncedenta tiesību un pienākumu apjomu”;

atbalstīt

 

2) noteikt koncedenta tiesību un pienākumu apjomu, veicot koncesijas līguma slēg­šanas tiesību iegūšanas procedūru, kā arī slēdzot koncesijas līgumu;

4) identificēt jomas, kurās var slēgt koncesijas līgumu;

9

 

Juridiskais birojs

izslēgt 4.punktu, mainot turpmāko punktu numerāciju;

atbalstīt

 

 

5) noteikt atklātu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas proce­dūru, kas pamatotos uz pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi;

 

 

 

3) noteikt atklātu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas proce­dūru, kas pamatotos uz pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi;

6) noteikt koncesijas līguma pamatprincipus.

10

 

Juridiskais birojs

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
”6) noteikt koncesijas līguma būtiskos nosacījumus”.

atbalstīt

 

4) noteikt koncesijas līguma būtiskos nosacījumus.

3.pants. Vispārīgie nosacījumi koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai

 

 

 

3.pants. Vispārīgie nosacījumi koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai

(1) Koncedents piemēro šo likumu, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas, proporcionalitātes un atklātības principu.

 

 

 

(1) Koncedents piemēro šo likumu, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas, proporcionalitātes un atklātības principu.

(2) Informācijas apmaiņa starp koncedentu un pretendentu notiek rakstis­ki vai elektroniski saskaņā ar šo likumu.

 

 

 

(2) Informācijas apmaiņa starp koncedentu un pretendentu notiek rakstis­ki vai elektroniski saskaņā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

4.pants. Koncesijas piešķiršanas jomas

Koncesijas var piešķirt visās tautsaimniecības jomās.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Deputāts I.Emsis

4.pantu izteikt šādā redakcijā: „Koncesijas var piešķirt visās tautsaimniecības jomās, izņemot pašvaldības un valsts uzņēmumus, kuri ir dabiskie monopoli ūdenssaimniecības vai energoapgādes jomā, vai arī šie uzņēmumi pēdējo piecu gadu laikā ir saņēmuši, vai līdz 2013.gadam plāno saņemt Eiropas Savienības finansiālo atbalstu”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Koncesijas piešķiršanas jomas un aizliegumi

(1) Koncesiju var piešķirt jebkurā tautsaimniecības jomā, ievērojot šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktos aizliegumus.

(2) Par koncedentu nedrīkst būt valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas pasts”, valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””, valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, SIA „Rīgas ūdens”, SIA „Jūrmalas ūdens”, Pašvaldības SIA „Ūdeka”, SIA „Daugavpils ūdens”, SIA „Liepājas ūdens”, SIA „Valmieras ūdens”, SIA „Rēzeknes ūdens”, SIA „Jelgavas ūdens”.

(3) Šā panta otrajā daļā minētie tiesību subjekti nedrīkst piešķirt koncesiju, nedrīkst slēgt koncesijas līgumu un šo tiesību subjektu manta nedrīkst būt koncesijas resurss.”

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

4.pants. Koncesijas piešķiršanas jomas un aizliegumi

(1) Koncesiju var piešķirt jebkurā tautsaimniecības jomā, ievērojot šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktos aizliegumus.

(2) Par koncedentu nedrīkst būt valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas pasts”, valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””, valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, SIA „Rīgas ūdens”, SIA „Jūrmalas ūdens”, Pašvaldības SIA „Ūdeka”, SIA „Daugavpils ūdens”, SIA „Liepājas ūdens”, SIA „Valmieras ūdens”, SIA „Rēzeknes ūdens”, SIA „Jelgavas ūdens”.

(3) Šā panta otrajā daļā minētie tiesību subjekti nedrīkst piešķirt koncesiju, nedrīkst slēgt koncesijas līgumu un šo tiesību subjektu manta nedrīkst būt koncesijas resurss.

5.pants. Izņēmuma gadījumi attiecībā uz koncesijas izpildes nosacī­jumiem

13

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Likuma piemērošanas izņēmumi”;

atbalstīt

 

5.pants. Likuma piemērošanas izņēmumi

Šo likumu nepiemēro gadījumos, ja koncedents slēdz koncesijas līgumu par:

 

Šo likumu nepiemēro, ja:

 

 

Šo likumu nepiemēro, ja:

 

1) koncesiju, kas attiecas galvenokārt uz darbībām, ko šis koncedents veic, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklus vai arī nodrošinātu vienu vai vairākus elektronisko sakaru pakalpojumus;

 

1) koncedents slēdz koncesijas līgumu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt koncedenta uzturētus publiskos elektronisko sakaru tīklus vai arī vienu vai vairākus koncedenta sniegtus publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus;

 

1) koncedents slēdz koncesijas līgumu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt koncedenta uzturētus publiskos elektronisko sakaru tīklus vai arī vienu vai vairākus koncedenta sniegtus publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus;

2) koncesiju, kurai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Ministru kabinets nosaka slepenības režīmu, vai ja koncesijas līguma izpilde saistīta ar speciāliem valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem, kā arī ja tas ir nepieciešams būtisku valsts interešu aizsardzībai;

 

2) Ministru kabinets saskaņā ar normatīvajiem aktiem informācijai par koncesijas līgumu nosaka slepenības režīmu vai koncesijas līguma izpilde saistīta ar īpašiem valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem, kā arī tad, ja tas nepieciešams būtisku valsts interešu aizsardzībai;

 

 

2) Ministru kabinets saskaņā ar normatīvajiem aktiem informācijai par koncesijas līgumu nosaka slepenības režīmu vai koncesijas līguma izpilde saistīta ar īpašiem valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem, kā arī tad, ja tas nepieciešams būtisku valsts interešu aizsardzībai;

 

3) koncesiju, kurai koncesijas līgumu slēdz saskaņā ar citu procedūru noteikumiem, kas paredzēti:

 

3) koncesijas līgumu slēdz atbilstoši citiem procedūru noteikumiem un to slēgšanas tiesības piešķir:

 

3) koncesijas līgumu slēdz atbilstoši citiem procedūru noteikumiem un to slēgšanas tiesības piešķir:

a) līgumā, kas noslēgts starp Latviju un trešo valsti par koncesiju, kura nepieciešama šā starptautiskā līguma dalībvalstu kopīga projekta īstenošanai vai izmantošanai. Koncedents par šiem koncesijas līgumiem paziņo Eiropas Komisijai,

 

a) starptautiskā nolīgumā, kas noslēgts starp Latviju un vienu vai vairākām valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis par koncesiju, kura nepieciešama šā starptautiskā nolīguma dalībvalstu kopīga projekta īstenošanai vai izmantošanai. Koncedents par visiem šādiem koncesijas līgumiem paziņo Eiropas Komisijai;          

 

a) starptautiskā nolīgumā, kas noslēgts starp Latviju un vienu vai vairākām valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis par koncesiju, kura nepieciešama šā starptautiskā nolīguma dalībvalstu kopīga projekta īstenošanai vai izmantošanai. Koncedents par visiem šādiem koncesijas līgumiem paziņo Eiropas Komisijai;         

b) starptautiskā līgumā par karaspēka izvietošanu. Procedūru noteikumus attiecina uz organizācijām Latvijā vai trešajā valstī,

 

b) saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kas attiecas uz karaspēka izvietošanu;

           

 

b) saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kas attiecas uz karaspēka izvietošanu;

           

c) starptautiskas organizācijas reglamentētos koncesiju līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras noteikumos attiecībā uz projektiem, kurus tā finansē.

 

c) saskaņā ar kādas starptautiskas organizācijas īpašiem koncesiju līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras noteikumiem attiecībā uz projektiem, kurus tā finansē.”

 

c) saskaņā ar kādas starptautiskas organizācijas īpašiem koncesiju līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras noteikumiem attiecībā uz projektiem, kurus tā finansē.”

6.pants. Lēmuma pieņemšana par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu

 

 

 

6.pants. Lēmuma pieņemšana par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu

(1) Lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu pieņem:

 

 

 

(1) Lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu pieņem:

1) Ministru kabinets, ja koncesijas līgumu slēdz koncedents, izņemot šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētās personas;

 

 

 

1) Ministru kabinets, ja koncesijas līgumu slēdz koncedents, izņemot šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētās personas;

2) pašvaldības dome (padome), ja koncesijas līgumu slēdz pašvaldība, pašvaldības iestāde vai pašvaldības vai tās padotībā esoša institūcija, privāto tiesību subjekts, kas ir koncedents un atrodas šajā punktā minēto institūciju izšķirošā ietekmē vai kura darbību vairāk par 50 procentiem finansē šajā punktā minētās institūcijas vai citi privāto tiesību subjekti;

14

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 6.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “vai citi privāto tiesību subjekti”.

 

atbalstīt

 

2) pašvaldības dome (padome), ja koncesijas līgumu slēdz pašvaldība, pašvaldības iestāde vai pašvaldības vai tās padotībā esoša institūcija, privāto tiesību subjekts, kas ir koncedents un atrodas šajā punktā minēto institūciju izšķirošā ietekmē vai kura darbību vairāk par 50 procentiem finansē šajā punktā minētās institūcijas.

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgais pakalpojumu sniedzējs nav ne publiska institūcija, ne publiskas institūcijas uzņēmums likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpo­jumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē.

15

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Likumprojekta „Koncesiju likums” 6.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārdiem „likuma „Par iepirkuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām” izpratnē” papildināt ar vārdiem „ ,saņemot Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) akceptu, ja kapitālsabiedrībās, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus, ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļas”.

atbalstīt

 

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ja attiecīgais pakalpojumu sniedzējs nav ne publiska institūcija, ne publiskas institūcijas uzņēmums likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpo­jumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē, saņemot Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) akceptu, ja kapitālsabiedrībās, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus, ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļas.

(2) Lēmumu par koncesijas līguma slēgšana s tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos pieņem, pamatojoties uz finanšu un ekonomiskiem aprēķiniem, ja no tiem izriet, ka projekta realizācija, izmantojot koncesiju, ir izdevīgāka. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek veikti finanšu un ekonomiskie aprēķini, un to saturu.

 

 

 

(2) Lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos pieņem, pamatojoties uz finanšu un ekonomiskiem aprēķiniem, ja no tiem izriet, ka projekta realizācija, izmantojot koncesiju, ir izdevīgāka. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek veikti finanšu un ekonomiskie aprēķini, un to saturu.

(3) Lēmums par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu ir vispārpieejama informācija.

 

 

 

(3) Lēmums par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu ir vispārpieejama informācija.

II nodaļa

 

 

 

II nodaļa

Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūra

 

 

 

Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūra

7.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšana

16

 

 Juridiskais birojs

Likumprojekta 7.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“7.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisija un tās vispārējie darbības principi”;

atbalstīt

 

7.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisija un tās vispārējie darbības principi

(1) Ministru kabinets nosaka paziņojuma par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu paraugu un saturu.

17

 

Juridiskais birojs

izslēgt pirmo daļu (pārnesta un izteikta kā 10. panta otrā daļa), mainot turpmāko daļu numerāciju;

atbalstīt

 

 

(2) Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras veikšanai koncedents izveido kompetentu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisiju (turpmāk šajā nodaļā – komisija), kuras sastāvā ir vismaz piecas personas. Komisija, veicot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus, kas nav komisijas locekļi.

 

 

 

(1) Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras veikšanai koncedents izveido kompetentu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisiju (turpmāk šajā nodaļā – komisija), kuras sastāvā ir vismaz piecas personas. Komisija, veicot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus, kas nav komisijas locekļi.

(3) Komisija nodrošina koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras dokumentu izstrādi un protokolē procedūras norisi. Komisija ir atbildīga par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras norisi.

18

 

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus “procedūras dokumentu” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “procedūras nolikumu un citu dokumentu” (attiecīgajā locījumā);

 

atbalstīt

 

(2) Komisija nodrošina koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumu un citu dokumentu izstrādi un protokolē procedūras norisi. Komisija ir atbildīga par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras norisi.

(4) Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, no tā izrietošiem normatīvajiem aktiem un koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras dokumentiem. Komisijas lēmums ir saistošs koncedentam, slēdzot koncesijas līgumu.

 

 

 

(3) Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, no tā izrietošiem normatīvajiem aktiem un koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumu un citiem dokumentiem. Komisijas lēmums ir saistošs koncedentam, slēdzot koncesijas līgumu.

(5) Katrs komisijas loceklis pretendenta iesniegto piedāvājumu vērtē individuāli pēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas komisija apkopo tās locekļu vērtējumus un par visizdevīgāko nosaka to piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko vērtējumu.

 

 

 

(4) Katrs komisijas loceklis pretendenta iesniegto piedāvājumu vērtē individuāli pēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas komisija apkopo tās locekļu vērtējumus un par visizdevīgāko nosaka to piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko vērtējumu.

(6) Komisija lēmumu pieņem sēdē. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

 

 

 

(5) Komisija lēmumu pieņem sēdē. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

(7) Komisijas locekļi nevar vienlaikus pārstāvēt koncedenta un pretenden­ta intereses, kā arī nevar būt saistīti ar pretendentu. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka tie ir ieintere­sēti konkrēta pretendenta izvēlē. Šās daļas izpratnē komisijas loceklis ir saistīts ar pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas – pretendenta – esošais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem;

2) juridiskās personas – pretendenta – akcionāra, dalībnieka vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

3) fiziskās personas – pretendenta – radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais.

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Juridiskais birojs

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Komisijas locekļi nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses un nedrīkst būt saistīti ar pretendentu”;

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt septītās daļas 1.punktā vārdus „dalībnieks, akcionārs vai biedrs”  ar vārdiem „ dalībnieks (akcionārs)”

un

ņemot vērā, ka saskaņā ar likumprojekta 1.panta 5.punktu “pretendents” var būt ne tikai persona, bet arī personu apvienība, likumprojekta 7.panta septītajā daļā definētā komisijas locekļa saistība ar pretendentu būtu papildināma ar nosacījumu, kas ierobežo komisijas locekļa saistību ar personu apvienībā ietilpstošo juridisko vai fizisko personu;

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 21

 

 

(6) Komisijas locekļi nedrīkst pārstāvēt pretendenta intereses un nedrīkst būt saistīti ar pretendentu. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka tie ir ieintere­sēti konkrēta pretendenta izvēlē. Šās daļas izpratnē komisijas loceklis ir saistīts ar pretendentu, ja viņš ir:

 

21

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.panta sestās daļas 1.-3. punktu kā 1. un 2. punktu  šādā redakcijā:

“1) pretendenta – juridiskās personas - esošais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, kā arī dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

2) pretendenta - personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas esošais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais, kā arī personu apvienībā apvienojušās fiziskās personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais.”

atbalstīt

 

1) pretendenta – juridiskās personas - esošais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, kā arī dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

2) pretendenta - personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas esošais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais, kā arī personu apvienībā apvienojušās fiziskās personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais.

