Likumprojekts

Anotācija

Nolīgums angļu valodā

Nolīgums latviešu valodā

 

Likumprojekts

 

Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC)

 

1.pants. 1991.gada 1.februāra Eiropas nolīgums par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC) (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


Normatīvā akta projekta

„Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC)”

anotācija

 

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas ostas - Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta un Liepājas osta un Latvijas dzelzceļa tīkls ir Eiropas Savienības Trans-Eiropas transporta tīkla (TEN-T) sastāvdaļa. Ņemot vērā starptautisko kombinēto pārvadājumu svarīgo nozīmi Eiropā un to, ka Latvijas transporta infrastruktūra atbilst 1991.gada 1.februāra Eiropas nolīguma par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (turpmāk - AGTC nolīgums) nosacījumiem, Latvijai ir izdevīgi pievienoties AGTC nolīgumam. Pilnvērtīgi iekļaujoties Eiropas svarīgāko starptautisko kombinēto pārvadājumu līniju tīklā, tiks paplašināts kombinēto pārvadājumu tīkls un veicināta starptautisko kombinēto pārvadājumu attīstība.

             Latvijas dzelzceļa līnijas un objekti, kuriem ir svarīga nozīme starptautiskajos kombinētos pārvadājumos (ostas un tajās esošie termināļi) atbilst nolīgumā noteiktiem parametriem, kā arī minimālās prasības termināļiem ir ievērotas:

 

Minimālas prasības

Latvijas dzelzceļu līniju parametri

Nolīguma infrastruktūras parametri

1.Sliežu ceļu skaits

Nav noteikts

Nav noteikts

2.Ritošā sastāva iekraušanas gabarīti

T (LVS 282:2005) (platums ir 3,25 m un augstums ir 3,9 m)

Nav noteikts

3. Minimālais attālums starp sliežu ceļu asīm

 

4,1 m

 

Nav noteikts

4.Minimālais aprēķinātais ātrums

90 km/h (maksimāli pieļaujamais ātrums kravas vilcieniem ir 90 km/h, bet infrastruktūra pieļauj 120 km/h)

100km/h

5. Atļautā ass slodze

vagoni £ 100 km/h

            £ 120 km/h

 

23,5 t

23,5 t

 

20 t

20 t

6. Maksimālais slīpums

9,9 mm/m

Nav noteikts

7. Minimālais derīgais apdzīšanas ceļu garums

 

850 m

 

600 m

 

 

Vilcienu ekspluatācijas raksturojumi:

 

Minimālās prasības

Latvijā kombinētos pārvadājumos izmantojamo vilcienu esošas prasības

Nolīguma starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos izmantojamo vilcienu prasības

1. Minimālais aprēķinātais ātrums

 

90 km/h

 

100 km/h

2. Vilciena garums

800 m

600 m

3. Vilciena svars

5200 t

1200 t

4. Ass slodze (vagonam)

22,5 t

20 t

 

        Latvija gatavojas pievienoties AGTC nolīguma aktuālajam tekstam, - ar visiem iekļautajiem grozījumiem, pēdējie no kuriem stājušies spēkā 2005.gada 7.aprīlī. Pašreizējās AGTC nolīguma Līgumslēdzējas Puses ir Austrija, Apvienotā Karaliste, Baltkrievija, Beļģija, Bulgārija, Dienvidslāvija, Čehija, Dānija, Francija, Gruzija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Īrija, Kazahstāna, Krievija, Luksemburga, Nīderlande, Moldova, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Serbija un Melnkalne, Šveice, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Pievienošanās nolīgumam neprasa papildus līdzekļus no valsts budžeta.

2. Likumprojekta būtība

         Ar normatīvo aktu paredzēts pieņemt un apstiprināt Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC). Likumprojekts izstrādāts nolūkā apstiprināt Nolīgumu un ir saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 9.panta prasībām.

Pievienojoties AGTC nolīgumam, AGTC tīkla kartē tiks iezīmētas:

I pielikumā, - Latvijas dzelzceļa līnijas, kurām ir svarīga nozīme starptautiskos kombinētos pārvadājumos

·        Ventspils/Liepāja – Krustpils – Zilupe – (Sebeža)

·        Rīga – Krustpils – Zilupe – (Sebeža)

·        Ventspils/Liepāja – Krustpils – Daugavpils – Indra –(Bigosova)

·        Rīga – Krustpils – Daugavpils –  Indra –(Bigosova)

·        (Šarki) – Meitene – Jelgava –Rīga – Lugaži – (Valga)

 

II pielikumā, - objekti, kuriem ir svarīga nozīme starptautiskos kombinētos pārvadājumos (Latvijas ostas un tajās esošie termināļi)

·        Rīga

·        Ventspils

·        Liepāja

 

3.Cita informācija

Eiropas nolīgumā par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC) minētajam starptautiskajam dzelzceļa tīklam ir pievienojušās Latvijas kaimiņvalsts: Baltkrievija un Krievija ar nozīmīgākajām dzelzceļa līnijām, kuras minētas Nolīguma I pielikumā.

 

II. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecība uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu tieši neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Atzīmējot AGTC tīkla kartē Latvijas kombinēto pārvadājumu līnijas, ostas un termināļus, uzņēmējiem AGTC nolīguma ietvaros tiks piedāvātas papildus iespējas starptautisko pārvadājumu maršrutu izvēlē.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likums

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.           

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

 

2.Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Notikušas konsultācijas ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Iekšzemes transporta komitejas Intermodālo pārvadājumu un loģistikas darba grupas (WP.24) speciālistiem.

5.Cita informācija

Notikušas vairākkārtējas konsultācijas ar Rīgas brīvostas pārvaldes, Ventspils brīvostas pārvaldes, Liepājas ostas pārvaldes un valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” speciālistiem.

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas un esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par likuma ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

Satiksmes ministrs                                        A.Šlesers

 

 

Vīzas:

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā

departamenta

direktore

 

 

Par uzdevumu

kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

Ārējo sakaru

departamenta

direktors

 

 

 

 

 

V. Legzdiņš

A.Ļubļina - Goldmane

I.Strautmane

A.Caunītis

 

 

 

21.12.2005 16:00

1071

A.Butuzova

7028347, anna.butuzova@sam.gov.lv

 


EUROPEAN AGREEMENT ON IMPORTANT INTERNATIONAL

COMBINED TRANSPORT LINES AND RELATED INSTALLATIONS (AGTC)

 

THE CONTRACTING PARTIES,

 

DESIRING to facilitate the international transport of goods,

 

AWARE of the expected increase in the international transport of goods as a consequence of growing international trade,

 

CONSCIOUS of the adverse environmental consequences such developments might have,

 

EMPHASIZING the important role of combined transport to alleviate the burden on the European road network, particularly in trans-alpine traffic, and to mitigate environmental damages,

 

CONVINCED that, in order to make international combined transport in Europe more efficient and attractive to customers, it is essential to establish a legal framework which lays down a co-ordinated plan for the development of combined transport services and the infrastructure necessary for their operation based on internationally agreed performance parameters and standards,

 

HAVE AGREED as follows:

Chapter I

GENERAL

 

 

Article 1

DEFINITIONS

 

For the purposes of this Agreement:

 

a) The term "combined transport" shall mean the transport of goods in one and the same transport unit using more than one mode of transport;

 

b) The term "network of important international combined transport lines" shall refer to all railway lines considered to be important for international combined transport if:

i) they are currently used for regular international combined transport (e.g. swap body, container, semi-trailer);

ii) they serve as important feeder lines for international combined transport;

iii) they are expected to become important combined transport lines in the near future (as defined in i) and ii));

 

c) The term "related installations" shall refer to combined transport terminals, border crossing points, stations for the exchange of wagon groups, gauge interchange stations and ferry links/ports which are important for international combined transport.

 

Article 2

DESIGNATION OF THE NETWORK

 

The Contracting Parties adopt the provisions of this Agreement as a co-ordinated international plan for the development and operation of a network of important international combined transport lines and related installations, hereinafter referred to as "international combined transport network" which they intend to undertake within the framework of national programmes. The international combined transport network consists of the railway lines contained in annex I to this Agreement, and of combined transport terminals, border crossing points, gauge interchange stations and ferry links/ports important for international combined transport which are contained in annex II to this Agreement.

 

 

Article 3

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE NETWORK

 

The railway lines of the international combined transport network shall conform to the characteristics set out in annex III to this Agreement or will be brought into conformity with the provisions of this annex in future improvement work to be carried out in conformity with national programmes.

 

 

 

 

 

Article 4

OPERATIONAL TARGETS

 

In order to facilitate international combined transport services on the international combined transport network, Contracting Parties shall undertake appropriate measures in order to achieve the performance parameters and minimum standards for combined transport trains and related installations referred to in annex IV to this Agreement.

 

Article 5

ANNEXES

 

The annexes to this Agreement form an integral part of the Agreement. Further annexes covering other aspects of combined transport may be added to the Agreement in accordance with the amendment procedure described in article 14.

 

 

CHAPTER II

FINAL PROVISIONS

 

Article 6

DESIGNATION OF THE DEPOSITARY

 

The Secretary General of the United Nations shall be the depositary of this Agreement.

 

Article 7

SIGNATURE

 

1. This Agreement shall be open at the office of the United Nations in Geneva for signature by States which are members of the United Nations Economic Commission for Europe or have been admitted to the Commission in a consultative capacity in conformity with paragraphs 8 and 11 of the terms of reference of the Commission, from 1 April 1991 to 31 March 1992.

 

2. Such signatures shall be subject to ratification, acceptance or approval.

 

 

 

 

Article 8

RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL

 

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval in accordance with paragraph 2 of article 7.

 

2. Ratification, acceptance or approval shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary General of the United Nations.

 

 

Article 9

ACCESSION

 

1. This Agreement shall be open for accession by any State referred to in paragraph 1 of Article 7 from 1 April 1991.

 

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the United Nations.

 

 

Article 10

ENTRY INTO FORCE

 

1. This Agreement shall enter into force 90 days after the date on which the Governments of eight States have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, provided that one or more lines of the international combined transport network link, in a continuous manner, the territories of at least four of the States which have deposited such an instrument.

 

2. If the above condition is not fulfilled, the Agreement shall enter into force 90 days after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession, whereby the said condition will be satisfied.

 

3. For each State which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the commencement of the period of 90 days specified in paragraphs 1 and 2 of this article, the Agreement shall enter into force 90 days after the date of deposit of the said instrument.

 

 

 

Article 11

LIMITS TO THE APPLICATION OF THE AGREEMENT

 

1. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from taking such action, compatible with the provisions of the Charter of the United Nations and limited to the exigencies of the situation, as it considers necessary for its external or internal security.

 

2. Such measures, which must be temporary, shall be notified immediately to the depositary and their nature specified.

 

 

Article 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

 

1. Any dispute between two or more Contracting Parties which relates to the interpretation or application of this Agreement and which the Parties in dispute are unable to settle by negotiation or other means shall be referred to arbitration if any of the Contracting Parties in dispute so requests and shall, to that end, be submitted to one or more arbitrators selected by mutual agreement between the Parties in dispute. If the Parties in dispute fail to agree on the choice of an arbitrator or arbitrators within three months after the request for arbitration, any of those Parties may request the Secretary-General of the United Nations to appoint a single arbitrator to whom the dispute shall be submitted for decision.

 

2. The award of the arbitrator or arbitrators appointed in accordance with paragraph 1 of this article shall be binding upon the Contracting Parties in dispute.

 

 

Article 13

RESERVATIONS

 

Any State may, at the time of signing this Agreement or of depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, notify the depositary that it does not consider itself bound by article 12 of this Agreement.

 

 

 

 

 

Article 14

AMENDMENT OF THE AGREEMENT

 

1. This Agreement may be amended in accordance with the procedure specified in this article, except as provided for under articles 15 and 16.

 

2. At the request of a Contracting Party, any amendment proposed by it to this Agreement shall be considered by the Working Party on Combined Transport of the United Nations Economic Commission for Europe.

 

3. If the amendment is adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting, the amendment shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to all Contracting Parties for acceptance.

 

4. Any proposed amendment communicated in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry of a period of twelve months following the date of its communication, provided that during such period of twelve months no objection to the proposed amendment shall have been notified to the General-Secretary of the United Nations by a State which is a Contracting Party.

 

5. If an objection to the proposed amendment has been notified in accordance with paragraph 4 of this article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

 

 

Article 15

AMENDMENT OF ANNEXES I AND II

 

1. Annexes I and II to this Agreement may be amended in accordance with the procedure laid down in this article.

 

2. At the request of a Contracting Party, any amendment proposed by it to annexes I and II shall be considered by the Working Party on Combined Transport of the United Nations Economic Commission for Europe.

 

3. If the amendment is adopted by the majority of the Contracting Parties present and voting, the proposed amendment shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties directly concerned for acceptance. For the purpose of this article, a Contracting Party shall be considered directly concerned if in the case of inclusion of a new line, an important terminal, a border crossing point, a gauge interchange station or a ferry link/port or in case of their respective modification, its territory is crossed by that line or is directly linked to the important terminal, or if the considered important terminal, border crossing point, gauge interchange station or terminal point of the ferry link/port are situated on the said territory.

 

4. Any proposed amendment communicated in accordance with paragraphs 2 and 3 of this article shall be deemed accepted if, within a period of six months following the date of its communication by the depositary, none of the Contracting Parties directly concerned has notified the Secretary-General of the United Nations of its objection to the proposed amendment.

 

5. Any amendment thus accepted shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to all Contracting Parties and shall enter into force three months after the date of its communication by the depositary.

 

6. If an objection to the proposed amendment has been notified in accordance with paragraph 4 of this article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

 

7. The depositary shall be kept promptly informed by the Secretariat of the Economic Commission for Europe of the Contracting Parties which are directly concerned by a proposed amendment.

 

Article 16

AMENDMENT OF ANNEXES III AND IV

 

1. Annexes III and IV to this Agreement may be amended in accordance with the procedure specified in this article.

 

2. At the request of a Contracting Party, any amendment proposed by it to annexes III and IV shall be considered by the Working Party on Combined Transport of the United Nations Economic Commission for Europe.

 

3. If the amendment is adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting, the amendment shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to all Contracting Parties for acceptance.

 

4. Any proposed amendment communicated in accordance with paragraph 3 of this article shall be deemed accepted unless, within a period of six months following the date of its communication, one-fifth or more of the Contracting Parties have notified the Secretary-General of the United Nations of their objection to the proposed amendment.

 

5. Any amendment accepted in accordance with paragraph 4 of this article shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties and shall enter into force three months after the date of its communication with respect to all Contracting Parties except those which, prior to the date of its entry into force, have notified the Secretary-General that they did not accept the proposed amendment.

 

6. If one fifth or more of the Contracting Parties have notified an objection to the proposed amendment in accordance with paragraph 4 above, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

 

 

Article 17

SAFEGUARD CLAUSE

 

The provisions of this Agreement cannot prevail over those that some States may be compelled to apply among themselves in accordance with other multilateral treaties, such as the 1957 Treaty of Rome establishing the European Economic Community.

