Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2006. gada 17. maijā

Nr. 9/1 – 4 – 111

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1)Likumprojekts „Par Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Statūtu grozījumiem” (reģ.nr.1668; dok.nr. 5762);

 

2) Likumprojekts „Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem” (reģ.nr. 1600; dok.nr. 5520);

 

3) Likumprojekts „Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu” (reģ.nr. 1680; dok.nr. 5775);

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minētos  likumprojektus  par steidzamiem.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3. lp.

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                           Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem

 

1.pants. 1998.gada 2.jūnija Protokols, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Satversmes aizsardzības birojs koordinē Protokolā noteikto saistību izpildi.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.