(8) Šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu komisija nosūta publicē­šanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto koncedenta mājas lapā internetā vai attiecīgās pašvaldības padomes vai domes, vai attiecīgās ministrijas mājas lapā internetā.

22

 

Juridiskais birojs

izslēgt astoto daļu (pārnesta un izteikta kā 10. panta pirmā daļa)

atbalstīt

 

 

 

23

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 8. pantu šādā redakcijā, attiecīgi pārnumurējot nākamos pantus:

„8.pants. Gadījums, kad koncesijas līgumu var slēgt bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras:

(1) Koncedents var slēgt koncesijas līgumu bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras, ja koncesijas līgums tiek lauzts vai stājas spēkā tiesības nodot koncesijas līguma izpildi, pamatojoties uz neatbilstošu koncesionāra rīcību, kas nenodrošina koncesijas līguma izpildi. Jaunais koncesijas līgums tiek slēgts par to pašu koncesijas priekšmetu un tādiem pašiem noteikumiem ar pretendentu, kas ir saskaņots ar koncedentu un kuru tajā ir uzaicinājušas piedalīties bankas vai citas finanšu institūcijas, kas ir izsniegušas finansējumu iepriekšējam koncesionāram. Viens no būtiskākajiem iemesliem šādam jaunam koncesijas līgumam, ir ļaut atgūt finansējumu no koncesionāra ieņēmumiem koncesijas līguma ietvaros.

(2) Jaunu koncesijas līguma slēgšanu bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras var slēgt, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) šādas tiesības ir paredzētas koncesijas līgumā;

2) jaunajam koncesionāram ir nepieciešamā kvalifikācija, kas nodrošina koncesijas līguma izpildi;

3) jaunais koncesijas līgums ir slēdzams par to pašu koncesijas priekšmetu un tādiem pašiem noteikumiem;

(3) Koncedents var slēgt koncesijas līgumu bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras, saņemot atļauju no šī likuma 6.pantā minētajām personām.

 (4) Gadījumā, ja koncesijas līgums tiek slēgta atbilstoši šajā pantā minētajiem nosacījumiem, koncedents divu nedēļu laikā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par noslēgto koncesijas līgumu, norādot informāciju par koncedentu, koncesionāru, koncesijas priekšmetu un koncesijas periodu.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 128

 

 

8.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras posmi

 

 

 

8.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras posmi

Komisija veic koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru šādos posmos:

 

 

 

Komisija veic koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru šādos posmos:

1) informatīvā paziņojuma par uzaicinājumu piedalīties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā publicēšana;

24

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 8.pantā:

izteikt 2.punktu kā 1.punktu un 1.punktu kā 2.punktu;

atbalstīt

 

1) koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma izstrāde;

 

2) koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma izstrāde;

 

 

 

2) informatīvā paziņojuma par uzaicinājumu piedalīties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā publicēšana;

3) pretendentu pirmskvalifikācija (ja komisija uzskata, ka tā ir nepiecie­šama);

 

 

 

3) pretendentu pirmskvalifikācija (ja komisija uzskata, ka tā ir nepiecie­šama);

4) piedāvājumu iesniegšana;

 

 

 

4) piedāvājumu iesniegšana;

5) piedāvājumu izvēle;

25

 

Juridiskais birojs

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) piedāvājumu izvērtēšana;”.

atbalstīt

 

5) piedāvājumu izvērtēšana;

6) koncesijas līguma projekta saskaņošana un noslēgšana.

 

 

 

6) koncesijas līguma projekta saskaņošana un noslēgšana.

9.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma izstrāde un pretendentu izslēgšanas nosacījumi

26

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 9.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus “un pretendentu izslēgšanas nosacījumi”;

atbalstīt

 

9.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma izstrāde

(1) Ja tiek veikta pretendentu pirmskvalifikācija, koncesijas līguma slēg­šanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā ietver:

 

 

 

(1) Ja tiek veikta pretendentu pirmskvalifikācija, koncesijas līguma slēg­šanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā ietver:

1) uzaicinājumu piedalīties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā, un tajā norāda šādu informāciju:

 

 

 

1) uzaicinājumu piedalīties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā, un tajā norāda šādu informāciju:

a) laiks un vieta, kurā jāiesniedz pretendentu pieteikumi, ņemot vērā šā likuma 10.pantā minētos iesniegšanas termiņus,

27

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā skaitli un vārdu “10.pantā” ar skaitli un vārdu “11.pantā”;

atbalstīt

 

a) laiks un vieta, kurā jāiesniedz pretendentu pieteikumi, ņemot vērā šā likuma 11.pantā minētos iesniegšanas termiņus,

b) iesniedzamo dokumentu saraksts,

 

 

 

b) iesniedzamo dokumentu saraksts,

c) to kritēriju kopums, kuriem pretendentiem ir jāatbilst, lai viņi tiktu uzaicināti iesniegt piedāvājumus koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai, atbilstoši šā likuma 11.panta pirmajai daļai,

28

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 1.punkta c) apakšpunktā skaitli un vārdu “11.pantā” ar skaitli un vārdu “13.pantā”;

 

atbalstīt

 

c) to kritēriju kopums, kuriem pretendentiem ir jāatbilst, lai viņi tiktu uzaicināti iesniegt piedāvājumus koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai, atbilstoši šā likuma 13.panta pirmajai daļai,

d) laikposms, kurā komisija plāno atlasīt pretendentus,

 

 

 

d) laikposms, kurā komisija plāno atlasīt pretendentus,

e) metode, laiks un vieta pretendentu pirmskvalifikācijas rezultātu paziņo­šanai,

 

 

 

e) metode, laiks un vieta pretendentu pirmskvalifikācijas rezultātu paziņo­šanai,

f) indikatīvs laika grafiks turpmākajiem koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras posmiem;

29

 

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas 1.punkta f) apakšpunktā vārdu “indikatīvs”;

atbalstīt

 

f)  laika grafiks turpmākajiem koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras posmiem;

2) uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, tajā norādot šā panta otrajā daļā minēto informāciju.

 

 

 

2) uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, tajā norādot šā panta otrajā daļā minēto informāciju.

(2) Ja pretendentu pirmskvalifikācija netiek veikta, koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā norāda šādu informāciju:

 

 

 

(2) Ja pretendentu pirmskvalifikācija netiek veikta, koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā norāda šādu informāciju:

1) laiks un vieta, kurā jāiesniedz pretendentu piedāvājumi koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai, ņemot vērā šā likuma 10.pantā minētos iesniegšanas termiņus;

30

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli un vārdu “10.pantā” ar skaitli un vārdu “11.pantā”;

 

atbalstīt

 

1) laiks un vieta, kurā jāiesniedz pretendentu piedāvājumi koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai, ņemot vērā šā likuma 11.pantā minētos iesniegšanas termiņus;

2) iesniedzamo dokumentu saraksts;

 

 

 

2) iesniedzamo dokumentu saraksts;

3) šā likuma 11.panta pirmajā daļā norādītie vispārīgie kritēriji;

31

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 3.punktā skaitli un vārdu “11.pantā” ar skaitli un vārdu “13.pantā”;

atbalstīt

 

3) šā likuma 13.panta pirmajā daļā norādītie vispārīgie kritēriji;

4) koncesijas apjoms, kurā noteiktas nepieciešamajiem darbiem un pakalpojumiem izvirzītās prasības, šo darbu un pakalpojumu mērķis un, ja nepieciešams, norādītas izmantojamās metodes un resursi, kā arī paredzamais darbu vai pakalpojumu standarts;

 

 

 

4) koncesijas apjoms, kurā noteiktas nepieciešamajiem darbiem un pakalpojumiem izvirzītās prasības, šo darbu un pakalpojumu mērķis un, ja nepieciešams, norādītas izmantojamās metodes un resursi, kā arī paredzamais darbu vai pakalpojumu standarts;

5) drošības un vides aizsardzības nosacījumi;

 

 

 

5) drošības un vides aizsardzības nosacījumi;

6) koncesijas līguma projekts, kurā ietverti šā likuma 30.pantā minētie nosacījumi;

32

 

Juridiskais birojs

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) koncesijas līguma būtiskos nosacījumus, ievērojot šā likuma 33.pantā izvirzītās prasības;”

atbalstīt

 

6) koncesijas līguma būtiskos nosacījumus, ievērojot šā likuma 33.pantā izvirzītās prasības;

7) laikposms, kurā komisija plāno izskatīt piedāvājumus;

 

 

 

7) laikposms, kurā komisija plāno izskatīt piedāvājumus;

8) piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji atbilstoši šā likuma 13.pantam;

33

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 8.punktā skaitli un vārdu “13.pantam” ar skaitli un vārdu “15.pantam”;

atbalstīt

 

8) piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji atbilstoši šā likuma 15.pantam;

9) metode, laiks un vieta koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātu paziņošanai;

 

 

 

9) metode, laiks un vieta koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātu paziņošanai;

10) apstākļi, pie kuriem piedāvājumus uzskata par neatbilstošiem koncesi­jas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumam;

 

 

 

10) apstākļi, pie kuriem piedāvājumus uzskata par neatbilstošiem koncesi­jas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumam;

11) termiņš, kādā pēc rezultātu noteikšanas jāvienojas ar pretendentu par koncesijas līguma noslēgšanu;

 

 

 

11) termiņš, kādā pēc rezultātu noteikšanas jāvienojas ar pretendentu par koncesijas līguma noslēgšanu;

12) koncesijas līguma noteikumi, kurus nedrīkst mainīt, saskaņojot konce­sijas līgumu;

 

 

 

12) koncesijas līguma noteikumi, kurus nedrīkst mainīt, saskaņojot konce­sijas līgumu;

13) lai novērtētu minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pretendentam jāuzrāda vai jāiesniedz vismaz viens no šādiem dokumentiem:

 

 

 

13) lai novērtētu minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pretendentam jāuzrāda vai jāiesniedz vismaz viens no šādiem dokumentiem:

a) pretendenta gada pārskats vai apliecināts izraksts no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo koncesiju, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, ja publiskajos reģistros šī informācija nav pieejama,

 

 

 

a) pretendenta gada pārskats vai apliecināts izraksts no gada pārskata par to pretendenta komercdarbības daļu, kas attiecas uz paredzamo koncesiju, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, ja publiskajos reģistros šī informācija nav pieejama,

b) izziņa par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu vai finanšu apgro­zījumu, kas saistīts ar attiecīgo koncesiju, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem,

 

 

 

b) izziņa par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu vai finanšu apgro­zījumu, kas saistīts ar attiecīgo koncesiju, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem,

c) citas ziņas saimnieciskā un finansiālā stāvokļa raksturošanai, kas saistīts ar konkrēto koncesiju;

 

 

 

c) citas ziņas saimnieciskā un finansiālā stāvokļa raksturošanai, kas saistīts ar konkrēto koncesiju;

14) cita informācija, ko komisija uzskata par nepieciešamu iekļaut koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā.

 

 

 

14) cita informācija, ko komisija uzskata par nepieciešamu iekļaut koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā.

(3) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā paredz kādu no Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas veidiem, atbalsta piešķiršanai piemēro minētā likuma nosacījumus.

 

 

 

(3) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā paredz kādu no Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas veidiem, atbalsta piešķiršanai piemēro minētā likuma nosacījumus.

(4) Ja koncesijas īstenošanai paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, komisija to norāda koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā, vienlaikus norādot minēto līdzekļu izmantošanas kārtību.

 

 

 

(4) Ja koncesijas īstenošanai paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, komisija to norāda koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā, vienlaikus norādot minēto līdzekļu izmantošanas kārtību.

(5) Koncedents koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā var pieprasīt pretendentiem sniegt informāciju, kā arī izslēgt pretendentu no dalības koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā, ja netiek iesniegta šāda informācija:

34

 

Juridiskais birojs

izslēgt piekto – septīto daļu (pārnestas un izteiktas kā likumprojekta 12.panta pirmā – trešā daļa).

 

atbalstīt

 

 

1) informācija par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu;

 

 

 

 

2) informācija par sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem;

 

 

 

 

3) informācija par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

 

 

 

 

4) informācija par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumen­tiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

 

 

 

 

5) informācija par pakalpojumu sniegšanā vai būvdarbu veikšanā iesaistīto personālu;

 

 

 

 

6) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts;

 

 

 

 

7) apliecinājums par to, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.

 

 

 

 

(6) Koncedents neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības, ja:

 

 

 

 

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

 

 

 

 

2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

 

 

 

 

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

 

 

 

 

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

 

 

 

 

6) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu samaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.

 

 

 

 

(7) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta sesto daļu, koncedents var pieprasīt:

 

 

 

 

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

 

 

 

 

2) licenci vai sertifikātu noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citi em normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

35

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar jaunu 10.pantu (pārnestas likuma 7.panta pirmā un astotā daļa) un izteikt to šādā redakcijā:

“10.pants. Paziņojuma par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu publicēšanas kārtība

(1) Pēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma izstrādes, komisija nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu un uzaicinājumu piedalīties šajā procedūrā. Publicēšanai nosūtīto paziņojumu komisija publicē arī koncedenta, attiecīgās pašvaldības domes, padomes vai ministrijas mājas lapā internetā.

(2) Ministru kabinets nosaka paziņojuma par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu paraugu un saturu.”

atbalstīt

 

10.pants. Paziņojuma par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu publicēšanas kārtība

(1) Pēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma izstrādes, komisija nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu un uzaicinājumu piedalīties šajā procedūrā. Publicēšanai nosūtīto paziņojumu komisija publicē arī koncedenta, attiecīgās pašvaldības domes, padomes vai ministrijas mājas lapā internetā.

(2) Ministru kabinets nosaka paziņojuma par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu paraugu un saturu.”

