Likumprojekts

 

 

 

Anotācija

Nolīgums angļu valodā

Nolīgums latviešu valodā

 

Likumprojekts

 

 

Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām

dzelzceļa līnijām (AGC)

 

1.pants. 1985.gada 31.maija Eiropas nolīgums par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC) (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija, kas ir kompetentā institūcija saskaņā ar Nolīguma 13.pantu.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 6.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīguma teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


Normatīvā akta projekta

“Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC)”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985.gada 31.maijā parakstītā Eiropas nolīguma par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC), turpmāk – AGC nolīgums, dalībvalstis - Eiropas valstis - uzņēmušās starptautiskās saistības ievērot savās valstīs vienotas dzelzceļa līniju būvniecības un aprīkošanas prasības nolūkā atvieglot un attīstīt Eiropas starptautisko dzelzceļa satiksmi.

Dzelzceļa līniju būvniecības un aprīkošanas jautājumus Latvijā regulē Dzelzceļa likums, Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.148 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”, kā arī normatīvie akti būvniecības nozarē, tajā skaitā, Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumi Nr.394 „Dzelzceļa būvnoteikumi”.

AGC nolīgumā minētajam starptautiskajam dzelzceļa tīklam „E” Latvijas kaimiņvalsts Lietuva ir pievienojusies ar savu dzelzceļa līniju, kas ir starptautiskās dzelzceļa līnijas E 75 sastāvdaļa:

E 75   Varšava-Belostoka-Sokolka-Suvalki-Trakiški-Mockava-Šeštokai-Kauņa-Šauļi-Šarkjai ,

kura savienojas ar Latvijas 242 km garo dzelzceļa līniju Meitene-Jelgava-Rīga-Lugaži (-Valga Igaunijā).

 

Latvijas dzelzceļa līnijas salīdzinājums

ar

AGC nolīguma II pielikumā noteiktajiem

Galveno starptautisko dzelzceļa līniju tehniskajiem parametriem

 

 

A

Esošās līnijas, kuras atbilst infrastruktūrai izvirzītām prasībām, un līnijas, kas modernizējamas un rekonstruējamas

 

Latvijas dzelzceļa līnijas Meitene-Jelgava-Rīga-Lugaži parametri

1.Sliežu ceļu skaits

-

-

2.Ritošā sastāva iekraušanas gabarīti

UIC B

T (LVS 282:2005)

(platums - 3,25 m;

augstums - 3,9 m)

Standarts pieļauj lielākus izmērus nekā UIC gabarīts, līdz ar to atbilst noteiktajam

3. Minimālais attālums starp sliežu ceļu asīm

 

4,0 m

 

4,1 m

4.Minimālais aprēķinātais ātrums

 

160 km/h

 

120 km/h

5. Atļautā ass slodze

lokomotīvēm

              (£ 200 km/h)

motorvagoniem un elektrovilcieniem

               (£ 300 km/h)

vagoniem

vagoniem ( £ 100 km/h)

                 (£ 120 km/h)

                 (£ 140 km/h)

 

 

22,5 t

 

 

17 t

16 t

20 t

20 t

18 t

 

 

23,5 t

 

 

23,5 t

23,5 t

23,5 t

23,5 t

23,5 t

6. Atļautā ass slodze uz garummetru

 

8 t

 

10 t

7. Testa vilciens

(tiltu aprēķiniem)

 

 

8. Maksimālais slīpums

-

9,9 mm/m

9. Minimālais peronu garums lielajās stacijās

 

400 m

 

400m

7. Minimālais derīgais apdzīšanas ceļu garums

 

750 m

 

850 m

8. Viena līmeņa šķērsojumi

 

neviens

 

57

Ministru kabineta 27.04.1999. noteikumi Nr.148 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”, kā arī normatīvie akti būvniecības nozarē, tajā skaitā,

Ministru kabineta 02.12.1997 noteikumi Nr.394 „Dzelzceļa būvnoteikumi” nepieļauj jaunu šķērsojumu būvi.

 

Ņemot vērā iepriekš tabulā dotos parametrus, Latvijas līnijā neatbilst Minimālais aprēķinātais ātrums (4.) un Viena līmeņa šķērsojumi (8.), taču tas nav pretrunā ar AGC nolīguma saistību izpildi, jo atbilstoši tā 3.panta noteikumiem Dalībvalstīm gan tiek noteikts, ka starptautiskā dzelzceļa tīkla „E” galvenajām līnijām jāatbilst AGC nolīguma II pielikumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem, taču vienlaikus tiek arī noteikts, ka AGC nolīguma Līgumslēdzējām Pusēm jāpanāk to atbilstība, veicot uzlabojumus nacionālo programmu ietvaros (skat. Pielikumā - AGC nolīguma Līgumslēdzēju Pušu valstu dzelzceļa līniju atbilstība AGC nolīguma II pielikumā izvirzītajiem standartiem un parametriem), respektīvi, dzelzceļa līnija Meitene-Jelgava-Rīga-Lugaži tiks pakāpeniski rekonstruēta jau esošo valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” rekonstrukcijas projektu ietvaros, tādējādi panākot tās tehnisko parametru atbilstību.

Tehnisko parametru atšķirības iepriekš dotās tabulas 2., 3., 5., 6., 7.punktā nosaka Latvijas dzelzceļa sliežu atšķirīgais platums, kas pieļauj lielākus gabarītus, līdz ar to nav pretrunā ar minimālajām izvirzītajām prasībām.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Ar normatīvo aktu paredzēts pieņemt un apstiprināt 1985.gada 31.maijā parakstīto Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas (ANO EEK) Iekšzemes transporta komitejas izstrādāto AGC nolīgumu, kura Līgumslēdzējas Puses (visas Eiropas valstis, izņemot Latviju un Igauniju, kā arī - Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna un Turcija), apzinoties nepieciešamību atvieglot un attīstīt Eiropā starptautisko dzelzceļa satiksmi un uzskatot, ka sakaru attīstīšanai starp Eiropas valstīm nepieciešams nākotnes dzelzceļa satiksmes prasībām atbilstošu dzelzceļa līniju būvniecības un aprīkošanas koordinēts plāns, pieņem piedāvāto dzelzceļa tīkla plānu, ko sauc par „Starptautisko dzelzceļa tīklu „E””.

Saskaņā ar AGC nolīguma II pielikuma noteikumiem gan esošajām, gan jaunajām dzelzceļa līnijām paredzēti parametri /standarti.

Ar Latvijas pievienošanos AGC nolīgumam tiks papildināta starptautiskā esošā dzelzceļa līnija E 75 Eiropas ziemeļu virzienā, iezīmējot Eiropas kopējā dzelzceļa līniju kartē Latvijas teritorijā esošo līniju. 

Pievienošanās AGC nolīgumam nenozīmē kategoriskas un grūti izpildāmas saistības, t.sk. finanšu, modernizējot Latvijas dzelzceļa līniju atbilstoši AGC nolīguma II pielikuma parametriem. Katra valsts būvē un modernizē dzelzceļa līnijas atbilstoši savai ekonomiskai attīstībai un iespējām, par ko liecina kaut vai divu parametru pastāvošās atšķirības valstu dzelzceļa līnijām (skat. Pielikumu AGC nolīguma Līgumslēdzēju Pušu valstu dzelzceļa līniju atbilstība AGC nolīguma II pielikumā izvirzītajiem standartiem un parametriem). Taču jāatzīmē arī, ka, ņemot vērā izvirzītos dzelzceļa līniju parametrus un standartus, pievienošanās AGC nolīgumam stiprinās Latvijas kā AGC nolīguma Līgumslēdzējas Puses pozīcijas Eiropas Savienības kontekstā, aizstāvot projektu par jaunas dzelz­ceļa lī­ni­jas Rail Bal­ti­ca izbūves nepieciešamību (pašlaik notiek izpētes darbi Eiropas Komisijas projektu ietvaros; aptuvenu aprēķinu par iespējamā, nepieciešamā finansējuma apjomu nav).

 

3. Cita informācija

Igaunijas Republika atbalsta Latvijas pievienošanos AGC nolīgumam ar dzelzceļa līniju Meitene-Jelgava-Rīga-Lugaži-(Valga).

Pašlaik Latvija neplāno pievienoties AGC nolīgumam ar dzelzceļa līnijām Rietumu - Austrumu virzienā, tādēļ arī nav zināma Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas nostāja attiecībā uz Rietumu – Austrumu dzelzceļa līniju veidošanu AGC nolīguma sakarā, taču, ja Latvija pieņemtu lēmumu paplašināt Starptautisko dzelzceļa tīklu „E” ar savām dzelzceļa līnijām minēto valstu virzienā, visticamāk Krievijas un Baltkrievijas nostāja būtu pozitīva.

Satiksmes ministrija kā kompetentā institūcija saskaņā ar likumprojekta 2.pantu sniegs Ārlietu ministrijai nepieciešamo informāciju, lai tā, paziņojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram par Latvijas pievienošanos AGC nolīgumam, vienlaikus iesniedz AGC nolīguma grozījumus, paredzot grozījumus AGC nolīguma 1.pielikumā grozījumus šādās daļās –

„I. Eiropas līmeņa līniju numerācija; Ziemeļi-Dienvidi

E 75  Varšava-Belostoka-Sokolka- Suvalki-Trakiški-Mockava-Šeštokai-Kauņa-Šauļi-Šarkjai-Meitene-Jelgava-Rīga-Lugaži-(Valga)” un

„II.     Nacionālā līmeņa līniju numerācija

(41) Latvija

E 75       (Šarkjai)-Meitene-Jelgava-Rīga-Lugaži-(Valga)”.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu tieši neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Pie­vie­no­ša­nās No­lī­gu­mam, iz­manto­jot pastāvošo dzelz­ce­ļa tīk­lu, respektīvi - dzelzceļa līniju Meitene-Jelgava-Rīga-Lugaži, kā arī jaunās dzelz­ceļa lī­ni­jas Rail Bal­ti­ca izbūves projekta realizācija, sek­mēs paš­laik maz attīstī­to satiksmi Centrāleiro­pas virzienā.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

 Nav

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Nav

Nav

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nav

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas notikušas ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas (ANO EEK) Iekšzemes transporta komitejas speciālistiem, ar ANO EEK Transporta nodaļas Transporta un infrastruktūras attīstības apakšnodaļas vadītāju H.Lēmaheru.

 

5. Cita informācija

 

Notikušas konsultācijas ar valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas un esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Cita informācija

Nav

 

Pielikums

 

normatīvā akta projekta

“Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC)” anotācijai

 

 

AGC nolīguma Līgumslēdzēju Pušu valstu

dzelzceļa līniju atbilstība

AGC nolīguma II pielikumā izvirzītajiem standartiem un parametriem

 

 

Nr. p/k

 

Valsts

Minimālais aprēķinātais ātrums

 

(160 km/h)

 

 

Viena līmeņa šķērsojumi

 

 

 

1.

 

Austrija

(11 līnijas)

 

Nodrošināts

4 līnijās

(tikai pasažieru vilcieniem)

 

ir

(izņemot – 

1 līnijā un 1 līnijas 1 posmā)

2.

Baltkrievija

(1 līnija)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

3.

Beļģija

(7 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

4.

Bulgārija

(8 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

5.

Čehija

(8 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

6.

Dānija

(3 līnijas)

Nodrošināts

1 līnijā

(ar izņēmumiem,

saglabājot atļauto ātrumu atsevišķos posmos – 60 km/h)

ir

 (kopā : 145[1],

izņemot – 1 līnijas 1 posmā)

7.

Francija

(17 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

8.

Grieķija

(7 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

9.

Horvātija

(10 līnijas)

Nodrošināts

2 līnijās

(4 līnijās atsevišķos posmos -

50 – 65 km/h)

 

ir

 

10.

Itālija

(10 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

11.

Īrija

(1 līnija)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

12.

Krievija

(5 līnijas)

Nodrošināts

1 līnijā

(atsevišķos posmos)

ir

 (kopā : 354)

13.

Lielbritānija

(4 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

14.

Lietuva

(1 līnija)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

15.

Luksemburga

(1 līnija)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

16.

Moldova

(2 līnijas)

Nav nodrošināts

(pieļautais ātrums – 70 km/h)

ir

 (kopā : 29)

17.

Maķedonija

(1 līnija)

Nav nodrošināts

(pieļautais ātrums – 80 km/h)

ir

 (kopā : 63)

18.

Nīderlande

(5 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

19.

Norvēģija

(2 līnijas)

 

Nav nodrošināts

ir

 (kopā : 282)

20.

Polija

(9 līnijas)

Nodrošināts

1 līnijas vienā posmā

(3 līnijās atsevišķos posmos -

40 – 60 km/h)

ir

(kopā : 2167)

 

21.

Portugāle

(2 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

22.

Rumānija

(9 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

23.

Somija

(2 līnijas)

 

Nav nodrošināts

ir

 (kopā : 182)

24.

Slovākija

(8 līnijas)

Nav nodrošināts

(3 līnijās atsevišķos posmos –

50 – 60 km/h)

ir

 

25.

Slovēnija

(4 līnijas)

 

Nav nodrošināts

(visās līnijās -75 km/h)

 

ir

 (kopā : 273)

26.

Spānija

(5 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

27.

Šveice

(5 līnijas)

Nav nodrošināts

(3 līnijās - 80 km/h)

ir

 

28.

Turcija

(4 līnijas)

 

Nav nodrošināts

 

 

ir

29.

Ungārija

(9 līnijas)

Nodrošināts

2 līnijās

ir

 

30.

Vācija

(21 līnija)

Nodrošināts

17 līnijās

ir

 (izņemot –

6 līnijās atsevišķos posmos)

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                               A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par uzdevumu kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona - Ārējo sakaru departamenta direktors

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina-Goldmane

I.Strautmane

A.Caunītis

 

03.01.2006 09:30

1798

J.Eiduks

7028192, Janis.Eiduks@sam.gov.lv

 

 


 

 

 


EUROPEAN AGREEMENT ON MAIN INTERNATIONAL

RAILWAY LINES

(AGC)

 

 

THE CONTRACTING PARTIES,

 

CONSCIOUS of the need to facilitate and develop international railway traffic in Europe,

 

CONSIDERING that, in order to strengthen relations between European countries, it is essential to lay down a co-ordinated plan for the development and construction of railway lines adjusted to the requirements of future international traffic,

 

HAVE AGREED as follows:

 

 

Article 1

 

The Contracting Parties adopt the proposed railway network hereinafter referred to as the "International E-railway network" and described in annex I to this Agreement, as a co-ordinated plan for the development and construction of railway lines of major international importance which they intend to undertake within the framework of national programmes in accordance with their respective legislations.

 

Article 2

 

 

The international E-railway network consists of a system of main lines and supplementary lines. The main lines are the "major railway axes" already carrying very heavy international traffic or traffic expected to become very heavy in the near future; the supplementary lines are those which, while already completing the network of main lines, will carry very heavy international rail traffic only in the more distant future.

 

 

Article 3

 

The international E-railway network of main lines referred to in article 2 conforms to the characteristics set out in annex II to this Agreement or will be brought into conformity with the provisions of this annex in future improvement work to be carried out in conformity with national programmes.