 

Article 18

DENUNCIATION

 

1. Any Contracting Party may denounce this Agreement by written notification addressed to the General-Secretary of the United Nations.

 

2. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt by the Secretary-General of said notification.

 

Article 19

TERMINATION

 

Should, after the entry into force of this Agreement, the number of Contracting Parties be for any period of twelve consecutive months reduced to less than eight, the Agreement shall cease to have effect twelve months after the date on which the eighth State ceased to be a Contracting Party.

 

 

Article 20

NOTIFICATIONS AND COMMUNICATIONS BY THE DEPOSITARY

 

In addition to such notifications and communications as this Agreement may specify, the functions of the Secretary-General of the United Nations as depositary shall be as set out in Part VII of the Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded at Vienna on 23 May 1969.

 

Article 21

AUTHENTIC TEXTS

 

The original of this Agreement, of which the English, French, and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

 

DONE at Geneva on the first day of February 1991.


 

Annex I

 

RAILWAY LINES OF IMPORTANCE FOR

INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT

 

 

_______________________________________________

 

(1) Portugal */

 

C-E 05      (Fuentes de Oñoro-) Vilar Formoso-Pampilhosa- Coimbra-Lisboa

                                                                                                           Porto

C-E 90                    Lisboa-Entroncamento-Marvão (-Valencia de Alcántara)

 

 

 

_______________________________________________

 

General note and explanation of line numbers

 

"C-E" denotes railway lines essentially identical to relevant E lines of the European Agreement on Main International Railway Lines (AGC) of l985.

"C" denotes other lines important for international combined transport. "C" line numbers are identical to those of the nearest E line and are sometimes followed by a serial number.

The E number has been placed for easy reference and comparison with the lines contained in the AGC. It in no way indicates whether States are or intend to become Contracting Parties to the AGC.

 

*/ Symbols employed

 

( )            =              Station outside country concerned [for instance: (Hendaye-)].

__           =              Alternative routes [for instance:           Avila       ].

                                                                       Aranda de Duero

------- =                   Section of an AGC line important for international combined transport (concerns only C-E lines).

.....…. =                   Section of line important for combined transport, but not part of the relevant AGC line (concerns only C-E lines).

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

(2) Spain */

 

C-E 05             (Hendaye-) Irún-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Oñoro (-Vilar Formoso)               

 

C-E 07             (Hendaye-) Irún-Burgos -       Avila           -Madrid

                                                          Aranda de Duero

 

C-E 053   Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras

 

C-E 90     (Marvão-) Valencia de Alcántara -Madrid-Barcelona-Port Bou (-Cerbère)

 

C 90/1      Valencia-Barcelona

 

_______________________________________________

 

(3) Ireland */

 

C-E 03     (Larne-Belfast-) Dublin

_______________________________________________

 

(4) United Kingdom */

 

C-E 03                     Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast (-Dublin)-Holyhead-Crewe-London-Folkstone-          

Carlisle

                                                                                                .................

Dover (-Calais)

 

C-E 16                     London-Harwich (-Zeebrugge)

                                                                       ................

C 03/1                     London-Cardiff

 

C 03/2                     Cleveland-Doncaster-London

Leeds

_______________________________________________

 

(5) France */

 

C-E 05)           Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irùn)

C-E 07)

 

 

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

C-E l5              (Quévy-) Feignies -      Aulnoye-Paris- Dijon -Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille

(Erquelinnes-) Jeumont                                               Le Creusot

                  ..........................……...

C-E 23             Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey-Dijon

                        …………………………………………………………………………………………

(-Vallorbe)

………

C-E 25     (Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse           - (-Basel)

                                                                                                                                                Belfort-Besançon-Dijon

                                                                                                                                                ……..........................…

 

C-E 40                     Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach (-Saarbrücken)

 

C-E 42                     Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg (-Kehl)

 

C-E 70                     Paris-Mācon-Ambérieu-Culoz-Modane (-Torino)

 

C-E 90                     (Port Bou-) Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton (-Ventimiglia)

 

C-E 700                   Lyon-Ambérieu

 

C 07                        Paris-Toulouse

 

C 20                        Lille-Tourcoing (-Mouscron)

 

C 25                        Thionville-Apach (-Perl)

 

C 40                        Paris-Le Mans-Nantes

                                                Rennes

C 51                        (Dover-) Calais-Lille-Paris

 

C 90/2                     Bordeaux-Toulouse-Narbonne

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

 

_______________________________________________

 

(6) Netherlands */

 

C-E 15                     Amsterdam-Den Haag-Rotterdam Roosendaal (-Antwerpen)

                                                                ---------------------------

C-E 16                     (Harwich-) Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht

                                                                                ----------------------

C-E 35                     Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich)

                                                -------------------

C 10/1                     Utrecht-Amersfoort-Hengelo (-Bad Bentheim)

 

C 16                        Rotterdam-Tilburg-Venlo (-Köln)

 

_______________________________________________

 

(7) Belgium */

 

C-E 10)           (Dover-) Oostende-Bruxelles-Liège (-Aachen)

C-E 20)

 

C-E 15             (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-             Quévy (-Feignies)_____

                                                                             Charleroi-Erquelinnes (-Jeumont)

                                                                                                    .......................................………...

C-E 22             (Harwich-) Zeebrugge-Brugge

 

C-E 25             Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen)

 

C 15                Charleroi-Namur-Liège

 

C 20                (Tourcoing-) Mouscron-Liège-Montzen (-Aachen)

 

_______________________________________________

 

(8) Luxembourg */

 

C-E 25     (Sterpenich-) Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville)

 

 

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

 

_______________________________________________

 

(9) Germany */

 

C-E 10             (Liège-)Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-

Hamburg-Lübeck (-Hanko)

 

C-E 18             Hamburg-Büchen-Berlin/Seddin

 

C-E 20             (Liège-)Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt-Berlin/Seddin-

Frankfurt(O) (-Kunowice)

 

C-E 30             Dresden-Görlitz (-Zgorzelec)

 

C-E 32             Frankfurt (M)-Hanau-Erfurt-Leipzig-Dresden

 

C-E 35             (Arnhem-) Emmerich-Duisburg- Düsseldorf -Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe

Düsseldorf-Neuss

...................…….

(-Basel)

 

C-E 40             (Forbach-)Saarbrücken-Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt(M)-Gemünden-Nürnberg-Schirnding (-Cheb)

 

C-E 42             (Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Mühlacker-Stuttgart

Offenburg

 

C-E 43             Frankfurt(M)- Heidelberg -Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München-Freilassing

Mannheim

(-Salzburg)

 

C-E 45             (Rodby-)Puttgarden-Hamburg-Hannover-Würzburg-Nürnberg-Ingolstadt-München (-Kufstein)

 

C-E 46             Mainz-Frankfurt(M)

 

C-E 51             (Gedser-) Rostock-Berlin- Halle -Erfurt-Nürnberg

                                                                Leipzig

C-E 55             (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund- Pasewalk -Berlin/Seddin-Dresden

   Neustrelitz

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

C-E 61             Bad Schandau(-Decin)

 

C-E 451           Nürnberg-Passau (-Wels)

 

C 10/1             (Hengelo-) Bad Bentheim-Osnabrück

 

C 16                (Venlo-) Moenchengladbach-Köln

 

C 25                (Apach-) Perl-Trier-Koblenz

 

C 45/1             (Fredericia-) Flensburg-Hamburg

 

C 45/2             Bremerhaven-Bremen-Hannover

 

C 45/3             Travemünde-Lübeck

 

_______________________________________________

 

(10) Switzerland */

 

C-E 23             (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig

   -----------------------------

 

C-E 25             (Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola)

 

C-E 35             (Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano)

 

C-E 50             (Culoz-) Genève-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs (-Innsbruck)

   -------------------------------------------------------------

 

C 35                (Karlsruhe-) Basel-Brugg-Immensee-Bellinzona__(-Luino)_____

                                                                                                                                Chiasso (-Milano)

_______________________________________________

 

(11) Italy */

 

C-E 25             (Brig-) Domodossola-Novara-Milano-Genova

 

C-E 35             (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-Villa S. Giovanni-Messina

----------------------------------------------------------------------

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

 

C-E 45             (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari-Brindisi

                                                                                                                                                                 ..........

C-E 55             (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna

                                                                                                Trieste

                                                                                                 .........

C-E 70         (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana)

 

C-E 72         Torino-Genova

 

C-E 90         (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma

--------------------------------------

 

C 35            (Bellinzona-) Luino-Gallarate-Rho-Milano

 

C 90/1         La Spezia-Fidenza-Parma

 

C 90/2         Livorno-Pisa-Firenze

 

_______________________________________________

 

(12) Norway */

 

C-E 45         Oslo (-Kornsjø)

 

C 47            Narvik (-Vassijaure)

 

C 48            Trondheim-Hell (-Storlien)

 

C 61            Oslo (-Charlottenberg-Stockholm)

 

 

_______________________________________________

 

(13) Sweden */

 

C-E 45         (Kornsjø-) Göteborg-Helsingborg (-Helsingør)

 

C-E 53         Helsingborg-Hässleholm

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

C-E 55)       Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen)

C-E 61)

 

C-E 59         Malmö-Ystad (-Szczecin)

 

C 10/2         Stockholm (-Turku)

 

C 45/1         Göteborg (-Frederikshavn)

 

C 45/3         Malmö (-Travemünde)

 

C 47            (Narvik-) Vassijaure-Galliväre-Boden-Ånge-Hallsberg

 

C 48            (Hell-) Storlien-Östersund-Ånge

 

C 55            Hallsberg-Göteborg

 

C 61            (Oslo-) Charlottenberg-Karlstad-Hallsberg-Stockholm

 

_______________________________________________

 

(14) Denmark */

 

C-E 45         (Helsingborg-) Helsingr-Kobenhavn-Nikobing-Rødby (-Puttgarden)

 

C-E 530       Nikøbing-Gedser (-Rostock)

 

C 45/1         (Göteborg-) Frederikshavn-Arhus-Fredericia (-Flensburg)

                                København

 

_______________________________________________

 

(15) Austria */

 

C-E 43         (Freilassing-) Salzburg

 

C-E 45         (München-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (-Brennero)

 

 

 

 

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

C-E 50         (Buchs-)Innsbruck-Wörgl-Kufstein(-Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-Wels-

                                                                                Schwarzach St. Veit

Linz-Wien- (-Hegyeshalom) 1/

           Ebenfurt (-Sopron) 2/

                                  ............................

_____________

1/ MAV.

2/ GYSEV/MAV.

 

C-E 52         Wien-Marchegg (-Devínska Nová Ves)

............................................….....…....

 

C-E 55         Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio)

 

C-E 63         (Bratislava-) Kittsee-Parndorf-Wien

........................................................

 

C-E 65         (Breclav-)Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck.a.d.Mur-Klagenfurt-Villach-

Rosenbach (-Jesenice)

 

C-E 67         Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Sentilj)

 

C-E 451       (Passau-) Wels

 

C-E 551       (Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St.Michael

 

______________________________________________

 

(16) Poland */

 

C-E 20             (Frankfurt(O)-) Kunowice-Poznan-Lowicz- Warszawa -Lukow-Terespol (-Brest)

                                                                                                                   Skierniewice

    ...................

 

C-E 30             (Görlitz-) Zgorzelec Wroclaw-Katowice-Kraków-Przemysl-Medyka (-Mostiska)

                                           ----------------------------------------------

 

C-E 59             Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyń-Zielona Góra-Wroclaw-Opole-Chalupki

                  --------------------------                                         -----------------------------

                        (-Bohumin)

                           .………

 

______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

C-E 65             Gdynía-Gdánsk-Tczew- Warszawa -Katowice-Zebrzydowice

    -------------------------- Bydgoszcz ------------------------------

                                                                          …..............

 

(-Petrovice U. Karviné)

 

C 30/1             Kraków-Nowy Sacz-Muszyna (-Plaveč)

 

C 59/1             Nowa Sól-Zagan-Wegliniec-Zgorzelec-Zawidów (-Frýdlant)

 

C 59/2             Wroclaw-Miedzylesie (-Lichkov)

 

C 65/1             Zduńska Wola Karsznice-Lódź Olechów-Skierniewice

 

C 65/2             Chorzew Siemkowice-Czestochowa-Zawiercie-Jaworzn Szczakowa-

Czechowice Dziedzice

 

C 65/3             Herby Nowe-Paczyna-Kedzierzyn Koźle Azoty

 

_____________________________________________

 

(17a) Czech Republic */

 

C-E 40             (Schirnding-) Cheb-Plzeň-Praha-Kolín-Hranice na Moravĕ -

Ostrava-Mosty u Jablunkova (-Čadca)

Horní Lideč (-Lúky pod Makytou)

........................................…..........

 

C-E 55             (Bad Schandau-) Děčín-Praha

 

C-E 59             (Chalupki-) Bohumíí-Ostrava

                                ...........................

 

C-E 61             (Bad Schandau-) Děčín-Nymburk-Kolín-Brno-Břeclav-Lanžhot (-Kúty)

 

C-E 65             (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine-Ostrava-Břeclav (-Bernhardstahl)

 

C-E 551           Praha-Horní Dvořiště (-Summerau)

 

 

 

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

 

 

C 59/1             (Zawidów-) Frýdlant-Turnov-Praha

 

C 59/2             (Miedzylesie-) Lichkov-Č.Třebová

 

 

______________________________________________

 

(17 b) Slovakia */

 

C-E 40                     (Mosty u Jablunkova-) Čadca                     - Žilina-Poprad-Tatry-Košice

(Horní Lideč-) Lúky pod Makytou-Púchov

.........................................................……...

-Čierna nad Tisou (-Chop)

 

C-E 52     (Marchegg-) Devínska Nová Ves-Bratislava-Nové Zámky-Štúrovo (-Szob)

......................................…..........

 

C-E 61     (Lanžhot-) Kúty-Bratislava-  Komárno (-Komárom)

                                              Rusovce (-Hegyeshalom)

                                                                      ......................................

 

C-E 63                     Žilina- Leopoldov- Bratislava (-Kittsee)

         Galanta

 

C 30/1                     (Muszyna-) Plaveč-Prešov-Kysak-Košice-Čaňa (-Hidasnémeti)

 

______________________________________________

 

(18) Hungary */

 

C-E 50     (Wien-) Hegyeshalom 1/ -Györ-Budapest-Miskolc-Nyiregyháza-Záhony (-Chop)

          (Ebenfurt-) Sopron 2/

                                                ..............................

_____________

1/ MAV.

2/ GYSEV/MAV.

 

C-E 52     (Štúrovo-) Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyiregyhįza

 

 

 

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

 

C-E 56     Budapest-Rákos-Ujszász-Szolnok-Lökösháza (-Curtici)

 

 

C-E 61     (Bratislava-Komarno-) Komarom-Budapest

      Hegyeshalom

      .......................