10.pants. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi

36

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 10.pantā:

izteikt pantu kā 11.pantu;

atbalstīt

 

11.pants. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi

(1) Ja tiek veikta pretendentu pirmskvalifikācija, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 37 dienas no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts šā likuma 7.panta pirmajai daļai atbilstošs paziņojums. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 40 dienas no dienas, kad pirmskvalifikāciju izturējušajiem pretendentiem ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.

37

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdus “šā likuma 7.panta pirmajai daļai” ar skaitli un vārdiem “šā likuma 10.panta otrajai daļai”.

 

 

atbalstīt

 

(1) Ja tiek veikta pretendentu pirmskvalifikācija, pieteikumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 37 dienas no dienas, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts šā likuma 10.panta otrajai daļai atbilstošs paziņojums. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 40 dienas no dienas, kad pirmskvalifikāciju izturējušajiem pretendentiem ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus.

(2) Ja pretendentu pirmskvalifikācija netiek veikta, piedāvājumu iesnieg­šanas termiņš ir vismaz 52 dienas no dienas, kad šā likuma 7.panta pirmajai daļai atbilstošs paziņojums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

(2) Ja pretendentu pirmskvalifikācija netiek veikta, piedāvājumu iesnieg­šanas termiņš ir vismaz 52 dienas no dienas, kad šā likuma 7.panta pirmajai daļai atbilstošs paziņojums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

11.pants. Pretendentu pirmskvalifikācija

38

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 11.pantā:

izteikt pantu kā 12.pantu;

atbalstīt

 

12.pants. Pretendentu pirmskvalifikācija

(1) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikums paredz pretendentu pirmskvalifikāciju, pretendenti iesniedz kondecentam rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā. Apliecinājumā kandidāts norāda savu atbilstību šādiem koncedenta izvirzītajiem pirmskvalifikācijas kritērijiem:

39

 

 

 

 

40

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu “koncedentam” ar vārdu “komisijai”;

 

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas ievaddaļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Apliecinājumā pretendents norāda savu atbilstību šādiem pirmskvalifikācijas kritērijiem:”;

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

(1) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikums paredz pretendentu pirmskvalifikāciju, pretendenti iesniedz komisijai rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā. Apliecinājumā pretendents norāda savu atbilstību šādiem pirmskvalifikācijas kritērijiem:

1) atbilstoša un pietiekama profesionālā kvalifikācija;

 

 

 

1) atbilstoša un pietiekama profesionālā kvalifikācija;

2) aprīkojuma un citu iekārtu pieejamība visu koncesijas ietvaros plānoto darbību veikšanai pretendentu pirmskvalifikācijas laikā vai arī argumentēta iespēja iegūt nepieciešamo aprīkojumu un citas iekārtas pēc koncesijas līguma noslēgšanas;

 

 

 

2) aprīkojuma un citu iekārtu pieejamība visu koncesijas ietvaros plānoto darbību veikšanai pretendentu pirmskvalifikācijas laikā vai arī argumentēta iespēja iegūt nepieciešamo aprīkojumu un citas iekārtas pēc koncesijas līguma noslēgšanas;

3) atbilstošu finanšu resursu pieejamība (pašu kapitāls vai aizņemtais kapitāls) visu koncesijas ietvaros plānoto darbību veikšanai pretendentu pirmskvalifikācijas laikā vai arī argumentēta iespēja iegūt nepieciešamos finanšu resursus pēc koncesijas līguma noslēgšanas;

 

 

 

3) atbilstošu finanšu resursu pieejamība (pašu kapitāls vai aizņemtais kapitāls) visu koncesijas ietvaros plānoto darbību veikšanai pretendentu pirmskvalifikācijas laikā vai arī argumentēta iespēja iegūt nepieciešamos finanšu resursus pēc koncesijas līguma noslēgšanas;

4) atbilstoša vadības un organizatoriskā pieredze;

 

 

 

4) atbilstoša vadības un organizatoriskā pieredze;

5) cita informācija, ko nosaka koncedents un kas ir būtiska konkrētas koncesijas izpildei.

41

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu “koncedents” ar vārdu “komisija”.

atbalstīt

 

5) cita informācija, ko nosaka komisija un kas ir būtiska konkrētas koncesijas izpildei.

(2) Komisija, atbilstoši norādot koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā, patur tiesības pieprasīt piedāvājumus tikai no tiem pretendentiem, kuri visvairāk atbilst pirmskvalifikācijas kritērijiem. Lai to noteiktu, komisijas izveido to pretendentu sarakstu, kuri ir aicināti iesniegt piedāvājumus. Kad beidzies pirmskvalifikācijas pieteikumu iesniegšanas termiņš, komisija izvērtē pretendentus un 10 dienu laikā informē visus pretendentus par tiem pretendentiem, kas uzaicināti iesniegt piedāvājumus.

 

 

 

(2) Komisija, atbilstoši norādot koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā, patur tiesības pieprasīt piedāvājumus tikai no tiem pretendentiem, kuri visvairāk atbilst pirmskvalifikācijas kritērijiem. Lai to noteiktu, komisijas izveido to pretendentu sarakstu, kuri ir aicināti iesniegt piedāvājumus. Kad beidzies pirmskvalifikācijas pieteikumu iesniegšanas termiņš, komisija izvērtē pretendentus un 10 dienu laikā informē visus pretendentus par tiem pretendentiem, kas uzaicināti iesniegt piedāvājumus.

(3) Komisija uzaicina izvirzītos pretendentus iesniegt piedāvājumus koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai.

 

 

 

(3) Komisija uzaicina izvirzītos pretendentus iesniegt piedāvājumus koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai.

 

42

 

 

 

 

43

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar jaunu 12.pantu un izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“12.pants. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi”;

 

Juridiskais birojs

izteikt kā panta pirmo daļu likumprojekta 9.panta piekto daļu, aizstājot vārdu “koncedents” ar vārdu ”komisija” šādā redakcijā:

„(1) Komisija koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā var pieprasīt pretendentiem sniegt informāciju, kā arī izslēgt pretendentu no dalības koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā, ja netiek iesniegta šāda informācija:

1) informācija par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu;

2) informācija par sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem;

3) informācija par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

4) informācija par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumen­tiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

5) informācija par pakalpojumu sniegšanā vai būvdarbu veikšanā iesaistīto personālu;

6) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts;

7) apliecinājums par to, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

13.pants. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

 

(1) Komisija koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā var pieprasīt pretendentiem sniegt informāciju, kā arī izslēgt pretendentu no dalības koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā, ja netiek iesniegta šāda informācija:

1) informācija par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu;

2) informācija par sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajiem būvdarbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi, bet ne vairāk kā par pieciem iepriekšējiem gadiem;

3) informācija par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

4) informācija par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumen­tiem, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;

5) informācija par pakalpojumu sniegšanā vai būvdarbu veikšanā iesaistīto personālu;

6) sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts;

7) apliecinājums par to, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu.

 

 

44

 

Juridiskais birojs

izteikt kā panta otro daļu likumprojekta 9.panta sesto daļu, aizstājot ievaddaļā vārdu “koncedents” ar vārdu “komisija” šādā redakcijā:

„(2) Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības, ja:

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

6) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu samaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.”

atbalstīt

 

(2) Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības, ja:

1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

4) pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

5) pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī licences vai sertifikāta noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

6) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu samaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas.

 

45

 

Juridiskais birojs

izteikt kā panta trešo daļu likumprojekta 9.panta septīto daļu, aizstājot ievaddaļā vārdus “šā panta sesto daļu, koncedents var pieprasīt” ar vārdiem “šā panta otro daļu, komisija var pieprasīt” šādā redakcijā:

„(3) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta otro daļu, komisija var pieprasīt:

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

2) licenci vai sertifikātu noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.”

atbalstīt

 

(3) Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar šā panta otro daļu, komisija var pieprasīt:

1) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

2) licenci vai sertifikātu noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai būvdarbu veikšanai, ja šādi sertifikāti vai licences nepieciešamas saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

12.pants. Piedāvājumu iesniegšana

46

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 12.pantā:

izteikt pantu kā 14.pantu;

atbalstīt

 

14.pants. Piedāvājumu iesniegšana

(1) Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norāda:

 

 

 

(1) Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norāda:

1) atbilstību šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem;

47

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdus “11.panta pirmajā daļā” ar skaitli un vārdiem “13.panta pirmajā daļā”.

atbalstīt

 

1) atbilstību šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem;

2) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstoši koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā norādītajam darba uzdevumam, atbilstību drošības, vides aizsardzības un citiem nosacījumiem;

 

 

 

2) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstoši koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā norādītajam darba uzdevumam, atbilstību drošības, vides aizsardzības un citiem nosacījumiem;

3) piedāvāto koncesijas finansiālo un komerciālo risinājumu;

 

 

 

3) piedāvāto koncesijas finansiālo un komerciālo risinājumu;

4) citu informāciju, ko nosaka koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūša­nas procedūras nolikums.

 

 

 

4) citu informāciju, ko nosaka koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūša­nas procedūras nolikums.

(2) Pretendenti ir tiesīgi pieprasīt komisijai skaidrojumus par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumu un citu informāciju par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā 14 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Komisija septiņu dienu laikā sniedz atbildes uz informācijas pieprasījumiem. Komisija nodrošina, lai visi pretendenti saņemtu vienādu informācijas apjomu pie vienādiem nosacījumiem, kā arī lai atbildes sniegšanas termiņš un veids būtu vienāds visiem pretendentiem.

 

 

 

(2) Pretendenti ir tiesīgi pieprasīt komisijai skaidrojumus par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumu un citu informāciju par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā 14 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Komisija septiņu dienu laikā sniedz atbildes uz informācijas pieprasījumiem. Komisija nodrošina, lai visi pretendenti saņemtu vienādu informācijas apjomu pie vienādiem nosacījumiem, kā arī lai atbildes sniegšanas termiņš un veids būtu vienāds visiem pretendentiem.

13.pants. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

48

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 13.pantā:

izteikt pantu kā 15.pantu;

atbalstīt

 

15.pants. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

(1) Komisija koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā nosaka piedāvājumu vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā šajā pantā minētos nosacījumus, kā arī koncesijas mērķus un aspektus, kas ir būtiski konkrētās koncesijas izpildei.

 

 

 

(1) Komisija koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā nosaka piedāvājumu vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā šajā pantā minētos nosacījumus, kā arī koncesijas mērķus un aspektus, kas ir būtiski konkrētās koncesijas izpildei.

(2) Piedāvājumu nefinansiālo un nekomerciālo aspektu vērtēšanas kritēriji ietver šādus nosacījumus:

 

 

 

(2) Piedāvājumu nefinansiālo un nekomerciālo aspektu vērtēšanas kritēriji ietver šādus nosacījumus:

1) piedāvājuma tehniskā pamatotība;

 

 

 

1) piedāvājuma tehniskā pamatotība;

2) piedāvājuma ekspluatācijas un operacionālās darbības pamatotība;

49

 

 

 

 

50

 

 

Juridiskais birojs

precizēt otrās daļas 2.punktu;

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 13. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

„2) Pretendenta piedāvātās metodes un procedūras koncesijas objekta ekspluatācijā un materiāli- tehniskajā apkalpošanā, kas atbilst noteiktiem ekspluatācijas standartiem.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.

50

 

atbalstīt

 

 

 

2) Pretendenta piedāvātās metodes un procedūras koncesijas objekta ekspluatācijā un materiāli- tehniskajā apkalpošanā, kas atbilst noteiktiem ekspluatācijas standartiem.

3) pakalpojumu kvalitāte un veidi, kādos tiks nodrošināta to nepārtrauk­tība;

 

 

 

3) pakalpojumu kvalitāte un veidi, kādos tiks nodrošināta to nepārtrauk­tība;

4) drošības un vides aizsardzības aspekti;

51

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus “vides aizsardzības aspekti” ar vārdiem “vides aizsardzības prasību ievērošana”.

atbalstīt

 

4) drošības un vides aizsardzības prasību ievērošana;

5) nosacījumi, kas ir būtiski konkrētās koncesijas izpildei.

 

 

 

5) nosacījumi, kas ir būtiski konkrētās koncesijas izpildei.

(3) Piedāvājumu finansiālo un komerciālo aspektu vērtēšanas kritēriji ietvert šādus nosacījumus:

 

 

 

(3) Piedāvājumu finansiālo un komerciālo aspektu vērtēšanas kritēriji ietvert šādus nosacījumus:

1) jebkāda veida maksājumu lielums, kurus koncesijas ietvaros jāveic koncedentam;

 

 

 

1) jebkāda veida maksājumu lielums, kurus koncesijas ietvaros jāveic koncedentam;

2) jebkāda veida maksājumu lielums, kurus koncesijas ietvaros jāveic koncesionāram;

 

 

 

2) jebkāda veida maksājumu lielums, kurus koncesijas ietvaros jāveic koncesionāram;

 

52

 

Deputāts I.Emsis

Atbilstoši mainot tālāko punktu numerāciju, 13.panta 3.daļu papildināt ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā: „maksimālie pakalpojumu tarifi, kurus maksās iedzīvotāji plānotās koncesijas darbības laikā”.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 54

 

 

 

53

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt likumprojekta 13.panta trešo daļu ar jaunu 3.punktu, attiecīgi pārnumurējot pārējos punktus, šādā redakcijā: „3) tarifu politika sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas gadījumos;”.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 54

 

 

 

54

 

Atbildīgā komisija

papildināt 13.panta 3.daļu ar jaunu 3.punktu attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju šādā redakcijā:

 „3) pakalpojumu saņēmēja maksājuma lielums par attiecīgo pakalpojumu koncesijas darbības laikā.”

atbalstīt

 

3) pakalpojumu saņēmēja maksājuma lielums par attiecīgo pakalpojumu koncesijas darbības laikā.

