Likumprojekts 2

 

 

 

2006. gada              maijā

 

 9/4 –                                                        

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes  darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” (reģ.nr.1598) izskatīšanai 2. lasījumā.

             

Pielikumā: likumprojekts 2. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

         

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētāja                                             Ingrīda Circene

 

 


 

 

 

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

Likumprojekts 2. lasījumam

11.05.06.

 

 

 

Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un

atzīmējamām dienām”

 

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.panta otro daļu.

 

2. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

“1.1 Ja svētku diena (izņemot Pirmās Lieldienas un Vasarsvētkus) iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Ja svētku dienas iekrīt sestdienā un svētdienā, nākamās divas darbdienas nosaka par brīvdienām.”

 

3. Papildināt 2.pantu

pēc vārdiem “Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām” ar vārdiem un skaitļiem “6. un 7.janvāri – pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus”;

pēc vārdiem un skaitļa “26.janvāri — Latvijas Republikas starptautiskās
(de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem un skaitli “8.martu — Sieviešu dienu”;

pēc vārdiem un skaitļa “25.martu — komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem “pareizticīgo un vecticībnieku Lielo Piektdienu, Pirmās Lieldienas un otro Lieldienu dienu”;

pēc vārdiem un skaitļa “4.jūliju — ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem “jūlija otro sestdienu — Jūras svētku dienu”;

pēc vārdiem un skaitļa “22.septembri — Baltu vienības dienu” ar vārdiem “oktobra pirmo svētdienu — Skolotāju dienu;”.


 

Likumprojekts 2. lasījumam

12.05.06.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

(reģ.nr.1598)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

1. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(28)

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā redakcija

 2. lasījumam

 

 

1.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā :

“Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” un papildināt likumprojektu ar ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr. šādus grozījumus:”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām

 

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr. šādus grozījumus:

1. Noteikt par svētku dienām:

1. janvāri - Jaungada dienu;

Lielo piektdienu un pirmās Lieldienas, un otro Lieldienu dienu;

1. maiju - Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu;

4.maiju - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu

maija otro svētdienu - Mātes dienu;

Vasarsvētkus;

23. jūniju - Līgo dienu;

24. jūniju - Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);

18. novembri - Latvijas Republikas proklamēšanas dienu;

25. un 26. decembri - Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);

31. decembri - Vecgada dienu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.95. likumu, 18.12.96. likumu un  21.03.2002. likumu, kas stājas  spēkā no 23.04.2002.)

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

 

Papildināt likuma 1.panta pirmo daļu pēc vārdiem “1. janvāri - Jaungada dienu;” ar vārdiem “7.janvāri – pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus”.

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

 

Papildināt 1.panta pirmo daļu

pēc skaitļa un vārdiem “1. janvāri - Jaungada dienu;” ar skaitli un vārdiem “8.martu – Starptautisko sieviešu dienu;”.

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt likuma 1.panta pirmo daļu pēc vārdiem “24. jūniju - Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);” ar vārdiem “15.augustu – Lielo Māras dienu”.

 

Deputāts Andrejs Naglis

 

Papildināt likuma 1.pantu ar tekstu “15.augustu – Lielo Māras dienu”.

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 1.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “25. un 26. decembri - Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);” ar skaitļiem un vārdiem “24., 25. un 26. decembri - Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);”.

Latvijas Pirmās partijas frakcija

 

Izteikt likuma 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Pareizticīgie un  vecticībnieki Lieldienas un Vasarsvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās. Pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt likuma 1.panta otro daļu.

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

 

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ja svētku diena ir sestdienā vai svētdienā (izņemot Pirmās Lieldienas un Vasarsvētkus), nākamo darbadienu nosaka par brīvdienu. Ja svētku dienas ir sestdienā un svētdienā, nākamās divas darbadienas nosaka par brīvdienām.”

 

Deputāts Andrejs Klementjevs

 

Papildināt likuma 1.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja šā panta pirmajā daļā noteiktā svētku diena sakrīt ar nedēļas brīvdienu, tad brīvdienu skaitu palielina par attiecīgo dienu skaitu, kuras sakrīt ar svētku dienu.”

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumu ar 1.1 pantu  šādā redakcijā:

“1.1 Ja svētku diena (izņemot Pirmās Lieldienas un Vasarsvētkus) iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Ja svētku dienas iekrīt sestdienā un svētdienā, nākamās divas darbdienas nosaka par brīvdienām.”

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

 

Papildināt 1.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Darbadienas nav pārceļamas uz dienām, kuras sakrīt ar svētku, piemiņas un atzīmējamām dienām.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbals tīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izteikt komisijas redakcijā pr.nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izteikt komisijas redakcijā pr.nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt  1.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 1.1 pantu  šādā redakcijā:

“1.1 Ja svētku diena (izņemot Pirmās Lieldienas un Vasarsvētkus) iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Ja svētku dienas iekrīt sestdienā un svētdienā, nākamās divas darbdienas nosaka par brīvdienām.”