 

C-E 69     Budapest- Székesfehérvár-                   Boba-Hodoš  

     Murakeresztú (-Kotoriba)

 

C-E 71     Budapest- Dombóvár-Gyékényes (-Botovo-Koprivnica)

 

C-E 85     Budapest-Kelebia (-Subotica)

 

C-E 691   Murakeresztśr-Gyékényes

 

C 30/1                     (Čaňa-) Hidasnémeti-Miskolc

 

C 54/1                     (Episcopia Bihor-) Biharkeresztes-Berettyóśjfalu-Püspökladįny

 

C 773                      Budapest-Dombóvár-Pécs-Magyarbóly (-Beli Manastir)

 

_______________________________________________

 

(19) Yugoslavia */

 

C-E 65     (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka

 

C-E 67     (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most

 

C-E 69     (Murakeresztśr-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper

 

C-E 70                     (Villa Opicina-) Sezena-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Niš-Dimitrovgrad (-Dragoman)

 

C-E 71     (Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka

 

C-E 85     (Kelebia-) Subotica-Beograd - Niš -  Skopje-Gevgelia (-Idomeni)

                                                                      Kraljevo

 

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

______________________________________________

 

(20) Greece */

 

C-E 85     (Gevgelia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai

 

C-E 855   (Kulata-) Promachon-Thessaloniki

 

C 70/2                     Strymonas-Alexandroupolis-Pythion                  ( -Uzunköprü )

          Dikea (-Svilengrad)

 

C 85/1                     Thessaloniki-Florina-Kristallopigi (-.........)

 

C 85/2                     Larissa-Volos [-Latakia (Syrian Arab Republic)]

 

C 85/3                     Igoumenitsa-Kalabaka-Palaiofarsalos-Volos [-Latakia (Syrian Arab Republic)]

 

C 85/4                     Athinai-Patras

 

_______________________________________________

 

(21) Romania */

 

C-E 54     Arad-Deva-Teiuş-Vînători-Braşov-Bucureşti

 

C-E 56     (Lökösháza-) Curtici-Arad-Timişoara-Craiova-Bucureşti

 

C-E 66     Halmeu-Satu Mare-Carei-Oradea-Arad-Timişoara-Stamora Moraviţa (-Vrsac)

....………………………………………

 

C-E 95     (Ungheni-) Iaşi-Paşcani-Buzău-Ploieşti-Bucureşti-Videle-Giurgiu (-Ruse)

 

C-E 562   Bucureşti-Constanţa

 

C-E 851   (Vadu Siret-) Vicşani-Suceava-Paşcani

 

C 54                        (Deakovo-) Halmeu-Satu Mare-Dej-Cluj-Coşlariu

 

C 54/1                     Paşcani-Suceava-Salva-Dej-Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor

(-Biharkeresztes)

 

C 95                        Craiova-Calafat (-Vidin)

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

_______________________________________________

 

(22) Bulgaria */

 

C-E 70     (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad Sever-Svilengrad

(-Kapikule)

 

C-E 95     (Giurgiu-) Ruse-Gorna Oriahovitza-Dimitrovgrad

-------------------------------------------

 

C-E 680   Sofija-Mezdra-Gorna Oriahovitza-Kaspican-Sindel-Varna

 

C-E 720   Plovdiv-Zimintza-Karnobat-Burgas

             ---------------------------------

 

C-E 855   Sofija-Kulata (-Promachon)

 

C 95                        (Calafat-) Vidin-Sofija

 

______________________________________________

(23) Finland */

 

C-E 10     Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-Vainikkala (-Buslovskaya)

 

C 10/2                     (Stockholm-) Turku-Helsinki

 

_______________________________________________

 

(24) Russian Federation */

 

C-E 10     (Vainikkala-) Buslovskaya-St.-Petersburg-Moskva

 

C-E 20     (Orsha-) Krasnoye-Smolensk-Moskva-Nizhniy Novgorod-Ekaterinburg -

______________________Tyumen___________________________

Kurgan-Petukhovo (-Mamlyutka-Petropavlovsk-Kara-Guga-) Isilkul

 

-Omsk-Novosibirsk-Krasnoyarsk-Tayshet-Irkutsk

 

-Ulan-Ude-   Zaudinsky- _______                    Karimskaya_____

     Naushki (- Sukhe-Bator)        Zabaikalsk (- Manchzhuria)

    .………………………..          ……………………………

           -Khabarovsk -    Baranovsky      - Nakhodka-Vostochnaya

                                              Hasan (-Tumangan)

          …………………...

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

C-E 24     Moskva-Ryazan-Ruzaevka-Samara-Ufa-Chelyabinsk-Kurgan-Zauralie

(-Presnogorkovskaya)

 

C-E 30     (Topoli-) Valuiki-Liski-Rtischevo-Sizran-Samara-Orenburg (-Iletsk I)

 

C-E 50     (Krasnaya Mogila-) Gukovo-Likhaya-Volgograd-Astrakhan (-Aksaraiskaya II)

 

C-E 99     Moskva-Rostov-na-Donu-Novorossiysk

 

C-E 102   Moskva-Volgograd-Astrakhan

 

C-20/1     Saint Petersburg–Vologda–Kotelnich

 

C-20/2     Moscow–Kazan–Ekaterinburg

 

C-20/3     Kaliningrad-Cherniakhovsk-Nesterov (- Kibartai)

_____________________________________________

 

(25) Turkey */

 

C-E 70     (Svilengrad-) Kapikule-Istanbul-Haydarpasa-Ankara- Boğazköprü-Kalin-Malatya-

Kapiköy [-Razi (Iran, Islamic Republic of )]

Nusaybin [-Kamishli (Syrian Arab Republic)]

.......…                                      ........     ….....................

C-E 74     Izmir -      Balikesir-Alayunt- Afyon - Konya-Ulukisla

Bandirma                              Eskisehir   Usak-Manisa

   …………….

............................................................... .... ...... .... .... ........................... ..…..

 

C-E 97                     (Ahuryan-) Doğukapi-Kars-Erzurum-Cetinkaya-Kalin-Boğazköprü-Ulukişla-

Samsun

Yenice-Adana - T.Kale -     F.Pasa-Islahiye [-Meydan Ekbez (Syrian Arab

Mersin    Iskenderun           ................................................................. .... ....

Republic)]

 .... .... ....

C 70/2                     Pehlivanköy-Uzunköprü (-Pythion)

_______________________________________________

 

(26) Croatia */

 

C-E 65     (Ilirska Bistrica-) Šapjane-Rijeka

 

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

C-E 69     (Murakeresztśr-) Kotoriba-Čakovec (-Središče)

 

C-E 70     (Dobova-) Savski Marof-Zagreb-Strizivojna Vrpolje-Vinkovci-Tovarnik (-Šid)

 

C-E 71     (Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb- Karlovac-Oštarije-Rijeka

 

C-E 751   Zagreb-Sunja-Volinja (-Dobrljin-Bihać-Ripač-) Strmica-Knin-_ Split_

     Šibenik

C-E 753   Zagreb-Karlovac-Oštarije-Gospić-Knin-Zadar

 

C-E 771                   (Bogojevo-) Erdut-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-Slavonski Šamac (-Bosanski Šamac-Sarajevo-Čapljina-) Metkovič-Ploće

 

C 710                      (Središče-) Čakovec-Varaždin-Koprivnica-Osijek-Erdut (-Subotica)

 

C 773                      (Magyarbóly-) Beli Manastir-Osijek-Strizivojna Vrpolje

 

______________________________________________

 

(27) Slovenia */

 

C-E 65     (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Ilirska Bistrica (-Šapjane)

 

C-E 67     (Spielfeld Strass-) Šentilj-Maribor-Zidani Most

 

C-E 69     Hodoš-Murska Sobota-Ormož-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divača-Koper

(Čakovec-) Središče

 

C-E 70     (Villa Opicina-) Sežana-Ljubljana-Zidani Most-Dobova (-Savski Marof)

 

_______________________________________________

 

(28) Bosnia Herzegovina */

_______________________________________________

 

(29) Albania */

_______________________________________________

 

(30) The former Yugoslav Republic of Macedonia */

 

 

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 

 

 

 

_______________________________________________

 

(31) Belarus */

 

C-E 20     (Terespol-) Brest-Minsk-Orsha (-Krasnoye)

____________________________________________

 

(32) Ukraine */

 

C-E 30     (Medyka-) Mostiska-2-Lvov

 

C-E 40     (Čierna nad Tisou-) Chop

 

C-E 50     (Záhony-) Chop-Lvov-Kiev-Khutor Mikhailovsky-Zernovo (-Suzemka)

 

C-E 95     (Benderi-) Razdelnaja-Kazatin

 

C-E 851   Lvov-Vadu Siret (-Vicşani)

 

C 54                        Chop-Deakovo (-Halmeu)

 

_____________________________________________

 

(33) Republic of Moldova */

 

C-E 95     (Iaşi-) Ungheni-Chişinău-Bendery-Novosavytske (-Kuchurgan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

*/ For general note, explanation of line numbers and symbols employed see page 11.

 


 

Annex II

INSTALLATIONS IMPORTANT FOR INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT

 

1.        Terminals of importance for international combined transport

 

 

AUSTRIA

Linz-Stadthafen

Messendorf

Salzburg Hauptbahnhof/Liefering

Villach Süd           

Wels Vbf

Wien Freudenau Hafen

Wien Nordwestbahnhof

 

 

 

 BELGIUM

 

 

Antwerpen

Athus

Bressoux-Renory (Liège)

Bruxelles

Genk (Hasselt)

Muizen (Mechelen)

Zeebrugge

 

 

 

BULGARIA

 

 

Burgas

Dimitrovgrad Sever

Filipovo

Gorna Oriahovitza

Ruse

Sofija

Stara Zagora

Varna

 

 

 

CROATIA

 

 

Rijeka

Slavonski Brod

Split

Zagreb

 

 

 

CZECH REPUBLIC

 

 

Brno

České Budějovice

Cheb

Jihlava

Kolín

Lovosice

Ostrava

Plzeň

Praha Ukříněves

Praha Žižkov

Přerov

 

 

 

DENMARK

 

 

Arhus

Glostrup

København

Padborg

 

 

 

FINLAND

Helsinki-Pasila

 

 

 

 

FRANCE

 

 

Avignon-Courtine

Bordeaux-Bastide

Dunkerque

Hendaye

Le Havre

Lille-St.Sauveur

Lyon-Venissieux

Marseille-Canet

Paris-La Chapelle

Paris-Noisy-Le-Sec

Paris-Pompadour

Paris-Rungis

Paris-Valenton

Perpignan

Rouen-Sotteville

Strasbourg

Toulouse

 

 

 

 

GERMANY

 

 

Augsburg-Oberhausen

Basel Bad GBF

Berlin

Bielefeld Ost

Bochum-Langendreer

Bremen-Grolland Roland

Bremerhaven-Nordhafen

Dresden

Duisburg-Ruhrort Hafen

Düsseldorf-Bilk

Frankfurt (Main) Ost

Freiburg (Breisgau) GBF

Hagen HBF

Hamburg-Rothenburgsort

Hamburg-Süd

Hamburg-Waltershof

Hamburg-Wilhelmsburg

Hannover-Linden

Ingoldstadt Nord

Karlsruhe HBF

Kiel HGBF

Köln Eifeltor

Leipzig

Lübeck HBF

Ludwigsburg

Mainz Gustavsburg

Mannheim RBF

München HBF

Neuss

Neu Ulm

Nürnberg HGBF

Offenburg

Regensburg

Rheine

Rostock

Saarbrücken HGBF

Schweinfurt HBF

Wuppertal-Langefeld

 

 

 

 

GREECE

 

 

Aghii Anargyri (Athinai)

Alexandroupolis

Igoumenitsa

Patras

Thessaloniki

Volos

 

 

 

HUNGARY

 

 

Budapest-Jozsefvįros

Debrecen

Miskolc-Gömöri

Sopron

Szeged-Kiskundorozsma

Szolnok

Záhony

 

 

 

IRELAND

 

 

 

Dublin-North Wall

 

 

 

ITALY

 

 

Bari-Lamasinata

Bologna-Interporto

Brindisi

Busto Arsizio

Livorno

Milano Greco Pirelli

Milano-Rogoredo

Modena

Napoli-Granili

Napoli Traccia

Novara

Padova-Interporto

Pescara-P.N.

Pomezia-S.P.

Rivalta Scrivia

Torino-Orbassano

Trieste

Verona-Q.E

 

 

 

LUXEMBOURG

 

 

Bettembourg

 

 

 

NETHERLANDS

 

 

Ede

Rotterdam-Haven

Rotterdam-Noord

Venlo

 

 

 

NORWAY

 

 

 

Narvik

Oslo-Alnabru

Trondheim

 

 

 

POLAND

 

 

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Krakow

Lodz

Malaszewicze

Poznan

Pruszkow

Sosnowiec

Swinoujscie

Szczecin

Warszawa

Wroclaw

 

 

 

PORTUGAL

 

 

Alcantara (Lisboa)

Espinho

Leixoes

Lisboa-Beirolas

 

 

 

ROMANIA

 

 

 

Bucureşti

Constanţa

Craiova

Oradea

 

 

 

RUSSIAN FEDERATION

Batareinaya (Irkutsk)

Bazaikha (Krasnoyarsk)

Blochnaya (Perm)

Brjansk-Lgovskiy (Brjansk)

Chita I

Khabarovsk II

Kirov-Kotlasskiy (Kirov)

Kleschikha (Novosibirsk)

Kostarikha (Nizhniy Novgorod)

Kuntsevo II (Moskva)

Kutum (Astrakhan)

Mikhailo-Chesnokovskaya (Belogorsk)

Moskva-Kievskaya

Moskva-Tovarnaya-Oktyabrskaya

Moskva-Tovarnaya-Paveletskaya

Moskva-Tovarnaya-Smolenskaya

Nakhodka-Vostonchnaya

Novorossiysk-Port

Omsk-Vostochnyi

Rostov-Tovarnyi (Rostov-na-Donu)

Smolensk

St.-Petersburg Port

St.-Petersburg-Tovarnyi-Vitebskiy

Sverdlovsk-Passagirskiy (Ekaterinburg)

Taltsy (Ulan-Ude)

Voinovka (Tumen)

Volzhskiy (Volgograd)

Ussuriysk

 

 

 

SLOVAKIA

 

 

 

Bratislava

Čierna nad Tisou

Košice

Žilina

 

 

 

SLOVENIA

 

 

Koper

Ljubljana

 

 

 

SPAIN

 

 

Algeciras

Barcelona

Irłn

Madrid

Port-Bou

Tarragona

Valencia(-Silla)

 

 

 

SWEDEN

 

 

Göteborg

Helsingborg

Malmö

Stockholm-Årsta

 

 

 

SWITZERLAND

 

 

Aarau-Birrfeld

Basel SBB

Berne

Chiasso

Genève

Lugano-Vedeggio

Luzern

Renens

Zürich

 

 

 

TURKEY

 

 

Bandirma

Derince

Iskenderun

Istanbul

Izmir

Mersin

Samsun

 

 

 

UKRAINE

 

 

Chop

Kiev

Lvov

 

 

 