 

Article 4

 

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Agreement.

 

Article 5

 

1. This Agreement shall be open at Geneva for signature by States and which are either members of the United Nations Economic Commission for Europe or have been admitted to the Commission in a consultative capacity in conformity with paragraph 8 of the terms of reference of the Commission, from 1 September 1985 to 1 September 1986.

 

2.     Those States may become Parties to this Agreement by

(a) Signature, followed by ratification, acceptance or approval; or

(b) Accession.

 

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the depos it of an instrument in good and due form with the Secretary-General of the United Nations.

 

Article 6

 

1. This Agreement shall enter into force 90 days after the date on which the Governments of eight States have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, provided that one or more lines of the international E-railway network link, in a continuous manner, the territories of at least four of the States which have deposited such an instrument. If this condition is not fulfilled, the Agreement shall enter into force 90 days after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession, whereby the said condition will be satisfied.

 

2. For each State which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the commencement of the period of 90 days specified in paragraph 1 of this article, the Agreement shall enter into force 90 days after the date of deposit of the said instrument.

 

Article 7

 

Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from taking such action, compatible with the provisions of the Charter of the United Nations and limited to the exigencies of the situation, as it considers necessary for its external or internal security. Such measures, which must be temporary, shall be notified immediately to the depositary and their nature specified.

 

Article 8

 

1. Any dispute between two or more Contracting Parties which relates to the interpretation or application of this Agreement and which the Parties in dispute are unable to settle by negotiation or other means shall be referred to arbitration if any of the Contracting Parties in dispute so requests and shall, to that end, be submitted to one or more arbitrators selected by mutual agreement between the Parties in dispute. If the Parties in dispute fail to agree on the choice of an arbitrator or arbitrators within three months after the request for arbitration, any of those Parties may request the Secretary-General of the United Nations to appoint a single arbitrator to whom the dispute shall be submitted for decision.

 

2. The award of the arbitrator or arbitrators appointed in accordance with paragraph 1 of this article shall be binding upon the Contracting Parties in dispute.

 

Article 9

 

Any State may, at the time of signing this Agreement or of depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it does not consider itself bound by article 8 of this Agreement.

 

 

 

 

Article 10

 

1. The main text of this Agreement may be amended by either of the procedures specified in this article.

 

2.     (a) Upon the request of a Contracting Party, any amendment proposed by it to the main text of this Agreement shall be considered by the Working Party on Rail Transport of the Economic Commission for Europe.

       (b) If it is adopted by a two-thirds majority of the members present and voting and if this majority includes a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for acceptance.

       (c) If the amendment is accepted by two thirds of the Contracting Parties, the Secretary-General shall so notify all the Contracting Parties and the amendment shall enter into force 12 months after the date of such notification. The amendment shall enter into force with respect to all the Contracting Parties except those which, before its entry into force, make a declaration that they do not accept the amendment.

 

3. At the request of at least one third of the Contracting Parties, a conference, to which the States referred to in article 5 shall be invited, shall be convened by the Secretary-General. The procedure specified in paragraph 2, subparagraphs (a) and (b), of this article shall be applied in respect of any amendment submitted to the consideration of such a conference.

 

 

Article 11

 

1. Annex I to this Agreement may be amended in accordance with the procedure specified in this article.

 

2. At the request of a Contracting Party, any amendment proposed by it to annex I to this Agreement shall be considered by the Working Party on Rail Transport of the Economic Commission for Europe.

 

3. If it is adopted by the majority of the members present and voting and if this majority includes the majority of the Contracting Parties present and voting, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to the competent administrations of the Contracting Parties directly concerned. The following shall be considered Contracting Parties directly concerned:

(a) In the case of inclusion of a new main line or modification of an existing main line, any Contracting Party whose territory is crossed by that line;

(b) In the case of inclusion of a new supplementary line or modification of an existing supplementary line, any Contracting Party contiguous to the requesting country, whose territory is crossed by the principal international line or lines with which the supplementary line, whether new or to be modified, is connected. Two Contracting Parties having in their respective territories the terminal points of a proposed ferry service on the principal line or lines specified above shall also be considered contiguous for the purposes of this paragraph.

 

4. Any proposed amendment communicated in accordance with paragraph 3 of this article shall be accepted if, within a period of six months following the date of its communication, none of the competent administrations of the Contracting Parties directly concerned notifies the Secretary-General of its objection to the amendment. If the administration of a Contracting Party states that its national law obliges it to subordinate its agreement to the grant of a specific authorization or to the approval of a legislative body, the competent administration shall not be considered as having consented to the amendment to annex I to this Agreement, and the proposed amendment shall not be accepted until such time as the said competent administration notifies the Secretary-General that it has obtained the required authorization or approval. If such notification is not made within a period of 18 months following the date on which the proposed amendment was communicated to the said competent administration or if, within the period of six months specified above, the competent administration of a Contracting Party directly concerned expresses an objection to the proposed amendment, that amendment shall be deemed not accepted.

 

5. Any amendment accepted shall be communicated by the Secretary-General to all the Contracting Parties and shall enter into force for all the Contracting Parties three months after the date of its notification.

 

 

Article 12

 

1. Annех II to this agreement may be amended by the procedure specified in this article.

 

2. At the request of a Contracting Party, any amendment proposed by it to annex II to this Agreement shall be considered by the Working Party on Rail Transport of the Economic Commission for Europe.

 

3. If it is adopted by the majority of the members present and voting, and if this majority includes the majority of the Contracting Parties present and voting, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to the competent administrations of all the Contracting Parties for acceptance.

 

4. The amendment shall be accepted if, within a period of six months following the date of notification, less than one third of the competent administrations of the Contracting Parties notify the Secretary-General of their objection to the amendment.

 

5. Any amendment accepted shall be communicated by the Secretary-General to all the Contracting Parties and shall come into force three months after the date of its notification.

 

Article 13

 

Each State shall, at the time of signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Agreement, inform the Secretary-General of the name and address of its administration to which proposed amendments to the annexes to this Agreement are to be communicated in conformity with articles 11 and 12 above.

 

Article 14

 

Any Contracting Party may denounce this Agreement by written notification addressed to the Secretary-General. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt by the Secretary-General of such notification.

 

 

Article 15

 

The application of this Agreement shall be suspended if the number of Contracting Parties is less than eight for any period of 12 consecutive months.

 

 

IN WITNESS WHEREOF, the plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

 

DONE at Geneva, this thirty-first day of May one thousand nine hundred and eighty-five, in a single copy in the English, French and Russian languages, the three texts being equally authentic.


Annex I

RAILWAY LINES OF MAJOR INTERNATIONAL IMPORTANCE

 

Numbering of lines of major international importance

 

1. Principal lines, comprising reference lines and intermediate lines, called class-A lines, have two-digit numbers; supplementary lines, called class-B lines, have three-digit numbers.

 

2. North-south oriented reference lines have two-digit odd numbers ending in 5 and increasing from west to east.  West-east oriented reference lines have two-digit even numbers ending in 0 and increasing from north to south.  Intermediate lines have respectively two-digit odd and two-digit even numbers falling within the numbers of the reference lines between which they are located.

 

3. Class-B lines have three-digit numbers, the first digit being that of the nearest reference line to the north of the B-line concerned, the second being that of the nearest reference line to the west of the B-line concerned and the third being a serial number.

 

 


LIST OF RAILWAY LINES

 

I.       Numbering of lines at the European level

 

North-South

E 03     Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast-Dublin-Holyhead-Crewe-London Folkestone-Dover

E 05     Lisboa-Coimbra-Pampilhosa-Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro-

            Porto

Medina del Campo-Burgos-Irún-Bordeaux - Orléans (Les Aubrais)-Paris

                                                                                    Vendôme

E 07     Paris-  Orléans (Les Aubrais)-Bordeaux-Hendaye-Irún-

                        Vendôme

Burgos‑Avila          ‑Madrid

                         Aranda de Duero

E 09     Paris-Lille-Calais

E 051       Calais-Paris

E 053       Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras

E 15     Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Bruxelles-Quévy-Feignies-Aulnoye-Paris-Dijon     -Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille

              Le Creusot

E 23     Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey- Dijon- Vallorbe-Lausanne-Brig

E 25     Bruxelles-Arlon-Sterpenich-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg-Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse-Basel-Olten-Bern-Brig-Domodossola-Rho-Milano-Genova

E 27     Liège-Gouvy-Troisvierges-Luxembourg

E 35     Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Emmerich-Duisbourg-Düsseldorf-Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe-Basel-Olten-Chiasso-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-Messina

E 391   Dnipropetrovsk-Lozovaya-Krasny Liman-Kharkov

E 43     Köln-Limburg-Frankfurt(M)-Heidelberg-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München-

                          Mannheim

Freilassing-Salzburg

E 45     Oslo-Kornsjø-Göteborg-Helsingborg-Helsingør-København-Nykøbing-Rødby-Puttgarden-Hamburg-Hannover-Würzburg-Nürnberg-Ingolstadt-München-Kufstein-Wörgl-Innsbruck-Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari

E 451   Nürnberg-Passau-Wels

 

E 51     Gedser-Rostock-Berlin- Halle  - Erfurt-Nürnberg

                                                   Leipzig

 

E 53     Helsingborg-Hässleholm

E 530   Nykøbing-Gedser

E 55     Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau-Dečin-Praha

Linz-Salsburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein-Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna

E 551   Praha-Horní Dvoriste-Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael

E 59     Malmö-Ystad-Swinoujście-Szczecin-Poznan-Wroclaw-Opole-Chalupki-Bohumín-Ostrava

E 593   Yasinovataya-Kvashino-Uspenskaya-Rostov na Donu

E 595   Samur-Yalama-Baku

E 597   Makat-Beyneu-Kungrad-Nukus-Dashowuz-Urganch-Charzhev

E 61     Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin-Dresden-Bad Schandau-Děčin-Praha-Kolin-Česka Třebová-Brno-Břěclav-Kúty-Bratislava

E 63     Žilina-Leopoldov-Bratislava

                      Galanta

E 65     Gdynia-Gdánsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice-Petrovice u Karviné-Ostrava-Břěclav-Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d.Mur-Klagenfurt-Villach-Rosenbach-Jesenice-Ljubljana-Ilirska Bistrica-Šapjane-Rijeka

E 67     Bruck a.d.Mur-Graz-Spielfeld Strass-Šentilj-Maribor-Zidani Most

E 69     Budapest-Murakeresztúr-Kotoriba-Čakovec-Središče-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divača-Koper

E 691   Murakeresztúr-Gyékényes

E 693   Gyumri-Yerevan-Hrazdan-Dilijan-Ijevan-Ghazakh-Barkhudarli

E 695   Bukhara-Karshi-Termiz-Galaba-(Hairaton)

E 71     Budapest-Dombóvár-Gyékényes-Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Oštarije-Rijeka

E 73     Ormož-Murska Sobota-Puconci-Hodoš-Bajánsenye-Zalaegerszeg-Boba-Vеszргém- Székеsfегvár

E 75     Warszawa-Bialystok-Sokólka-Suwalki-Trakiszki-Mockava-Šeštokai-Kaunas-Šiauliai-Šarkiai-(Meitene)

E 751   Zagreb-Sunja-Volinja-Dobrljin-Bihac-Ripač-Strmica-Knin-Split

 Šibenik

E 753   Zagreb-Karlovac-Oštarije-Gospić-Knín-Zadar

E 771   Subotica-Bogojevo-Erdut-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-Slvonski Šamac-Bosanski Šamac-Sarajevo-Čapljina-Metković-Ploče

E 773   (Magyařboly-) Beli Manastir-Osijek-Strizivojna Vrpolje

E 79     Beograd - Bar

E 85     Budapest-Kelebia-Subotica-Beograd-Niš-Prešovo-Tabanovci          -

Kraljevo-Deneral Jankovic-Volkovo

Skopje-Gevgelia-Idomeni-Thessaloniki-Athinai

 

E 851   Lvov-Vadul Siret-Vicani-Pascani

E 853   Larissa-Volos

E 855   Sofia-Kulata-Promachon-Thessaloniki

E 95     Moskva-Bryansk-Suzemka-Zernovo—Khutor Mikhilovsky-Kiev-Razdelnaya-Kuchurgan-Bender-Chisinau-Ungeny-Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu-Ruse-Gorna-Dimitrovgrad

E 951   Sindel-Karnobat

E 97     Samsun-Kalin-Malatya-Yenice-Mersin

                                                   Iskenderun

E 99     Ryazan-Kochetovka I-Gryazi-Rostov na Donu-Krasnodar-Veseloe-Gantiadi-Poti

   Novorossisk

West-East

E 10     Oostende-Bruxelles-Liège-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg-Lübeck-Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-Vainikkala-Ľuzhaika-St.Petersburg-Moskva

E 16     London-Harwich-Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht

E 18     Hamburg-Büchen-Berlin

E 20     Oostende-Bruxelles-Liège-Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt-Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt(O)-Kunowice-Poznan-Warszawa-Terespol-Brest-Minsk-Asinowka-Krasnoe-Smolensk-Moskva-Nizhny Novgorod-Perm-Sverdlovsk*-Tyumen

Kurgan-Petropavlovsk

-Omsk-Novosibirsk-Krasnoyarsk-Irkutsk-Vladivostok

E 22     Zeebrugge-Brugge

E 24     Moskva-Ryazan-Ruzaevka-Samara-Ufa-Chelyabinsk-Kurgan-Presnogorkovskaya-Kökshetaú-Aqmola-Mointy-Druzhba-Alashankou

E 30     Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Plauen-Dresden-Görlitz-Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka-Mostiska-Lvov-Kiev-Kharkiv-Kupyansk-Topoli-Solovei Valuiki-Samara-Orenburg-Iletsk I-Kandagach

E 32     Frankfurt (M)-Hanau-Erfurt-Leipzig-Dresden

E 40     Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach-Saarbrücken-Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt(M)-Gemünden-Nürnberg-Schirnding-Cheb-Plzeň-Praha-Kolin-Ostrava- Mosty u Jablunkova-Čadca-Zilina

E 42         Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg-Kehl-Appenweier-

Karlsruhe-Stuttgart

E 46     Mainz-Frankfurt(M)

E 50     Paris-Dijon         -Culoz-Genève-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs-Innsbruck-

Le Creusot

Wörgl-Kufstein (Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-Linz-Wien-Hegyeshalom-

      Schwarzach St. Veit

Budapest-Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony-Čop-Lvov-Fastov-Dnipropetrovsk-Krasnoarmeisk-Yasinovataya-Debaltsevo-Krasnaya Mogila-Gukovo-Likhaya-Volgograd-Astrakhan-Aksaraiskaya II-Atyraŭ-Makat-Kandagach-Arys-Almaty-Aqtogai

 

E 502   Bischofshofen-Selzthal

E 52     Bratislava-Galanta-Nové Zámky-Stùrovo-Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyiregyhaza

E 54     Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti

E 56     Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lŏkŏsháza-Curtici-Arad-Timisoara- Craiova- Bucuresti