3) piedāvātās projektēšanas un būvniecības izmaksas (ja nepieciešams), kārtējā gada ekspluatācijas un uzturēšanas darbību izmaksas, kā arī piedāvātā finansēšanas kārtība;

 

 

 

4) piedāvātās projektēšanas un būvniecības izmaksas (ja nepieciešams), kārtējā gada ekspluatācijas un uzturēšanas darbību izmaksas, kā arī piedāvātā finansēšanas kārtība;

4) jebkāda veida valsts vai pašval dības finanšu atbalsta apjoms, ja tāds ir, kas tiek sagaidīts no koncedenta vai jebkuras citas valsts vai pašvaldības institūcijas;

 

 

 

5) jebkāda veida valsts vai pašval dības finanšu atbalsta apjoms, ja tāds ir, kas tiek sagaidīts no koncedenta vai jebkuras citas valsts vai pašvaldības institūcijas;

5) atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai piedāvātā finansējuma pamatotība un tam izvirzītie nosacījumi;

 

 

 

6) atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai piedāvātā finansējuma pamatotība un tam izvirzītie nosacījumi;

6) pretendenta gatavība piekrist koncedenta piedāvātajiem koncesijas līguma nosacījumiem un jebkuri apstākļi, kas nosaka šādu gatavību;

 

 

 

7) pretendenta gatavība piekrist koncedenta piedāvātajiem koncesijas līguma nosacījumiem un jebkuri apstākļi, kas nosaka šādu gatavību;

7) nosacījumi, kas ir būtiski konkrētās koncesijas izpildei.

 

 

 

8) nosacījumi, kas ir būtiski konkrētās koncesijas izpildei.

14.pants. Piedāvājumu izvērtēšana

55

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 14.pantā:

izteikt pantu kā 16.pantu;

atbalstīt

 

16.pants. Piedāvājumu izvērtēšana

(1) Komisija atbilstoši koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai un izveido pretendentu sarakstu (sākot ar augstāk novērtētajiem). Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma prasībām atbilst tikai viens piedāvājums, koncedents sarakstā ievieto informāciju tikai par šo pretendentu un saskaņā ar šā likuma 15.pantā minētajām procedūrām uzsāk koncesijas līguma projekta saskaņošanu.

56

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdu “koncedents” ar vārdu “komisija” un skaitli un vārdu “15.pantā” ar skaitli un vārdu “17.pantā”.

 

 

atbalstīt

 

(1) Komisija atbilstoši koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai un izveido pretendentu sarakstu (sākot ar augstāk novērtētajiem). Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikuma prasībām atbilst tikai viens piedāvājums, komisija sarakstā ievieto informāciju tikai par šo pretendentu un saskaņā ar šā likuma 17.pantā minētajām procedūrām uzsāk koncesijas līguma projekta saskaņošanu.

(2) Pretendentu saraksts pēc koncesijas līguma noslēgšanas ir vispār­pieejama informācija.

 

 

 

(2) Pretendentu saraksts pēc koncesijas līguma noslēgšanas ir vispār­pieejama informācija.

15.pants. Koncesijas līguma projekta saskaņošana

57

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 15.pantā:

izteikt pantu kā 17.pantu;

atbalstīt

 

17.pants. Koncesijas līguma projekta saskaņošana

(1) Komisija uzaicina uz pārrunām pretendentu, kurš saskaņā ar šā likuma 14.pantu ir ieguvis visaugstāko novērtējumu. Pārrunas nedrīkst noritēt par tiem koncesijas līguma nosacījumiem, kas koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā ir noteikti kā nemaināmie noteikumi.

58

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdu “14.pantā” ar skaitli un vārdu “16.pantā”;

 

atbalstīt

 

(1) Komisija uzaicina uz pārrunām pretendentu, kurš saskaņā ar šā likuma 16.pantu ir ieguvis visaugstāko novērtējumu. Pārrunas nedrīkst noritēt par tiem koncesijas līguma nosacījumiem, kas koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā ir noteikti kā nemaināmie noteikumi.

(2) Ja pretendents, kurš saskaņā ar šā likuma 14.pantu ir ieguvis visaug­stāko novērtējumu, atsakās slēgt koncesijas līgumu ar koncedentu, komisija ir tiesīga aicināt uz pārrunām tos pretendentus, kas saskaņā ar šā likuma 14.pantu ir nākamie visaugstāk novērtētie.

 

 

 

(2) Ja pretendents, kurš saskaņā ar šā likuma 16.pantu ir ieguvis visaug­stāko novērtējumu, atsakās slēgt koncesijas līgumu ar koncedentu, komisija ir tiesīga aicināt uz pārrunām tos pretendentus, kas saskaņā ar šā likuma 16.pantu ir nākamie visaugstāk novērtētie.

(3) Ja komisija pārrunās nevienojas ar šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pretendentiem, komisija pārtrauc koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru un nosūta šā likuma 17.pantā minēto paziņojumu.

59

 

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu “17.pantā” ar skaitli un vārdu “19.pantā”.

 

atbalstīt

 

(3) Ja komisija pārrunās nevienojas ar šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pretendentiem, komisija pārtrauc koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru un nosūta šā likuma 19.pantā minēto paziņojumu.

16.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras pārtraukšana

60

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 16.pantā:

izteikt pantu kā 18.pantu;

atbalstīt

 

18.pants. Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras pārtraukšana

Komisija jebkurā brīdī var pārtraukt koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls. Pēc lēmuma pieņemšanas par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras pārtraukšanu komisija nosūta šā likuma 17.pantā minēto paziņojumu.

61

 

 

 

62

 

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu “pārtraukt” ar vārdu “izbeigt”;

 

Juridiskais birojs

aizstāt skaitli un vārdu “17.pantā” ar skaitli un vārdu “19.pantā”.

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

Komisija jebkurā brīdī var izbeigt koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls. Pēc lēmuma pieņemšanas par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras pārtraukšanu komisija nosūta šā likuma 19.pantā minēto paziņojumu.

17.pants. Paziņojums par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūša­nas procedūras rezultātiem un koncesijas līguma slēgšana

63

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 17.pantā:

 izteikt pantu kā 19.pantu;

atbalstīt

 

19.pants. Paziņojums par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūša­nas procedūras rezultātiem un koncesijas līguma slēgšana

(1) Ministru kabinets nosaka paziņojuma par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātiem paraugu un saturu.

 

 

 

(1) Ministru kabinets nosaka paziņojuma par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātiem paraugu un saturu.

(2) Pēc lēmuma pieņemšanas par koncesijas līguma noslēgšanu vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras pārtraukšanu komisija nosūta šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu koncesionāram un visiem pretendentiem, kā arī publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus publicējot to savā mājas lapā internetā vai attiecīgās pašvaldības padomes vai domes, vai attiecīgās ministrijas mājas lapā internetā.

64

 

 

 

 

 

65

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “pārtraukšanu” (attiecīgajā locījumā)  ar vārdu “izbeigšanu” (attiecīgajā locījumā).

 

 

Juridiskais birojs

izslēgt otrajā un ceturtajā daļā vārdus “koncesionāram un”;

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

(2) Pēc lēmuma pieņemšanas par koncesijas līguma noslēgšanu vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras izbeigšanu komisija nosūta šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu visiem pretendentiem, kā arī publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus publicējot to savā mājas lapā internetā vai attiecīgās pašvaldības padomes vai domes, vai attiecīgās ministrijas mājas lapā internetā.

(3) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūra tiek pār­traukta, komisija pretendentiem nosūta šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu un motivētu pamatojumu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras pārtraukšanai.

 

 

 

(3) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūra tiek izbeigta, komisija pretendentiem nosūta šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu un motivētu pamatojumu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras pārtraukšanai.

(4) Koncesijas līgumu slēdz ne ātrāk kā pēc 15 dienām no dienas, kad paziņojums par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātiem ir nosūtīts koncesionāram un visiem pretendentiem un paziņojums publicēts saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto kārtību.

 

 

 

(4) Koncesijas līgumu slēdz ne ātrāk kā pēc 15 dienām no dienas, kad paziņojums par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātiem ir nosūtīts visiem pretendentiem un paziņojums publicēts saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto kārtību.

18.pants. Dokumentēšana

66

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 18.pantā:

izteikt pantu kā 20.pantu;

atbalstīt

 

20.pants. Dokumentēšana

(1) Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūra tiek doku­mentēta no komisijas izveidošanas līdz koncesijas līguma spēkā stāšanās dienai.

 

 

 

(1) Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūra tiek doku­mentēta no komisijas izveidošanas līdz koncesijas līguma spēkā stāšanās dienai.

(2) Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras noslēguma ziņojumā ietver šādu informāciju:

 

 

 

(2) Koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras noslēguma ziņojumā ietver šādu informāciju:

1) datums, kad paziņojums par koncesijas slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (ja nepieciešams, tad arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī);

 

 

 

1) datums, kad paziņojums par koncesijas slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (ja nepieciešams, tad arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī);

2) koncedenta nosaukums;

67

 

Juridiskais birojs

papildināt otrās daļas 2. un 10.punktu pirms vārda “nosaukums” ar vārdiem “firma vai”;

atbalstīt

 

2) koncedenta firma vai nosaukums;

3) koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

 

 

 

3) koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

4) koncesijas priekšmets un īss tā apraksts;

 

 

 

4) koncesijas priekšmets un īss tā apraksts;

5) pretendentu atlases kritēriji;

 

 

 

5) pretendentu atlases kritēriji;

6) piedāvājuma izvēles kritēriji;

68

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 18. panta otrās daļas 6. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

atbalstīt

 

 

7) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš, kā arī piedāvājumu derīgu­ma termiņš;

 

 

 

6) piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš, kā arī piedāvājumu derīgu­ma termiņš;

8) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

 

 

 

7) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;

9) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

 

 

 

8) piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats;

10) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu;

69

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

Deputāts I.Emsis

18.panta 2.daļas 10.punktu izteikt šādā redakcijā: „iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena, pakalpojumu maksimālie tarifi koncesijas darbības laikā un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu”.

 

Atbildīgā komisija

izteikt 18.panta 2.daļas 10.punktu kā 9. punktu šādā redakcijā:

 „9) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta firma vai nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena, pakalpojumu saņēmēja maksājuma lielums par attiecīgo pakalpojumu koncesijas darbības laikā un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu”.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 70

 

 

 

 

atbalstīt

 

9) iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta firma vai nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena, pakalpojumu saņēmēja maksājuma lielums par attiecīgo pakalpojumu koncesijas darbības laikā un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

 

11) piedāvājumu novērtēšanas kritēriji un formula;

71

 

Atbildīgā komisija

izteikt 18.panta 2.daļas 11.punktu kā 10. punktu šādā redakcijā:

„10) piedāvājumu novērtēšanas kritēriji;”

atbalstīt

 

10) piedāvājumu novērtēšanas kritēriji;

12) komisijas locekļu vērtējums par katru piedāvājumu;

 

 

 

11) komisijas locekļu vērtējums par katru piedāvājumu;

13) komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtē­šanu;

 

 

 

12) komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtē­šanu;

14) tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt koncesijas līgumu;

 

 

 

13) tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt koncesijas līgumu;

15) lēmuma pamatojums, ja komisija noraidījusi visus piedāvājumus un pieņēmusi lēmumu izbeigt koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

 

 

 

14) lēmuma pamatojums, ja komisija noraidījusi visus piedāvājumus un pieņēmusi lēmumu izbeigt koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

16) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kurš saskaņā ar šā likuma 15.pantu ir novērtēts visaugstāk, nav parakstījis koncesijas līgumu un komisija pieņēmusi lēmumu slēgt koncesiju ar pretendentu, kura piedāvājums saskaņā ar šā likuma 15.pantu ir nākamais izdevīgākais piedāvājums;

72

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 16.punktā skaitli un vārdu “15.pantu” ar skaitli un vārdu “17.pantu”.

 

atbalstīt

 

15) lēmuma pamatojums, ja pretendents, kurš saskaņā ar šā likuma 17.pantu ir novērtēts visaugstāk, nav parakstījis koncesijas līgumu un komisija pieņēmusi lēmumu slēgt koncesiju ar pretendentu, kura piedāvājums saskaņā ar šā likuma 17.pantu ir nākamais izdevīgākais piedāvājums;

17) saņemtie pieprasījumi izskaidrot koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedū­ras nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vienādā apjomā ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

 

 

 

16) saņemtie pieprasījumi izskaidrot koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedū­ras nolikumu, sniegtās atbildes, kā arī norādes par to, ka visi pretendenti vienādā apjomā ir informēti par jautājumiem un atbildēm;

18) lēmuma pamatojums, ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendents ir noraidīts;

 

 

 

17) lēmuma pamatojums, ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai pretendents ir noraidīts;

19) aritmētisko kļūdu labošana piedāvājumos.

 

 

 

18) aritmētisko kļūdu labošana piedāvājumos.

(3) Noslēguma ziņojums, izņemot tam pievienotos pretendentu piedāvāju­mus, ir vispārpieejama informācija un atklāti pieejams nākamajā dienā pēc lēmuma par koncesijas līguma slēgšanu vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, pieņem­šanas.

 

 

 

(3) Noslēguma ziņojums, izņemot tam pievienotos pretendentu piedāvāju­mus, ir vispārpieejama informācija un atklāti pieejams nākamajā dienā pēc lēmuma par koncesijas līguma slēgšanu vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, pieņem­šanas.

(4) Noslēguma ziņojumam pievieno koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumu, pretendentu piedāvājumu oriģinālus, laikrak­stam "Latvijas Vēstnesis" nosūtīto paziņojumu kopijas (ja nepieciešams, Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim nosūtīto paziņojumu kopijas), komisijas sanāksmju protokolu oriģinālus.

 

 

 

(4) Noslēguma ziņojumam pievieno koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumu, pretendentu piedāvājumu oriģinālus, laikrak­stam "Latvijas Vēstnesis" nosūtīto paziņojumu kopijas (ja nepieciešams, Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim nosūtīto paziņojumu kopijas), komisijas sanāksmju protokolu oriģinālus.

(5) Koncedents pēc koncesijas līguma termiņa beigām 10 gadus glabā koncesijas slēgšanas tiesību iegūšanas noslēguma ziņojumu.

 

 

 

(5) Koncedents pēc koncesijas līguma termiņa beigām 10 gadus glabā koncesijas slēgšanas tiesību iegūšanas noslēguma ziņojumu.

19.pants. Specifiskie nosacījumi par papildu būvdarbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu

73

 

 

 

74

 

Juridiskais birojs

likumprojekta 19.pantā:

izteikt pantu kā 21.pantu;

 

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā vārdu “specifiskie” ar vārdu “Īpašie”.

