Grozījums Būvniecības likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Būvniecības likumā

 

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 7., 22.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

 

"8) būvēm, kuru telpu plānojumam ir piešķirts valsts noslēpuma statuss."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministre

L.Mūrniece


 

Likumprojekta “Grozījumi Būvniecības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

     Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un citu starpvalstu organizāciju dalībvalsti. Dalība šajās organizācijās sevī ietver arī dažādu starptautiski nozīmīgu pasākumu organizēšanu Latvijā, kuros piedalās augsta līmeņa amatpersonas. Organizējot šāda veida pasākumus, ir jāveic augsta līmeņa drošības pasākumi, tajā skaitā jānodrošina Latvijas valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, ārvalstu, starpvalstu organizāciju un institūciju klasificētās informācijas uzglabāšana. Viena no šāda veida pasākumu organizēšanas prasībām ir apjomīga klasificētās informācijas uzglabāšana pasākumu norises vietā.

     Izvērtējot līdzšinējo praksi, ir secināms, ka Latvijā nav būvju, kas spētu nodrošināt visas starptautiski nozīmīgu pasākumu organizēšanas prasības. Starptautiski nozīmīgu pasākumu organizēšana Latvijā ir saistīta ar īpašu jaunu ēku būvniecību vai esošo ēku pielāgošanu drošības prasībām nolūkā nodrošināt klasificētās informācijas uzglabāšanu, ko ir noteikušas ne tikai Latvijas drošības iestādes, bet arī starpvalstu organizācijas un ārvalstu drošības iestādes.

     Veicot tādu būvju būvniecību, kuru telpās tiks uzglabāta klasificētā informācija, nav iespējams nodrošināt Būvniecības likumā noteikto būvniecības kārtību, jo šādu telpu plānojums tiek atzīts par klasificētu informāciju ar slepenības pakāpi „Konfidenciāli” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumu Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.10.7.punktu.

     Jāņem vērā arī tas, ka starptautiski nozīmīgu pasākumu norises laiku nenosaka pasākuma organizētāja valsts. Latvijai kā pasākuma organizētājai valstij ir ierobežotas iespējas pilnībā nodrošināt šāda pasākuma norisi saskaņā normatīvo aktu, tajā skaitā būvniecības, prasībām, un šajos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

     Līdz ar to ir nepieciešams deleģēt Ministru kabinetam tiesības noteikt īpašu būvniecības procesu katrai būvei, kuru telpu plānojums ir klasificēta informācija saskaņā ar likumu „Par valsts noslēpumu”.

2. Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz, ka Ministru kabinets, ja nepieciešams, nosaka īpašu būvniecības procesa kārtību būvēm, kuru telpu plānojums ir klasificēta informācija saskaņā ar likumu „Par valsts noslēpumu”

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

nav

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

nav

3. Sociālo seku izvērtējums

nav

4. Ietekme uz vidi

nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

nav

nav

nav

nav

nav

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

nav

nav

nav

nav

nav

3. Finansiālā ietekme

nav

nav

nav

nav

nav

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

nav

nav

nav

nav

nav

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

nav

nav

nav

nav

nav

6. Cita informācija

nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.      Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav.

 

2.      Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                           

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

-

5. Cita informācija

     -

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav notikuši.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Nav notikušas.

4. Cita informācija

 -

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta valsts institūciju esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība gūs informāciju par likuma grozījumu spēkā stāšanos oficiālajā publikācijā „Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

 

Aizsardzības ministre                                                                                  L.Mūrniece

 

 

 

 

 

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

 

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

 

I.Dreģe

S.Araslanova

I.Kalna

I.Alkšere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2006 14:57

742

I.Alkšere, 7017771

ilze.alksere@mod.gov.lv