E 560   Buzáu-Galati-Giurgiulesti-Reni-Etulia-Greceni-Bolgrad-Taraclia-Basarabeasca-Carabuteni-Cimislia-Bender

E 562   Bucuresti-Costanta

E 592   Beineu-Shetpe-Aqtau

E 60     Poti      -Tbilisi-Gardabani-Beyuk-Kyasik-Baku-Turkmenbashi-Ashgabat-

Batumi

Chardzhev-Alat-Bukhara-Tashkent-Salar-Chengeldy-Arys

E 66     Beograd-Vršac-Stamora Moravita-Timisoara

E 660   Ruse-Kaspican

E 680   Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspican-Sindel-Varna

E 692   Cetinkaya- Kars-Akhalkalaki

                                         Dogu Kapi- Akhuryan-Gyumri-Ayrum-Sadakhlo

-Tbilisi

 

E 694   Gyumri-Artashat-Nakhichevkan-Dzhulfa-Karchivan-Meghri-Agbent-Bartaz-

Baku  

Astara

E 696   Tashkent-Khavast-Andizhan-(Osh)

 

E 70     Paris-Dijon         -Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane-Torino-Rho-Milano-Verona-

                      Le Creusot

Trieste-Villa Opicina-Sežana-Ljubljana-Zidani Most-Dobova-Savski Marof-Zagreb-Strizivojna Vrpolje-Vinkovci-Tovarnik-Šid-Beograd-Niš-Dimitrovgrad-Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad-Kapikule-Istanbul-Haydarpaşa-

Ankara-Kapiköj  [-Razi(Iran, Islamic Republic of)]

             Nusajbin [-Kamichli (Syrian Arab Republic)]

E 700   Lyon-Ambérieu

E 702   Središče-Čakovec-Varaždin-Koprívnica-Osijek-Erdut-Bogojevo

E 72     Torino-Genova

E 720   Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas

E 74     Eskisehir-Kütahya-Balikser-Bandirma

E 90     Lisboa-Entrocamento-Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou-Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton-Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma

 

II.      Numbering of lines at the national level*

(1)        Portugal

E 05     (Fuentes de Oñoro-) Vilar Formoso-Pampilhosa-Coimbra-Lisboa

                                                                                                   Porto

E 90     Lisboa-Entroncamento-Marvao-(-Valencia de Alcántara)

(2)           Spain

 

E 05     (Hendayen) Irún-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Oñoro(-Vilar Formoso)

E 07         (Hendaye-) Irún-Burgos-Avila                   -  Madrid

  Aranda de Duero

E 053       Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras

E 90         (Marvaon) Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou (-Cerbère)

(3)        Ireland

E 03         (Larne-Belfast)-Dublin (-Holyhead)

(4)        United Kingdom

E 03         Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast (-Dublin-)

Holyhead-Crewe-London-Folkestone-Dover

E 16         London-Harwich (-Hoek van Holland)

(5)        France

E 05     Paris-Orléans (Les Aubrais)-Bordeaux-Hendaye (-Irún)

                      Vendôme

E 051   Calais-Paris

E 07     Paris-Orléans (Les Aubrais)-Bordeaux-Hendaye (-Irún)

                      Vendôme

E 09     Paris-Lille-Calais

E 15         (Quévyn) Feignies-Aulnoye-Paris- Dijon         - Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille

           Le Creusot

E 23         Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey-

Dijon (-Vallorbe)

E 25         (Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse (-Basel)

E 40         Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach (-Saarbrücken)

E 42         Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg (-Kehl)

E 50         Paris-Dijon    ___ -Culoz (-Genève)

                             Le Creusot

E 70         Paris-Dijon     -Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane (-Torino)

                             Le Creusot

E 700       Lyon-Ambérieu

E 90         (Port Bou-) Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton- (Ventimiglia)

(6)        Netherlands

E 15         Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendaal (-Antwerpen)

E 35         Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich)

E 16         (Harwich-) Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht

(7)        Belgium

E 10         Oostende-Bruxelles-Liège (-Aachen)

E 15         (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quévy (-Feignies)

E 25         Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen)

E 27         Liège-Gouvy (-Troisvierges)

E 20         Oostende-Bruxelles-Liège (Aachen)

E 22     Zeebrugge-Brugge

(8)        Luxembourg

E 25         (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville)

E 27         (Gouvyn) Troisvierges-Luxembourg

(9)        Germany

E 10         (Liège-) Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg-Lübeck (-Hanko)

E 18     Hamburg-Büchen- Berlin

E 20     (Liège) Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Berlin-Frankfurt (O) (‑Kunowice)

E 30         Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Plauen-Dresden-Görlitz (-Zgorzelec)

E 32         Frankfurt (M)-Hanau-Erfurt-Leipzig-Dresden

E 35         (Arnhemn) Emmerich-Duisburg-Düsseldorf-Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe

(-Basel)

E 40         (Forbach-) Saarbrücken-Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt(M)

Gemünden-Nürnberg-Schirnding-(-Cheb)

E 42     (Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Stuttgart

E 43         Köln-Limburg-Frankfurt(M)-Heidelberg-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München-

Mannheim

Freilassing (-Salzburg)

E 45     (Rødby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Würzburg-Nürnberg-Ingolstadt-München-Kufstein (-Wörgl)

E 451       Nürnberg-Passau (-Wels)

E 46         Mainz-Frankfurt(M)

E 51         (Gedser-) Rostock-Berlin-Halle  -Erfurt-Nürnberg

                                                       Leipzig

E 55         (Trelleborgn) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad

Schandau (-Dečin)

E 61     (Trelleborgn) Sassnitz HafennStralsund-Berlin-Dresden-Bad Schandau (-Dečin)

(10)      Switzerland

E 23         (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig

E 25         (Mulhousen) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola)

E 35         (Karlsruhen) Basel-Olten-Chiasso (-Milano)

E 50         (Culoz-) Genève-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs (-Innsbruck)

(11)      Italy

E 25         (Brig-) Domodossola-Rho-Milano-Genova

E 35         (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-Messina

E 45         (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari

E 55         (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna

E 70         (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana)

E 72         Torino-Genova

E 90         (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma

(12)      Norway

E 45         Oslo-(-Kornsjø)

(13)      Sweden

E 45         (Kornsjø)-Göteborg-Helsingborg (-Helsingør)

E 53         Helsingborg-Hässleholm

E 55         Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen)

E 59         Malmö-Ystad (-Swinoujście)

E 61         Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen)

(14)      Denmark

E 45         (Helsingborg-) Helsingør-København-Nykøbing-Rødby (Puttgarden)

E 530       Nykøbing-Gedser (-Rostock)

(15)      Austria

E 43         (Freilassing-) Salzburg

E 45         (München-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (-Brennero)

E 451       (Nürnberg-Passau)-Wels

E 55         Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio)

E 551       (Horni-Dvořište-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael

E 65         (Břeclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d. Mur-Klagenfurt-

Villach-Rosenbach (-Jesenice)

E 67         Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Šentilj)

E 50         (Buchs-) Innsbruck-Wörgl-Kufstein (-Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-

 Schwarzach St. Veit

Linz-Wien (-Hegyeshalom)

E 502       Bischofshofen-Selzthal

(16)      Poland

E 59     (Ystad-) Swinoujscie-Szczecin-Poznan-Wroclaw-Opole-Chalupki

E 65         Gdynia-Gdánsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice (-Petrovice U. Karviné)

E 20         (Frankfurt(O))-Kunowice-Poznan-Warszawa-Terespol (-Brest)

E 30     (Görlitz-) Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka (-Mostiska)

E 75     Warszawa-Bialystok-Sokólka-Suwalki-Trakiszki-(Mockava)

(17)      Czech Republic

E 55     (Bad Schandau-) Dečin-Praha

E 551   Praha-Horní Dvořište (-Summerau)

E 61     (Bad Schandau-) Dečin-Praha-Kolin-Česka Třebová-Brno-Břĕclav (‑Bratislava)

E 65     (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karviné-Ostrava-Břĕclav (-Bernhardstahl)

E 40     (Schirnding-) Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Ostrava CD (-Žilina)

(18)      Slovakia

E 40     (Ostrava CD-) Žilina-Poprad Tatry-Košice-ČRerna nad Tissou (-Čop)

E 52     Bratislava-Galanta-Nové Zámky-Stùrovo (-Szob)

E 61     (Břeclav-) Bratislava-Komárno (-Komaróm)

E 63     Žilina- Lepoldov-Bratislava

            Galanta

(19)      Hungary

E 61         (Komárno-) Komaróm-Budapest

E 69         Budapest-Murakeresztúr (-Kotoriba)

E 691       Murakeresztúr-Gyékényes

E 71         Budapest-Dombóvár-Gyékényes (-Botovo-Koprivnica)

E 73     (Ноdоš)-Bajánsenye-Zalaegerszeg-Boba-Vеszргém-Székеsfегvár

E 85         Budapest-Kelebia (-Subotica)

E 50         (Wien-) Hegyeshalom-Budapest-Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony (-Čop)

E 52         (Štúrovon) Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyiregyháza

E 56         Budapest-Rákos-Ujszász-Szolnok-Lökösháza (-Curtici)

 (20)     Slovenia

E 65     (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Ilirska Bistrica-(Šapjane)

E 67     (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most

E 69     (Cakovec-) Središče-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper

E 70     (Villa Opicina-) Sezana-Ljubljana-Zidani Most-Dobova (-Savski Marof)

E 73     Огmоž-Murska Sobota-Puconci (-Ноdоš)

(21)      Croatia

E 65     (Ilirska Bistrica-) Šapjane-Rijeka

E 69     (Murakeresrtúr-) Kotoriba-Čakovec (-Središče)

E 70     (Dobova-) Savski Marof-Zagreb-Strizivojna Vrpolje-Vinkovci-Tovarnik (‑Sid)

E 71     (Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Oštarije-Rijeka

E 751   Zagreb-Sunja-Volinja (Dobrljin-Bihac-Ripać-) Stremica-Knin-Split__

                                                                                                                Šibenik

E 771   (Bogojevo-) Erdut-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-Slavonski Šamac (‑Bosanski Šamac-Sarajevo-Čapljina-) Metković-Ploće

E 753   Zagreb-Karlovac-Oštarije-Gospić-Knín-Zadar

E 773   (Magyavboly-) Beli Manastir-Osijek-Strizivojna Vrpolje

E 702   (Sredisče-)Čakovec-Varaždin-Koprívnica-Osijek-Erdut (-Bogojevo)

(22)      Bosnia-Herzegovina

E 751   (Volinja-) Dobrljin-Bihać-Ripać-(Strmica)

E 771   (Slavonski Šamac‑) Bosanski Šamac-Sarajevo-Čapljina-(Metković)

(23)      Serbia and Montenegro

E 79         Beograd - Bar

E 85         (Kelebia-) Subotica-Beograd-Niš-Preševo (-Tabanovci)            

                                                                                Kraljevo-Đeneral Janković (-Volkovo)

E 66         Beograd-Vršac (-Stamora Moravita)

E 70     (Tovarnik-) Šid-Beograd-Niš-Dimitrovgrad (-Dragoman)

(24)      The former Yugoslav Republic of Macedonia

E 85     (Preševo-) Tabanovci       -Skopje-Gevgelia (-Idomeni)

(Đeneral Janković-) Volkovo

(25)      Greece

E 85     (Gevgelia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai

E 853       Larissa-Volos

E 855       (Kulata-) Promachon-Thessaloniki

(26)      Romania

E 851       (Vadul Siret-) Vicsani-Pacsani

E 95         (Ungeni-) Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse)

E 54         Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti

E 56         (Lökösháza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti

E 560       Buzau-Galati (-ReninBenderi)

E 562       Bucuresti-Costanta

E 66     (Vršac-) Stamora Moravita-Timisoara

(27)      Bulgaria

E 95     (Giurgiu-) Ruse-Gorna-Dimitrovgrad

E 951       Sindel-Karnobat

E 660       Ruse-Kaspičan

E 680       Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspičan-Sindel-Varna

E 70         (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad

(-Kapikule)

E 720       Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas

E 855       Sofia-Kulata (-Promachon)

(28)      Finland

E 10         Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-Vainikkala (-Luzhaika)

(29)      Belarus

E 20     (Terespol-) Brest-Minsk-Asinowka (-Krasnoe)

(30)      Ukraine

E 30     Kiev-Kharkiv-Kupyansk-Topoli-(Solovei)

E 391   Dnipropetrovsk-Lozovaya-Krasny Liman-Kharkov

E 40     (Čierna nad Tissou-) Čop-Lvov

E 50     Fastov-Dnipropetrovsk-Krasnoarmeisk-Yasinovataya-Debaltsevo-Krasnaya Mogila-(Gukovo)

E 593   Yasinovataya-Kvashino-(Uspenskaya)

E 851   Lvov-Vadul Siret (-Vicsani)

E 95     Kuchurgan-Razdelnaya-Kiev-Khutor Mikhailovsky-Zernovo (-Suzemka)

(31)      Republic of Moldova

E 95     (Iaşi-)-Ungeny-Chisinau-Bendery-(Kuchurgan)

E 560   (Galati-)-Giurgiulesti-(Reni)-Etulia-Greceni-(Bolgrad)-Taraclia-Basarabeasca-(Carabuteni)-Cimislia-Bender

(32)      Russian Federation

E 10     (Vainikkala-) Luzhaika-St.Petersburg-Moskva

E-20    (Asinowka-) Krasnoe-Smolensk-Moskva Nizhny Novgorod-Perm-Sverdlovsk*-

Tyumen                            -Omsk-Novosibirsk-Krasnoyarsk-

Kurgan (-Petropavlovsk)

Irkutsk-Vladivostok

E 24     Moskva-Ryazan-Ruzaevka-Samara-Ufa-Chelyabinsk-Kurgan

E-30    (Topoli)-Solovei-Valuiki-Samara-Orenburg-(Iletsk I)

E-50    (Krasnaya Mogila)-Gukovo-Likhaya-Volgograd-Astrakhan-(Aksaraiskaya II)

E-95    (Zernovo-) Suzemka-Bryansk-Moskva

E 99     Ryazan-Kochetovka I-Gryazi-Krasnodar-Veseloe-(Gantiadi)

Novorossisk

E 593   (Kvashino)-Uspenskaya-Rostov na Donu

(33)      Turkey

E 692   Cetinkaya- Kars-Dogu Kapi (-Akuryan)

                                               (-Akhalkalaki)

E 70     (Svilengrad-) Kapikule-Istanbul-Haydarpasa-Ankara-

Kapiköy[-Razi (Iran, Islamic Republic of)]

            Nusajbin [-Kamichli (Syrian Arab Republic)]

E 74     Eskisehir-Kütahya-Balikser-Bandirma

E 97     Samsun-Kalin-Malatya-Yenice-Mersin

                                                                     Iskenderun

 

(34)      Lithuania

E 75     (Trakiszki)-Mockava-Šeštokai-Kaunas-Šiauliai-Šarkiai-(Meitene)

 

(35)      Armenia

E 692     (Sadakhlo)-Ayrum-Gyumri-Akhuryan-(Dogu Kapi)

              Gyumri-Yeraskh-(Velidag)

E 693     Gyumri-Yerevan-Hrazdan-Dilijan-Ijevan-Ghazakh (-Barkhudarli)

E 694     Gyumri- Artashat-(Nakhichevkan-Karchivan)-Meghri-Agbent-(Bartaz)

(36)      Azerbaijan

E 595   (Samur)-Yalama-Baku

E 60     (Gardabani)-Beyuk-Kyasik-Baku-(Turkmenbashi)

E 694   Astara-Baku-Dzhulfa-Nakhichevakan-(Artashat)

(37)      Georgia

E 99     (Veseloe)-Gantiadi-Poti

E 60     Batumi-Tbilisi-Gardabani-(Beyuk-Kyasik)

Poti

E 692   (Ayrum-) Sadakhlo  -Tbilisi

(Kars-) Akhalkalaki

(38)      Kazakhstan

E 20     (Kurgan)-Petropavlovsk-(Omsk)

E 24     (Kurgan)-Presnogorkovskaya-Kökshetaú-Aqmola-Mointy-Druzhba-(Alashankou)

E 30     (Orenburg)-Iletsk I-Kandagach

E 50     (Astrakhan)-Aksaraiskaya II-Atyraú-Makat-Kandagach-Arys-Almaty-Aqtogai

E 60     (Salar-) Chengeldy-Arys

E 597   Makat-Beyneu-(K ungrad)

E 592   Beyneu-Shetpe-Aqtau

(39)      Turkmenistan

E 60     Turkmenbashi-Ashgabat-Chardzhev-(Alat)

E 695   (Termis)-(Karshi)

E 597   (Nukus-) Dashhowuz (-Urganch-) Chardzhev

(40)      Uzbekistan

E 60     (Chardzhev-) Bukhara-Tashkent-Salar-(Chengeldy)

E 696   Tashkent-Khavast-Andizhan-(Osh)

E 695   Bukhara-Karshi-Termiz-Galaba-(Hairaton)

E 597   (Beyneu-) Kungrad-Nukus-(Dashhowuz)-Urganch-(Chardzhev)

 

_________

 

 


Аnnex II

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF MAIN

INTERNATIONAL RAILWAY LINES

 

 

Preliminary remarks

 

The parameters are summarized in table 1.