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

21.pants. Īpašie nosacījumi par papildu būvdarbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu

(1) Par papildu būvdarbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu, kas neparedzētu apstākļu dēļ nebija iekļauti koncesijas līgumā, taču ir būtiski noslēgtā koncesijas līguma izpildei, koncedents attiecībā uz koncesionāru nepiemēro šā likuma prasības ar nosacījumu, ka papildu būvdarbus vai pak alpojumus veic koncesionārs, kur:

 

 

 

(1) Par papildu būvdarbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu, kas neparedzētu apstākļu dēļ nebija iekļauti koncesijas līgumā, taču ir būtiski noslēgtā koncesijas līguma izpildei, koncedents attiecībā uz koncesionāru nepiemēro šā likuma prasības ar nosacījumu, ka papildu būvdarbus vai pakalpojumus veic koncesionārs, kur:

1) papildu būvdarbus vai pakalpojumus tehniski vai ekonomiski nevar nodalīt no koncesijas līgumā sākotnēji noteiktajiem būvdarbiem vai pakalpo­jumiem bez būtiskiem šķēršļiem koncedentam;

 

 

 

1) papildu būvdarbus vai pakalpojumus tehniski vai ekonomiski nevar nodalīt no koncesijas līgumā sākotnēji noteiktajiem būvdarbiem vai pakalpo­jumiem bez būtiskiem šķēršļiem koncedentam;

2) papildus būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami, lai pabeigtu noslēgto koncesiju.

 

 

 

2) papildus būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami, lai pabeigtu noslēgto koncesiju.

(2) Papildu būvdarbu vai pakalpojumu kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 30 procentiem no noslēgtās koncesijas līguma vērtības.

 

 

 

(2) Papildu būvdarbu vai pakalpojumu kopējā vērtība nedrīkst būt lielāka par 30 procentiem no noslēgtās koncesijas līguma vērtības.

III nodaļa

 

 

 

III nodaļa

Speciālie nosacījumi būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai

 

 

 

Speciālie nosacījumi būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanai

20.pants. Vispārīgie nosacījumi

75

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 20.pantā:

izteikt pantu kā 22.pantu un panta nosaukumu šādā redakcijā:

“22.pants. Būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas vispārīgie nosacījumi”;

atbalstīt

 

22.pants. Būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas vispārīgie nosacījumi

Šī nodaļa ietver speciālos nosacījumus, kas attiecas uz būves koncesijām, kuru līgumcena nav mazāka par 4162708 latiem (šās nodaļas ietvaros – būves koncesija). Šis likums pilnībā ir attiecināms arī uz būves koncesijām, ja vien šajā nodaļā netiek noteikts citādi.

76

 

Juridiskais birojs

panta teksta otro teikumu izteikt kā panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā likuma normas ir piemērojamas uz būves koncesiju, ja vien šajā nodaļā netiek noteikts citādi.”.

atbalstīt

 

(1) Šī nodaļa ietver speciālos nosacījumus, kas attiecas uz būves koncesijām, kuru līgumcena nav mazāka par 4162708 latiem (šās nodaļas ietvaros – būves koncesija).

(2) Šā likuma normas ir piemērojamas uz būves koncesiju, ja vien šajā nodaļā netiek noteikts citādi.

21.pants. Paziņojuma publicēšana

77

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 21., 22. un 23.pantu attiecīgi kā 23., 24. un 25.pantu un aizstāt likumprojekta 22.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “23.pantā” ar skaitli un vārdu “25.pantā”.

atbalstīt

 

23.pants. Paziņojuma publicēšana

(1) Koncedents Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņoju­mu par būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsāk­šanu.

 

 

 

(1) Koncedents Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņoju­mu par būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsāk­šanu.

(2) Ministru kabinets nosaka paziņojuma par būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu paraugu un saturu.

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka paziņojuma par būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu paraugu un saturu.

22.pants. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi

 

 

 

24.pants. Piedāvājumu iesniegšanas termiņi

(1) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš būves koncesijas gadījumā ir vismaz 52 dienas no šā likuma 23.pantā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

 

 

(1) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš būves koncesijas gadījumā ir vismaz 52 dienas no šā likuma 25.pantā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(2) Ja paziņojumu par būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūša­nas procedūras uzsākšanu sagatavo un nosūta elektroniski Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu, šā panta pirmajā daļā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 45 dienām.

 

 

 

(2) Ja paziņojumu par būves koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūša­nas procedūras uzsākšanu sagatavo un nosūta elektroniski Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu, šā panta pirmajā daļā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 45 dienām.

23.pants. Specifiskie nosacījumi līgumu slēgšanai par darbu izpildi ar trešajām personām

 

 

 

25.pants. Specifiskie nosacījumi līgumu slēgšanai par darbu izpildi ar trešajām personām

(1) Ja koncesionārs ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpo­jumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē un ir paredzēts, ka būvdarbus veiks trešā persona, tad koncesionārs būves koncesijā paredzēto būvdarbu veikšanai piemēro Publisko iepirkumu likuma vai likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" prasības attiecībā uz būvdarbu līgumu slēgšanu.

 

 

 

(1) Ja koncesionārs ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpo­jumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē un ir paredzēts, ka būvdarbus veiks trešā persona, tad koncesionārs būves koncesijā paredzēto būvdarbu veikšanai piemēro Publisko iepirkumu likuma vai likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" prasības attiecībā uz būvdarbu līgumu slēgšanu.

(2) Ja koncesionārs nav pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē, būvdarbu paredzamā līgumcena pārsniedz 4162708 latus un ir paredzēts, ka būvdarbus veiks trešā persona, tad:

 

 

 

(2) Ja koncesionārs nav pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē, būvdarbu paredzamā līgumcena pārsniedz 4162708 latus un ir paredzēts, ka būvdarbus veiks trešā persona, tad:

1) koncesionārs publicē paziņojumu. Ministru kabinets nosaka paziņo­juma formu un saturu. Paziņojums nav nepieciešams, ja būvdarbu līgums atbilst Publisko iepirkumu likuma 37.pantā minētajiem nosacījumiem;

 

 

 

1) koncesionārs publicē paziņojumu. Ministru kabinets nosaka paziņo­juma formu un saturu. Paziņojums nav nepieciešams, ja būvdarbu līgums atbilst Publisko iepirkumu likuma 37.pantā minētajiem nosacījumiem;

2) pieteikumu iesniegšanas termiņš būvdarbu veikšanai nedrīkst būt īsāks par 37 dienām, bet piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 40 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim vai uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts pretendentiem;

 

 

 

2) pieteikumu iesniegšanas termiņš būvdarbu veikšanai nedrīkst būt īsāks par 37 dienām, bet piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 40 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim vai uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts pretendentiem;

(3) Personas, kuras apvienojušās personu apvienībā, koncesijas līguma izpildes ietvaros netiek uzskatītas par trešajām personām. Šādu personu saraksts jāiekļauj pretendenta piedāvājumā. Ja minētajā personu apvienībā mainās dalībnieki, koncesionārs mēneša laikā rakstiski par to informē koncedentu un, ja ir saņemta koncedenta rakstiska piekrišana, ir tiesīgs turpināt koncesiju.

 

 

 

(3) Personas, kuras apvienojušās personu apvienībā, koncesijas līguma izpildes ietvaros netiek uzskatītas par trešajām personām. Šādu personu saraksts jāiekļauj pretendenta piedāvājumā. Ja minētajā personu apvienībā mainās dalībnieki, koncesionārs mēneša laikā rakstiski par to informē koncedentu un, ja ir saņemta koncedenta rakstiska piekrišana, ir tiesīgs turpināt koncesiju.

(4) Koncedents var:

 

 

 

(4) Koncedents var:

1) noteikt, lai koncesionārs trešajām personām piešķir vismaz 30 procen­tus no būvdarbu kopējā apjoma, vienlaikus saglabājot iespēju pretendentiem paaugstināt procentu apjomu. Minimālajai robežai ir jābūt noteiktai koncesijas līgumā;

 

 

 

1) noteikt, lai koncesionārs trešajām personām piešķir vismaz 30 procen­tus no būvdarbu kopējā apjoma, vienlaikus saglabājot iespēju pretendentiem paaugstināt procentu apjomu. Minimālajai robežai ir jābūt noteiktai koncesijas līgumā;

2) prasīt, lai pretendenti iesniegtajos piedāvājumos procentuāli norāda darba apjomu no kopējā darbu apjoma, ko plāno nodot izpildei trešajām perso­nām.

 

 

 

2) prasīt, lai pretendenti iesniegtajos piedāvājumos procentuāli norāda darba apjomu no kopējā darbu apjoma, ko plāno nodot izpildei trešajām perso­nām.

IV nodaļa

Sūdzību izskatīšanas kārtība

78

 

Juridiskais birojs

Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana”

atbalstīt

 

IV nodaļa

Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

79

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 24.pantu kā 26.pantu

atbalstīt

 

26.pants. Lēmumu apstrīdēšana

Lēmumus par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru var apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojā.

 

 

 

Lēmumus par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru var apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojā.

25.pants. Sūdzību izskatīšanas komisija

80

 

 

 

 

81

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 25.pantā:

izteikt pantu kā 27.pantu;

 

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā un turpmāk visā IV nodaļā vārdu “sūdzību” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “iesnieguma” (attiecīgajā locījumā);

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

27.pants. Iesniegumu izskatīšanas komisija

(1) Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk – komisija) ne mazāk kā triju locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā iekļauj Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonas, no kurām vismaz vienai ir augstākā juridiskā izglītība. Lai izskatītu sūdzības, Iepirkumu uzraudzības birojs pieaicina koncesiju lietpratējus no Ekonomikas ministrijas vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras. Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs uzaicināt arī attiecīgu jomu ekspertus. Lietpratējs un eksperts piedalās sēdēs bez balsstiesībām un izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli par sūdzības izskatīšanas laikā konstatētajiem faktiem vai sniedz atzinumu par komisijas uzdotajiem jautājumiem.

82

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus „(turpmāk – komisija)”  ar vārdiem „(turpmāk šajā nodaļā – komisija);

 

atbalstīt

 

(1) Lai izskatītu iesniegumus, Iepirkumu uzraudzības birojs izveido iesniegumu izskatīšanas komisiju (turpmāk šajā nodaļā– komisija) ne mazāk kā triju locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā iekļauj Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonas, no kurām vismaz vienai ir augstākā juridiskā izglītība. Lai izskatītu iesniegumus, Iepirkumu uzraudzības birojs pieaicina koncesiju lietpratējus no Ekonomikas ministrijas vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras. Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs uzaicināt arī attiecīgu jomu ekspertus. Lietpratējs un eksperts piedalās sēdēs bez balsstiesībām un izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli par iesnieguma izskatīšanas laikā konstatētajiem faktiem vai sniedz atzinumu par komisijas uzdotajiem jautājumiem.

(2) Par komisijas locekli, lietpratēju vai ekspertu nevar būt personas, kuras iepriekš sniegušas konsultācijas par sūdzībā minēto koncesiju vai ir ieinteresētas iegūt tiesības uz koncesijas veikšanu, vai ir saistītas ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu. Pirms sūdzības izskatīšanas visi komisijas locekļi, lietpratējs un eksperts paraksta attiecīgu apliecinājumu. Šā panta izpratnē lietpratējs vai eksperts ir saistīts ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir:

 

 

 

 

1) juridiskās personas – sūdzības iesniedzēja vai cita pretendenta – īpaš­nieka vai amatpersonas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

83

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu „īpašnieka” ar vārdiem „dalībnieka (akcionāra)”;

 

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 85

 

 

2) fiziskās personas – sūdzības iesniedzēja vai cita pretendenta – radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

 

 

 

 

3) juridiskās personas – sūdzības iesniedzēja vai cita pretendenta – esošais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai īpašnieks, kas pārtraucis darba attiecī­bas vai īpašuma attiecības ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu laikpos­mā, kas ir īsāks par 24 mēnešiem, vai ir to radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei vai laulātais.

84

 

Juridiskais birojs

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) juridiskās personas – sūdzības iesniedzēja vai cita pretendenta – esošais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai dalībnieks (akcionārs), ja šī saistība ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem.”

un

ņemot vērā, ka saskaņā ar likumprojekta 1.panta 5.punktu “pretendents” var būt ne tikai persona, bet arī personu apvienība, likumprojekta 25.panta otrajā daļā definētā lietpratēja (eksperta) saistība ar sūdzības iesniedzēju vai citu pretendentu būtu papildināma ar nosacījumu, kas ierobežo lietpratēja (eksperta) saistību ar personu apvienībā ietilpstošo juridisko vai fizisko personu;

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 85

 

 

 

85

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 25. panta 2. daļu kā 27. panta 2.daļu šādā redakcijā:

„(2) Par komisijas locekli, lietpratēju vai ekspertu nevar būt personas, kuras iepriekš sniegušas konsultācijas par iesniegumā minēto koncesiju vai ir ieinteresētas iegūt tiesības uz koncesiju, vai ir saistītas ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu. Pirms iesnieguma izskatīšanas visi komisijas locekļi, lietpratējs un eksperts paraksta attiecīgu apliecinājumu. Šā panta izpratnē komisijas loceklis, lietpratējs vai eksperts ir saistīts ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir:

1)  iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta – juridiskās personas esošais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, kā arī dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

2) iesnieguma iesniedzēja - fiziskās personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

3) iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas esošais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais, kā arī personu apvienībā apvienojušās fiziskās personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais.”

atbalstīt

 

(2) Par komisijas locekli, lietpratēju vai ekspertu nevar būt personas, kuras iepriekš sniegušas konsultācijas par iesniegumā minēto koncesiju vai ir ieinteresētas iegūt tiesības uz koncesiju, vai ir saistītas ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu. Pirms iesnieguma izskatīšanas visi komisijas locekļi, lietpratējs un eksperts paraksta attiecīgu apliecinājumu. Šā panta izpratnē komisijas loceklis, lietpratējs vai eksperts ir saistīts ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir:

1)  iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta – juridiskās personas esoš ais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, kā arī dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

2) iesnieguma iesniedzēja - fiziskās personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

3) iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta - personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas esošais vai bijušais dalībnieks (akcionārs), amatpersona, darbinieks, ja šī saistība ar juridisko personu beigusies laikposmā, kas īsāks par 24 mēnešiem, personu apvienībā apvienojušās juridiskās personas dalībnieka (akcionāra) vai amat­personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais, kā arī personu apvienībā apvienojušās fiziskās personas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais.