UNITED KINGDOM

 

 

Belfast

Birmingham

Bristol

Cardiff

Cleveland

Coatbridge (Glasgow)

Glasgow

Harwich

Holyhead

Ipswich

Leeds

Liverpool-Garston

London-Stratford

London-Willesden

Manchester-Trafford Park

Southampton

Tilbury

 

 

 

YUGOSLAVIA

 

 

Beograd

Koper

Ljubljana

Rijeka

Zagreb

 

 

 


 

B.            Border crossing points of importance for international combined transport 1/

 

Vilar Formoso (CP) - Fuentes de Onoro (RENFE)

Marvao (CP) - Valencia de Alcantara (RENFE)

Irun (RENFE) - Hendaye (SNCF)

Port Bou (RENFE) - Cerbčre (SNCF)

 

Dublin (CIE) - Holyhead (BR)

Dundalk (CIE) - Newry (NIR)

Dover (BR) - Calais (SNCF)

        - Dunkerque (SNCF)

                    - Oostende (SNCB)

Harwich (BR) - Zeebrugge (SNCB)

 

Menton (SNCF) - Ventimiglia (FS)

Modane (SNCF) - Bardonecchia (FS)

Brig (SBB-CFF) - Domodossola (FS)

Bāle (SNCF) - Basel (SBB-CFF)

 

Strasbourg (SNCF) - Kehl (DB)

Forbach (SNCF) - Saarbrücken (DB)

Apach (SNCF) - Perl (DB)

Thionville (SNCF) - Bettembourg (CFL)

 

Feignies (SNCF) - Quévy (SNCB)

Jeumont (SNCF) - Erquelinnes (SNCB)

Tourcoing (SNCF) - Mouscron (SNCB)

Roosendaal (NS) - Essen (SNCB)

 

Emmerich (DB/NS)

Venlo (NS/DB)

Bad Bentheim (DB/NS)

Montzen (SNCB) - Aachen (DB)

 

Sterpenich (SNCB) - Kleinbettingen (CFL)

Basel (DB/SBB-CFF)

Flensburg (DB) - Padborg (DSB)

Puttgarden (DB) - Rodby (DSB)

 

Passau (DB/OBB)

Salzburg (DB/OBB)

 

1/ After each border crossing point the relevant railway administration using the station is indicated in brackets. If only one station is listed it is jointly used by both railway administrations.

 

Kufstein (DB/OBB

Buchs (SBB-CFF/OBB)

 

Luino (SBB-CFF/FS)

Chiasso (SBB-CFF/FS)

Brennero (FS/OBB)

Tarvisio (FS) - Arnoldstein (OBB)

 

Charlottenberg (NSB/SJ)

Kornsjö (NSB/SJ)

Vassijaure (JBV/Banverket)

Storlien (JBV/Banverket)

 

Helsingborg (SJ) - Kobenhavn (DSB)

Trelleborg (SJ) - Sassnitz (DB)

Ystad (SJ) - Swinoujscie (PKP)

Göteborg (SJ) - Frederikshavn (DSB)

Malmö (SJ) - Travemünde (DB)

 

Gedser (DSB) - Rostock (DB)

 

Ebenfurth (OBB)- Sopron (GYSEV/MAV)

Nickelsdorf (OBB) - Hegyeshalom (MAV)

Frankfurt/O. (DB) - Kunowice (PKP)

Görlitz (DB) - Zgorzelec (PKP)

 

Gyékényes (MAV) - Botovo (JZ)

Keleba (MAV) - Subotica (JZ)

Lököshąza (MAV) - Curtici (CFR)

 

Dimitrovgrad (JZ) - Dragoman (BDZ)

Gevgelia (JZ) - Idomeni (CH)

Episcopia Bihor (CFR) - Biharkeresztes (MAV)

Giurgiu (CFR) - Ruse (BDZ)

 

Svilengrad (BDZ) - Kapikule (TCDD)

Vidin (BDZ) - Calafat (CFR)

Kulata (BDZ) - Promachon (CH)

Turku (VR) - Stockholm (SJ)

 

Kapiköy (TCDD) - Razi (RAI)

Nusaybin (TCDD) - Kamischli (CFS)

Marchegg (OBB) - Devínska Nová Ves (ŽSR)

Kittsee (OBB) - Bratislava (ŽSR)

 

Gdynķa (PKP) - Ystad, Stockholm (SJ) / Helsinki (VR)

Chalupki (PKP) - Bohumķn (ČD)

Schirnding (DB) - Cheb (ČD)

Bad Schandau (DB) - Děčin (ČD)

 

Bernhardsthal (OBB) - Břeclav (ČD)

Summerau (OBB) - Horní Dvořiště (ČD)

Vainikkala (VR) - Buslovskaya (RZD)

Orsha (BC) - Krasnoye (RZD)

 

Zernovo (UZ) - Suzemka (RZD)

Nesterov (RZD) - Kibartai (Lithuanian Railways)

Valuiki (RZD) - Topoli (UZ)

Gukovo (RZD) - Krasnaya Mogila (UZ)

 

Zauralie (RZD) - Presnogorkovskaya (Kazakh Railways)

Petukhovo (RZD) - Mamlyutka (Kazakh Railways)

Isilkul (RZD) - Kara-Guga (Kazakh Railways)

Astrakhan (RZD) - Aksaraiskaya II (Kazakh Railways)

 

Orenburg (RZD) - Iletsk I (Kazakh Railways)

Naushki (RZD) - Sukhe-Bator (Mongolian Railways)

Zabaikalsk (RZD) - Manchzhuria (Chinese Railways)

Hasan (RZD) - Tumangan (Railways of the Democratic People’s Republic of Korea)

 

Zebrzydovice (PKP) - Petrovice u Karviné (ČD)

Zavidow (PKP) - Frydlant (ČD)

Medzylesie (PKP) - Lichkov (ČD)

Čadca (ŽSR) - Mosty u Jablunkova (ČD)

Lśky pod Makytou (ŽSR) - Hornķ Lideč (ČD)

 

Kúty (ŽSR) - Lanžhot (ČD)

Černa nad Tisou (ŽSR) - Chop (UZ)

Komárno (ŽSR) - Komarom (MAV)

Štúrovo (ŽSR) - Szob (MAV)

 

Rusovce (ŽSR) - Rajka (MAV)

Čaňa (ŽSR) - Hidasnémeti (MAV)

Plaveč (ŽSR) - Muszyna (PKP)

Magyarbóly (MAV) - Beli Manastir (HZ)

 

Dikea (CH) - Svilengrad (BDZ)

Kristallopigi (CH) - ........... (HSH)

Patras/Igoumenitsa (CH) - Brindisi (FS)

Patras/Igoumenitsa (CH) - Trieste (FS)

 

Patras/Igoumenitsa (CH) - Ancona (FS)

Patras/Igoumenitsa (CH) - Bari (FS)

Volos (CH) - Latakia (CFS)

Stamora Moraviţa (CFR) - Vrsac (JZ)

 

Halmeu (CFR) - Deakovo (UZ)

Vicşani (CFR) - Vadu Siret (UZ)

Uzunköprü (TCDD) - Pythion (CH)

Islahiye (TCDD) - Meydan Ekbez (CFS)

 

Doğukapi (TCDD) - Ahuryan (ARM)

Kotoriba (HZ) - Murakeresztur (MAV)

Koprivnica (HZ) - Gyekenyes (MAV)

Čakovec (HZ) - Središće (SZ)

 

Savski Marof (HZ) - Dobova (SZ)

Erdut (HZ) - Bogojevo (JZ)

Tovarnik (HZ) - Sid (JZ)

Slavonski Šamac (HZ) - Bosanski Šamac (ZBH)

 

Metkovič (HZ) - Čapljina (ZBH)

Volinja (HZ) - Dobrljin (ZBH)

Strmica (HZ) – Ripać (ZBH)

Šapjane (HZ) - Ilirska Bistrica (SZ)

 

Lupoglav (HZ) - Podoorje (SZ)

Rosenbach (OBB) - Jesenice (SZ)

Spielfeld Strass (OBB) - Šentilj (SZ)

Središće (SZ) - Žakovec (HZ)

 

Hodoš (SZ/MAV)

Villa Opicina (FS) - Sežana (SZ)

Savski Marof (HZ) - Dobova (SZ)

Terespol (PKP) - Brest (BC)

 

Medyka (PKP) - Mostiska (UZ)

Záhony (MAV) - Chop (UZ)

Ungheni (CFM) - Iaşi (CFR)

Novosavytske (CFM) - Kuchurgan (UZ)

 


 

C. Gauge interchange stations of importance for international combined transport */

 

 

 

Stations

between railway

systems

with different rail gauges

 

 

Countries

concerned

 

Interchange technique applied

 

Change of wagon

axles/bogies

 

Transshipment of

loading units by

crane/other handling

equipment

Irun -

Hendaye

 

Port Bou -

Cerbère

 

Hanko

 

Čierna nad Tisou -

Chop

 

Zahony -

Chop

 

Iaşi -

Ungheni

 

 

Vicşani -

Vadu Siret

 

Halmeu **/ -

Deakovo

 

Malaszewicze ***/ -

Brest

 

Medyka -

Mostiska

 

Zabaikalsk -

Manchzhuria

 

Hasan -

Tumangan

 

Spain -

France

 

Spain -

France

 

Finland

 

Slovakia -

Ukraine

 

Hungary -

Ukraine

 

Romania -

Republic of

Moldova

 

Romania -

Ukraine

 

Romania -

Ukraine

 

Poland -

Belarus

 

Poland -

Ukraine

 

Russian Federation -

China

 

Russian Federation -

Republic of Korea

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

Note: Gauge interchange stations are also border crossing points.

______________

*/ If the change of axles or the transfer of loading units to wagons of a different gauge is carried out at one station only, this station is underlined. In case gauge interchange and transshipment techniques are used simultaneously at certain stations, both these stations are both mentioned.

**/ Between Halmeu and Chop (Ukraine) exists both a standard and a broad gauge railway line of about 70 km. Thus neither a change of wagon nor a change of axles/bogies is required.

***/ Transshipment station, but not a border crossing point.


 

D. Ferry links/ports forming part of the international combined transport network

 

 

Holyhead

- Dublin

(United Kingdom - Ireland)

 

Calais

 

- Dover

(France - United Kingdom)

Oostende

- Dover

(Belgium - United Kingdom)

 

Dunkerque

- Dover

(France - United Kingdom))

 

Stanrear

- Larne

(United Kingdom))

 

Zeebrugge

- Harwich

(Belgium - United Kingdom))

 

Zeebrugge

- Dover

(Belgium - United Kingdom))

 

Puttgarden

- Rodby

(Germany - Denmark)

 

Kobenhavn

- Helsingborg

(Denmark - Sweden)

 

Lübeck-Travemünde

- Hanko

(Germany - Finland)

 

Gedser

 

- Rostock

(Warnemünde)

 

 

(Denmark - Germany)

 

Göteborg

- Frederikshavn

(Sweden - Denmark)

 

Malmö

- Travemünde

(Sweden - Germany)

 

Trelleborg

- Sassnitz

(Sweden - Germany)

 

Ystad

- Swinoujscie

(Sweden - Poland)

 

Helsinki

- Gdynia

(Finland - Poland)

 

Helsinki

- Stockholm

(Finland - Sweden)

 

Turku

- Stockholm

(Finland - Sweden)

 

Samsun

- Constanţa

(Turkey - Romania)

 

Mersin

- Venezia

(Turkey - Italy)

 

Gdynía

- Ystad

(Poland - Sweden)

 

Gdynía

- Stockholm

(Poland - Sweden)

 

Gdynía

- Helsinki

(Poland - Finland)

 

Patras/Igoumenitsa

- Brindisi

(Greece - Italy)

 

Patras/Igoumenitsa

- Trieste

(Greece - Italy)

 

Patras/Igoumenitsa

- Ancona

(Greece - Italy)

 

Patras/Igoumenitsa

- Bari

(Greece - Italy)

 

Volos

- Latakia

(Greece - Syrian Arab Republic)

 

Calafat

- Vidin

(Romania - Bulgaria)

 

Kaliningrad

- Lübeck

(Russian Federation - Germany)

 

Baltyisk

- Lübeck

(Russian Federation - Germany)

 

Nakhodka

- Yokohama

(Russian Federation - Japan)

 

Vostochnyi

- Pussan

(Russian Federation - Republic of Korea)

 

Note:  Ferry links are also border crossing points, except the links between Stanrear-Larne and Messina-Villa S.Giovanni.


 

Annex III

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE NETWORK OF IMPORTANT INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT LINES

 

Preliminary remarks

 

The parameters are summarized in the table below. The values shown in column A of the table are to be regarded as important objectives to be reached in accordance with national railway development plans. Any divergence from these values should be regarded as exceptional.

 

Lines have been divided into two main categories:

 

a) Existing lines, capable of being improved where appropriate; it is often difficult and sometimes impossible to modify, for instance, their geometrical characteristics, and the requirements have to be eased for such lines;

 

b) New lines to be built.

 

By analogy, the specifications given in the following table also apply, where appropriate, to ferry-boat services which are an integral part of the railway network.


 

INFRASTRUCTURE PARAMETERS FOR THE NETWORK OF

IMPORTANT INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT LINES

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

Existing lines which meet the

infrastructure requirements

and lines to be improved or

reconstructed

 

 

New lines

 

 

at present

 

 

target values

 


1. Number of tracks

 

2. Vehicle loading gauge

 

3. Minimum distance between

track centres [1]/

 

4. Nominal minimum speed

 

5. Authorized mass per axle:

    Wagons ≤ 100 km/h

 

                  ≤ 120 km/h

 

6. Maximum gradient  1/

 

7. Minimum useful siding length

 

(not specified)

 

 

 

 

 

 

100 km/h [2]/

 

 

20 t

 

20 t

 

(not specified)

 

600 m

 

(not specified)

 

UIC B [3]/

 

4.0 m

 

 

120 km/h

 

 

22,5 t

 

20 t

 

(not specified)

 

750 m

 

2

 

UIC C

 

4.2 m

 

 

120 km/h

 

 

22,5 t

 

20 t

 

12.5 mm/m

 

750 m

 

 

 

 

 

 

 Explanation of the parameters contained in the table above:

 

l. Number of tracks

 

International combined transport lines must provide high capacity and allow for precise timing of operation.

 

It is generally possible to meet both requirements only on lines with at least two tracks; however, single track lines would be allowed if the other parameters of the Agreement are complied with.

 

2. Vehicle loading gauge

 

This is the minimum loading gauge for international combined transport lines.

 

On new lines, only a small marginal investment cost is normally incurred by adopting a high loading gauge, and the UIC C gauge has therefore been chosen.

 

The C gauge allows, for instance:

 

- The transport of road goods vehicles and road trains (lorry with trailer, articulated vehicle, tractor and semi-trailer) conforming to the European road loading gauge (height 4 m, width 2.5 m) on special wagons with a loading height of 60 cm above rail level;

 

- The transport of ordinary road semi-trailers 2.5 m wide and 4 m high on recess wagons with normal bogies;

 

- The transport of ISO containers 2.44 m wide and 2.9 m high on ordinary flat wagons;

 

- The transport of swap bodies 2.5 m wide on ordinary flat wagons;

 

- The transport of containers/swap bodies 2.6 m wide and 2.9 m high on suitable wagons.

