Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 9. martā

Nr. 9/1 – 4 -102

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtība izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus :

 

 

1.Likumprojekts „Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC)” /reģ.nr. 1583; dok.nr. 5463 /;

 

2. Likumprojekts „Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC)” /reģ.nr. 1582; dok.nr. 5462 /;

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minēto likumprojektus par steidzamiem.

 

3. Likumprojekts „Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību" /reģn.nr. 1569; dok.nr. 5423/.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām

dzelzceļa līnijām (AGC)

 

1.pants. 1985.gada 31.maija Eiropas nolīgums par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC) (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija, kas ir kompetentā institūcija saskaņā ar Nolīguma 13.pantu.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 6.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīguma teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________.