Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006. gada 16. martā

Nr. 9/1- 4- 105

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Grozījums likumā” Par diplomātisko pasi „”

/ reģ.nr. 1585; dok.nr. 5476/.

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

2) Likumprojekts „Par 1973.gada 2.novembra Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada 26.septembra Protokolu (konvencijas MARPOL 73/78 VI pielikums)”

/reģ.nr. 1593; dok.nr. 5500 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                             Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par 1973.gada 2.novembra Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada 26.septembra Protokolu (konvencijas MARPOL 73/78 VI pielikums)

 

 

1.pants. 1973.gada 2.novembra Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 1997.gada 26.septembra Protokols (konvencijas MARPOL 73/78 VI pielikums) (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Protokola pielikuma 11.noteikumā, 15.noteikuma pirmajā daļā,  17.noteikumā un 18.noteikuma septītās daļas "e" punktā paredzētās saistības kontrolē Vides ministrija. Protokola pielikuma 18.noteikuma septītās daļas "a", "b", "c" un "d" punktā paredzētās saistības pilda Valsts ieņēmumu dienests.

 

4.pants. Protokols stājas spēkā tā 6.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ____________________.