The values shown in column A of table 1 are to be regarded as important objectives to be reached in accordance with national railway development plans, and any divergence from these values should be regarded as exceptional.

 

Lines have been divided into two main categories:

(a) Existing lines, capable of being improved where appropriate; it is often difficult and sometimes impossible to modify, for instance, their geometrical characteristics, and the requirements have to be eased for such lines;

(b) New lines to be built: within certain economic limits, the geometrical characteristics in particular may be freely selected; it is necessary to distinguish two subcategories:

(i)    Lines intended solely for passenger traffic (excluding goods traffic);

(ii)    Lines for mixed or combined traffic, for both passenger and goods services.

 

Тhе parameters adopted in no way hinder technical progress: they are minimum requirements. A railway network may adopt more ambitious parameters if it considers this worth while.

 

By analogy, the specifications given in table 1 also apply, where appropriate, to ferry-boat services which are an integral part of the railway network.

 


Table 1

INFRASTRUCTURE PARAMETERS

FOR MAIN INTERNATIONAL RAILWAY LINES

 

 

A

Existing lines

which meet the

infrastructure

requirements

and lines to be

improved or

reconstructed

B

New lines

B1

 

For

passenger

traffic only

 

B2

 

For passenger and

goods traffic

 

1

Number of tracks

-

2

2

2

Vehicle loading gauge

UIC*/ B

UIC  C1

UIC  C1

3

Minimum distance between track centres

 

4.0 m

 

4.2 m

 

4.2 m

4

Nominal minimum speed

160 km/h

300 km/h

250 km/h

5

Authorized mass per axle:

Locomotives

(≤ 200 km/h)

Railcars and

rail motor sets

(≤ 300 km/h)

Carriages

Wagons    100 km/h

  120 km/h

  140 km/h

 

 

22.5 t

 

17 t

16 t

20 t

20 t

18 t

 

 

-

 

17 t

-

-

-

-

 

 

22.5 t

 

17 t

16 t

22.5 t

20 t

18 t

6

Authorized mass per

linear metre

 

8 t

 

-

 

8 t

7

Test train (bridge design)

UIC  71

-

UIC  71

8

Maximum gradient

-

35 mm/m

12.5 mm/m

9

Minimum platform length in principal stations

 

400 m

 

400 m

 

400 m

10

Minimum useful siding

length

 

750 m

 

-

 

750 m

11

Level crossings

None

None

None

 

_______________

*/  UIC: International Union of Railways

 

 

 

1.       Number of tracks

 

Main international lines must provide high capacity and allow precision timing of operation.

It is generally possible to meet both requirements only on lines with at least two tracks.

 

2.     Vehicle loading gauge

 

This is the minimum loading gauge for main international lines.

On new lines, only a small marginal investment cost is normally incurred by adopting a high loading gauge, and the UIC C1 gauge has therefore been chosen.

The C1 gauge allows, for instance:

The transport of road goods vehicles and road trains (lorry with trailer, articulated vehicle, tractor and semi-trailer) conforming to the European road loading gauge (height 4 m, width 2.50 m) on special wagons with a loading height 60 cm above rail level;

The transport of ordinary road semi-trailers 2.50 m wide and 4 m high on recess wagons with normal bogies;

The transport of ISO containers 2.44 m wide and 2.90 m high on ordinary flat wagons;

The transport of swap-bodies 2.50 m wide on ordinary flat wagons.

The existing lines across mountainous regions (such as the Pyrenees, Massif Central, Alps, Jura, Appenines, Carpathians) have many tunnels conforming to the Technical Unit loading gauge, or gauges of slightly greater height at the centre of the track. Increasing this to conform to the UIC C1 gauge is in almost all cases impossible from the economic and financial standpoints.

The UIC B gauge has therefore been chosen for these lines, as it allows, for instance:

The transport of ISO containers 2.44 m wide and 2.90 m high on flat container-wagons with a loading height 1.18 m above rail level;

The transport of swap-bodies 2.50 m wide and 2.60 m high on ordinary flat wagons (loading height 1.246 m);

The transport of semi-trailers on recess wagons.

Most of the existing main international lines offer at least the UIC B gauge. In the case of the others, improvement to this standard does not normally require major investment.

 

3.     Minimum distance between track centres

 

This is the minimum distance between track centres for double-track main lines outside stations.

An increase in the distance between track centres presents the following advantages:

Decrease in the aerodynamic pressure when two trains pass each other, an advantage which increases in proportion to the speed;

Some relief from the constraints imposed in the transport of out-of-gauge loads;

Possibility of using high-powered mechanized equipment for track maintenance and renewal.

On existing double-track lines, and outside stations, the distance between track centres varies between 3.5 m and 4 m. When tracks are completely renewed, efforts should be made to increase the distance, with the aim of achieving a minimum distance of 4 m.

On new lines, the choice of a generous between-track distance normally entails only a limited marginal investment, at least outside tunnels and up to  4.2 m.

A minimum distance between track centres of 4.2 m has therefore been selected. This is sufficient for high speeds up to 300 km/h (e.g. the new Paris - south-east high-speed line between Paris and Lyon).

 

4.     Nominal minimum speed

 

The nominal minimum speed determines the geometrical characteristics of the section (radius of curves and cant), the safety installations (braking distances) and the br aking coefficient of the rolling stock.

On existing lines, maximum speeds are dependent upon the radius of the curves. The nominal minimum speed selected (160 km/h) is the general practice on sections with straight track or wide-radius curves. In some cases the layout and signalling can be improved, without excessive investment, to allow 160 km/h to be reached on some sections.

On new lines much higher nominal speeds can be adopted. The nominal speeds selected are those for new lines recently completed, under construction or at the planning stage.

The nominal speed is not the same as the commercial speed. The commercial speed is the distance between the origin and destination of a train divided by the total journey time, including intermediate stops.

 

5.     Authorized mass per axle

 

This is the authorized mass per axle which international main lines should be able to bear.

International main lines should be capable of taking the most modern existing and future vehicle traffic, in particular:

Locomotives with a mass per axle of 22.5 tonnes; on lines which normally take a mass per axle of 20 tonnes, locomotives with a slightly higher mass per axle are tolerated because the ratio of the number of locomotive axles to the total number of axles is usually very low and the suspension of a locomotive causes less wear than that of a wagon;

Rail cars and rail motor sets with a mass per axle of 17 tonnes (this is the mass per axle of the French Railways TGV sets);

Carriages with a mass per axle of 16 tonnes (in existing and planned ordinary carriage stock, no carriage has or will have a mass per axle, when loaded, exceeding 16 tonnes);

Wagons with a mass per axle of 20 tonnes, which corresponds to UIC class C; for new mixed or combined traffic lines a wagon mass per axle of 22.5 tonnes up to 100 km/h has been adopted, in conformity with recent UIC decisions. The mass per axle limits of 20 tonnes for a speed of 120 km/h and 18 tonnes for a speed of 140 km/h are those set by the UIC regulations.

The mass per axle values shown are for a wheel diameter of not less than 840 mm, in accordance with the UIC regulations.

 

6.     Authorized mass per linear metre

 

The authorized mass per metre of length over buffers of vehicles which international lines should be capable of accommodating has been set at 8 t, conforming to UIC class C4.

 

 

7.     Test train (bridge design)

 

This is the minimum "test train" on which bridge design for international main lines should be based.

On new lines for mixed or combined traffic, the UIC 71 test train is used.

On new lines restricted to passenger traffic, no international standard has been laid down.

 

8.     Maximum gradient

 

This is the gradient not to be exceeded on main international lines.

On existing lines, the gradient is a factor which it is virtually impossible to alter.

On new lines reserved for passenger traffic, the value 35 mm/m has been adopted (this is the standard used on the Paris - south-east high-speed line between Paris and Lyon).

On new lines for mixed or combined traffic, the value 12.5 mm/m has been adopted. This is the highest in any current national planning.

The gradient depends upon the length of the slope; the longer the slope the smaller the gradient and vice versa.

 

9.     Minimum platform length in principal stations

 

The length of 400 m adopted by UIC has been chosen. A platform with a length of 400 m will take, for example:

A train consisting of a locomotive and 13 coaches 27.5 m long, or a locomotive and 14 coaches 26.4 m long;

A train consisting of two TGV sets as used on the Paris - south-east line.

A principal station platform length exceeding 400 m was not adopted, for two reasons:

"Passenger resistance" from passengers on foot, especially in dead-end stations;

Excessive investment costs, especially in modifying existing dead-end stations.

 

10.   Minimum useful siding length

 

The minimum useful siding length on main international lines is significant only for goods trains.

The length of 750 m adopted by UIC was chosen. This permits the movement and stabling of goods trains of a gross hauled weight exceeding 5,000 tonnes in class C4 (8 gross tonnes per metre of length); moreover, a train of 1,500 hauled gross tonnes to be stabled on a 750 m siding has a mass of little more than 2 tonnes per metre of length.

 

11.   Level crossings

 

New main international lines should be built without any road level crossings.

On existing main international lines, the systematic replacement of level crossings by over- or under-passes is planned, except in the few cases where such replacement is physically impossible.

 

 

 

Satiksmes ministrs

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā

departamenta

direktore

 

 

Par uzdevumu

kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

Ārējo sakaru

departamenta

direktors

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

A.Caunītis

 

 

 

10.11.2005 15:46

5 027

I.Berķe

7028237, Inta.Berke@sam.gov.lv

 

 

 


TULKOJUMS

 

EIROPAS NOLĪGUMS

PAR GALVENAJĀM STARPTAUTISKAJĀM

DZELZCEĻA LĪNIJĀM

(AGC)

 

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

 

APZINOTIES nepieciešamību atvieglot un attīstīt Eiropā starptautisko dzelzceļa satiksmi;

 

UZSKATOT, ka sakaru attīstīšanai starp Eiropas valstīm nepieciešams nākotnes dzelzceļa satiksmes prasībām atbilstošu dzelzceļa līniju būvniecības un aprīkošanas koordinēts plāns,

 

VIENOJĀS par sekojošo:

 

 

1.pants

 

Līgumslēdzējas Puses pieņem piedāvāto dzelzceļa tīkla plānu (turpmāk - „Starptautiskais dzelzceļa tīkls „E”), kurš aprakstīts šim Nolīgumam pievienotajā I pielikumā, kā svarīgāko dzelzceļa līniju būvniecības un aprīkošanas koordinēto plānu, ko tās nodomājušas pildīt savu valstu nacionālo programmu ietvaros atbilstoši saviem tiesību aktiem.

 

2.pants

 

Starptautiskais dzelzceļa tīkls „E” ir galveno līniju un papildlīniju sistēma. Galvenās līnijas ir „maģistrālās dzelzceļa līnijas”, kurās jau ir ļoti liela starptautiska satiksme vai paredzams, ka tā kļūs ļoti liela tuvākajā nākotnē; papildlīnijas ir tās, kuras, papildinot galveno līniju tīklu, nodrošinās ļoti lielu starptautisko dzelzceļa satiksmi tikai attālākā nākotnē.

 

3.pants

 

Starptautiskā dzelzceļa tīkla „E” galvenās līnijas, kas minētas 2.pantā, atbilst šī Nolīguma II pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem vai arī jāpanāk to atbilstība šī pielikuma noteikumiem, veicot uzlabojumus nacionālo programmu ietvaros.

 

4.pants

 

Šī Nolīguma depozitārijs ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs.

 

5.pants

 

1.                      Šis Nolīgums ir atklāts parakstīšanai Ženēvā no 1985.gada 1.septembra līdz 1986.gada 1.septembrim valstīm, kuras ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas dalībvalstis, vai arī tām Komisijas darbā ir konsultatīvs statuss saskaņā ar šīs Komisijas kārtības ruļļa 8.punktu.

 

2.                      Šīs valstis var kļūt par šī Nolīguma pusēm:

a)                 parakstot Nolīgumu, pēc kā seko ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana;

b)                pievienojoties.

 

3.         Ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās tiek veikta, deponējot atbilstošu un attiecīgi noformētu dokumentu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

 

 

6.pants

 

1.         Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām no dienas, kad astoņu valstu valdības ir deponējušas ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu ar noteikumu, ka viena vai vairākas starptautiskā dzelzceļa tīkla „E” līnijas nepārtraukti savieno vismaz četru valstu, kas deponējušas šādu dokumentu, teritorijas. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām no dienas, kad tiek deponēts ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, pēc tam kad minētais nosacījums tiek izpildīts.

 

2.         Attiecībā uz katru valsti, kura ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu deponē pēc datuma, kurā saskaņā ar 1.punktu sāk skaitīt 90 dienu termiņu, Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām no dienas, kad tā deponējusi minēto dokumentu.

 

 

 

 

 

7.pants

 

Neviens šī Nolīguma noteikums nevar tikt iztulkots kā šķērslis jebkurai Līgumslēdzējai Pusei veikt Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un esošās situācijas ierobežojumiem atbilstošus pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, lai nodrošinātu savas valsts iekšējo vai ārējo drošību. Šiem pasākumiem jābūt ar pagaidu raksturu, par tiem nekavējoties jāpaziņo depozitārijam, norādot to būtību.