 

 

 

The existing lines across mountainous regions (such as the Pyrenees, Massif Central, Alps, Jura, Appenines, Carpathians) have many tunnels conforming to the Technical Unit loading gauge, or gauges of slightly greater height at the centre of the track. Increasing this to conform to the UIC C gauge is in almost all cases impossible from the economic and financial standpoints.

 

The UIC B gauge has therefore been chosen for these lines, as it allows, for instance:

 

- The transport of ISO containers, 2.44 m wide and 2.90 m high, on flat

container-wagons with a loading height 1.18 m above rail level;

 

- The transport of swap bodies, 2.5 m wide and 2.6 m, high on ordinary flat wagons (loading height 1.246 m):

 

- The transport of semi-trailers on recess wagons;

 

- The transport of containers/swap bodies, 2.6 m wide and 2.9 m high, on special low-loader wagons.

 

Most of the existing international combined transport lines offer at least the UIC B gauge. In the case of the others, improvement to this standard does not normally require major investments.

 

3. Nominal minimum speed

 

The nominal minimum speed determines the geometrical characteristics of the section (radius of curves and cant), the safety installations (braking distances) and the braking coefficient of the rolling stock.

 

4. Authorized mass per axle

 

This is the authorized mass per axle which international combined transport lines should be able to bear.

 

International combined transport lines should be capable of taking the most modern existing and future vehicle traffic, in particular:

Wagons with a mass per axle of 20 tonnes, which corresponds to UIC class C; a wagon mass per axle of 22.5 tonnes up to 100 km/h has been adopted, in conformity with recent UIC decisions. The mass per axle limits of 20 tonnes for a speed of 120 km/h are those set by the UIC regulations.

 

The mass per axle values shown are for a wheel diameter of not less than 840 mm, in accordance with the UIC regulations.

 

5. Minimum useful siding length

 

The minimum useful siding length on international combined transport lines is significant for combined transport trains (see annex IV).


Annex IV

 

PERFORMANCE PARAMETERS OF TRAINS AND

MINIMUM INFRASTRUCTURE STANDARDS

 

A. Requirements for efficient international combined transport services

 

1. In order to be able to guarantee an efficient and expeditious flow of transport, necessitated by modern methods of production and distribution of goods, international combined transport services should fulfill in particular the following requirements:

 

a) departure/arrival in line with customers' requests (in particular late closing times for loading and early placing at disposal of goods), regular services;

 

b) short duration of door-to-door transport, high punctuality record, reliable transport times;

 

c) reliable and timely information on the transport procedure, simple documentation, low risk of damage;

 

d) capability of carrying all types of standard containers and of all loading units that can be carried in international European road haulage. In this context, the foreseeable developments regarding weights and dimensions of loading units have to be taken into consideration.

 

2. These requirements should be fulfilled through:

 

a) high transport speed (measured from the place of departure to the place of destination, including all stops), which should be about the same, or possibly exceed that of end-to-end transport by road;

 

b) utilization of non-working hours of consignees (e.g. transport during the night), in order to be able to place the goods at the disposal in the morning hours as desired by the customers;

 

c) suitable and sufficient equipment and infrastructure capacities (e.g. adequate loading gauges);

 

d) direct trains, if possible (i.e. excluding or reducing to a minimum en route transfer of the consignments to other trains);

e) organizational measures to improve the flow of transport by using modern

telecommunication systems.

 

3. In order to meet the requirements described above, trains and infrastructure facilities should be of satisfactory efficiency, i.e. they should meet certain minimum standards that have to be complied with by all authorities concerned on a given transport relation.

 

4. The performance parameters and standards below have been established in particular for large international transport volumes, i.e. for transport relations with regular traffic of direct trains or with at least larger wagon groups. Single wagons or special transports could still be operated by conventional goods trains if this satisfies the needs of the customers and the railways concerned.

 

B. Performance parameters of trains

 

5. Trains used for international combined transport should meet the following minimum standards:

 

 

Minimum standards

 

 

At present

 

 

Target values*/

 

 

Nominal minimum speed

 

Length of train

 

Weight of train

 

Axle load (wagons)

 

 

100 km/h

 

600 metres

 

1 200 tonnes

 

20 tonnes

 

 

120 km/h

 

750 metres

 

1 500 tonnes

 

20 tonnes

(22.5 tonnes at a speed of

100 km/h)

 

 

If direct trains cannot be run, trains should, if possible, consist of only few wagon groups, the wagons in each group having the same destination. There should be no stops en route for operational reasons or frontier-crossing controls, if feasible.

 

6. Rolling stock shall meet the above standards relating to speed and axle load and shall be capable of carrying all those loading units which have to be taken into consideration in respect of weights and dimensions.

 

7. Trains of combined transport shall be rated as those with highest priority. Their timetable shall be designed so as to comply with customers requests for reliable and regular transport services.

 

C. Minimum standards for railway lines

 

8. Railway lines to be used for combined transport shall have an adequate train capacity per day, in order to avoid waiting times for trains of combined transport. These trains should not be delayed by non-working hours.

 

9. For the improvement of railway lines the infrastructure parameters contained in annex III shall be applicable.

 

D. Minimum standards for terminals

 

10. For the efficient handling of consignments in terminals the following requirements shall be met:

 

a) The period from the latest time of acceptance of goods to the departure of trains, and from the arrival of trains to the availability of wagons ready for the unloading of loading units shall not exceed one hour, unless the wishes of customers regarding the latest time of acceptance or disposal of goods can be complied with by other means.

 

b) The waiting periods for road vehicles delivering or collecting loading units shall be as short as possible (20 minutes maximum).

 

c) The terminal site shall be selected in such a way that:

 

- it is easily and quickly accessible by road from the economic centres;

 

- within the rail network, it is well connected with long-distance lines and, for transport connections with wagon-group traffic, has good access to the fast freight trains of combined transport.

 

11. The minimum standards for intermediate stations stipulated below shall also relate to terminals.

 

E. Minimum standards for intermediate stations

 

12. Stops of trains of combined transport en route, necessary for technical or operational reasons, for example at wagon group exchange or gauge interchange stations, shall at the same time be used for carrying out work which otherwise would require additional stops (i.e. frontier controls, changing of the locomotive).

 

The infrastructure of such intermediate stations shall comply with the following requirements:

 

- Sufficient train capacity per day on feeder lines to avoid delays of trains in combined transport;

 

- The entries and exits to and from the feeder lines shall allow the trains to filter in and out without delay. Their capacity shall be large enough to avoid delays of arriving and/or departing trains of combined transport;

 

- Sufficient track capacity for the various types of track, as required for the specific work to be carried out in a station, in particular for arrival/departure tracks, train formation tracks, sorting lines and turn-out tracks, loading tracks and gauge interchange tracks;

 

- The above-mentioned tracks shall have loading gauges that correspond to those of the railway lines to be used (UIC B or UIC C);

 

- The length of track shall be sufficient to accommodate complete trains of combined transport;

 

- In the case of electric traction the tracks shall be accessible by electric tractive units (at frontier stations: to electric tractive units of the connecting railway concerned);

 

- The capacity for trans-shipment, wagon group exchange, gauge interchange and frontier control shall guarantee that necessary stops can be made as short as possible.

 

a) Stations for the exchange of wagon groups

 

13. Combined transport shall, if possible, be carried out by direct trains between the forwarding and the receiving stations. If this is not economical due to the low volume of consignments, and if the transfer of consignments of combined transport is therefore unavoidable, it should be done at least by wagon groups. Stop-over times to carry out these tasks shall not exceed 30/minutes each. This could be achieved by an appropriate formation of trains (which should run over as long distances as possible, also across borders) together with an adequate infrastructure of the wagon group Exchange stations.

 

b) Border-crossing points

 

14. Trains of combined transport shall run as far as possible all the way across borders to a station where the exchange of wagon groups is necessary in any case or to their final point of destination, without having to stop en route. There shall be, if possible, no stops at the border or, if unavoidable, only very short stops (of no more than 30 minutes). This shall be achieved:

 

- by not carrying out work normally effected at the frontier or, if this is not possible, by shifting this work to inland places where the trains have to stop in any case for technical and/or administrative reasons;

 

- by stopping only once, if at all, at joint border stations.

 

c) Gauge interchange stadions

 

15. To be able to fulfil future requirements, time saving and cost-effective procedures shall have to be developed. When transferring loading units to wagons of the other gauge, the requirements developed above for terminal trans-shipment shall be applied analogously. Stops at such gauge interchange stations should take as little time as possible. The available gauge interchange or transfer capacity shall be sufficient to guarantee short stops.

 

d) Ferry links/ports

 

16. Transport services shall correspond with the ferry services offered. Stops at the ports for consignments in combined transport should be as short as possible (if possible not more than one hour). In addition to an appropriate infrastructure of the ferry port station and appropriate ferry boats (see paragraph 17 below) this shall be achieved by the following measures:

 

- For necessary frontier control measures the requirements mentioned in paragraph 14 shall apply;

 

- Timetables for ferries and railways should be co-ordinated and advance information to accelerate the loading of ships and/or train formation shall be provided.

 

17. Ferry boats used for combined transport shall comply with the following requirements:

 

- Appropriate sizes and types of vessels as required by the relevant loading units/goods wagons;

 

- Quick loading and unloading of ferry boats and storage of loading units/wagons in accordance with the requirements of the subsequent carriage by rail (separation of combined transport from passenger and/or road transport, where appropriate);

 

- If loading units stay on wagons during the crossing ferry boats shall be easily accessible, and time-consuming marshalling operations should not be necessary. Loading gauge, axle mass, etc. should comply with the line parameter described in annex III;

 

- If the transfer of loading units has to be effected without wagons, the possibly necessary transport by road between ferry terminal and railway terminal should be characterized by short distances and good road connections.


 

 

Satiksmes ministrs

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā

departamenta

direktore

 

 

Par uzdevumu

kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

Ārējo sakaru

departamenta

direktors

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

V. Legzdiņš

A.Ļubļina - Goldmane

I.Strautmane

A.Caunītis

 

 

25.11.2005  08:30                                                                   

7 895

Berķe

7028237 Inta.Berke@sam.gov.lv

 


TULKOJUMS

 

 

EIROPAS NOLĪGUMS

PAR SVARĪGĀKAJĀM STARPTAUTISKO KOMBINĒTO PĀRVADĀJUMU LĪNIJĀM

UN ATBILSTOŠAJIEM OBJEKTIEM (AGTC)

 

 

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

 

VĒLOTIIES veicināt starptautiskos kravu pārvadājumus,

 

SAPROTOT, ka starptautiskie kravu pārvadājumi pieaug sakarā ar starptautiskās tirdzniecības paplašināšanos,

 

APZINOTIES šādas attīstības nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi,

 

ATZĪMĒJOT kombinēto pārvadājumu svarīgo lomu spriedzes mazināšanā Eiropas autoceļu tīklā, it īpaši satiksmē Alpu kalnos, un kaitējuma videi mazināšanā,

 

BŪDAMAS PĀRLIECINĀTAS par to, ka starptautisko kombinēto pārvadājumu efektivitātes paaugstināšanā Eiropā, kā arī to pievilcības palielināšanā svarīga nozīme ir tiesisko ietvaru izstrādāšanai, kas, pamatojoties uz saskaņotiem starptautiskiem parametriem un standartiem, nosaka saskaņotu kombinēto pārvadājumu plānu un to realizācijai nepieciešamo infrastruktūru,

 

VIENOJĀS par sekojošo:

 

I NODAĻA

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1.pants

Definīcijas

 

Šī Nolīguma izpratnē:

a)       termins “kombinētais pārvadājums” nozīmē kravu pārvadājumu vienā un tajā pašā transporta vienībā, izmantojot vairākus transporta veidus;

b)      termins “starptautisko kombinēto pārvadājumu svarīgāko līniju tīkls” attiecas uz visām dzelzceļa līnijām, kuras tiek uzskatītas par svarīgām kombinēto pārvadājumu veikšanai, ja:

i)                   tās pašlaik tiek izmantotas regulāros starptautiskos kombinētos pārvadājumos (piemēram, noņemamās virsbūves, konteineri, puspiekabes);

ii)                 tās kalpo par svarīgām starptautisko kombinēto pārvadājumu pievadceļu līnijām;

iii)               paredzams, ka tās tuvākajā laikā kļūs par svarīgām kombinēto pārvadājumu līnijām (kā tas noteikts i) un ii) apakšpunktā);

c)       termins “atbilstošie objekti” jāattiecina uz kombinēto pārvadājumu termināļiem, robežšķērsošanas punktiem, vagonu grupu apmaiņas stacijām, riteņu pāru apmaiņas stacijām un prāmju pārceltuvēm / ostām, kam ir svarīga nozīme starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos.

 

 

                                                       2.pants                                                      

Termina „tīkls” definīcija

 

Līgumslēdzējas Puses pieņem šī Nolīguma noteikumus kā svarīgāko starptautisko kombinēto pārvadājumu līniju un atbilstošo objektu, turpmāk – „starptautisko kombinēto pārvadājumu tīkls”, attīstības un darbības saskaņotu starptautisku plānu, ko tās nolēmušas realizēt nacionālo programmu ietvaros. Starptautisko kombinēto pārvadājumu tīkls sastāv no šī Nolīguma 1.pielikumā minētajām dzelzceļa līnijām, kombinētā transporta termināļiem, robežšķērsošanas punktiem, riteņu pāru apmaiņas stacijām un prāmju pārceltuvēm / ostām, kam ir svarīga nozīme starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos un kas minēti šī Nolīguma 2.pielikumā.

 

 

3.pants

Tīkla tehniskie raksturojumi

 

Starptautisko kombinēto pārvadājumu tīkla dzelzceļa līnijām jāatbilst šī Nolīguma 3.pielikuma raksturojumiem, vai arī - tās tiks veidotas atbilstoši šī pielikuma noteikumiem nākotnē, realizējot uzlabošanas darbus saskaņā ar nacionālajām programmām.

 

4.pants

Darbības uzdevumi

 

Nolūkā veicināt starptautisko kombinēto pārvadājumu pakalpojumus starptautisko kombinēto pārvadājumu tīklā Līgumslēdzējām Pusēm jāveic piemēroti pasākumi, lai panāktu vilcienu un attiecīgo objektu atbilstību šī Nolīguma 4.pielikumā minētajiem parametriem un minimālajiem standartiem

 

 

5.pants

Pielikumi

 

Šī Nolīguma pielikumi ir Nolīguma neatņemama sastāvdaļa. Jauni pielikumi, kas ietver citus kombinēto pārvadājumu aspektus, var tikt pievienoti Nolīgumam saskaņā ar 14.pantā noteikto grozījumu izdarīšanas procedūru.

