M/U/T/TA-1094lik

 

 

 

Protokols angļu valodā

Protokols latviešu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem

 

1.pants. 1998.gada 2.jūnija Protokols, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Satversmes aizsardzības birojs koordinē Protokolā noteikto saistību izpildi.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa


Likumprojekta “Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzēju pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem”  anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Lai Latvijas Republika spētu darboties kā  pilntiesīga un līdzvērtīga Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk- NATO) dalībvalsts, tai jāpievienojas pastāvošajiem, starp NATO valstīm noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem. 2005.gada 14.aprīlī Latvijas  Republikas Saeima pieņēma likumu „Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzēju pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā”, ar kuru tiek pieņemts un apstiprināts 1964.gada 18.jūnija Nolīgums starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā.

1996.gada 14.-15.martā NATO Drošības komisija vienojās palielināt NATO Drošības biroja un tās sastāvā esošo drošības institūciju veikto drošības inspekciju intervālu, izdarot attiecīgu grozījumu Nolīguma pielikumā par drošības jautājumiem. Ievērojot, ka Nolīgums tika pieņemts kā starptautisks nolīgums un to paraksta un apstiprina dalībvalstis atbilstoši katras valsts noteiktajām konstitucionālajām procedūrām, šis Nolīgums tiek grozīts, ievērojot tās pašas procedūras, kas tika piemērotas sākotnēji pievienojoties Nolīgumam. Protokols, kas  groza Nolīguma pielikumu par drošības jautājumu, stājas spēkā pēc tam, kad ASV valdība ir saņēmusi visu Nolīguma pušu paziņojumus, ka tās piekrīt uzņemties saistības atbilstoši šā Protokola nosacījumiem (tas nav noticis un Protokols vēl nav stājies spēkā).

2. Tiesību akta projekta būtība

Ar likumu tiek pieņemta un apstiprināta Latvijas puses pievienošanās 1998.gada 2.jūnijā Briselē parakstītam Protokolam, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkt. Ls)

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

 

 

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar< span lang=LV style='font-size:14.0pt'>

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3.Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4.Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešami

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Kļūstot par NATO dalībvalsti, Latvijai ir aktuāli pievienoties NATO dalībvalstu noslēgtajiem daudzpusējiem līgumiem, kas saistīti ar informācijas apmaiņu

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                          1.tabula

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

 

 

Projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, darbu ar saņemto informāciju tiesības veikt un to uzglabāt tikai valsts institūcijām, kurām informācija nepieciešama saistībā ar paredzēto uzdevumu pildīšanu, ja tās var  nodrošināt noteiktās drošības prasības

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ar oficiālā laikraksta ''Latvijas Vēstnesis'' un Normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) starpniecību

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likums neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

Nav

 

 

          Tieslietu ministre                                                    S.Āboltiņa                                                                                                                                                

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Lapsa

 

 

13.02.2006. 15:55

881

A. Lapsa, T.7025460, agris@sab.gov.lv


PROTOCOL

Amending the Security Annex to the Agreement between the

Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding

Atomic Information

 

 

          Considering that developments in the security of Atomic information require the revision of the frequency of the comprehensive security inspection of all NATO military and civilian elements and member nations which have received information under the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information,

 

          the undersigned Parties have agreed as follows:

 

 

ARTICLE 1

 

          The Security annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information done at Paris on June 18, 1964 is hereby amended as provided for in Article 2.

 

 

ARTICLE 2

 

          The first sentence of section X, Security Inspections, paragraph A, of the Security Annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information shall be replaced by the following sentence:

 

          “A. Comprehensive security inspection of all NATO military and civilian elements and member nations which have received Atomic information under the Agreement shall be made regularly, during a period to be determined by the North Atlantic Council on a recommendation by the NATO Security Committee, in accordance with the criteria set forth in Section I, Paragraph A of this Annex.”

 

 

 

 

 

ARTICLE 3

 

          This Protocol shall enter into force upon receipt by the Government of the United States of America of notification from all states Parties to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information, that they are wiling to be bound by the terms of this Protocol.

 

ARTICLE 4

 

          The Government of the United States of America shall inform all parties and the North Atlantic Treaty Organization, of each notification and of the entry into force of this Protocol.

 

ARTICLE 5

 

          This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature until it has been signed by all Parties to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information.

 

          In witness whereof, the undersigned representatives have signed the present Protocol.

 

          Done at Brussels, this 2nd day of June 1998, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, who shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.