 

8.pants

 

1.         Jebkurš divu vai vairāku Līgumslēdzēju Pušu strīds par šī Nolīguma iztulkošanu vai piemērošanu, kad strīdā iesaistītās puses nevar šo strīdu izšķirt sarunu ceļā vai ar citiem līdzekļiem, pēc vienas strīdā iesaistītās Līgumslēdzējas Puses prasības tiek nodots šķīrējtiesai – attiecīgi vienam vai vairākiem šķīrējtiesnešiem, kas izvēlēti, pamatojoties uz strīda Pušu savstarpēju vienošanos. Ja trīs mēnešu laikā no lūguma iesniegšanas par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā strīda puses nenonāk pie vienota lēmuma attiecībā uz šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu izvēli, jebkura šī puse var vērsties pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra ar lūgumu iecelt vienu šķīrējtiesnesi, kuram strīds tiek nodots izšķiršanai.

 

2.         Šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu, kas iecelti saskaņā ar šī panta 1.punktu, lēmums ir saistošs strīdā iesaistītām Līgumslēdzējām Pusēm.

 

 

9.pants

 

Parakstot šo Nolīgumu vai deponējot ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, jebkura Līgumslēdzēja Puse var paziņot depozitārijam, ka tai nav saistošs šī Nolīguma 8.pants.

 

 

10.pants

 

1.         Šī Nolīguma pamattekstā var tikt izdarīti grozījumi saskaņā ar jebkuru šajā pantā paredzēto procedūru.

 

2.   a)   Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma ikvienu tās priekšlikumu par šī Nolīguma pamatteksta grozīšanu izskata Eiropas Ekonomiskās komisijas Dzelzceļa transporta darba grupa.

 

      b)   Ja grozījumu atbalsta divas trešdaļas no darba grupas sēdes dalībniekiem, kas piedalījušies balsošanā, un šāds vairākums sastāda divas trešdaļas Līgumslēdzēju Pušu, kas piedalās sēdē un balso, Ģenerālsekretārs nosūta grozījumu akceptēšanai visām Līgumslēdzējām Pusēm.

 

      c)   Ja grozījums ar Līgumslēdzēju Pušu divu trešdaļu vairākumu ir pieņemts, Ģenerālsekretārs paziņo par to visām Līgumslēdzējām Pusēm, un grozījums stājas spēkā pēc 12 mēnešiem no šāda paziņojuma dienas. Grozījums stājas spēkā visām Līgumslēdzējām Pusēm, izņemot tās, kuras pirms grozījuma stāšanās spēkā ir paziņojušas, ka tās šo grozījumu nepieņem.        

 

3.         Pēc vismaz vienas trešdaļas Līgumslēdzēju Pušu lūguma Ģenerālsekretārs sasauc konferenci, uz kuru tiek uzaicinātas 5.pantā minētās valstis. Šī panta 2.punkta a) un b) apakšpunktā minētā procedūra tiek piemērota attiecībā uz jebkuru grozījumu, kas izvirzīts apspriešanai šādā konferencē.

 

 

11.pants

 

1.         Šī Nolīguma I pielikuma grozījumi var tikt izdarīti saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

 

2.         Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma ikvienu tās priekšlikumu par šī Nolīguma I pielikuma grozīšanu izskata Eiropas Ekonomiskās komisijas Dzelzceļa transporta darba grupa.

 

3.         Ja grozījumu atbalsta sēdē piedalījušos un balsojušo darba grupas locekļu vairākums, un šāds vairākums ietver sēdē piedalījušos un balsojušo Līgumslēdzēju Pušu vairākumu, Ģenerālsekretārs nosūta grozījumu Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām administrācijām, uz kurām tas attiecas tieši. Par Līgumslēdzējām Pusēm, uz kurām tas attiecas tieši, tiek uzskatītas:

        a)   gadījumā, ja tiek iekļauta jauna vai mainīta esošā galvenā līnija, – katra Līgumslēdzēja Puse, kuras teritoriju šķērso šāda līnija;

 

        b)  gadījumā, ja tiek iekļauta jauna vai mainīta esošā papildlīnija – katra Līgumslēdzēja Puse, kuras valsts robežojas ar grozījumu pieteikušo valsti un kuras valsts teritorijā atrodas galvenā starptautiskā līnija vai līnijas, kas ir savienota/tas ar jaunu vai mainītu papildlīniju. Šī punkta mērķiem par robežvalstīm uzskatāmas arī divu Līgumslēdzēju Pušu valstis, kuru teritorijās augstākminētajā galvenajā līnijā vai līnijās ir termināļi, kuros paredzēti prāmju pakalpojumi.

 

4.         Jebkurš ierosinātais grozījums, par kuru paziņojums izsūtīts saskaņā ar šī panta 3.punkta noteikumiem, tiek uzskatīts par pieņemtu, ja sešu mēnešu laikā no šāda paziņojuma izsūtīšanas dienas neviena no Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām administrācijām, uz kuru tas attiecas tieši, nav paziņojusi Ģenerālsekretāram par saviem iebildumiem ierosinātajam grozījumam. Ja kādas Līgumslēdzējas Puses valsts administrācija paziņo, ka saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem tās piekrišanai nepieciešama īpaša atļauja vai likumdošanas institūcijas apstiprinājums, kompetentās administrācijas piekrišana šī Nolīguma I pielikuma grozījumam uzskatāma par saņemtu un ierosinātais grozījums par pieņemtu tikai tad, kad šī kompetentā administrācija ir paziņojusi Ģenerālsekretāram par šādas atļaujas vai apstiprinājuma saņemšanu. Ja šāds paziņojums netiek izdarīts 18 mēnešu laikā no dienas, kad minētajai kompetentai administrācijai tika nosūtīts ierosinātais grozījums, vai arī augstākminēto sešu mēnešu laikā Līgumslēdzējas Puses kompetentā administrācija, uz kuru tas attiecas tieši, ir iesniegusi iebildumus ierosinātajam grozījumam, šis grozījums nav uzskatāms par pieņemtu.

 

5.         Ģenerālsekretārs paziņo visām Līgumslēdzējām Pusēm par jebkuru pieņemtu grozījumu, kas visām Līgumslēdzējām Pusēm stājas spēkā pēc trijiem mēnešiem no šāda paziņojuma dienas.

 

12.pants

 

1.         Šī Nolīguma II pielikuma grozījumi var tikt izdarīti saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

 

2.         Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma ikvienu tās priekšlikumu par šī Nolīguma II pielikuma grozīšanu izskata Eiropas Ekonomiskās komisijas Dzelzceļa transporta darba grupa.

 

3.         Ja grozījumu atbalsta sēdē piedalījušos un balsojušo darba grupas locekļu vairākums, un šāds vairākums ietver sēdē piedalījušos un balsojušo Līgumslēdzēju Pušu vairākumu, Ģenerālsekretārs nosūta grozījumu pieņemšanai Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām administrācijām, uz kurām tas attiecas tieši.

 

4.         Grozījums tiek pieņemts, ja sešu mēnešu laikā pēc grozījuma nosūtīšanas par saviem iebildumiem tā pieņemšanai Ģenerālsekretāram ir paziņojušas ne vairāk kā viena trešdaļa Līgumslēdzēju Pušu kompetento administrāciju.

 

5.         Ģenerālsekretārs paziņo visām Līgumslēdzējām Pusēm par katru pieņemto grozījumu, kas stājas spēkā pēc trīs mēnešiem no šāda paziņojuma dienas.

 

13.pants

 

  Katra valsts, parakstot, ratificējot, akceptējot vai apstiprinot šo Nolīgumu vai pievienojoties tam, paziņo Ģenerālsekretāram tās savas administrācijas nosaukumu un adresi, kurai saskaņā ar šī Nolīguma 11. un 12.pantu jāsūta ierosinājumi par šī Nolīguma pielikumu grozījumiem.

 

 

14.pants

 

Jebkura Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Nolīgumu, nosūtot Ģenerālsekretāram rakstisku paziņojumu. Denonsācija stājas spēkā pēc viena gada no dienas, kad Ģenerālsekretārs saņēmis minēto paziņojumu.

 

 

15.pants

 

Šī Nolīguma piemērošana var tikt pārtraukta, ja Līgumslēdzēju Pušu skaits kādā 12 sekojošo mēnešu periodā kļūst mazāks par astoņām.

 

 

 

TO APSTIPRINOT, apakšā parakstījušies, šim nolūkam pienācīgi pilnvaroti pārstāvji parakstīja šo Nolīgumu.

 

PARAKSTĪTS Ženēvā tūkstoš deviņsimt astoņdesmit piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā vienā eksemplārā angļu, franču un krievu valodā, turklāt visi trīs teksti ir vienlīdz autentiski.


I pielikums

NOZĪMĪGĀKĀS STARPTAUTISKĀS DZELZCEĻA LĪNIJAS

 

 

Nozīmīgāko starptautisko dzelzceļa līniju numerācija

 

1.     Maģistrālās dzelzceļa līnijas, kas ietver pamatlīnijas un savienotājlīnijas, tiek sauktas par A kategorijas līnijām un tām ir divciparu numuri; dzelzceļa papildlīnijas tiek sauktas par B klases līnijām un tām ir trīsciparu numuri.

 

2.     Ziemeļu-dienvidu virziena dzelzceļa pamatlīnijām ir divciparu nepāra numuri ar pēdējo ciparu 5 un pieaugumu no rietumiem uz austrumiem. Rietumu-austrumu virziena dzelzceļa pamatlīnijām ir divciparu pāra numuri ar pēdējo ciparu 0 un pieaugumu no ziemeļiem uz dienvidiem. Dzelzceļa savienotājlīnijām ir attiecīgi divciparu nepāra un pāra numuri, kas izvietoti starp to dzelzceļa pamatlīniju numuriem, starp kurām tās atrodas.

 

3.     B klases dzelzceļa līnijām ir trīsciparu numuri, kuru pirmais cipars sakrīt ar tās tuvākās dzelzceļa pamatlīnijas numuru, kas atrodas uz ziemeļiem no konkrētās B klases līnijas,  otrais cipars sakrīt ar tās tuvākās dzelzceļa pamatlīnijas numuru, kas atrodas uz rietumiem no konkrētās B klases līnijas, bet trešais cipars ir kārtas numurs.


DZELZCEĻA LĪNIJU SARAKSTS

 

I.     Eiropas līmeņa līniju numerācija

Ziemeļi-Dienvidi

 

E 03     Glāzgova-Stranrara-Larne-Belfāsta-Dublina-Holiheda-Krū-Londona Folkstona-Duvra

 

E 05     Lisabona-Koimbra- Pampilosa-Vilara Formozu-Fuentesa de Onoro-

           Portu

Medina del Kampo- Burgosa-Iruna-Bordo-Orleāna (Lez Obrē)

Vendome

-Parīze

                                                                

E 07     Parīze- Orleāna (Lez Obrē)-Bordo-Andaja-Iruna-Burgosa-

                       Vendome

Avila                   -Madride

Aranda de Duero

 

E 09         Parīze -Lille-Kalē

 

E 051   Kalē-Parīze

 

E 053   Madride-Kordoba-Bobadilja-Alhesirasa

 

E 15     Amsterdama-Hāga-Roterdama-Rozendāle-Antverpene-Brisele-Kevī-

           Fenjī-Olnua-Parīze-Dižona -Liona-Aviņjona-Taraskona-Marseļa

                                          Le Krezo

E 23     Dinkerka-Olnua-Tionville-Metza-Fruāra-Tūla-Kilmona-Šalendrē-

           Dižona-Vallorba-Lozanna-Briga

 

E 25     Brisele-Arlona-Sterpenika-Kleinbettingena-Luksemburga-Bettamburga-

           Tionville-Metza-Strasbūra-Milūza-Bāzele-Oltena-Berne-Briga-

           Domodossola-Ro-Milāna-Dženova

 

E 27     Lježa-Guvī-Truavjerža-Luksemburga

 

E 35     Amsterdama-Utrehta-Arnema-Emmeriha-Duisburga-Diseldorfa-

           Ķelne-Mainca-Manheima-Karlsrūe-Bāzele-Oltena-Kjasso-Milāna-

Boloņa- Florence-Roma-Neapole-Salerno-Mesīna

 

E 391   Dņepropetrovska-Lozovaja-Krasnij Liman-Harkova

 

E 43     Ķelne-Limburga-Frankfurte pie Mainas –Heidelberga-Štutgarte-Ulma-

        Manheima

Augsburga-Minhene-Frailassinga-Zalcburga

 

E 45     Oslo-Kornšo-Gēteborga-Helsingborga-Helsingora-Kopenhāgena-

Nīkebinga-Rodbija-Puttgardena-Hamburga-Hanovere-Vircburga-

Nirnberga-Ingolštatte-Minhene-Kufšteina-Vergla-Insbruka-Brennere-

Verona-Boloņa-Ankona-Fodža-Bari

 

E 451   Nirnberga-Passava-Velsa

 

E 51     Gedsera-Rostoka-Berlīne-Halle      -Erfurte-Nirnberga

                                                   Leipciga              

E 53     Helsingborga-Hesleholma

 

E 530   Nīkebinga-Gedsera

 

E 55     Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga-Zasnitzhāfena-Štrālzunde-

           Berlīne/Zeddina-Drēzdene-Bad Šandava-Dečina-Prāga

           Linca-Zalcburga-Švarcaha Sanveita-Fillaha-Arnoldšteina-Tarvizio-

Udīne-Venēcija-Boloņa

 

E 551   Prāga-Horni Dvorište-Zummerau-Linca-Zelctāle-Sanmihaela

 

E 59     Malme-Īstada-Svinouščje-Šcecina-Poznaņa-Vroclava-Opole-Halupki-

           Bohumina-Ostrava

 

E 593   Jasinovataja-Kvašino-Uspenskaja-Rostova pie Donas

 

E 595   Samura-Jalama-Baku

 

E 597   Makata-Beineja-Kungrada-Nukusa-Dašovuca-Urganča-Čarževa

 

E 61     Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga-Zasnitzhāfena-Štrālzunde-

           Berlīne-Drēzdene-Bad Šandava-Dečina-Prāga-Kolina-Česka Trebova-

           Brno-Bržeclava-Kuti-Bratislava

 

 

E 63     Žilina-Leopoldova-Bratislava

                Galanta

                     

E 65     Gdiņa-Gdaņska-Varšava-Katovice-Zebžidovice-Petrovice u Karvina-Ostrava-Bržeclava-Bernhardštāle-Vīne-Zemmeringa-Bruka pie Mūras-Klāgenfurte-Villaha-Rozenbaha-Jeseņice-Ļubļana-Ilirska Bistrica-Šapjane-Rijeka

 

E 67     Bruka pie Mūras-Grāca-Špielfeldštrāsa-Šentilja-Maribora-Zidani Mosta

 

E 69     Budapešta-Murakereštūra-Kotoriba-Čakoveca-Središče-Pragersko-

           Zidani Mosta-Ļubļana-Divača-Kopera

 