(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ieceļ no komisijas locekļu vidus. Komisija ir lemttiesīga, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

86

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 25. panta 3. daļas pēdējo teikumu.

atbalstīt

 

(3) Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru Iepirkumu uzraudzības birojs ieceļ no komisijas locekļu vidus. Komisija ir lemttiesīga, ja attiecīgā jautājuma izskatīšanā piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums.

26.pants. Tiesības iesniegt sūdzību

87

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 26.pantā:

izteikt pantu kā 28.pantu;

atbalstīt

 

28.pants. Tiesības iesniegt iesniegumu

(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt koncesijas līgumu, uz ko attiecas šis likums, un kura saistībā ar konkrēto koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai šā likuma pārkāpums, ir tiesīga iesniegt sūdzību par konkrēto koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedū­ru vai par koncedenta vai komisijas darbību iepirkuma procedūras norisē.

88

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus „par koncedenta vai komisijas darbību iepirkuma procedūras norisē” ar vārdiem „par koncedenta vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisijas darbību vai bezdarbību”;

 

atbalstīt

 

(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt koncesijas līgumu, uz ko attiecas šis likums, un kura saistībā ar konkrēto koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai šā likuma pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par konkrēto koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedū­ru vai par koncedenta vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisijas darbību vai bezdarbību.

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem iespējamiem pārkāpumiem var iesniegt līdz koncesijas līguma noslēgšanai. Pēc koncesijas līguma noslēgšanas sūdzības iesniedzējs koncedenta pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(2) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem iespējamiem pārkāpumiem var iesniegt līdz koncesijas līguma noslēgšanai. Pēc koncesijas līguma noslēgšanas iesnieguma iesniedzējs koncedenta pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms koncesijas līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to koncedentu, un koncedents neslēdz koncesijas līgumu, līdz saņemts komisijas lēmums par sūdzības izskatīšanas rezultātiem.

 

 

 

(3) Ja iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts pirms koncesijas līguma noslēgšanas, Iepirkumu uzraudzības birojs informē par to koncedentu, un koncedents neslēdz koncesijas līgumu, līdz saņemts komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem.

(4) Sūdzību par prasībām koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā, uzaicinājumā, kā arī citos koncesijas procedūras dokumentos var iesniegt koncedentam ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja koncedents divu darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nav novērsis sūdzībā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstisku atbildi sūdzības iesniedzējam, sūdzības iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.

 

 

 

(4) Iesniegumu par prasībām koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras nolikumā, uzaicinājumā, kā arī citos koncesijas procedūras dokumentos var iesniegt koncedentam ne vēlāk kā sešas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja koncedents divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nav novērsis iesniegumā norādītos pārkāpumus vai nav sniedzis rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam, iesnieguma iesniedzējs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem sūdzību, ja par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijusi iesniegta un izskatīta sūdzība.

 

 

 

(5) Iepirkumu uzraudzības birojs nepieņem iesniegumu, ja par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau bijis iesniegts un izskatīts iesniegums.

(6) Ja tiek iesniegta sūdzība par koncedenta darbību attiecībā uz koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras likumību un sūdzību par to pašu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits sūdzības iesniedzējs, bet tā vēl nav izskatīta, šīs sūdzības var apvienot un izskatīt kopā.

89

 

Juridiskais birojs

aizstāt sestajā daļā vārdus „koncedenta darbību”  ar vārdiem „koncedenta vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisijas darbību vai bezdarbību”;

 

atbalstīt

 

(6) Ja tiek iesniegts iesniegums par koncedenta vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisijas darbību vai bezdarbību attiecībā uz koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras likumību un iesniegumu par to pašu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits iesnieguma iesniedzējs, bet tas vēl nav izskatīta, šos iesniegumus var apvienot un izskatīt kopā.

(7) Sūdzība iesniedzama rakstiski, un tajā ietveramas šādas ziņas:

 

 

 

(7) Iesniegums iesniedzams rakstiski, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) sūdzības iesniedzēja nosaukums un adrese;

 

 

 

1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;

2) tā koncedenta nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

 

 

 

2) tā koncedenta nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums;

3) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu;

 

 

 

3) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;

4) sūdzības iesniedzēja prasība.

 

 

 

4) iesnieguma iesniedzēja prasība.

(8) Sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs rakstiski atsaukt iesniegto sūdzību jeb­kurā brīdī, kamēr sūdzību izskatīšanas komisija nav pieņēmusi lēmumu par attiecīgo sūdzību.

90

 

Juridiskais birojs

izslēgt astotajā daļa vārdus „sūdzību izskatīšanas”.

 

atbalstīt

 

(8) Iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs rakstiski atsaukt iesniegto iesniegumu jeb­kurā brīdī, kamēr komisija nav pieņēmusi lēmumu par attiecīgo iesniegumu.

(9) Ja saņemta sūdzība, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto ziņas par to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, norādot sūdzības iesniedzēju, koncedentu un koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, kuras likumību apstrīd sūdzības iesniedzējs, kā arī sūdzības izskatīšanas dienu.

 

 

 

(9) Ja saņemts iesniegums, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto ziņas par to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, norādot iesnieguma iesniedzēju, koncedentu un koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru, kuras likumību apstrīd iesnieguma iesniedzējs, kā arī iesnieguma izskatīšanas dienu.

27.pants. Sūdzības izskatīšana

91

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 27.pantā:

izteikt pantu kā 29.pantu;

atbalstīt

 

29.pants. Iesnieguma izskatīšana

(1) Komisija sūdzību izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam un koncedentam.

 

 

 

(1) Komisija iesniegumu izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam un koncedentam.

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja sūdzība ir:

 

 

 

(2) Komisija atļauj slēgt līgumu, ja iesniegums ir:

1) nepamatota;

 

 

 

1) nepamatots;

2) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par koncesijas tiesību piešķiršanu.

 

 

 

2) pamatots, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par koncesijas tiesību piešķiršanu.

(3) Komisija aizliedz slēgt līgumu, ja tās konstatētie pārkāpumi ir būtiski un var ietekmēt lēmumu par koncesijas tiesību piešķiršanu. Šādā gadījumā komisija lemj par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai.

 

 

 

(3) Komisija aizliedz slēgt līgumu, ja tās konstatētie pārkāpumi ir būtiski un var ietekmēt lēmumu par koncesijas tiesību piešķiršanu. Šādā gadījumā komisija lemj par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai.

(4) Komisija uzaicina uz sūdzības izskatīšanas sēdi sūdzības iesniedzēju, koncedentu, visus pretendentus (turpmāk – dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija uzaicina dalībniekus uz sūdzības izskatīšanas sēdi vismaz trīs darbdienas iepriekš.

 

 

 

(4) Komisija uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi iesnieguma iesniedzēju, koncedentu, visus pretendentus (turpmāk – dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Komisija uzaicina dalībniekus uz iesnieguma izskatīšanas sēdi vismaz trīs darbdienas iepriekš.

(5) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

 

 

 

(5) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas komisija turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.

(6) Komisija izvērtē sūdzību, pamatojoties uz tās iesniedzēja un dalīb­nieku minētajiem faktiem, koncedenta paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz sūdzības izskatīšanu, komisija izskata sūdzību, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā to nosūta visiem sēdes dalībniekiem.

92

 

< p class=MsoNormal style='text-align:justify'> 

 

 

 

 

93

 

Juridiskais birojs

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz dalībnieku minētajiem faktiem un paskaidrojumiem, kā arī lietpratēja un eksperta viedokli vai atzinumu.”;

 

Juridiskais birojs

izslēgt sestās daļas pēdējā teikumā vārdu „sēdes”;

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

(6) Komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz dalībnieku minētajiem faktiem un paskaidrojumiem, kā arī lietpratēja un eksperta viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz iesnieguma izskatīšanu, komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā to nosūta visiem dalībniekiem.

(7) Komisijas lēmumā arī norāda:

94

 

Juridiskais birojs

izteikt septītās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„Komisijas lēmumā, papildus administratīvā akta sastāvdaļām, norāda šādu informāciju:”;

atbalstīt

 

(7) Komisijas lēmumā, papildus administratīvā akta sastāvdaļām, norāda šādu informāciju:

1) komisijas izveidošanas pamatojumu;

 

 

 

1) komisijas izveidošanas pamatojumu;

2) komisijas locekļus un ekspertu, kas piedalījušies komisijas sēdē;

95

 

Juridiskais birojs

papildināt septītās daļas 2.punktu pēc vārdiem „komisijas locekļus”  ar vārdu „lietpratēju”;

atbalstīt

 

2) komisijas locekļus, lietpratēju un ekspertu, kas piedalījušies komisijas sēdē;

3) sūdzības iesniedzēja, koncedenta un lietas dalībnieku pārstāvjus, kas piedalījušies komisijas sēdē;

96

 

Juridiskais birojs

izslēgt septītās daļas 3.punktā vārdus „sūdzības iesniedzēja, koncedenta un lietas”;

atbalstīt

 

3) dalībnieku pārstāvjus, kas piedalījušies komisijas sēdē;

4) tās koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras identi­fikācijas numuru, par kuru iesniegta sūdzība;

 

 

 

4) tās koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras identi­fikācijas numuru, par kuru iesniegts iesniegums;

5) aizliegumu vai atļauju pasūtītājam slēgt koncesijas līgumu.

97

 

Juridiskais birojs

aizstāt septītās daļas 5.punktā vārdu „pasūtītājam” ar vārdu „koncedentam”;

atbalstīt

 

5) aizliegumu vai atļauju koncedentam slēgt koncesijas līgumu.

(8) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

98

 

Juridiskais birojs

izslēgt astoto daļu (pārnesta un izteikta kā 30.panta pirmā un otrā daļa), mainot turpmāko daļu numerāciju;

atbalstīt

 

 

(9) Ja komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēr­šanai, koncedents novērš pārkāpumus un pieņem lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātiem saskaņā ar šo likumu. Lēmumu publicē šā likuma noteiktajā kārtībā, kā arī nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju par lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. Koncesiju līgumu šajā gadījumā slēdz, ievērojot šā likuma noteikumus.

99

 

 

 

 

100

 

 

 

 

101

 

Juridiskais birojs

papildināt devīto daļu pēc vārda „koncedents” ar vārdiem „vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisija”;

 

Juridiskais birojs

izslēgt devītās daļas pirmajā teikumā vārdus „saskaņā ar šo likumu”;

 

Juridiskais birojs

aizstāt devītās daļas otrajā teikumā vārdus „šā likuma” ar vārdiem „šajā likumā”.

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

(8) Ja komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēr­šanai, koncedents vai koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras komisija novērš pārkāpumus un pieņem lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātiem. Lēmumu publicē šajā likumā noteiktajā kārtībā, kā arī nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju par lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. Koncesiju līgumu šajā gadījumā slēdz, ievērojot šā likuma noteikumus.

(10) Komisija sūdzības izskatīšanas gaitu dokumentē protokolā. Proto­kolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas glabā 10 gadus.

 

 

 

(9) Komisija iesnieguma izskatīšanas gaitu dokumentē protokolā. Proto­kolus un iesnieguma izskatīšanas laikā iegūtās ziņas glabā 10 gadus.

 

102

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 30.pantu (pārnesta likumprojekta 27.panta astotā daļa) šādā redakcijā:

„30.pants. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

atbalstīt

 

30.pants. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

V nodaļa

 

 

 

V nodaļa

Koncesijas līgums

 

 

 

Koncesijas līgums

28.pants. Koncesijas līguma termiņš

103

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 28.pantu kā 31.pantu.

atbalstīt

 

31.pants. Koncesijas līguma termiņš

Koncesijas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadus, ja vien katrā konkrētā gadījumā Ministru kabinets nenosaka citādi.

 

 

 

Koncesijas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadus, ja vien katrā konkrētā gadījumā Ministru kabinets nenosaka citādi.

29.pants. Koncesijas līguma puses

104

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 29.pantā:

izteikt pantu kā 32.pantu;

atbalstīt

 

32.pants. Koncesijas līguma puses

Koncesijas līgumu slēdz koncedents un pretendents, kura piedāvājums saskaņā ar šā likuma 15.pantu ir ticis atzīts par visizdevīgāko.

105

 

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā skaitli un vārdu „saskaņā ar šā likuma 15.pantu ir ticis atzīts”  ar vārdiem „saskaņa ar šā likuma 16.pantu ir atzīts”.

atbalstīt

 

Koncesijas līgumu slēdz koncedents un pretendents, kura piedāvājums saskaņā ar šā likuma 16.pantu ir atzīts par visizdevīgāko.