 

 

II NODAĻA

 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

6.pants

Depozitārijs

 

Šī Nolīguma depozitārijs ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs.

 

7.pants

Parakstīšana

 

1. Šis Nolīgums ir atklāts parakstīšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas birojā Ženēvā no 1991.gada 1.aprīļa līdz 1992.gada 31.martam visām valstīm, kuras ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas dalībvalstis vai arī - tām Komisijā ir konsultatīvs statuss saskaņā ar šīs Komisijas kārtības ruļļa 8. un 11. punktu.

 

2. Pēc šādas parakstīšanas tas jāratificē, jāakceptē vai jāapstiprina.

 

 

8.pants

Ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana

 

1. Saskaņā ar 7.panta 2.punktu šis Nolīgums jāratificē, jāakceptē vai jāapstiprina.

 

2. Ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana notiek, deponējot attiecīgo instrumentu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

 

 

9.pants

Pievienošanās

 

1. Jebkura valsts, kas minēta 7.panta 1.punktā, var pievienoties šim Nolīgumam no 1991.gada 1.aprīļa.

 

2. Pievienošanās notiek, deponējot instrumentu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

 

10.pants

Stāšanās spēkā

 

1. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām, skaitot no datuma, kad astoņu valstu valdības ir deponējušas ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu paredzot, ka starptautisko kombinēto pārvadājumu tīkla viena vai vairākas līnijas savieno nepārtrauktā veidā vismaz četru, šādu instrumentu deponējušu valstu teritorijas.

 

2. Ja augstāk minētais nosacījums nav izpildīts, Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām, skaitot no datuma, kad tiek deponēts ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments, ar kuru minētais nosacījums tiks izpildīts.

 

3. Attiecībā uz katru valsti, kura ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu deponē pēc šī panta 1. un 2.punktā noteiktā 90 dienu termiņa, Nolīgums stājas spēkā pēc 90 dienām, skaitot no datuma, kad deponēts minētais instruments.

 

11.pants

Nolīguma piemērošanas ierobežojumi

 

1. Nekas šajā Nolīgumā nevar tikt iztulkots kā šķērslis Līgumslēdzējai Pusei veikt tādas - Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem atbilstošas un kritiskas situācijas ierobežotas - darbības, kuras tā uzskata par nepieciešamām, lai nodrošinātu savas valsts ārējo vai iekšējo drošību.

 

2. Par šiem pasākumiem, kuriem jābūt ar pagaidu raksturu, nekavējoties jāpaziņo depozitārijam, norādot to būtību.

 

 

12.pants

Strīdu izšķiršana

 

1. Jebkurš divu vai vairāku Līgumslēdzēju Pušu strīds par šī Nolīguma iztulkošanu vai piemērošanu, kad strīdā iesaistītās Puses nevar šo strīdu izšķirt sarunu ceļā vai citādi, pēc jebkuras strīdā iesaistītās Līgumslēdzējas Puses prasības tiek nodots šķīrējtiesai, - vienam vai vairākiem izvēlētiem šķīrējtiesnešiem attiecīgi, par ko strīda Puses attiecīgi savstarpēji vienojas. Ja trīs mēnešu laikā no lūguma iesniegšanas par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā strīda Puses nenonāk pie vienota lēmuma attiecībā uz šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu izvēli, jebkura no šīm Pusēm var vērsties pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra ar lūgumu iecelt vienu šķīrējtiesnesi, kuram strīds tiek nodots izšķiršanai.

 

2. Šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu, kas iecelti saskaņā ar šī panta 1.punktu, lēmums ir saistošs visām strīdā iesaistītām Līgumslēdzējām Pusēm.

 

 

13.pants

Atrunas

 

Parakstot šo Nolīgumu vai deponējot ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, jebkura Valsts var paziņot depozitārijam, ka tai nav saistošs šī Nolīguma 12.pants.

 

 

14.pants

Nolīguma grozījumi

 

1. Šajā Nolīgumā var tikt izdarīti grozījumi saskaņā ar šajā pantā paredzēto procedūru, izņemot 15. un 16. pantā minētos gadījumus.

 

2. Pēc Līgumslēdzējas Puses lūguma jebkuru grozījumu, ko tā ierosinājusi šajā Nolīgumā, izskata Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas Kombinēto pārvadājumu darba grupa.

 

3. Ja grozījumu pieņem divas trešdaļas no Līgumslēdzējām Pusēm, kuras piedalās darba grupas sanāksmē un balso, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo par grozījumu visām Līgumslēdzējām Pusēm akceptēšanai.

 

4. Jebkurš ierosinātais grozījums, par kuru tiek paziņots saskaņā ar šī panta 3.punktu, stājas spēkā visām Līgumslēdzējām Pusēm pēc trīs mēnešiem, skaitot no datuma, kad beidzies divpadsmit mēnešu termiņš, kurš seko pēc paziņošanas datuma, paredzot, ka šo divpadsmit mēnešu termiņa laikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs nesaņem iebildumus  par ierosināto grozījumu no valsts, kura ir Līgumslēdzēja Puse.

 

5. Ja attiecībā uz ierosināto grozījumu saskaņā ar šī panta 4.punktu tiek saņemts paziņojums par iebildumu, grozījums netiek akceptēts un spēkā nestājas.

 

15.pants

Grozījumi 1. un 2.pielikumā

 

1. Šī Nolīguma 1. un 2.pielikums var tikt grozīts saskaņā ar šajā pantā tālāk noteikto procedūru.

 

2. Pēc Līgumslēdzējas Puses lūguma jebkuru grozījumu, ko tā ierosinājusi 1. un 2.pielikumā, jāapspriež Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas Kombinēto pārvadājumu darba grupai.

 

3. Ja grozījumu pieņem pārstāvēto un balsojošo Līgumslēdzēju Pušu vairākums, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo par ierosinātā grozījuma akceptēšanu tām Līgumslēdzējām Pusēm, uz kurām tas attiecas tieši. Šī panta nolūkā par Līgumslēdzēju Pusi, uz kuru tas attiecas tieši, tiek uzskatīta tā Līgumslēdzēja Puse, kuras teritoriju, - iekļaujot jaunu līniju, svarīgu termināli, robežšķērsošanas punktu, riteņu pāru apmaiņas staciju vai prāmju pārceltuvi / ostu vai to attiecīgas modifikācijas gadījumā, šķērso šī līnija vai tieši savieno ar svarīgo termināli vai kuras teritorijā atrodas izskatāmais svarīgākais terminālis, robežšķērsošanas punkts, riteņu pāru apmaiņas stacija vai prāmju pārceltuves / ostas galapunkts.

 

4. Jebkurš ierosinātais grozījums, par kuru tiek paziņots saskaņā ar šī panta 2. un 3. punktu, tiek uzskatīts par akceptētu, ja sešu mēnešu laikā no datuma, kad depozitārijs to nosūtījis, neviena Līgumslēdzēja Puse, uz kuru tas attiecas tieši, nav paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram par tās iebildumiem ierosinātajam grozījumam.

 

5. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo visām Līgumslēdzējām Pusēm par jebkuru šādi akceptētu grozījumu, kurš stājas spēkā pēc trīs mēnešiem, skaitot no datuma, kad depozitārijs par to paziņojis.

 

6. Ja attiecībā uz ierosināto grozījumu saskaņā ar šī panta 4.punktu saņemts paziņojums par iebildumu, grozījums nav pieņemts un spēkā nestājas.

 

7. Eiropas Ekonomiskās komisijas Sekretariāts nekavējoties informē depozitāriju par Līgumslēdzējām Pusēm, uz kurām ierosinātais grozījums attiecas tieši.

 

16.pants

Grozījumi 3. un 4.pielikumā

 

1. Grozījumi šī Nolīguma 3. un 4.pielikumā var tikt izdarīti saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

 

2. Pēc Līgumslēdzējas Puses lūguma jebkurš tās ierosinātais grozījums 3. un 4.pielikumā jāizskata Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas Kombinēto pārvadājumu darba grupai.

 

3. Ja grozījumu atbalsta divas trešdaļas pārstāvēto un balsojošo Līgumslēdzēju Pušu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretārs paziņo par grozījumu visām Līgumslēdzējām Pusēm akceptēšanai.

 

4. Jebkurš ierosinātais grozījums, par kuru tiek paziņots saskaņā ar šī panta 3.punktu, tiek uzskatīts par akceptētu, ja sešu mēnešu laikā no paziņošanas datuma par to vismaz viena piektdaļa no Līgumslēdzējām Pusēm nav paziņojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram par saviem iebildumiem attiecībā uz šo grozījumu.

 

5. Ģenerālsekretārs paziņo visām Līgumslēdzējām Pusēm par jebkuru, saskaņā ar šī panta 4.punktu, akceptētu grozījumu, un tas stājas spēkā, skaitot no paziņojuma datuma par to, pēc trīs mēnešiem attiecībā uz visām Līgumslēdzējām Pusēm, izņemot tās, kuras līdz grozījuma spēkā stāšanās dienai bija paziņojušas Ģenerālsekretāram, ka tās neakceptē ierosināto grozījumu.

 

6. Ja vismaz viena piektdaļa Līgumslēdzēju Pušu ir paziņojušas par saviem iebildumiem attiecībā uz ierosināto grozījumu saskaņā ar šī panta 4.punktu, tiek uzskatīts, ka grozījums nav akceptēts un spēkā nestājas.

 

17.pants

Aizstāvošā atruna

 

Šī Nolīguma noteikumiem nevar būt dominējošs spēks pār tiem, kuri dažām Valstīm jāpiemēro savstarpējās attiecībās saskaņā ar citiem daudzpusējiem līgumiem, tādiem kā 1957.gada Romas Līgums par Eiropas Ekonomiskās savienības dibināšanu.

 

 

18.pants

Denonsēšana

 

1. Jebkura Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Nolīgumu, nosūtot Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram rakstisku paziņojumu.

 

2. Denonsēšana stājas spēkā pēc viena gada, skaitot no datuma, kad Ģenerālsekretārs saņēmis minēto paziņojumu.

 

19.pants

Darbības izbeigšana

 

Ja pēc šī Nolīguma stāšanās spēkā Līgumslēdzēju Pušu skaits kādā turpmāko divpadsmit mēnešu perioda laikā kļūst mazāks par astoņām, šis Nolīgums zaudē spēku pēc divpadsmit mēnešiem, skaitot no datuma, kad astotā Valsts pārstājusi būt par Līgumslēdzēju Pusi.

 

20.pants

Depozitārija paziņojumi

 

Papildus tiem paziņojumiem, kurus šis Nolīgums var noteikt, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra kā depozitārija funkcijas nosaka 1969.gada 23.maijā Vīnē parakstītās Konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām VII daļa.

 

21.pants

Autentiskais teksts

 

Šī Nolīguma oriģināls, kura teksti angļu, franču un krievu valodā ir vienādi autentiski, tiek deponēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram.

 

 

TO APSTIPRINOT, apakšā parakstījušies, šim nolūkam pienācīgi pilnvaroti pārstāvji parakstīja šo Nolīgumu.

 

PARAKSTĪTS Ženēvā 1991.gada 1.februārī.

 

 

 

 

 

 

 


I pielikums

 

DZELZCEĻA LĪNIJAS,

kurām ir svarīga nozīme starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos

 

 

 

1)   Portugāle */

 

C-E 05                   (Fuentesa de Onoro-) Vilāra Formoso-Pampiljosa-Koimbra-Lisabona

                                                                                                      Portu

                   

C-E 90                   Lisabona-Entrokamentu-Marvāna (-Valensija de Alkantara)

 

 

 

Kopējā piezīme un paskaidrojumi līniju numuriem

 

      “C-E” nozīmē dzelzceļa līnijas, kas pamatā atbilst attiecīgajām 1985.gada Eiropas nolīguma par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC) E - līnijām.

      Ar “C” apzīmētas citas svarīgas starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijas. “C” līniju numuri ir identiski tuvākai “E” līnijai un dažreiz šiem apzīmējumiem seko sērijas numurs.

“E” apzīmējums tiek izmantots, lai vienkāršotu atsauci un salīdzinājumu ar AGC līnijām. Tas nekādā mērā nenorāda uz to, vai valstis ir AGC dalībvalstis vai ir nolēmušas kļūt par AGC Līgumslēdzējām Pusēm.

 

[*] Izmantotās simbolu zīmes

 

(     )           =          stacija, kas atrodas aiz attiecīgās valsts robežām

Avila

 

Arando de Duero.

 
                              [piemēram, (Andaja-)].

 

                  =          alternatīvie maršruti [piemēram,                                     ] . 

 

 

- - - - - -          =          AGC līnijas posms, kuram ir svarīga nozīme

starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos

(attiecas tikai uz C-E līnijām).

 

      . . . . . . .           =          svarīgākās kombinēto pārvadājumu līnijas posms,

                                          kas nav attiecīgās AGC līnijas daļa

                                          (attiecas tikai uz C-E līnijām).

 

 

 

2)         Spānija */

 

C-E 05     (Andaja-) Irūna-Burgosa-Medina del Kampo-Fuentesa de Onoro (-Vilāra Formoso)

 

C-E 07     (Andaja-) Irūna-Burgosa-Avila                   -Madride

                                                         Aranda de Duero

 

C-E 053   Madride-Kordoba-Bobadilja-Alhesirasa

 

C-E 90     (Marvāna-) Valensija de Alkantara-Madride-Barselona-Portboja (-Serbere)

 

C 90/1      Valensija-Barselona

 

 

      3)         Īrija */

 

C-E 03     (Larna-Belfāsta)-Dublina

 

 

 

      4)         Apvienotā Karaliste  */

     

C-E 03     Glazgova-Stranrara-Larne-Belfāsta (-Dublina)-Holiheda-Krū- Londona-Folkstona

                                           Kārlaila

                                            . . . . . . . . . .

-Duvra (-Kalē)   

 

C-E 16     Londona-Harviča (-Zēbrigge)

                                              . . . . . . . . . . . . . .

 

C 03/1      Londona-Kārdifa

 

C 03/2      Klīvlenda-Donkastera-Londona

                 Līdsa

 

 

 

 

5)   Francija  */

 

C-E 05)    Parīze-Bordo-Andaja  (-Iruna)

C-E 07)          

 

C-E 15     (Kevī-) Fenjī           -Olnua-Parīze-Dižona     -Liona- Aviņjona-Taraskona-Marseļa

                 (Erkelīna-) Žumona              Le Krezo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

C-E 23     Dinkerka-Olnua-Tjunvilla-Meca-Fruāra-Tūla-Kulmona-Šalendre- Dižona

...............................................................................................................                

(-Vallorba)

..................

     

 

 

C-E 25       (Bettamburga-) Tunvilla-Meca-Strasbūra-Milūza-(-Bāzele)                              .

                                                                                          Belforta-Bezansona-Dižona

                                                                                          ............................................