E 691   Murakereštūra-Djēkeneša

 

E 693   Gjumri-Erevāna-Hrazdana-Diližana-Ijevana-Gazaka-Barhudarli

 

E 695   Buhāra-Karši-Termiza-Galaba-(Hairatona)

 

E 71     Budapešta-Dombovara-Djēkeneša-Botovo-Koprivņica-Zagreba-

Karlovaca-Oštarije-Rijeka

 

E 73     Ormoža-Murska Sobota-Pukonci-Hodoša-Bajanseņje-Zalageršega-

           Boba-Vešprema-Šekešfehervāra

 

E 75     Varšava-Belostoka-Sokolka- Suvalki-Trakiški-Mockava-Šeštokai-

           Kauņa-Šauļi-Šarkjai-(Meitene)

 

E 751   Zagreba-Sunja-Volinja-Dobrļina-Bihača-Ripača-Strmica-Knina-Splita

Šibenika

                                                                                                        

E 753   Zagreba-Karlovaca-Oštarije-Gospiča-Knina-Zadara

 

E 771   Subotica-Bogojevo-Erduta-Vinkovci-Striživojna Vrpolje-

Slvonski Šamac-Bosanski Šamac-Sarajevo-Čapļina-Metkoviča-Ploče

 

E 773   (Magijarboli-) Belimanastira-Osijeka-Striživojna Vrpolje

 

E 79     Belgrada-Bara

 

 

E 85     Budapešta-Kelebia-Subotica-Belgrada-

Niš Prešovo-Tabanovci-                             -Skopje-Gevgelia-Idomeni-

Kraljevo-General Jankovič-Volkovo

Saloniki-Atēnas

 

E 851   Ļvova-Vadula Sireta-Visani-Paskani

 

E 853   Larisa-Volosa

 

E 855   Sofija-Kulata-Promahona-Saloniki

 

E 95     Maskava-Brjanska-Suzemka-Zernovo-Hutor Mihailovskija-Kijeva-

           Razdeļnaja-Kučurgana-Benderi-Kišiņeva-Ungeni-Jasi-Paskani-Buzava-

           Ploešti-Bukareste-Videle-Džurdžiu-Ruse-Gorna-Dimitrovgrada

E 951   Sindela-Kornobata

 

E 97     Samsuna-Kalina-Malatja-Jenice-Mersina

 Iskenderuna

                                                 

E 99     Rjazaņa-Kočetovka I-Grjazi-Rostova pie Donas-Krasnodara-

           Veseloje-Gantiadi-Poti

Novorosijska

          

          

Rietumi-Austrumi

                            

E 10     Ostende-Brisele-Lježa-Āhene-Ķelne-Diseldorfa-Dortmunde-Minstere-

           Osnabrika-Brēmene-Hamburga-Lībeka-Hanko-Helsinki-Rihimeki-

Kuvola-Vainikala-Lužaika-Sanktpēterburga-Maskava

 

E 16     Londona-Harviča-Huka van Holanda-Roterdama-Utrehta

 

E 18     Hamburga-Buhena-Berlīne

 

 

 

 

 

 

 

E 20 Ostende-Brisele-Lježa-Ahena-Ķelne-Duisburga-Dortmunde-Hanovere-

           Helmšteda-Marienborna-Berlīne/Seddina-Frankfurte pie Oderas-Kunovice-Poznaņa-Varšava-Terespole-Bresta-Minska-Asinovka-Krasnoje-Smoļenska-Maskava-Ņižņijnovgoroda-Perma-Sverdlovska[2]-

Tjumeņa                        -Omska-Novosibirska-Krasnojarska-Irkutska

Kurgana-Petropavlovska

 

-Vladivostoka

 

E 22     Zēbrige-Brige

 

E 24     Maskava-Rjazaņa-Ruzajevka-Samāra-Ufa-Čeļabinska-Kurgāna-

           Presnogorkovskaja-Kokčetava-Akmola-Mointi-Družba-Alašankova

 

E 30     Karlsrūe-Štutgarte-Nirnberga-Plauena-Drēzdene-Gerlica-Zgoržeļeca-

           Vroclava-Katovice-Krakova-Pržemisla-Medika-Mostiska-Ļvova-Kijeva-

           Harkova-Kupjanska-Topoļi-Soloveja-Valuiki-Samāra-Orenburga-

           Iļetska I-Kandagaša

 

E 32     Frankfurte pie Mainas-Hanau-Erfurte-Leipciga-Drēzdene

 

E 40   Havra-Parīze-Leruville-Onville-Metza-Remilli-Forbaha-Sārbrikene-

          Ludvigshāfena-Manheima-Frankfurte pie Mainas-Gemindena-Nirnberga-Širndinga-Heba-Pilzene-Prāga-Kolina-Ostrava-Mosti pie Jablonkovas-

          Čadca-Ziļina

 

E 42     Parīze-Leruville-Nansi-Sāreburga-Redinga-Strasbūra-Kēle-Apenvaiera-

           Karlsrūe-Štutgarte

 

E 46     Mainca-Frankfurte pie Mainas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 50     Parīze-Dižona   -Kuloza-Ženēva-Lozanna-Berne-Cīrihe

           Le Krezo

-Buhsa-Insbruka-Vergela-Kufšteina (Rozenheima-Frailassinga)

Švarcaha Sanfeita

-Zalcburga-Linca-Vīne-Hedješaloma-Budapešta-Miškolca-Nīreģhāza-Zahoni-Čopa-Ļvova-Fastova-Dņepropetrovska-Krasnoarmeiska-Jasinovataja-Debalcevo-Krasnaja Mogila-Gukovo-Ļihaja-Volgograda-Astrahaņa-Aksaraiska II-Atirau-Makata-Kandagaša-Arisa-Almati-Aktogaja

 

E 502   Bišofshāfena-Zelctāle

 

E 52     Bratislava-Galanta-Nove Zamki-Sturovo-Šopa-Budapešta-Cegleda-

           Šolnoka-Debrecena-Nīreģhāza

 

E 54     Arada-Deva-Teijusa-Vinatori-Brasova-Bukareste

 

E 56     Budapešta-Rakoša-Uišasa-Šolnoka-Lekešhāza-Kurtiča-Arada-

           Timišiora-Kraiova-Bukareste

 

E 560   Buzeu-Galati-Giurgilešti-Reni-Etulija-Greceni-Bolgrada-Taraklija-

           Basarabeska-Karabuteni-Kimišla-Bendera

 

E 562   Bukareste-Konstance

 

E 592   Beineja-Šetpe-Aktau

 

E 60     Poti    -Tbilisi-Gardabani-Beijuka-Kjasika-Baku- Turkmenbaši-

           Batumi-

Ašhabada-Čardževa-Alata-Buhāra-Taškenta-Salara-Šengeldi-Arisa

          

E 66     Belgrada-Vršaca-Stamora Moravita-Timišoara

 

E 660   Ruse-Kaspikana

 

E 680   Sofija-Mezdra-Gorna-Kaspikana-Sindela-Varna

 

E 692   Cetinkaja-Karsa-Ahalkalaki

                                      Dogu Kapi-Ahuraijana-Gjumri-Airuma-Sadahlo

-Tbilisi      

 

E 694   Gjumri-Artašata-Nahičevāna-Džulfa-Karčivāna-Megri-Agbenta-Bartaza-

           Baku

Astara./

          

E 696   Taškenta-Havasta-Andižana-(Oša)

 

E 70     Parīze-Dižona      -Makona-Amberjē-Kuloza-Modana-Turīna-Ro-

                       Le Krezo

Milāna-Verona-Trieste-Villa Opičina-Sežana-Ļubļana-Zidani Most-Dobova-Savski Marofa-Zagreba-Striživojna Vrpoļe-Vinkovci-Tovarnika-Šida-Belgrada-Niša-Dimitrovgrada-Dragomana-Sofija-Plovdiva-Dimitrovgrada-Svilengrada-Kapikule-Stambula-Haidarpaša-Ankāra-Kapikeja [-Razi (Irānas Islama Republika)]

   Nusajbina [-Kamišli (Sīrijas Arābu Republika)]

 

E 700   Liona-Amberjē

E 702   Središče-Čakoveca-Varaždina-Koprivņica-Osijeka-Erduta-Bogojevo

 

E 72     Turīna-Dženova

 

E 720   Plovdiva-Zimņica-Karnobata-Burgasa

 

E 74     Eskisehira-Kitahija-Baliksera-Bandirma

 

E 90     Lisabona-Entrokamento-Valensia de Alkantara-Madride-Barselona-

           Portboja-Kerbere-Narbonna-Taraskona-Marseļa-Mentona-Ventimilja-

           Dženova-Piza-Livorno-Roma

 

 

II.    Nacionālā līmeņa līniju numerācija*

 

1)    Portugāle

 

E 05     (Fuentesa de Onoro- ) Vilāra Formoso-Pampiljosa-Koimbra-Lisabona

                                                                                                Portu

                                                                                                     

E 90     Lisabona-Entrokamentu-Marvāna- (-Valensija de Alkantara)

 

 

2)    Spānija

 

E 05     (Andaja-) Irūna-Burgosa-Medina del Kampo-Fuentesa de Onoro

(-Vilāra Formoso)

 

E 07     (Andaja-) Irūna-Burgosa-Avila           -Madride

                                                  Aranda de Duero

 

E 053   Madride-Kordoba-Bobadilja-Alhesirasa

 

E 90         (Marvāna-) Valensija de Alkantara-Madride-Barselona-Portboja(-Serbere)

 

 

 

 

3)    Īrija

 

E 03     (Larne-Belfāsta)-Dublina (-Holiheda)

 

 

4)    Apvienotā Karaliste

     

E 03     Glazgova-Stranrara-Larne-Belfāsta (-Dublina)

           Holiheda-Kru-Londona-Folkstona-Duvra                                                                                          

 

E 16     Londona-Harviča (-Huka van Hollanda)

 

 

5)    Francija

 

E 05     Parīze-Orleāna (Lez Obrē)-Bordo-Andaja- (-Iruna)

                      Vendome

                  

E 051   Kalē-Parīze

 

E 07     Parīze- Orleāna (Lez Obrē)-Bordo-Andaja- (-Iruna)

                       Vendome

 

E 09     Parīze-Lille-Kalē

 

E 15     (Kevī) Fenjī-Olnua-Parīze-Dižona-Liona-Aviņjona-Taraskona-Marseļa

                                                    Le Krezo 

 

E 23     Dinkerka-Olnua-Tjunvilla-Meca-Fruāra-Tūla-Kulmona-Šalendre-

Dižona (-Vallorba)

 

E 25     (Bettamburga -) Tjunvilla-Meca-Strasbūra-Milūza (-Bāzele)

 

E 40     Havra-Parīze-Leruvilla-Onvilla-Meca-Remiljī-Forbaha (-Sārbrikena)

                  

E 42     Parīze-Leruvilla-Nansī-Sāreburga-Redēna-Starsbūra (-Kēla)

 

E 50     Parīze-Dižona    -Kuloza (-Ženēva)

                      Le Krezo

 

E 70     Parīze- Dižona    -Makona-Amberjē-Kuloza-Modana (-Turīna)

                       Le Krezo

 

E 700   Liona-Amberjē

 

E 90     (Portboja-) Serbera-Narbona-Taraskona-Marseļa-Mentona (-Ventimilja)

 

 

6)    Nīderlande

 

E 15     Amsterdama-Hāga-Roterdama-Rozendāle (- Antverpene)

                                                  

E 35     Amsterdama-Utrehta-Arnema (- Emmeriha)

          

E 16     (Harviča-) Huka van Hollanda-Roterdama-Utrehta

 

 

7)    Beļģija

 

E 10     Ostende-Brisele-Lježa (-Āhene)        

 

E 15     (Rozendāle-) Antverpene-Brisele-Kevī (-Fenjī)

 

E 25     Brisele-Arlona-Sterpenika (- Klainbettingena)

 

E 27     Lježa-Guvī (-Truavjerža)

 

E 20     Ostende-Brisele-Lježa (Āhene)

 

E 22     Zēbrige-Brige

 

 

8)    Luksemburga

 

E 25         (Sterpenika-) Klainbettingena-Luksemburga-Bettamburga (-Tunvilla)

 

E 27         (Guvī) Truavjerža-Luksemburga

 

 

9)    Vācija

 

E 10     (Lježa-) Āhene-Ķelne-Diseldorfa-Dortmunde-Minstere-Osnabrika-

           Brēmene-Hamburga-Lībeka (-Hanko)

 

E 18     Hamburga-Buhene-Berlīne

E 20     (Lježa-) Āhene-Ķelne-Duisburga-Dortmunda-Hanovere-Berlīne-

           Frankfurte pie Oderas (-Kunovice)

 

E 30     Karlsrūe-Štutgarte-Nirnberga-Plauena-Drēzdene-Gerlica (-Zgorželeca)

 

E 32     Frankfurte pie Mainas-Hanaua-Erfurte-Leipciga-Drēzdene

 

E 35     (Arnema-) Emmeriha-Duisburga-Diseldorfa-Ķelne-Mainca-Manheima-

           Karlsrūe (-Bāzele)

 

E 40     (Forbaha-) Sārbrikene-Ludvigshāfena-Manheima-Frankfurte pie Mainas

           Gemindena-Nirnberga-Širndinga-(-Čeba)

 

E 42     (Strasbūra-) Kēla-Appenvaiera-Karlsrūe-Štutgarte

 

E 43     Ķelne-Limburga-Frankfurte pie Mainas-Haidelberga -Štutgarte-Ulma-

    Manheima

Augsburga-Minhene-Frailassinga (-Zalcburga)

 

E 45     (Redbija-) Putgardena-Hamburga-Hanovere-Vircburga-Nirnberga-Ingolštate-Minhene-Kufšteina (-Vergla)

 

E 451   Nirnberga-Passau (-Velsa)

 

E 46     Mainca-Frankfurte pie Mainas

 

E 51     (Gedsera-) Rostoka-Berlīne-Halle     -Erfurte-Nirnberga

                                                       Leipciga

                                                          

E 55     (Trelleborga-) Zasnichāfena-Štrālzunde-Berlīne/Seddina-Drēzdene-

Bad Šandava (-Dečina)

 

E 61     (Trelleborga-) Zasnichāfena-Štrālzunde-Berlīne-Drēzdene-

Bad Šandava (-Dečina)

 

 

10)  Šveice

 

E 23     (Dižona-) Vallorba-Lozanna-Briga

 

E 25     (Milūza-) Bāzele-Oltena-Berne-Briga (-Domodossola)

 

E 35     (Karlsrue-) Bāzele-Oltena-Kjasso (-Milāna)

 

E 50     (Kuloza-) Ženēva-Lozanna-Berne-Cīrihe-Buhsa (-Insbruka)

 

 

11)  Itālija

 

E 25     (Briga-) Domodossola-Ro-Milāna-Dženova

 

E 35     (Kjasso-) Milāna-Boloņa-Florence-Roma-Neapole-Salerno-Mesīna

 