 

 

2. Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām:

 

20.janvāri   -  1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.martu     -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.maiju      -  nacisma  sagrāves  dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;

 

 

 

 

9.maiju      -  Eiropas dienu;

14.jūniju    -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

17.jūniju     -   Latvijas Republikas okupācijas dienu;

22.jūniju    -  Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);

 

 

 

 

 

 

 

 

4.jūliju     -  ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;

11.augustu   -  Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

21.augustu - Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu

 

 

 

 

 

1.septembri - Zinību dienu

 

22.septembri -  Baltu vienības dienu;

11. novembri -  Lāčplēša dienu;

decembra pirmo svētdienu  -  pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda

upuru piemiņas dienu.

(Ar  grozījumiem,  kas  izdarīti  ar  06.04.95. likumu, 21.09.95. likumu, 18.12.96.  likumu, 27.11.97. likumu, 17.06.98. likumu, 17.02.2000. likumu, 18.05.2000. likumu un 21.03.2002. likumu, kas stājas  spēkā no 23.04.2002.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 2.pantu ar tekstu:

 “ jūlija otro sestdienu – Jūras svētku dienu; ”

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 2.pantu pirms skaitļiem un vārdiem “20.janvāri   -  1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;” ar skaitļiem un vārdiem “6. un 7. janvāri – pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus;”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 2.pantu pēc vārdiem “Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām”  ar vārdiem un skaitļiem “6. un 7. janvāri – pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus”.

 

Deputāte Ingrīda Ūdre

 

Papildināt 2.pantu ar sekojošu teikumu:

“8.martu – Starptautisko Sieviešu dienu;”.
Deputāte Ināra Ostrovska

 

P apildināt likuma 2.pantu ar vārdiem “8.martu –  Sieviešu dienu;”.

 

 

 

Deputāts Vitālijs Orlovs

Papildināt 2.pantu pēc vārdiem “26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu” un pirms vārdiem “25.martu     -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem “8.martu – Starptautisko sieviešu dienu”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 2.pantu pēc vārdiem un skaitļa  “26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem un skaitli “8.martu -  Sieviešu dienu”.

 

 

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 2.pantu pēc skaitļa un vārdiem “25.martu     -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;” ar vārdiem “pareizticīgo un vecticībnieku Lielo Piektdienu, Pirmās Lieldienas un otro Lieldienu dienu;”.

 

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 2.pantā skaitli un vārdus “ 8.maiju      -  nacisma  sagrāves  dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;” ar skaitli un vārdiem “ 8.maiju      -  Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;”.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

 

Aizstāt 2.pantā skaitli un vārdus “9.maiju      -  Eiropas dienu;” ar skaitli un vārdiem “9.maiju      -  Eiropas dienu, nacisma sagrāves dienu;”.

 

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

 

Papildināt 2.pantu pēc vārdiem “9.maiju      -  Eiropas dienu;” ar vārdiem “15.maiju – Ģimenes dienu”.

 

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

 

Papildināt 2.pantu pēc skaitļa un vārdiem “9.maiju      -  Eiropas dienu;” ar skaitli un vārdiem “15.maiju – Ģimenes dienu;”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā :

“Papildināt 2. pantu pēc vārdiem un skaitļa “4.jūliju     -  ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem  “jūlija otro sestdienu – Jūras svētku dienu ”.

 

Deputāts Aleksandrs Kiršteins

 

Papildināt 2.pantu ar tekstu “22.augustu – Abrenes dienu”.

 

 

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt likuma 2.pantu pēc vārdiem “1.septembri - Zinību dienu” ar vārdiem “septembra otro svētdienu – Tēva dienu”.

Deputāts Valērijs  Agešins

Papildināt likuma 2.pantu aiz vārdiem “22.septembri -  Baltu vienības dienu” ar vārdiem  “oktobra pirmo svētdienu – Skolotāju dienu”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izteikt komisijas redakcijā, pr.nr.14

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izteikt komisijas redakcijā, pr.nr.18

 

 

 

Atbalstīt, izteikt komisijas redakcijā, pr.nr.18

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izteikt komisijas redakcijā, pr.nr.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

3. Papildināt 2.pantu

  pēc vārdiem “Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām”  ar vārdiem un skaitļiem “6. un 7. janvāri – pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pēc vārdiem un skaitļa “26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem un skaitli “8.martu -  Sieviešu dienu”;

 

 pēc vārdiem un skaitļa “25.martu     -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem “pareizticīgo un vecticībnieku Lielo Piektdienu, Pirmās Lieldienas un otro Lieldienu dienu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   pēc vārdiem un skaitļa “4.jūliju     -  ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem  “jūlija otro sestdienu – Jūras svētku dienu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pēc vārdiem un skaitļa “22.septembri -  Baltu vienības dienu” ar vārdiem  “oktobra pirmo svētdienu – Skolotāju dienu”.

 

 

 

 

 

 

 

28.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā :

“2.1 Darbiniekam pēc viņa izvēles ir tiesības uz divām brīvdienām gada laikā atceres vai atzīmējamās dienās vai reliģisko un ģimenes svētku dienās. Šajās dienās darbiniekam tiek saglabāta darba samaksa.”

 

Neatbalstīt