 

 Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Lapsa

 

13.02.2006. 15:25

436

A. Lapsa,

T.7025460, agris@sab.gov.lv


Tulkojums

 

Protokols,

kas groza  Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm  par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem 

 

 

Ņemot vērā, ka ar atomieročiem saistītās informācijas drošības jomas pilnveidošana  prasa visu NATO militāro un civilo struktūrvienību un dalībvalstu, kas saskaņā ar šo Nolīgumu ir saņēmušas ar atomieročiem saistītu informāciju, visaptverošo drošības inspekciju biežuma pārskatīšanu,

 

Puses, kas parakstījušas šo Nolīgumu, vienojas par sekojošo:

 

 

1.pants

 

1964.gada 18.jūnijā Parīzē parakstītā Nolīguma starp Ziemeļatlantijas  līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā pielikums par drošības jautājumiem tiek grozīts, kā tas noteikts 2.pantā.

 

 

2.pants

 

Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā pielikuma par drošības jautājumiem X iedaļas “Drošības inspekcijas” A punkta pirmais teikums tiek izteikts  sekojoši:

 

“A. Saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti šā pielikuma I iedaļas A punktā, regulāri, laika posmā, ko nosaka Ziemeļatlantijas Padome, pamatojoties uz NATO  Drošības komitejas ieteikumu, tiek veikta visu NATO militāro un civilo struktūrvienību  un dalībvalstu, kas saskaņā ar šo Nolīgumu ir saņēmušas ar atomieročiem saistītu informāciju, visaptveroša drošības inspekcija.”    

       

 

 

 

3.pants

 

Šis Protokols stājas spēkā pēc  tam, kad Amerikas Savienoto Valstu valdība ir saņēmusi visu Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā pušu paziņojumus, ka tās piekrīt uzņemties saistības atbilstoši šā Protokola nosacījumiem.

 

4.pants

 

Amerikas Savienoto Valstu valdība informē visas puses un Ziemeļatlantijas līguma organizāciju par katru paziņojumu un par šā Protokola stāšanos spēkā.

 

5.pants

 

Šajā protokolā norādīts datums, kurā tas ir atvērts parakstīšanai un tas paliek atvērts parakstīšanai līdz dienai, kad to ir parakstījušas visas puses, kas ir noslēgušas Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā.

 

To apliecinot, attiecīgie pārstāvji ir parakstījuši šo Protokolu.

 

Parakstīts Briselē, 1998.gada 2.jūnijā angļu un franču valodā, abiem tekstiem ir vienāds spēks, oriģinālu vienā  eksemplārā deponē Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvā. Amerikas Savienoto Valstu valdība izsniedz apstiprinātas Protokola kopijas visām parakstītājām valstīm un valstīm, kas pievienojas.

 

Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Lapsa

 

13.02.2006. 15:30

341

A. Lapsa

T.7025460, agris@sab.gov.lv


Tulkojums

 

 

Valsts sekretāre sveic valstu, kas ir Ziemeļatlantijas Līguma Puses, parakstīts 1949. gada 4. aprīlī, Viņu Ekselences un Misiju vadītāju kungus un kundzes un ir pagodināta informēt viņus par sekojošām darbībām ar līgumiem:

 

Līgums par izgudrojumu, kas saistīti ar valsts drošību un uz kuriem ir pieteikts patents, slepenības savstarpējo aizsardzību. Parakstīts Parīzē, 1960. gada 21. septembrī.

 

Pievienošanās:                 Rumānija, 2005. gada 4. augusts

 

Stāšanās spēkā:                    Rumānija, 2005. gada 3. septembris

 

Nolīgums starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā, ar pielikumiem. Parakstīts Parīzē, 1964. gada 18. jūnijā.

 

Parakstīšana:                   Bulgārijas Republika, 2005. gada 4. augusts

                                       Igaunijas Republika, 2005. gada 1. septembris

 

Ratificēšana:           Slovākija Republika, 2005. gada 13. aprīlis

                                       Latvijas Republika, 2005. gada 26. maijs

 

Stāšanās spēkā:                    Slovākija Republika, 2005. gada 13. aprīlis

                                       Latvijas Republika, 2005. gada 26. maijs

 

Ziemeļatlantijas līguma dalībvalstu līgums par tehniskās informācijas izplatīšanu aizsardzības nolūkos. Parakstīts Briselē, 1970. gada 19. oktobrī.

 

Pievienošanās:                 Rumānija, 2005. gada 4. augusts

 

Stāšanās spēkā:                    Rumānija, 2005. gada 3. septembris

 

Protokols, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītās informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem. Parakstīts Briselē, 1998. gada 2. jūnijā.

 

 

Parakstīšana:                   Ungārijas Republika, 2005. gada 14. septembris

                                       Latvijas Republika, 2005. gada 20. septembris

 

Valsts sekretāre būtu pateicīga, ja Misiju vadītāji nosūtītu šo informāciju savām attiecīgajām valdībām.

 

Valsts departaments,

 

Vašingtona, 2005. gada 26. septembris

 

 

 

Tieslietu ministre

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Āboltiņa

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Lapsa

 

 

 

 

13.02.2006. 16:25

245

A. Lapsa,

T.7025460, agris@sab.gov.lv