30.pants. Koncesijas līguma saturs

106

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 30.pantā:

izteikt pantu kā 33.pantu un panta nosaukumu šādā redakcijā:

„33.pants. Koncesijas līguma būtiskie nosacījumi”;

atbalstīt

 

33.pants. Koncesijas līguma būtiskie nosacījumi

Koncesijas līgumā ietver šādus nosacījumus:

 

 

 

Koncesijas līgumā ietver šādus nosacījumus:

1) koncesionāram plānoto būvdarbu vai pakalpojumu saturs un veids, kā arī jebkuri citi nosacījumi, kas attiecas uz koncesijas līguma priekšmetu;

 

 

 

1) koncesionāram plānoto būvdarbu vai pakalpojumu saturs un veids, kā arī jebkuri citi nosacījumi, kas attiecas uz koncesijas līguma priekšmetu;

2) nosacījumi, kas attiecas uz koncesijas līguma stāšanos spēkā;

 

 

 

2) nosacījumi, kas attiecas uz koncesijas līguma stāšanos spēkā;

3) koncesijas līguma termiņš un, ja nepieciešams, veids, kā to pagarināt;

 

 

 

3) koncesijas līguma termiņš un, ja nepieciešams, veids, kā to pagarināt;

4) ekskluzīvo tiesību apjoms, kas, ievērojot Latvijas Republikas normatī­vos aktus, tiek piešķirtas koncesionāram (ja tādas paredzētas);

107

 

Juridiskais birojs

izslēgt 4.punkta vārdus „Latvijas Republikas”;

 

 

atbalstīt

 

4) ekskluzīvo tiesību apjoms, kas, ievērojot normatī­vos aktus, tiek piešķirtas koncesionāram (ja tādas paredzētas);

5) koncesijas līguma finansiālie nosacījumi (tai skaitā koncesijas summa latos);

 

 

 

5) koncesijas līguma finansiālie nosacījumi (tai skaitā koncesijas summa latos);

 

108

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt likumprojekta 30. pantu ar jaunu 6.punktu, attiecīgi pārnumurējot nākamos punktus: „6. Koncesijas resursu nodošanas kārtība;”.

atbalstīt

 

6) koncesijas resursu nodošanas kārtība;

6) attiecināmās pušu īpašuma intereses uz pamatlīdzekļiem, kuri tiks radīti, lietoti, pārveidoti, apsaimniekoti, uzturēti vai nodrošināti vai tiks lietoti pakalpojumu sniegšanai;

 

 

 

7) attiecināmās pušu īpašuma intereses uz pamatlīdzekļiem, kuri tiks radīti, lietoti, pārveidoti, apsaimniekoti, uzturēti vai nodrošināti vai tiks lietoti pakalpojumu sniegšanai;

7) laikposmi būvdarbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai un nosacī­jumi to pagarināšanai;

 

 

 

8) laikposmi būvdarbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai un nosacī­jumi to pagarināšanai;

8) kārtība, kādā pamatlīdzekļi, kas attiecas uz koncesijas līguma priekš­metu, tiks nodoti koncedentam atkāpšanās no koncesijas līguma gadījumā vai koncesijas līguma termiņa izbeigšanās gadījumā;

 

 

 

9) kārtība, kādā pamatlīdzekļi, kas attiecas uz koncesijas līguma priekš­metu, tiks nodoti koncedentam atkāpšanās no koncesijas līguma gadījumā vai koncesijas līguma termiņa izbeigšanās gadījumā;

9) ierobežojumi vai attiecināmie apstākļi, kas attiecas uz kontrolpaketes izmaiņām koncesionāra kapitālā (vai jebkāda veida izmaiņām koncesionāra kontrolētajās komercsabiedrībās);

109

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 30. panta 9. punktā vārdus „attiecināmie apstākļi” ar vārdu „nosacījumi”.

atbalstīt

 

10) ierobežojumi vai nosacījumi, kas attiecas uz kontrolpaketes izmaiņām koncesionāra kapitālā (vai jebkāda veida izmaiņām koncesionāra kontrolētajās komercsabiedrībās);

10) riski, kādus koncedents plāno nodot koncesionāram;

 

 

 

11) riski, kādus koncedents plāno nodot koncesionāram;

11) maksājumi, kurus ir nepieciešams veikt kādai no pusēm (tai skaitā maksājumi, ko veic koncedents koncesionāram par tā veiktajiem būvdarbiem vai sniegtajiem pakalpojumiem), un metode šādu maksājumu pārskatīšanai (ja tādi paredzēti);

 

 

 

12) maksājumi, kurus ir nepieciešams veikt kādai no pusēm (tai skaitā maksājumi, ko veic koncedents koncesionāram par tā veiktajiem būvdarbiem vai sniegtajiem pakalpojumiem), un metode šādu maksājumu pārskatīšanai (ja tādi paredzēti);

12) tiesības (ja nepieciešams) koncesionāram iekasēt maksājumus no trešajām pusēm (fiziskām un juridiskām personām) par jebkādiem pakalpoju­miem atbilstoši koncesijai, metode šo maksājumu pārskatīšanai;

110

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I.Emsis

30.panta 12.punktu izteikt šādā redakcijā: „tiesības (ja nepieciešams) koncesionāram iekasēt maksājumus no trešajām pusēm (fiziskām un juridiskām personām) par jebkādiem pakalpojumiem atbilstoši koncesijai, maksājumu (tarifu) apmērs un metode šo maksājumu pārskatīšanai”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 30. panta 12. punktu kā 13. punktu šādā redakcijā:

„12) tiesības (ja nepieciešams) koncesionāram iekasēt maksājumus no trešajām personām par jebkādiem pakalpoju­miem atbilstoši koncesijai, pakalpojumu saņēmēja maksājuma lielumu par attiecīgo pakalpojumu koncesijas darbības laikā, metode šo maksājumu veikšanai;”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr. 111

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

13) tiesības (ja nepieciešams) koncesionāram iekasēt maksājumus no trešajām personām par jebkādiem pakalpoju­miem atbilstoši koncesijai, pakalpojumu saņēmēja maksājuma lielumu par attiecīgo pakalpojumu koncesijas darbības laikā, metode šo maksājumu veikšanai;

13) pienākumi (ja nepieciešams) koncesionāram nodrošināt trešajām pusēm (fiziskām un juridiskām personām) nepārtrauktu pieeju koncesijas līguma laikā izmantotajam objektam vai sniegtajam pakalpojumam; 

 

 

 

14) pienākumi (ja nepieciešams) koncesionāram nodrošināt trešajām pusēm (fiziskām un juridiskām personām) nepārtrauktu pieeju koncesijas līguma laikā izmantotajam objektam vai sniegtajam pakalpojumam;  

14) pušu tiesības koncesijas ietvaros nodot savas tiesības trešajām personām un apstākļi, kas tās ierobežo;

 

 

 

15) pušu tiesības koncesijas ietvaros nodot savas tiesības trešajām personām un apstākļi, kas tās ierobežo;

15) nosacījums, ka koncesionāram jāsniedz nodrošinājums par saistību izpildi;

 

 

 

16) nosacījums, ka koncesionāram jāsniedz nodrošinājums par saistību izpildi;

16) nosacījums, ka koncesionāram attiecībā uz koncesijas līguma izpildi jānoslēdz apdrošināšanas līgums;

 

 

 

17) nosacījums, ka koncesionāram attiecībā uz koncesijas līguma izpildi jānoslēdz apdrošināšanas līgums;

17) koncesionāra pienākumi attiecībā uz vides aizsardzību un kultūras pieminekļu aizsardzību;

 

 

 

18) koncesionāra pienākumi attiecībā uz vides aizsardzību un kultūras pieminekļu aizsardzību;

18) pušu pienākumi attiecībā uz zemes un cita aprīkojuma nodrošināšanu, nodošanu un/vai iegādi, kas ir nepieciešami koncesijas līguma izpildei, un citi nosacījumi, kas attiecas uz šiem pienākumiem (ja tādi paredzēti);

112

 

Juridiskais birojs

aizstāt 18.punkta vārdus „un/vai”  ar vārdu „vai”;

 

atbalstīt

 

19) pušu pienākumi attiecībā uz zemes un cita aprīkojuma nodrošināšanu, nodošanu vai iegādi, kas ir nepieciešami koncesijas līguma izpildei, un citi nosacījumi, kas attiecas uz šiem pienākumiem (ja tādi paredzēti);

19) koncedenta tiesības uzraudzīt koncesionāra pienākumu izpildi, tai skaitā tiesības pārbaudīt pamatlīdzekļus, kurus koncesionārs lieto vai ir radījis;

 

 

 

20) koncedenta tiesības uzraudzīt koncesionāra pienākumu izpildi, tai skaitā tiesības pārbaudīt pamatlīdzekļus, kurus koncesionārs lieto vai ir radījis;

20) piekrītošie nosacījumi attiecībā uz nepārvaramu varu, izmaiņām tiesiskajā ietvarā vai citām izmaiņām, tai skaitā pušu tiesības veikt izmaiņas vai atkāpties no koncesijas, un iespējas kompensēt izmaksas un zaudējumus, ko ir radījuši šādi notikumi;

113

 

Juridiskais birojs

aizstāt 20.punkta vārdus „izmaiņām tiesiskajā ietvarā”  ar vārdiem „izmaiņām normatīvajos aktos”;

 

atbalstīt

 

21) piekrītošie nosacījumi attiecībā uz nepārvaramu varu, izmaiņām normatīvajos aktos vai citām izmaiņām, tai skaitā pušu tiesības veikt izmaiņas vai atkāpties no koncesijas, un iespējas kompensēt izmaksas un zaudējumus, ko ir radījuši šādi notikumi;

21) kompensācijas otrai pusei, ja viena no pusēm nepilda koncesijas līgumā paredzētās saistības;

 

 

 

22) kompensācijas otrai pusei, ja viena no pusēm nepilda koncesijas līgumā paredzētās saistības;

22) strīdus risināšanas tiesiskā vide un kārtība starp koncesionāru un koncedentu vai starp koncesionāru un trešajām pusēm;

114

 

Juridiskais birojs

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

„22) strīdus risināšanā piemērojamie normatīvie akti un strīdus risināšanas kārtība starp koncesionāru un koncedentu vai starp koncesionāru un trešajām personām;”;

atbalstīt

 

23) strīdus risināšanā piemērojamie normatīvie akti un strīdus risināšanas kārtība starp koncesionāru un koncedentu vai starp koncesionāru un trešajām personām;

23) koncesijas līguma pārskatīšanas (ja tāda paredzēta) periodiskums, pieļaujamās robežas un kārtība;

 

 

 

24) koncesijas līguma pārskatīšanas (ja tāda paredzēta) periodiskums, pieļaujamās robežas un kārtība;

24) pamatojums un procedūra koncesijas līguma laušanai;

115

 

Juridiskais birojs

aizstāt 24.punkta vārdus „līguma laušanai” ar vārdiem „līguma izbeigšanai” ;

atbalstīt

 

25) pamatojums un procedūra koncesijas līguma izbeigšanai;

25) koncesijas saskaņotība ar jebkādiem papildu līgumiem (vai saistībām pret trešajām pusēm, ja tādas pastāv);

116

 

Juridiskais birojs

aizstāt 25.punkta vārdus „trešajām pusēm” ar vārdiem „trešajām personām” ;

atbalstīt

 

26) koncesijas saskaņotība ar jebkādiem papildu līgumiem (vai saistībām pret trešajām personām, ja tādas pastāv);

26) apstākļi, pie kādiem koncedents vai trešā puse var (piemēram, uz laiku) pārņemt jebkuru koncesionāra pienākumu izpildi, lai nodrošinātu efektīvu un nepārtrauktu pakalpojuma piegādi, ja koncesionārs pilnībā nespēj veikt koncesijā noteiktās saistības;

117

 

Juridiskais birojs

aizstāt 26.punktā vārdus „trešā puse var (piemēram, uz laiku)” ar vārdiem „trešā persona var” , aizstāt vārdus „pakalpojuma piegādi”  ar vārdiem „pakalpojuma sniegšanu” un aizstāt vārdu „koncesijā”  ar vārdiem „koncesijas līgumā”;

atbalstīt

 

27) apstākļi, pie kādiem koncedents vai trešā persona var pārņemt jebkuru koncesionāra pienākumu izpildi, lai nodrošinātu efektīvu un nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu, ja koncesionārs pilnībā nespēj veikt koncesijas līgumā noteiktās saistības;

27) vienpusējas atkāpšanās gadījumi no koncesijas līguma;

 

 

 

28) vienpusējas atkāpšanās gadījumi no koncesijas līguma;

28) šā likuma 19.panta pirmajā daļā minētie apstākļi;

118

 

Juridiskais birojs

aizstāt 28.punkta skaitli un vārdu „19.panta” ar skaitli un vārdu „21.panta”;

atbalstīt

 

29) šā likuma 21.panta pirmajā daļā minētie apstākļi;

29) citi pušu noteiktie nosacījumi.

119

 

Juridiskais birojs

izslēgt 29.punktu.

atbalstīt

 

 

 

120

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 31. pantu šādā redakcijā, attiecīgi pārnumurējot nākamos pantus: „31. Koncesijas resursus koncesijas līguma darbības laikā nedrīkst pilnībā vai pa daļām atsavināt, jebkurā veidā nodot lietošanā trešajām personām, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, kā arī ieguldīt citu kapitālsabiedrību pamatkapitālā.”

atbalstīt, izteikt kā 37. pantu

 

 

31.pants. Koncesiju līgumu pieejamība

 

 

 

34.pants. Koncesiju līgumu pieejamība

Ministru kabinets nosaka, kāda koncesijas līgumā ietvertā informācija ir vispārpieejama.

 

 

 

Ministru kabinets nosaka, kāda koncesijas līgumā ietvertā informācija ir vispārpieejama.

32.pants. Nodrošinājums

121

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 32.pantu izteikt kā 36.pantu un precizēt panta saturu.

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.

122

 

(1) Ja vien koncesijas līgums nenosaka citādi, koncesionāram ir tiesības radīt nodrošinājumu pār jebkuru no aktīviem, tiesībām vai interesēm, tai skaitā tām, kas attiecas uz koncesiju, lai nodrošinātu projektam finansējumu, ieskaitot šādu nodrošinājumu:

122

 

Atbildīgā komisija

izteikt 32.pantu kā 35.pantu šādā redakcijā:

„32.pants. Nodrošinājums

Lai koncesionārs varētu izpildīt koncesijas līguma nosacījumus, viņam ir tiesības kā nodrošinājumu izmantot jebkuru koncesionāram piederošu lietu, lietu kopību vai saistības, ja vien likumā vai koncesijas līgumā nav noteikts citādi.”

atbalstīt

 

35.pants. Nodrošinājums

Lai koncesionārs varētu izpildīt koncesijas līguma nosacījumus, viņam ir tiesības kā nodrošinājumu izmantot jebkuru koncesionāram piederošu lietu, lietu kopību vai saistības, ja vien likumā vai koncesijas līgumā nav noteikts citādi.

1) ķīla pār kustamo vai nekustamo koncesionāra īpašumu vai tā koncesionāra akcijām projekta aktīvos;

 

 

 

 

2) ķīla pār garantētiem ieņēmumiem koncesionāram, ko saņem no kustamā īpašuma vai pakalpojumu sniegšanas.

 

 

 

 

(2) Koncesionāra akciju turētājiem ir tiesības ieķīlāt vai radīt cita veida nodrošinājumu pār šīm akcijām (daļām).

 

 

 

 

(3) Nodrošinājumu nevar radīt pār publisko īpašumu vai citu īpašumu, aktīviem vai tiesībām, kas nepieciešamas publisko pakalpojumu nodrošināšanai, kas ir aizliegts ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

VI nodaļa

Papildu noteikumi

123

 

Juridiskais birojs

Izslēgt VI nodaļas nosaukumu.

atbalstīt

 

 

33.pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

124

 

Juridiskais birojs

Pārcelt likumprojekta 33.pantu uz V nodaļu un izteikt kā 36.pantu;

atbalstīt

 

36.pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

 

125

 

Juridiskais birojs

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Informācija par noslēgto koncesijas līgumu, tā grozījumiem, kā arī izbeigšanu ierakstāma koncesijas līgumu reģistrā.”;

atbalstīt

 

(1) Informācija par noslēgto koncesijas līgumu, tā grozījumiem, kā arī izbeigšanu ierakstāma koncesijas līgumu reģistrā.