 

C-E 40     Havra-Parīze-Leruvilla-Onvilla-Meca-Remiijī-Forbaha (-Sārbrikena)

C-E 42     Parīze-Leruvilla-Nansī-Sāreburga-Redēna-Starsbūra (-Kēla)

                

C-E 70     Parīze-Makona-Amberjē-Kuloza-Modana (-Turīna)

 

C-E 90     (Portboja-) Serbera-Narbona-Taraskona-Marseļa-Mentona (-Ventimilja)

C-E 700   Liona-Amberjē

 

C 07         Parīze-Tulūza

 

C 20         Lille-Turkuena  (-Muskrona )

 

C 25         Tunvilla-Apaka (-Perla )

 

C 40         Parīze-Le Mana-Nante .

                                            Renna

 

C 51         (Duvra-) Kalē-Lille-Parīze

 

C 90/2      Bordo-Tulūza-Narbona

 

 

     

6)   Nīderlande*/

 

C-E 15     Amsterdama-Hāga-Roterdama-Rozendāle (-Antverpene)

                                                 - - - - - - - - - - - - - - -

C-E 16     (Harviča-) Huka van Hollanda-Roterdama-Utrehta

                                                                   - - - - - - - - - - - - -

C-E 35     Amsterdama-Utrehta-Arnema (-Emmeriha)

                                                   - - - - - - - - - - -

 

C 10/1      Utrehta-Amersforta-Hengelo (-Bad Benthaima)

 

C 16         Roterdama-Tilburga-Venlo (-Ķelne)

 

 

 

 

      7)         Beļģija */ 

 

C-E 10)    (Duvra-) Ostende-Brisele-Lježa (-Āhene)   

C-E 20)    

 

C-E 15     (Rozendāle-) Antverpene-Brisele-Kevī (-Fenjī)                          .

                                                                  Šarleruā-Erkelīna (-Žumona)

                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C-E 22     (Harviča-) Zēbrige-Brige

 

C-E 25     Brisele-Arlona-Sterpenika (-Klainbettingena)

 

C 15         Šarleruā-Namjura-Lježa

 

C 20         (Turkuena-) Muskrona-Lježa-Monzena (-Āhene)

 

 

      8)         Luksemburga */

 

C-E 25     (Sterpenika-) Klainbettingena-Luksemburga-Bettamburga (-Tunvilla)

 

 

      9)         Vācija */

 

C-E 10     (Lježa-) Āhene-Ķelne-Diseldorfa-Dortmunde-Minstere-Osnabrika-Brēmene-Hamburga-Lībeka (-Hanko)

C-E 18     Hamburga-Bjuhena-Berlīne/Zeddina

 

C-E 20     (Lježa-) Āhene-Ķelne-Duisburga-Dortmunde-Hanovere-Helmšteda-Berlīne/Zeddina-Frankfurte pie Oderas (-Kunovice)

C-E 30     Drēzdene-Gerlice (-Zgorželeca)

 

C-E 32     Frankfurte pie Mainas-Hanau-Erfurte-Leipciga-Drēzdene

 

C-E 35     (Arnema-) Emmeriha-Duisburga-Diseldorfa           -Ķelne- Mainca-Manheima

                                                                      Diseldorfa-Noisa                                   

                                                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 -Karlsrūe (-Bāzele) 

 

C-E 40     (Forbaha-) Sārbrikene-Ludvigshāfena-Manheima-Frankfurte pie Mainas-

Gemindena-Nirnberga-Širndinga (-Heba)

 

C-E 42     (Strasbūra-) Kēla-Apenveiera-Karlsrūe-Milakere-Štutgarte

                                                                                Offenburga          

 

C-E 43     Frankfurte pie Mainas-Haidelberga-Bruhzāle-Štutgarte-Ulme- Augsburga-

                                                     Manheima  

Minhene-Frailassinga (-Zalcburga)

 

C-E 45     (Redbija-) Putgardena-Hamburga-Hanovere-Vircburga-Nirnberga-Ingolštate-

Minhene (-Kufšteina)

 

C-E 46     Mainca-Frankfurte pie Mainas

 

C-E 51     (Gedzera-) Rostoka-Berlīne-Halle      -Erfurte-Nirnberga

                                                              Leipciga        

 

C-E 55)    (Trelleborga-) Zasnichāfena-Štrālzunde-Pazevalka  -. Berlīne/Zeddina- Drēzdene-

C-E 61)                                                               Noištrelica

Bad Šandava (-Dečina)

 

C-E 451   Nirnberga-Pasava (-Velsa)

 

C 10/1      (Hengelo-) Bad Benthaima-Osnabrika

 

C 16         (Venlo-) Menhengladbaha-Ķelne

 

C 25         (Apaka-) Perla-Trīre-Koblenca

 

C 45/1      (Frederīsija-) Flensburga-Hamburga

 

C 45/2      Brēmerhāfena-Brēmene-Hanovere

 

C 45/3      Trāveminde-Lībeka

 

 

      10)       Šveice */

 

C-E 23     (Dižona-) Vallorba-Lozanna-Briga

                            - - - - - - - - - - - - - - - - -            

C-E 25     (Milūza-) Bāzele-Oltena-Berne-Briga (-Domodossola)

 

C-E 35     (Karlsrūe-) Bāzele-Oltena-Kjasso (-Milāna)

 

C-E 50     (Kuloza-) Ženēva-Lozanna-Berne-Cīrihe-Buhsa (-Insbruka)

                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

C 35         (Karlsrūe-) Bāzele-Brugga-Immenze-Belinzona-(-Luino)               .

                                                                                          Kjasso (-Milāna)

 

 

11) Itālija */

 

C-E 25     (Briga-) Domodossola-Novara-Milāna-Dženova

 

C-E 35     (Kjasso-) Milāna-Boloņa-Florence-Roma-Neapole-Salerno-Villa San Džovani-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mesīna

                                               

C-E 45     (Insbruka-) Brennero-Verona-Boloņa-Ankona-Fodžija-Bari-Brindizi

. . . . . . . .

 

C-E 55     (Arnoldštaine-) Tarvizio-Udīne-Venēcija-Boloņa

                                                                        Trieste

                                                                  . . . . . . . . .

 

C-E 70     (Modana-) Turīna-Ro-Milāna-Verona-Trieste-Villa Opičina (-Sežana)

 

C-E 72     Turīna-Dženova

 

C-E 90     (Mentona-) Ventimilja-Dženova-Piza-Livorno-Roma

           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C 35         (Belinzona-) Luino-Gallarte-Ro-Milāna

 

C 90/1      Specija-Fidenca-Parma

 

C 90/2      Livorno-Piza-Florence

 

 

      12)       Norvēģija */     

 

C-E 45     Oslo (-Kornšo)

 

C 47         Narvika (-Vassijaure)

 

C 48         Trondheima-Hella (-Storliena)

 

C 61         Oslo (-Šarlotenberga-Stokholma)

 

 

      13)       Zviedrija */

 

C-E 45     (Kornšo-) Gēteborga-Helsingborga (-Helsingera)

 

C-E   53   Helsingborga-Hesleholma

 

C-E 55)    Stokholma-Hesleholma-Malme-Trelleborga (-Zasnichāfena)

C-E 61)    

 

 

C-E 59     Malme-Istada (-Šcecina)

 

C 10/2      Stokholma (-Turku)

 

C 45/1      Gēteborga (-Frederikshavna)

 

C 45/3      Malme (-Traveminde)

 

C 47         (Narvika-) Vassijaure-Gallivere-Bodena-Ange-Hallsberga

 

C 48         (Hella-) Storliena-Osterzunda-Ange

 

C 55         Halsberga-Gēteborga

 

C 61         (Oslo-) Šarlotenberga-Karlstade-Halsberga-Stokholma

 

 

      14)       Dānija */

 

C-E 45     (Helsingborga-) Helsingora-Kopenhāgena-Nikobinga-Redbija (-Putgardena)

C-E 530   Nikobinga-Gedzera (-Rostoka)

 

C 45/1      (Gēteborga-) Frederikshavna-Orhusa-Frederisija (-Flensburga)

                        Kopenhāgena

 

 

      15)       Austrija */

 

C-E 43     (Freilassinga-) Zalcburga

 

C-E 45     (Minhene-) Kufšteina-Vergla-Insbruka (-Brennera)

 

C-E 50     (Buhsa-) Insbruka-Vergla-Kufšteina (-Rozenheima-Frailassinga)- Zalcburga-Velsa-

                                                                          Švarcahas Sanfeita                 

Linca-Vīne-(-Hedješaloma)1       

Ebenfurte (-Šoprona)2 

                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

C-E 52     Vīne-Maršega (-Devinska Nova Vesa)

                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 55       Linca-Zalcburga-Švarcahas Sanfeita-Fillaha-Arnoldšteina (-Tarvizio)    

 

C-E 63     (Bratislava-) Kitze-Parndorfa-Vīne

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C-E 65     (Bržeclava-) Bernhardštāle-Vīne-Zemeringa-Bruka pie Mūras-Klāgenfurte-Fillaha-Rozenbaha (-Jesenice)

 

C-E 67     Bruka pie Mūras-Grāca-Špīlfeldštrāsa (-Sentila)

 

C-E 451   (Pasava-) Velsa

 

C-E 551   (Horni-Dvorište-) Zummerava-Linca-Zelctāle-Sanmikela

 

 

 

      16)       Polija[*]

 

C-E 20     (Frankfurte pie Oderas-) Kunovice-Poznaņa-Lovice-Varšava     -Lukova-

                                                                                                     Škiernivice                 

                                                                                                     . . . . . . . . . . . . . .

Terespole (-Bresta)

                                                                       

C-E 30     (Gerlica-) Zgoržeļeca-Vroclava-Katovice-Krakova-Pšemisļa-Medika (-Mostiska)            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C-E 59     Svinouščje-Šcecina-Kostšina-Zeļena Gura-Vroclava-Opole-Halupki (-Bogumina)

 - - - - - - - - - - - - -                                        - - - - - - - - - - - - - - - - -     . . . . . . . . .

 

C-E 65     Gdiņa-Gdaņska-Čeva-Varšava   -Katovice-Zebžidovice(-Petrovice pie Karvinas)

                 - - - - - - - - - - - - -                 Bidgošča  - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                      . . . . . . . . . . .

                                                                                                                             

C 30/1      Krakova-Novi Sonča-Mušina (-Plaveča)

 

C 59/1      Nova Sula-Žagaņa-Veglineca-Zgoržeļeca-Zaviduva (-Fridlana) 

 

C 59/2      Vroclava-Miedzilezi (-Lihova)

                   

C 65/1      Zduņska Voļa Karšnice-Lodza Oļehuva-Škiernivice

 

C 65/2      Hožuva Simkovice-Čenstohova-Zaverce-Javožno Ščakova-Čehovice Džedžice

 

C 65/3      Herbi Nove-Pačina-Kedzešinas Kozļe Azoti

 

 

 

 

17 a)          Čehijas Republika */

 

C-E 40     (Širndinga-) Heba-Pilzene-Prāga-Kolina-Granice pie Morāvas-

                 Ostrava-Mosti pie Jablunkovas (-Čadca)

                 Gorni Lideča (-Luki pie Makutas)

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

 

C-E 55     (Bad Šandava-) Dečina-Prāga

 

C-E 59     (Halupki-) Bogumina-Ostrava

                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 61     (Bad Šandava-) Dečina-Nimburka-Kolina-Brno-Bržeclava–Lanžgota (-Kuti)

 

C-E 65     (Zebžidovice-) Petrovice pie Karvinas-Ostrava-Bržeclava-(-Bernhardštāle)

 

C-E 551   Prāga-Horni Dvorište (-Zumerava)

 

C 59/1      (Zaviduva-) Fridlana-Turnova-Prāga

 

C 59/2      (Miedzilesi-) Ļiškova-Č.Trebova

 

 

      17 b)    Slovākija */

 

C-E 40     (Mosti pie Jablunkovas-) Čadca                 -Žiļina-Poprada- Tatri-Košice-

                 (Gorni Lideča-) Luki pie Makutas-Puhova

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Černa pie Tisas (-Čopa)

 

C-E 52     (Maršega-) Devinska Nova Vesa-Bratislava-Nove Zamki-Šturovo (-Soba)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 61     (Lanžgota-) Kuti-Bratislava-Komarno (-Komaroma)  .

                                                         Rusovce (-Hedješaloma)

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 63     Žiļina-Leopoldova-Bratislava (-Kitze)

                                          Galanta

 

C 30/1      (Mušina-) Plaveča-Prešova-Kisaka-Košice-Čaņja (-Hidašnemeti)

 

 

 

18)             Ungārija */

 

C-E 50     (Vīne-) Hedješaloma1              -Djēra-Budapešta- Miškolca- Nīredhaza-Zahoņa

                             (Ebenfurte-) Šoprona2

                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 (-Čopa)

 

C-E 52     (Šturovo-) Soba-Budapešta-Cegleda-Voļnoka-Debrecena-Nīredhaza

 

C-E 56     Budapešta-Rakoša-Uisasa-Šolnoka-Lekešhaza (-Kurtiča)

 

C-E 61     (Bratislava-Komarno-) Komaroma-Budapešta

                        Hedješaloma

                        . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 69     Budapešta-Šekezfehervara-Boba-Hodoša

Murakereštūra (-Kotoriba)

 

C-E 71     Budapešta-Dombovara-Djekeneša (-Botovo Koprivņica)

 

C-E 85     Budapešta-Kelebija (-Subotica)

 

C-E 691   Murakereštūra-Djekeneša

 

C 30/1      (Čaņja-) Hidašnemeti-Miškolca

 

C 54/1      (Episcopija Bihora-) Biharkeresteša-Beretjuifalu-Puspokladnija

 

C 773       Budapešta-Dombovara-Pēča-Madjarboli (-Beli Manastira)

 

 

 

      19)       Dienvidslāvija */

 

C-E 65     (Rozenbaha-) Jesenice-Ļubļana-Pivka-Rijeka

 

C-E 67     (Špīlfeldštrāsa-) Sentila-Maribora-Zidani Mosta

 

C-E 69     (Murakerestura-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Mosta-Ļubļana-Divača-Kopera

C-E 70     (Villa Opičina-) Sežana-Ļubļana-Zidani Mosta-Zagreba-Belgrada-Niša-Dimitrovgrada (-Dragomana)

 

C-E 71     (Djekeneša-)  Botovo-Koprovņica-Zagreba-Karlovaca-Rijeka

 

C-E 85     (Kelebija-) Subotica-Belgrada-Niša        -Skopje-Gevgelija-(-Idomeni)

                                                                  Kraljevo

                

 

      20)       Grieķija */

 

C-E 85     (Gevgelija-) Idomeni-Saloniki-Atēnas

 

C-E 855   (Kulata-)  Promašona-Saloniki

 

C 70/2      Strimonasa-Aleksandrupolisa-Pitiona (-Uzunkopru)

 Dikea (-Svilengrada)

 

C 85/1      Saloniki-Florina-Kristalopigi (-. . . . . . . )

 

C 85/2      Larisa-Volosa-[ Latakija (Sīrijas Arābu Republika)]

 

C 85/3      Igumenica-Kalabaka-Palaiofarsalosa-Volosa [-Latakija (Sīrijas Arābu Republika)]