E 45     (Insbruka-) Brennero-Verona-Boloņa-Ankona-Fodžija-Bari

 

E 55     (Arnoldštaine-) Tarvizio-Udīne-Venēcija-Boloņa  

 

E 70     (Modana-) Turīna-Ro-Milāna-Verona-Trieste-Villa Opičina (-Sežana)

 

E 72     Turīna-Dženova

 

E 90     (Mentona-) Ventimilja-Dženova-Piza-Livorno-Roma

 

 

12)  Norvēģija

 

E 45     Oslo (-Kornšo)

 

 

 

 

13)  Zviedrija

 

E 45     (Kornšo-) Gēteborga-Helsingborga (-Helsingera)

 

E 53     Helsingborga-Hesleholma

 

E 55     Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga (-Zasnichāfena)

 

E 59     Malme-Istada (-Svinouščje)

 

E 61     Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga (-Zasnichāfena)

 

 

14)  Dānija

 

E 45     (Helsingborga-) Helsingora-Kopenhāgena-Ņūkobinga -Redbija

           (-Putgardena)

E 530   Ņūkobinga-Gedsera (-Rostoka)

 

 

15)  Austrija

 

E 43     (Frailassinga-) Zalcburga

 

E 45     (Minhene-) Kufšteina-Vergla-Insbruka (-Brennera)

 

E 451   (Nirnberga-Passau-) Velsa

 

E 55     Linca-Zalcburga-Švarcahas Sanfeita-Fillaha-Arnoldšteina (-Tarvizio)  

E 551   (Gorni-Dvorište-) Zummerava-Linca-Zelctāle-Sanmikela

 

E 65     (Bržeclava-) Bernhardštāle-Vīne-Zemeringa-Bruka pie Mūras -

           Klāgenfurte-Fillaha-Rozenbaha (-Jesenice)

 

E 67     Bruka pie Mūras-Grāca-Špīlfeldštrāsa (-Šentila)

 

E 50     (Buhsa-) Insbruka-Vergla-Kufšteina (-Rosenheima-Frailassinga)

Švarcahas Sanfeita

-Zalcburga-Linca-Vīne (-Hedješaloma)

 

E 502   Bišofshofene-Zelctāla

 

 

16)  Polija

 

E 59     (Istade-) Svinouščje-Šcecina-Poznaņa-Vroclava-Opole-Halupki

 

E 65     Gdiņa-Gdaņska-Varšava-Katovice-Zebržidovice

(-Petrovice pie Karvinas)                  

 

E 20     (Frankfurte pie Oderas-) Kunovice-Poznaņa-Varšava-Terespole

(-Bresta)

 

E 30     (Gerlica-) Zgorželeca-Vroclava-Katovice-Krakova-Pržemisla-Madika

           (-Mostiska)

 

E 75     Varšava-Belostoka-Sokolka-Suvalki-Trakiški (-Mockava)

 

 

17)  Čehijas Republika

 

E 55     (Bad Šandava-) Dečina-Prāga

 

E 551   Prāga-Gorni Dvorište (-Zummerava)

 

E 61     (Bad Šandava-) Dečina-Prāga-Kolina-Česka Trebova-Brno-Bržeclava

           (-Bratislava)

 

E 65     (Zebžidovice-) Petrovice pie Karvinas-Ostrava-Bržeclava

(-Bernhardštāle)

 

E 40     (Širndinga-) Heba-Pilzene-Prāga-Kolina-Ostrava CD (-Žilina)

 

 

18)  Slovākija

 

E 40     (Ostrava CD-) Žilina-Popradas Tatri-Košice-Černa pie Tisas (-Čopa)

 

E 52     Bratislava-Galanta-Nove Zamki-Šturovo (-Soba)

 

E 61     (Bržeclava-) Bratislava-Komarno (-Komaroma)

 

 

E 63     Žilina-Leopoldova-Bratislava

                       Galanta

                     

 

19) Ungārija

 

E 61     (Komarno-) Komaroma-Budapešta

 

E 69     Budapešta-Murakerestura (-Kotoriba)

 

E 691   Murakerestura-Djekeneša

 

E 71     Budapešta-Dombovara-Djekeneša (-Botovo-Koprivņica)

 

E 73     (Hodoša-) Bajansenje-Zalegeršega-Boba-Vešprema-Šekešfehervara

 

E 85     Budapešta-Kelebija (-Subotica)

 

E 50     (Vīne-) Hedješaloma-Budapešta-Miškolca-Njiredhaza-Zahoņa (-Čopa)

 

E 52     (Šturovo-) Soba-Budapešta-Cegleda-Šolnoka-Debrecena-Njiredhaza

 

E 56     Budapešta-Rakoša-Uisasa-Šolnoka-Lekešhaza (-Kurtiča)

 

 

20)  Slovēnija

 

E 65     (Rozenbaha-) Jesenice-Ļubļana-Ilirska Bistrica (-Šapjane)

 

E 67     (Špielfeldštrasse-) Sentilja-Maribora-Zidani Mosta

 

E 69     (Cakoveca-) Središče-Pragersko-Zidani Mosta-Ļubļana-Divaca-Kopera

 

E 70     (Villa Opicina-) Sezana-Ļubļana-Zidani Mosta-Dobova (-Savski Marofa)

 

E 73     Ormoža-Murska Sobota-Pučonci (-Hodoša)

 

 

21) Horvātija

 

E 65     (Ilirska Bistrica-) Šapjane-Rijeka

 

E 69     (Murakerestura-) Kotoriba-Čakoveca (-Središče)

 

E 70     (Dobova-) Savski Marofa-Zagreba-Striživoina Vrpolje-Vinkovci-

           Tovarnik (-Sida)

 

E 71     (Gejkeneša-) Botovo-Koprivņica-Zagreba-Karlovaca-Oštarije-Rijeka

 

E 751   Zagreba-Sunja-Volinja (Dobrļina-Bihača-Ripača-) Stremica-Knina-

           Splita

Šibenika

          

E 771   (Bogojevo-) Erduta-Vinkovci- Striživoina Vrpolje-Slavonski Šamaca

           (-Bosanski Šamaca-Sarajeva-Čapļina) Metkoviča-Ploče

 

E 753   Zagreba-Karlovaca-Oštarije-Gospiča-Knina-Zadara

 

E 773   (Madjavboli-) Beli Manastira-Osijeka- Striživoina Vrpolje

 

E 702   (Središče-) Čakoveca-Varaždina-Koprivņica-Osijeka-Erduta

(-Bogojevo)

 

 

      22)    Bosnija Hercegovina

 

E 751   (Volinja-) Dobrļina-Bihača-Ripača (-Strmica)

 

E 771   (Slavonski Šamaca-) Bosanski Šamaca-Sarajeva-Čapļina (-Metkoviča)

 

 

23)  Serbija un Melnkalne

 

E 79 Belgrada-Bara

 

E 85     (Kelebia-) Subotica-Belgrada-Niša-Prešova (-Tabanovci)

Kraljevo-General Jankovič (-Volkovo)

                                                     

E 66         Belgrada-Vršaca (-Stamora Moravita)

 

E 70         (Tovarnika-) Šida-Belgrada-Niša-Dimitrovgrada (-Dragomana)

 

 

 

24)  Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija

 

E 85     (Preševo-) Tabanovci              -Skopje-Gevgelija (-Idomeni)

           (General Jankovič-) Volkovo

 

25)  Grieķija

 

E 85     (Gevgelija-)  Idomeni-Saloniki-Atēnas

 

E 853   Larissa-Volosa

 

E 855   (Kulata-) Promašona-Saloniki

 

 

26)  Rumānija

 

E 851   (Vadul Sireta-) Visani-Paskani

 

E 95         (Ungeni-) Jasi-Paskani-Buzau-Ploešti-Bukareste-Videle-Džurdžu

(-Ruse)

 

E 54     Arada-Deva-Teijusa-Vinatori-Brasova-Bukareste

 

E 56     (Lekešhāza-) Kurtiča-Arada-Timišoara-Krajova-Bukareste

 

E 560   Buzau-Galati (-Reni-Benderi)

 

E 562   Bukareste-Konstance

 

E 66     (Vršaca-) Stamora Moravita-Timišoara

 

 

27)  Bulgārija

 

E 95     (Džurdžu-) Ruse-Gorna –Dimitrovgrada

 

E 951   Sindela-Karnobata

 

E 660   Ruse-Kaspičana

 

E 680   Sofija-Mezdra-Gorna-Kaspičana-Sindela-Varna

 

 

E 70     (Dimitrovgrada-) Dragomana-Sofija-Plovdiva-Dimitrovgrada -

           Svilengrada (-Kapikule)

 

E 720   Plovdiva-Zimnica-Karnobata-Burgasa

 

E 855   Sofija-Kulata (-Promašona)

 

 

28)  Somija

 

E 10         Hanko-Helsinki-Rihimjaki-Kuvola-Vainikkala (-Lužaika)

 

 

29)  Baltkrievija

 

E 20     (Terespole-) Bresta-Minska-Asinovka (-Krasnoje)

 

 

 

 

 

30)  Ukraina

 

E 30     Kijeva-Harkova-Kupjanska-Topoļi (-Soloveja)

 

E 391   Dņepropetrovska-Lozovaja-Krasnij Ļimana-Harkova

 

E 40     (Černa pie Tisas-) Čopa- Ļvova

 

E 50     Fastova-Dņepropetrovska-Krasnoarmeiska-Jasinovataja-Debalcevo-

           Krasnaja Mogila (-Gukovo)

 

E 593   Jasinovataja-Kvašino (-Uspenskaja)

 

E 851   Ļvova-Vadul Sireta (-Viskani)

 

E 95     Kučurgana-Razdeļnaja-Kijeva-Hutor Mihailovskija-Zernovo (-Suzemka)

 

 

31)  Moldovas Republika        

 

E 95     (Jasi-) Ungeni-Kišiņeva-Benderi (-Kučurgana)

 

E 560   (Galati-) Džurdžiulešti-(Reni)-Etulija-Greceni-(Bolgrada)-Taraklija-

           Basarabeska-(Karabuteni)-Kimišļa-Benderi

 

 

32)  Krievijas Federācija

 

E 10     (Vainikkala-)  Lužaika-Sanktpēterburga -Maskava

 

E 20     (Asinovka-) Krasnoje-Smoļenska-Maskava-Ņižņijnovgoroda-Perma-

           Sverdlovska*-Tjumeņa                                Omska-Novosibirska

  Kurgāna (-Petropavlovska)

-Krasnojarska-Irkutska-Vladivostoka

 

E 24     Maskava-Rjazaņa-Ruzajevka-Samara-Ufa-Čeļabinska-Kurgāna

 

E 30     (Topoļi-) Soloveja-Valuiki-Samara-Orenburga (-Iletska I)

 

E 50     (Krasnaja Mogila-) Gukovo-Ļihaja-Volgograda-Astrahaņa

(-Aksaraiska II)

 

E 95     (Zernovo-)  Suzemka-Brjanska-Maskava

 

 

E 99     Rjazaņa-Kočetovaka I-Grjazi-Krasnodara-Veseloje (-Gantiadi) Novorossijska

                                                                        

E 593   (Kvašino-) Uspenska-Rostova pie Donas

 

 

33)  Turcija

 

E 692   Cetinkaja-Karsa-Dogu Kapi (-Akurjana)

(-Ahalkalaki)

 

E 70     (Svilengrada-) Kapikule-Stambula-Haidarpaša-Ankara-

Kapikoja [-Razi (Irānas Islama Republika)]

Nusajbina [-Kamišli (Sīrijas Arābu Republika)]

E 74     Eskisehira-Kutahija-Baliksera-Bandirma

 

E 97     Samsuna-Kalina-Malatija-Jenice-Mersina

    Iskanderuna

                                               

 

34)  Lietuva

 

E 75     (Trakiški-) Mockava-Šeštokai-Kauņa-Šauļi-Šarki (-Meitene)

 

 

35)  Armēnija

 

E 692   (Sadahlo-) Airuma-Gjumri-Ahurjana (-Dogu Kapi)

           Gjurmi-Jerasha (-Velidaga)

 

E 693   Gjumri-Erevāna-Hrazdana-Diližana-Ijevana-Hazaka (-Barhudarli)

 

E 694   Gjumri-Artašata-(Nahičevāna-Karčivāna)-Megri-Agbenta (-Bartaza)

 

 

 

 

36)  Azerbaidžāna

 

E 595   (Samura-) Jalama-Baku

 

E 60     (Gardabani-) Beijuka-Kjasika-Baku (-Turkmenbaši)

 

E 694   Astara-Baku-Džulfa-Nahičevāna (-Artašata)

 

 

37)  Gruzija

 

E 99     (Veseloje-) Gantiadi-Poti

 

E 60     Batumi -Tbilisi-Gardabani (-Beijuka-Kjasika)

           Poti

 

E 692   (Airuma-) Sadahlo -Tbilisi

           (Karsa-) Ahalkalaki

 

 

 

 

38)  Kazahstāna

 

E 20     (Kurgāna-) Petropavlovska (-Omska)

 

E 24     (Kurgāna-) Presņegorkovskaja-Kokčetava-Akmola-Mointi-Družba

           (-Alašankova)

 

E 30     (Orenburga-) Iletska I-Kandagaša

 

E 50         (Astrahaņa-) Aksaraiska II-Atirau-Makata-Kandagaša-Arisa-Almati-

           Aktogaja

 

E 60     (Salara-) Čengeldi-Arisa

 

E 597   Makata-Beineja (-Kungrada)

 

E 592   Beineja-Šetpe-Aktau

 

 

39)  Turkmenistāna

 

E 60         Turkmenbaši-Ašhabada-Čardževa (-Alata)

 

E 695   (Termisa)-(Karši)

 

E 597   (Nukusa-) Dašovuza (-Urganča-) Čardževa

 

 

40)  Uzbekistāna

 

 

E 60     (Čardževa-) Buhāra-Taškenta-Salara (-Šengeldi)

 

E 696   Taškenta-Havasta-Andižana (-Oša)

 

E 695   Buhāra-Karši-Termiza-Galaba (-Hairatona)

 

E 597   (Beineja-) Kungrada-Nukusa-(Dašovuza)-Urganča (-Čardževa)

 

 


II pielikums

GALVENO STARPTAUTISKO DZELZCEĻA LĪNIJU

TEHNISKIE PARAMETRI

 

 

Iepriekšējas piezīmes

 

Parametri norādīti 1.tabulā. Tabulas A ailē minētās vērtības jāuzskata par svarīgiem mērķiem, kas jāsasniedz saskaņā ar dzelzceļu attīstības nacionālajiem plāniem. Jebkuras novirzes no šīm vērtībām jāuzskata par izņēmumiem.