(1) Koncesijas līgumu reģistrs ir elektroniskā veidā apkopots informācijas (ierakstu) kopums par noslēgtajiem koncesijas līgumiem.

126

 

Juridiskais birojs

izteikt panta pirmo daļu kā otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Koncesijas līgumu reģistrs ir elektroniskā veidā apkopots un publiski pieejams informācijas (ierakstu) kopums.”;

atbalstīt

 

(2) Koncesijas līgumu reģistrs ir elektroniskā veidā apkopots un publiski pieejams informācijas (ierakstu) kopums.

(2) Koncesiju līgumu reģistrā ieraksta informāciju par noslēgtajiem koncesiju līgumiem, to grozījumiem un izbeigšanu.

127

 

Juridiskais birojs

izslēgt likumprojekta 33. panta otro daļu.

 

atbalstīt

 

 

(3) Koncesiju līgumu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Koncesiju līgumu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

37. pants. Ierobežojumi rīcībai ar koncesijas resursiem

Koncesijas resursus koncesijas līguma darbības laikā nedrīkst pilnībā vai pa daļām atsavināt, jebkurā veidā nodot lietošanā trešajām personām, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, kā arī ieguldīt citu kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

 

128

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu VI nodaļu šādā redakcijā:

VI nodaļa

Jauna koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas kārtība

atbalstīt

 

VI nodaļa

Jauna koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas kārtība

 

 

38.pants. Nosacījumi par jauna koncesijas līguma slēgšanu bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras.

(1) Koncesijas līgumu ar jaunu koncesionāru var slēgt bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves pr ocedūras, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) noslēgtais koncesijas līgums tiek izbeigts pēc koncedenta iniciatīvas, pamatojoties uz tiesībām, kas noteiktas šajā likumā vai noslēgtajā līgumā;

2) vairāk nekā viens piedāvājums koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā ir bijis atbilstošs koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras prasībām un informācija par šiem pretendentiem ievietota pretendentu sarakstā saskaņā ar šī likuma 16. pantu;

3) jaunais koncesijas līgums tiek slēgts par to pašu koncesijas priekšmetu un ar tādiem pašiem noteikumiem kā izbeigtais koncesijas līgums, ciktāl tas iespējams ņemot vērā konkrētā koncesijas līguma izpildes stadiju;

4) koncedents ir pārliecinājies, ka pretendentam ir nepieciešamā kvalifikācija, pieejami atbilstoši finanšu resursi, atbilstoša vadības un organizatoriskā pieredze, kā arī nepieciešamais aprīkojums un iekārtas vai iespēja tos iegūt, lai nodrošinātu koncesijas līguma izpildi, un ka tas uzskatāms par tikpat atbilstošu koncesijas līguma slēgšanai, kāds tas bija piedaloties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā;

 

38.pants. Nosacījumi par jauna koncesijas līguma slēgšanu bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras.

(1) Koncesijas līgumu ar jaunu koncesionāru var slēgt bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:

1) noslēgtais koncesijas līgums tiek izbeigts pēc koncedenta iniciatīvas, pamatojoties uz tiesībām, kas noteiktas šajā likumā vai noslēgtajā līgumā;

2) vairāk nekā viens piedāvājums koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā ir bijis atbilstošs koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras prasībām un informācija par šiem pretendentiem ievietota pretendentu sarakstā saskaņā ar šī likuma 16. pantu;

3) jaunais koncesijas līgums tiek slēgts par to pašu koncesijas priekšmetu un ar tādiem pašiem noteikumiem kā izbeigtais koncesijas līgums, ciktāl tas iespējams ņemot vērā konkrētā koncesijas līguma izpildes stadiju;

4) koncedents ir pārliecinājies, ka pretendentam ir nepieciešamā kvalifikācija, pieejami atbilstoši finanšu resursi, atbilstoša vadības un organizatoriskā pieredze, kā arī nepieciešamais aprīkojums un iekārtas vai iespēja tos iegūt, lai nodrošinātu koncesijas līguma izpildi, un ka tas uzskatāms par tikpat atbilstošu koncesijas līguma slēgšanai, kāds tas bija piedaloties koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā;

 

 

5) koncedents ir pārliecinājies, ka pēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras nav iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar šī likuma 12.panta otro daļu radītu situāciju, kurā pretendenta pieteikums netiktu izskatīts;

6) pretendents ir piekritis slēgt koncesijas līgumu;

7) pretendents ir spējis vienoties ar koncesijas finansētājiem (kreditoriem) par kredītsaistību izpildi, kuras radušās iepriekšējam koncesionāram saistībā ar izbeigto koncesijas līgumu, kā arī vienojies ar finansētāju par finanšu resursu piesaisti koncesijas līguma izpildei gadījumā, ja finanšu resursu piesaiste no finansētāja jaunajam pretendentam ir nepieciešama;

8) jauna koncesijas līguma slēgšanai bez koncesijas līguma ieguves procedūras piekritusi tā persona, kura saskaņā ar šī likuma 6.panta pirmo daļu pieņēmusi lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu.

(2) Lai koncedents varētu pārliecināties par pretendenta atbilstību šī panta pirmās daļas 3. punkta prasībām, koncesionārs iesniedz jaunus dokumentus saskaņā ar šā likuma 14. pantu.

 

5) koncedents ir pārliecinājies, ka pēc koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras nav iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar šī likuma 12.panta otro daļu radītu situāciju, kurā pretendenta pieteikums netiktu izskatīts;

6) pretendents ir piekritis slēgt koncesijas līgumu;

7) pretendents ir spējis vienoties ar koncesijas finansētājiem (kreditoriem) par kredītsaistību izpildi, kuras radušās iepriekšējam koncesionāram saistībā ar izbeigto koncesijas līgumu, kā arī vienojies ar finansētāju par finanšu resursu piesaisti koncesijas līguma izpildei gadījumā, ja finanšu resursu piesaiste no finansētāja jaunajam pretendentam ir nepieciešama;

8) jauna koncesijas līguma slēgšanai bez koncesijas līguma ieguves procedūras piekritusi tā persona, kura saskaņā ar šī likuma 6.panta pirmo daļu pieņēmusi lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu.

(2) Lai koncedents varētu pārliecināties par pretendenta atbilstību šī panta pirmās daļas 3. punkta prasībām, koncesionārs iesniedz jaunus dokumentus saskaņā ar šā likuma 14. pantu.

 

 

39.pants. Jauna koncesijas līguma noslēgšanas kārtība

(1) Jaunu koncesijas līgumu koncedents vispirms piedāvā slēgt pretendentam, kas koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras laikā guvis otro labāko novērtējumu, ja šis pretendents ir vienojies par koncesijas līguma izpildi saistīto saistību pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem tieši vai ar citas kredītiestādes pārfinansējumu.

(2) Ja šī panta pirmajā daļā minētais pretendents atsakās vai nevar vienoties no jaunā koncesijas līguma slēgšanas tiesības, koncedents piedāvā slēgt jauno koncesijas līgumu labāko vērtējumu ieguvušajiem pretendentiem secībā, kas atkarīga no iegūtā vērtējuma, ja šie pretendenti ir vienojušies par koncesijas līguma izpildi saistīto tiesību un pienākumu pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem tieši vai ar kredītiestādes pārfinansējumu.

(3) Ja nepieciešams, koncedents pretendentu atbilstības izvērtēšanai var izveidot kompetentu komisiju atbilstoši šī likuma 7. pantam.

(4) Ja neviens no pretendentiem nepiekrīt jaunā koncesijas līguma slēgšanai, koncedents informē personu, kura saskaņā ar šī likuma 6.panta pirmo daļu pieņēmusi lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu par nepieciešamību sākt jaunu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru par to pašu koncesijas priekšmetu.

(5) Ja saskaņā ar šī panta noteikumiem tiek slēgts jaunais koncesijas līgums, koncedents divu nedēļu laikā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par noslēgto koncesijas līgumu, norādot informāciju par koncedentu, jauno koncesionāru, koncesijas priekšmetu un koncesijas periodu.

 

39.pants. Jauna koncesijas līguma noslēgšanas kārtība

(1) Jaunu koncesijas līgumu koncedents vispirms piedāvā slēgt pretendentam, kas koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras laikā guvis otro labāko novērtējumu, ja šis pretendents ir vienojies par koncesijas līguma izpildi saistīto saistību pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem tieši vai ar citas kredītiestādes pārfinansējumu.

(2) Ja šī panta pirmajā daļā minētais pretendents atsakās vai nevar vienoties no jaunā koncesijas līguma slēgšanas tiesības, koncedents piedāvā slēgt jauno koncesijas līgumu labāko vērtējumu ieguvušajiem pretendentiem secībā, kas atkarīga no iegūtā vērtējuma, ja šie pretendenti ir vienojušies par koncesijas līguma izpildi saistīto tiesību un pienākumu pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem tieši vai ar kredītiestādes pārfinansējumu.

(3) Ja nepieciešams, koncedents pretendentu atbilstības izvērtēšanai var izveidot kompetentu komisiju atbilstoši šī likuma 7. pantam.

(4) Ja neviens no pretendentiem nepiekrīt jaunā koncesijas līguma slēgšanai, koncedents informē personu, kura saskaņā ar šī likuma 6.panta pirmo daļu pieņēmusi lēmumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu par nepieciešamību sākt jaunu koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūru par to pašu koncesijas priekšmetu.

(5) Ja saskaņā ar šī panta noteikumiem tiek slēgts jaunais koncesijas līgums, koncedents divu nedēļu laikā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicē paziņojumu par noslēgto koncesijas līgumu, norādot informāciju par koncedentu, jauno koncesionāru, koncesijas priekšmetu un koncesijas periodu.

 

 

40.pants. Rīcība gadījumā, ja koncesijas līgumu ar jaunu koncesionāru nevar slēgt bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras

(1) Ja koncesijas līgumu ar jaunu koncesionāru nevar slēgt bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras, koncedents, paziņojot par jaunas koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu, sniedz informāciju par koncesionāra, ar kuru izbeigts koncesijas līgums, saistībām no aizdevuma līgumiem par aizdevumu mērķiem, kas saistīti ar koncesijas līguma izpildi un šīs saistības tiek iekļautas jaunajā koncesijas līgumā.

(2) Šajā pantā noteiktajā gadījumā papildus citiem šajā likumā noteiktajiem kritērijiem pretendentam pirms koncesijas līguma slēgšanas ir jāvienojas par koncesijas līguma izpildi saistīto tiesību un pienākumu pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem tieši vai ar citas kredītiestādes pārfinansējumu.

(3) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā uzvarējušais pretendents nespēj vienoties, tiesības slēgt koncesijas līgumu iegūst pretendents, kas ieguvis augstāko vērtējumu un ir spējis vienoties par koncesijas līguma izpildi saistīto saistību pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem.”.

 

40.pants. Rīcība gadījumā, ja koncesijas līgumu ar jaunu koncesionāru nevar slēgt bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras

(1) Ja koncesijas līgumu ar jaunu koncesionāru nevar slēgt bez koncesijas līguma slēgšanas tiesību ieguves procedūras, koncedents, paziņojot par jaunas koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu, sniedz informāciju par koncesionāra, ar kuru izbeigts koncesijas līgums, saistībām no aizdevuma līgumiem par aizdevumu mērķiem, kas saistīti ar koncesijas līguma izpildi un šīs saistības tiek iekļautas jaunajā koncesijas līgumā.

(2) Šajā pantā noteiktajā gadījumā papildus citiem šajā likumā noteiktajiem kritērijiem pretendentam pirms koncesijas līguma slēgšanas ir jāvienojas par koncesijas līguma izpildi saistīto tiesību un pienākumu pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem tieši vai ar citas kredītiestādes pārfinansējumu.

(3) Ja koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūrā uzvarējušais pretendents nespēj vienoties, tiesības slēgt koncesijas līgumu iegūst pretendents, kas ieguvis augstāko vērtējumu un ir spējis vienoties par koncesijas līguma izpildi saistīto saistību pārņemšanu ar iepriekšējā koncesionāra kreditoriem.”.

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Koncesiju likums (Latvijas Vēstnesis, 2000, 32./33.nr.; 2003, 67.nr.).

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Koncesiju likums (Latvijas Vēstnesis, 2000, 32./33.nr.; 2003, 67.nr.).

2. Ja koncedents ir izsludinājis k oncesijas līguma piešķiršanas procedūru pirms likuma spēkā stāšanās dienas, koncesijas līguma piešķiršanas procedūra ir pabeidzama saskaņā ar iepriekšējā Koncesiju likuma prasībām.

129

 

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

„2. Ja koncesijas līguma piešķiršanas procedūra ir izsludināta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, koncesijas līguma piešķiršanas procedūra ir pabeidzama saskaņā ar tām normatīvo aktu prasībām, kuras  bija spēkā koncesijas līguma piešķiršanas procedūras uzsākšanas dienā.

atbalstīt

 

2. Ja koncesijas līguma piešķiršanas procedūra ir izsludināta pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, koncesijas līguma piešķiršanas procedūra ir pabeidzama saskaņā ar tām normatīvo aktu prasībām, kuras  bija spēkā koncesijas līguma piešķiršanas procedūras uzsākšanas dienā.

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.maijam izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā, 7.panta pirmajā daļā, 17.panta pirmajā daļā, 21.panta otrajā daļā, 23.panta otrās daļas 1.punktā, 31.pantā un 33.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.

 

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada ………… izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā, 10.panta otrajā daļā, 19.panta pirmajā daļā, 23.panta otrajā daļā, 25.panta otrās daļas 1.punktā, 24.pantā un 35.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada ………… izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā, 10.panta otrajā daļā, 19.panta pirmajā daļā, 23.panta otrajā daļā, 25.panta otrās daļas 1.punktā, 24.pantā un 35.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā;

 

 

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/18/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras valsts būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu jomā.

 

 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/18/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras valsts būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu jomā.