 

Līnijas iedalītas divās pamatkategorijās:

a)   esošās līnijas, kas nepieciešamības gadījumā var tikt modernizētas; nereti ir grūti, bet dažkārt pat neiespējami mainīt to raksturojumus, piemēram – ģeometriskos raksturojumus, tāpēc prasībām attiecībā uz šādām līnijām jābūt mazāk stingrām;

b)  jaunas līnijas, kuras tiks būvētas; ievērojot dažus ekonomiska rakstura ierobežojumus, šo līniju raksturojumus, to skaitā ģeometriskos, var izvēlēties brīvi; šīs līnijas jāiedala divās apakškategorijās:

i)    līnijas, kas tiks izmantotas tikai pasažieru pārvadājumiem (izslēdzot kravu pārvadājumus);

ii)   līnijas kopīgiem vai jauktajiem pārvadājumiem, kas paredzētas gan pasažieru, gan kravu pārvadāšanai.

 

Piedāvājamie parametri nekādā veidā nekavē tehnisko progresu. Tie izsaka minimālās prasības. Dzelzceļa tīkls, ja tas to uzskata par nepieciešamu, var izvēlēties augstākus parametrus.

                             

1.tabulā norādītās specifikācijas attiecīgajos gadījumos pēc analoģijas jāattiecina arī uz pārvadājumiem ar dzelzceļa prāmjiem, kas ir dzelzceļu tīkla sastāvdaļas.

 

 

 

 

 

 

 

 


1.tabula

Svarīgāko starptautisko dzelzceļa līniju

INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU PARAMETRI

 

 

A

Esošās līnijas,

kas atbilst infrastruktūrai izvirzītām prasībām, un līnijas, kas modernizējamas un rekonstruējamas

B

Jaunās līnijas

B1

 

Paredzētas tikai pasažieru pārvadājumiem

B2

 

Paredzētas kravu un pasažieru pārvadājumiem

1.

Sliežu ceļu skaits

-

2

2

2.

Ritošā sastāva iekraušanas gabarīti

 

UIC*/ B

 

UIC C1

 

UIC C1

3.

Minimālais attālums starp sliežu ceļu asīm

 

4,0 m

 

4,2 m

 

4,2 m

4.

Minimālais aprēķinātais ātrums

 

160 km/h

 

300 km/h

 

250 km/h

5.

Atļautā ass slodze:

lokomotīvēm

     (≤ 200 km/h)

motorvagoniem un elektrovilcieniem

       (≤ 300 km/h)

vagoniem

vagoniem ≤ 100 km/h

                ≤ 120 km/h

                ≤ 140 km/h

 

 

22,5 t

 

 

17 t

16 t

20 t

20 t

18 t

 

 

-

 

 

17 t

-

-

-

-

 

 

22,5 t

 

 

17 t

16 t

22,5 t

20 t

18 t

6.

Atļautā slodze uz garummetru

8 t

-

8 t

7.

Testa vilciens

(tiltu aprēķiniem)

 

UIC 71

-

 

UIC 71

8.

Maksimālais slīpums

-

35 mm/m

12,5 mm/m

9.

Minimālais peronu garums lielajās stacijās

 

400 m

 

400 m

 

400 m

10.

Apdzīšanas ceļu minimālais derīgais garums

 

750 m

 

-

 

750 m

11.

Viena līmeņa šķērsojumi

neviens

neviens

neviens

 

 

 

1.     Sliežu ceļu skaits

 

Nozīmīgajām starptautiskajām līnijām jābūt ar augstu caurlaides spēju un jānodrošina precīza kustības grafika ievērošana.

Principā abas šīs prasības var tikt ievērotas tikai līnijās, kurām ir ne mazāk par diviem sliežu ceļiem.

 

2.     Ritošā sastāva iekraušanas gabarīti

 

Nozīmē minimālos gabarītus, kas jāievēro nozīmīgajās starptautiskajās līnijās.

Salīdzinoši lielāku gabarītu pielietošana jaunajās līnijās parasti neprasa ievērojamus kapitālieguldījumus, tāpēc tika izvēlēts UIC C1 gabarīts.

C1 gabarīts, cita starpā, pieļauj:

Eiropas autoceļu gabarītam (augstums 4 m un platums 2,50 m) atbilstošu kravas autotransporta līdzekļu un autotransporta līdzekļu sastāvu (kravas automobilis ar piekabi, sakabināts transporta līdzeklis, vilcējs un puspiekabe) pārvadāšanu īpašos dzelzceļa vagonos-platformās, kuru kravas laukums atrodas 60 cm augstumā no sliežu līmeņa;

parasto automobiļu puspiekabju (platums 2,50 m un augstums 4 m) pārvadāšanu vagonos-platformās ar kabatām, kas aprīkoti ar parastajiem ratiņiem;

ISO konteineru (platums 2,44 m, augstums 2,90 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām;

noņemamo virsbūvju (platums 2,50 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām;

Esošajās līnijās, kas izvietotas kalnu rajonos (piemēram, Centrālajā masīvā, Pireneju, Alpu, Jura, Apenīnu, Karpatu kalnos u.tml.), ir daudzi tuneļi, kuru gabarīti atbilst tehniskās vienības iekraušanas gabarītam vai nedaudz pārsniedz augstuma gabarītu pa ceļa ass līniju. Praktiski visos gadījumos to palielināšana līdz UIC C1 gabarītam no ekonomiskā un finansiālā viedokļa nav iespējama.

Tāpēc esošajās līnijās tika izvēlēts UIC B gabarīts, kurš, cita starpā, pieļauj:

ISO konteineru (platums 2,44 m un augstums 2,90 m) pārvadāšanu uz konteineru pārvadājumiem paredzētām dzelzceļa platformām, kuru kravas laukums novietots 1,18 m augstumā no sliežu līmeņa;

noņemamo virsbūvju (platums 2,50 m un augstums 2,60 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām (kravas laukums novietots 1,246 m augstumā no sliežu līmeņa);

puspiekabju pārvadāšanu speciālos vagonos-platformās ar kabatām.

 

Vairumam esošo nozīmīgo starptautisko līniju ir vismaz UIC B gabarīts. Šāda gabarīta nodrošināšana līnijām, kuras šim standartam neatbilst, parasti neprasa lielus kapitālieguldījumus.

 

3.     Minimālais attālums starp sliežu ceļu asīm

 

Tas ir minimālais attālums starp divām sliežu ceļu asīm nozīmīgākajās starptautiskajās līnijās ārpus dzelzceļa stacijām.

Starpasu attāluma palielināšana starp diviem sliežu ceļiem dod šādas priekšrocības:

satiekoties diviem pretējos virzienos braucošiem vilcieniem, proporcionāli ātruma palielinājumam samazinās aerodinamiskais spiediens;

pazeminās ierobežojumu līmenis lielgabarīta kravu pārvadājumiem;

rodas iespējas sliežu ceļu remonta un uzturēšanas darbos izmantot jaudīgas mehanizētas iekārtas.

Esošajās starptautiskajās līnijās attālums starp divu sliežu ceļu asīm ārpus dzelzceļa stacijām svārstās no 3,5 m līdz 4 m. Veicot pilnīgu dzelzceļa sliežu ceļu nomaiņu, jācenšas palielināt starpasu attālumu vismaz līdz 4 metriem.

Jaunās līnijās lielāka starpasu attāluma izvēle parasti nav saistīta ar lieliem kapitālieguldījumiem, jebkurā gadījumā tas attiecas uz lielumu līdz 4,2 m un sliežu ceļiem ārpus tuneļiem.

Šajā sakarībā tika izvēlēta minimālā bāze 4,2 m, kas ir pietiekama vilcienu kustībai ar ātrumu līdz 300 km/h (piemēram, jaunajā Parīzes dienvidaustrumu virziena ātrgaitas līnijā Parīze-Liona).

 

4.     Minimālais aprēķinātais ātrums

 

Minimālais aprēķinātais ātrums nosaka trases ģeometrisko raksturojumu (pagriezienu un līkņu rādiuss), drošības ierīču (bremzēšanas ceļš) un ritošā sastāva bremzēšanas koeficientu izvēli.

Esošajās līnijās maksimālais ātrums atkarīgs no līkņu rādiusa. Kustība ar rekomendējamo minimālo aprēķināto ātrumu (160 km/h) parasti notiek taisnos iecirkņos vai iecirkņos ar lielu līknes rādiusu. Atsevišķos gadījumos trasi un signalizāciju iespējams uzlabot ar mērķi panākt ātrumu atsevišķos iecirkņos 160 km/h bez sevišķi lieliem kapitālieguldījumiem.

Jaunās līnijās iespējams pieņemt ievērojami lielāku aprēķināto ātrumu. Izvēlētie aprēķinātie ātrumi atbilst ātrumiem nesen izbūvētajās jaunajās līnijās, kā arī līnijās, kas tiek būvētas vai projektētas.

Aprēķinātais ātrums atšķiras no komercātruma. Komercātrums ir veiktā attāluma no vilciena brauciena sākuma punkta līdz galapunktam attiecība pret braucienam patērēto laiku, ieskaitot starppieturās patērēto laiku.

 

5.     Atļautā ass slodze

 

Nozīmē atļauto ass slodzi, kas jāiztur nozīmīgajām starptautiskajām līnijām.

Nozīmīgajām starptautiskajām līnijām jāiztur pašu mūsdienīgāko esošo un nākotnes ritošā sastāva līdzekļu kustība, to skaitā:

lokomotīves ar ass slodzi 22,5 t; līnijās, kur normālos apstākļos atļautā ass slodze ir 20 t, atļauta tādu lokomotīvju kustība, kurām ass slodze ir nedaudz lielāka, jo lokomotīves asu skaita attiecība pret kopējo asu skaitu parasti ir visai maza, un dzelzceļa sliežu ceļš lokomotīves piekares iespaidā nodilst mazāk nekā vagona piekares iespaidā;

motorvagoni un elektrovilcieni, kuriem ass slodze ir 17 t (atbilst Francijas nacionālās dzelzceļa kompānijas ātrvilciena TGV ass slodzei);

dzelzceļa vagoni, kuriem ass slodze ir 16 t (parastā esošo vagonu parkā un to vagonu parkā, kas tiks nodoti ekspluatācijā nākotnē, nav un nebūs vagonu, kuru ass slodze piekrautā stāvoklī pārsniegtu 16 t);

vagoni, kuriem ass slodze ir 20 t, kas atbilst UIC C klases slodzei; jaunajās jauktas vai kombinētas satiksmes līnijās atbilstoši nesenajiem UIC lēmumiem pieņemta vagona ass slodze – 22,5 t pie ātruma 100 km/h. UIC noteikumi nosaka ass slodzes ierobežojumu līdz 20 t pie ātruma 120 km/h un līdz 18 t pie ātruma 140 km/h.

Saskaņā ar UIC noteikumiem minētās ass slodzes pieļaujamas, ja riteņu diametrs nav mazāks par 840 mm.

 

6.     Atļautā slodze uz garummetru

 

      Starptautiskās līnijās pieļaujamā slodze uz dzelzceļa ritošā sastāva garuma metru (starp buferu galiem) ir 8 t un atbilst UIC kategorijai C4.

 

7.     Testa vilciens tiltu aprēķiniem

 

Domāts ”testa vilciens” ar minimālo svaru, kas jāizmanto nozīmīgo starptautisko līniju tiltu aprēķinos.

Jaunās līnijās, kas paredzētas jauktiem vai kombinētiem pārvadājumiem, tiek izmantots testa vilciens UIC 71.

Jaunās līnijās, kas paredzētas pasažieru pārvadājumiem, starptautiskais standarts nav noteikts.

 

8.   Maksimālais slīpums

 

Slīpums, kas lielāks par maksimālo, galvenajās starptautiskajās līnijās nav pieļaujams.

Esošajās līnijās jau ir faktiskais slīpums, to praktiski nav iespējams mainīt.

Jaunās līnijās, kas paredzētas pasažieru satiksmei, pieņemts, ka maksimālais slīpums ir 35 mm/m (norma, ko piemēro jaunajā Parīzes dienvidaustrumu virziena ātrgaitas līnijā Parīze-Liona).

Jaunās līnijās, kas paredzētas jauktai vai kombinētai satiksmei, pieņemts, ka maksimālais slīpums ir 12,5 mm/m. Tas ir lielākais no tiem, kas dažādās valstīs tiek plānots pašlaik.

Slīpums atkarīgs no     nogāzes garuma; jo garāka nogāze, jo mazāks slīpums un otrādi.

 

9.     Minimālais peronu garums lielajās stacijās

 

Pieņemtais garums 400 m atbilst UIC noteiktajam garumam. Pie šāda perona, cita starpā, var apstāties:

vilciens, kas sastāv no lokomotīves un 13 vagoniem, kuru garums ir 27,5 m, vai vilciens, kas sastāv no lokomotīves un 14 vagoniem, kuru garums ir 26,4 m;

vilciens, kas sastāv no diviem ātrvilcieniem TGV, kādi kursē Parīzes dienvidaustrumu virziena līnijā.

Lielajās stacijās peronu izbūve, kas garāki par 400 m, nav lietderīga divu iemeslu dēļ:

palielinās attālums, kas pasažierim būs jāveic kājām, īpaši strupceļa dzelzceļa stacijās;

pārāk lieli kapitālieguldījumi, īpaši, veicot esošo strupceļa dzelzceļa staciju rekonstrukciju.

 

10. Minimālais derīgais apdzīšanas ceļu garums

 

Nozīmīgās starptautiskajās dzelzceļa līnijās minimālajam derīgajam apdzīšanas ceļu garumam ir nozīme tikai attiecībā uz preču vilcieniem.

Pieņemtais garums 750 m atbilst UIC noteiktajam garumam. Tas pieļauj preču vilcienu, kuru masa, kas pārsniedz 5000 t, kustību un stāvēšanu saskaņā ar kategoriju C4 (8 bruto tonnas uz garummetru); turklāt, vilciens ar bruto masu 1500 t, kas stāv uz apdzīšanas ceļiem ar garumu 750 m, rada nedaudz lielāku kā 2 tonnu slodzi uz garummetru.

 

 

 

 

 

11.   Viena līmeņa šķērsojumi.

 

Jaunas starptautiskās līnijas jābūvē tā, lai tām nebūtu viena līmeņa šķērsojumu ar autoceļiem.

Esošajās galvenajās starptautiskajās līnijās jāparedz pakāpeniska dzelzceļa pārbrauktuvju nomaiņa ar divu līmeņu šķērsojumiem, izņemot gadījumus, kad šāda nomaiņa fiziski nav iespējama.

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā

departamenta

direktore

 

 

Par uzdevumu

kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

Ārējo sakaru

departamenta

direktors

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

V. Legzdiņš

A.Ļubļina

I.Strautmane

A.Caunītis

 

 

12.12.2005 14:19  

4 407

I.Berķe

7028237, Inta.Berke@sam.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 [1] Šķērsojumu skaits uzrādīts tikai atsevišķām valstīm saskaņā ar šo valstu publiskoto informāciju

* Yekaterinburg

* In the list of towns given below, it should be noted that the stations shown in brackets are located on other routes or outside the country concerned.

* Yekaterinburg

          [2] Jekaterinburga

*    Turpmāk minētajā pilsētu sarakstā stacijas, kuru nosaukumi iekļauti iekavās, atrodas citās līnijās vai ārpus konkrētās valsts robežām

*  Jekaterinburga

         */  Starptautiskā dzelzceļu savienība (International Union of Railways)