 

C 85/4      Atēnas-Patri

 

 

 

      21)       Rumānija */

 

C-E 54     Arada-Deva-Teijusa-Vinatori-Brašova-Bukareste

 

C-E 56     (Lekešhaza-) Kurtiča-Arada-Timišoara-Krajova-Bukareste

 

C-E 66     Halmeu-Satu Mare-Kareji-Oradja-Arada-Timišoara-Stamora Moravica (-Vršaca)

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 95     (Ungeni-) Jassi-Paskani-Buzeu-Ploešti-Bukareste-Videle-Džurdžu (-Ruse)

 

C-E 562   Bukareste-Konstance

 

C-E 851   (Vadu Sireta-) Viskani-Sučava-Paškani

 

C 54         (Djakovo-)  Halmeu-Satu Mare-Deža-Kluža-Koslariu

 

C 54/1      Paskani-Suseva-Salva Deža-Kluš Napoka-Aradja-Episkopija Bihora

(-Biharkeresteša)

 

C 95         Krajova-Kalafata (-Vidina)

 

 

 

     

22) Bulgārija */

 

C-E 70     (Dimitrovgrada-) Dragomana-Sofija-Plovdiva-Dimitrovgrad Sever-Svilengrada

(-Kapikule)

 

C-E 95     (Džurdžu-) Ruse-Gorna Orjahovica-Dimitrovgrada

                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C-E 680   Sofija-Mezdra-Gorna Orjahovica-Kaspičana-Sindela-Varna

 

C-E 720   Plovdiva-Ziminca-Karnobata-Burgasa

                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C-E 855   Sofija-Kulata (-Promašona)

 

C 95                (Kalafata-)  Vidina-Sofija

 

 

 

      23)       Somija */

 

C-E 10     Hanko-Helsinki-Rihimjaki-Kuvola-Vainikkala (-Buslovskaja)

 

C 10/2      (Stokholma-) Turku-Helsinki

 

 

      24)       Krievijas Federācija */

 

C-E 10     (Vainikkala-) Buslovskaja-Sanktpēterburga-Maskava

 

C-E 20     (Orša-) Krasnoje-Smoļenska-Maskava-Ņižņijnovgoroda-Jekaterinburga-

Tjumeņa

___________________________________________________________________________________

Kurgāna-Petuhovo (-Mamļutka-Petropavlovska-Kara-Guga-) Isilkula

 

-Omska-Novosibirska-Krasnojarska-Taišeta-Irkutska

 

-Ulanude-    Zaudinskija-                             Karimskaja

_________________________                              _______________________________

                              Nauški (-Suhebatora)               Zabaikaļska (-Mandžūrija)

                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                      -Habārovska-          Baranovskija                - Nahodka – Vostošnaja

                                                                __________________________

                                                Hasana (-Tumangana)

                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 24     Maskava-Rjazaņa-Ruzajevka-Samāra-Ufa-Čeļabinska-Kurgāna-Zauralje

(-Presnogorkovskaja)

 

C-E 30     (Topoli-) Valuiki-Ļiski-Rtiščevo-Sizraņa-Samāra-Orenburga-(-Iljetska I)

C-E 50     (Krasnaja Mogila-) Gukovo-Ļihaja-Volgograda-Astrahaņa (-Aksaraiskaja II)

 

C-E 99     Maskava-Rostova pie Donas-Novorosijska

 

C-E 102   Maskava-Volgograda-Astrahaņa

 

C-20/1     Sanktpēterbuga-Vologda-Koteļniča

 

C-20/2     Maskava-Kazaņa-Jekaterinburga

 

C-20/3     Kaļiņingrada-Čerņahovska-Ņesterova (-Kibartai)

 

 

 

      25)       Turcija  */

 

C-E 70     (Svilengrada-) Kapikule-Stambula-Haidarpaša-Ankara-Bogazkerpju-Kalina-

Malatja-

 

Kapikoja [-Razi (Irānas Islama Republika)]       .

Nuzaibina [-Kamišļi (Sīrijas Arābu Republika)]

 

. . . . . . . . .                                                    . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C-E 74     Izmira      -Balikesira-Aljaunta-Afjona      -Konja-Ulukišla

                 Bandirma                                    Eskišehira  Usaka-Manisa   

                                                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C-E 97     (Ahurjana-) Dogukapi-Karsa-Erzuruma-Cetinkaja-Kalina- Bogazkerpju-Ulukišla-

                  Samsuna

Jonice-Adana  -Toprakkale  - Fevzipaša-Isļahije

                    Mersina   Iskanderona   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[-Meidana-Ekbesa (Sīrijas Arābu Republika)]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

C 70/2      Pehlivankeja-Uzunkerpju (-Pitiona)

 

 

 

 

      26)       Horvātija  */

 

C-E 65     (Ilirska Bistrica-) Šapjane-Rijeka

 

C-E 69     (Murakerestura-) Kotoribe-Čakoveca (-Središče)

 

C-E 70     (Dobova-) Savski Marofa-Zagreba-Striživoina Vrpole-Vinkovci-Tovarnika (-Šida)

 

C-E 71     (Djekeneša-) Botovo-Koprivnica-Zagreba-Karlovaca-Oštarje-Rijeka

 

C-E 751   Zagreba-Sunja-Voliņa (-Dobrlina-Bihača-Ripača-) Strmica-Knina-Splita     .

                                                                                                                            Šibenika

 

C-E 753   Zagreba-Karlovaca-Oštarje-Gospiča-Knina-Zadara

 

C-E 771   (Bogojevo-)Erduta-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-Slavonski Šamac (-Bosanski Šamaca-Sarajevo-Čapljina-) Metkoviča-Ploce

C-E 710   (Središče-) Čakoveca-Varaždina-Koprivnica-Osijeka-Erduta (-Subotica)

 

C 773       (Madjarboli-) Belimanastira-Osijeka-Striživoina Vrpole

 

 

      27)       Slovēnija */

 

C-E 65     (Rozenbaha-) Jesenice-Ļubļana-Ilirska Bistrica (-Šapjane)

 

C-E 67     (Špilfeldštrassa-) Šentila-Maribora-Zidani Mosta

 

C-E 69     Hodoša-Murska Sobota-Ormoža-Pragersko-Zidani Mosta-Ļubļana-Divača-Kopera

(Čakoveca-) Središče

 

C-E 70     (Villa Opičina-) Sežana-Ļubļana-Zidani Mosta-Dobova (-Savski Marofa)

 

 

 

      28)       Bosnija un Hercegovina */

 

 

 

      29)       Albānija */

 

 

 

      30)       Bijušā Dienvidslāvijas Republika Maķedonija */

 

 

 

      31)       Baltkrievija */

 

C-E 20     (Terespole-) Bresta-Minska-Orša (-Krasnoje)

 

 

      32)       Ukraina */

 

C-E 30     (Medika-) Mostiska 2-Ļvova

 

C-E 40     (Černa pie Tisas-) Čopa

 

C-E 50     (Zahoņa-) Čopa-Ļvova-Kijeva-Hutor Mihailovskij-Zernovo (-Suzemka)

 

C-E 95     (Benderi-) Razdeļnaja-Kazatina

 

C-E 851   Ļvova-Vadu Sireta (-Vikšani)

 

C 54         Čopa-Djakovo (-Halmeu)

 

 

      33)       Moldovas Republika */

 

C-E 95     (Jassi-) Ungeni-Kišiņeva-Benderi-Novosovetska (-Kučurgana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.pielikums

 

OBJEKTI,

kuriem ir svarīga nozīme starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos

 

 

A.   Termināļi, kuriem ir svarīga nozīme starptautiskajos kombinētajos

pārvadājumos

 

 

AUSTRIJA

 

Linca-Štadthāfena

Messendorfa

Zalcburga-Centrālā stacija / Līferinga

Fillaha-dienvidu

Velsa-šķirotava

Vīne-Freudenavas osta

Vīne-Ziemeļrietumu stacija

 

BEĻĢIJA

 

Antverpene

Atjusa

Bresso-Renori (Lježa)

Brisele

Genka (Hasselta)

Meizene (Mehelena)

Zēbrige

 

BULGĀRIJA

 

Burgasa

Dimitrovgrada-ziemeļu

Filipovo

Gorna Orjahovica

Ruse

Sofija

Stara Zagora

Varna

 

 

HORVĀTIJA

 

Rijeka

Slavonski Broda

Splita

Zagreba

 

 

ČEHIJAS REPUBLIKA

 

Brno

Česke Budejovice

Heba

Jihlava

Kolina

Lovosice

Ostrava

Pilzene

Prāga-Ugržinevesa

Prāga-Žižkova

Pršerova

 

DĀNIJA

 

Orhusa

Glostrupa

Kopenhāgena

Padborga

 

SOMIJA

 

Helsinki-Pasila

 

FRANCIJA

 

Aviņjona-Kurtene

Bordo-Bastida

Dinkerka

Andaja

Havra

Lille-Sansovēra

Liona-Venisjē

Marseļa-Kane

Parīze-Lašapela

Parīze-Nuazī-Leseka

Parīze-Pompadūra

Parīze-Runži

Parīze-Valentona

Perpinjana

Ruēna-Sottevila

Strasbūra

Tulūza

 

VĀCIJA

 

Augsburga-Oberhauzena

Bāzele Bada GBF

Berlīne

Bilefelda-austrumu

Bohuma-Langendrēra

Brēmene-Grolland Rolanda

Bremerhāfena-Nordhāfena

Drēzdene

Duisburga-Rūrorthāfena

Diseldorfa-Bilka

Frankfurte pie Mainas-austrumu

Fraiburga (Braisgava) GBF

Hāgena HBF

Hamburga-Rotenburgsorta

Hamburga-dienvidu

Hamburga-Valtershofa

Hamburga-Vilhelmsburga

Hanovera-Lindena

Ingolštate-ziemeļu

Karlsrūe HBF

Ķīle HGBF

Ķelne Eifeltora

Leipciga

Lībeka HBF

Ludvigsburga

Mainca Gustavsburga

Manheima RBF

Minhene HBF

Noisa

Noi Ulme

Nirnberga HGBF

Offenburga

Regensburga

Reine

Rostoka

Sārbrikena HGBF

Šveinfurte HBF

Vupertāle-Langefelda

 

GRIEĶIJA

 

Agi Anaguri (Atēnas)

Aleksandrupolisa

Igumenica

Patri

Saloniki

Volosa

 

 

UNGĀRIJA

 

Budapešta-Žozefvaroša

Debrecena

Miškolca-Gomori

Šoprona

Segeda-Kiskundoroma

Šolnoka

Zahoņa

 

ĪRIJA

 

Dublina - Nortvolla

 

ITĀLIJA

 

Bari-Lamasinata

Boloņa-Interporto

Brindizi

Busto Arsicio

Livorno

Milāna-Greko Pirelli

Milāna-Rodžoredo

Modena

Neapole-Granili

Neapole Trakja

Novara

Paduja-Interporto

Peskara-P.N.

Pomecija-S.P.

Rivalta Skrivija

Turīna-Orbassano

Triesta

Verona-Q.E.

 

LUKSEMBURGA

 

Betambūra

 

NĪDERLANDE

 

Ede

Roterdama-osta

Roterdama-ziemeļu

Venlo

 

NORVĒĢIJA

 

Narvika

Oslo – Alnabru

Trondheima

 

 

POLIJA

 

Gdaņska

Gdiņa

Glivice

Krakova

Lodza

Malaševice

Poznaņa

Pruškova

Sosnovica

Svinouisce

Šcecina

Varšava

Vroclava

 

PORTUGĀLE

 

Alkantara (Lisabona)

Ešpiņju

Lehosa

Lisabona-Beirolasa

 

RUMĀNIJA

 

Bukareste

Konstanca

Krajova

Oradja

 

 

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

 

Batareinaja (Irkutska)

Bazaiha (Krasnojarska)

Bločnaja (Perma)

Brjanska-Lgovskija (Brjanska)

Čita

Habārovska

Kirova-Kotlaskija (Kirova)

Kļeščiha (Novosibiska)

Kostariha (Ņižņijnovgoroda)

Kuncevo II (Maskava)

Kutuma (Astrahaņa)

Mihailo-Česnokovskaja (Belogorska)

Maskava-Kijevskaja

Maskava-preču-Oktjabrskaja

Maskava-preču-Paveļetskaja

Maskava-preču-Smoļenskaja

Nahodka-Vostočnaja

Novorosijska, osta

Omska-Vostočnija

Rostova-preču (Rostova pie Donas)

Smoļenska

Sanktpēterburga, osta

Sanktpēterbuga-preču-Vitebskija

Sverdlovska-pasažieru (Jekaterinburga)

Taltsija (Ulan-Ude)

Voinovka (Volgograda)

Usurijska

 

 

SLOVĀKIJA

 

Bratislava

Černa pie Tisas

Košice

Žiļina

 

SLOVĒNIJA

 

Kopera

Ļubļana

 

SPĀNIJA

 

Alhesirasa

Barselona

Iruna

Madride

Portboja

Tarragona

Valensija (– Silja)

 

ZVIEDRIJA

 

Gēteborga

Helsingborga

Malme

Stokholma-Arsta

 

ŠVEICE

 

Ārava-Birfelda

Bāzele SBB

Berne

Kjasso

Ženēva

Lugano-Vedegjū

Lucerna

Renāna

Cīrihe

 

TURCIJA

 

Bandirma

Derinse

Iskenderuna

Stambula

Izmira

Merzina

Samsuna

 

UKRAINA

 

Čopa

Kijeva

Ļvova

 

 

APVIENOTĀ KARALISTE

 

Belfāsta

Birmingema

Bristole

Kardifa

Klīvlenda

Kotbridža (Glazgova)

Glazgova

Harviča

Holiheda

Ipsviča

Lidsa

Liverpūle-Garstona

Londona-Stretforda

Londona-Vilsdena

Mančestra-Trefforda Parks

Sauthemptona

Tilberija

 

DIENVIDSLĀVIJA   

 

Belgrada

Kopera

Ļubļana

Rieka

Zagreba

 

B.          Robežšķērsošanas punkti, kuriem ir svarīga nozīme starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos[*]

 

Vilāra Formozu (CP) - Fuentesa de Onoro (RENFE)

Marvana (CP) - Valensija de Alkantara (RENFE)

Iruna (RENFE) - Andaja (SNCF)

Portboja (RENFE) - Serbera (SNCF)

 

Dublina (CIE) - Holiheda (BR)

Dandolka (CIE) - Njuri (NIR)

Duvra (BR)    - Kalē (SNCF)

                      -  Dinkerka (SNCF)

                      - Ostende (SNCB)

Harviča (BR) - Zēbrige (SNCB)

 

Mentona (SNCF) - Ventimilja (FS)

Modana (SNCF) - Bardonekja (FS)

Briga (SBB-CFF) - Domodosola (FS)

Bale (SNCF) - Bāzele (SBB-CFF)

Strasbūra (SNCF) - Kēla (DB)

Forbaha (SNCF) - Sārbrikene (DB)

Apaša (SNCF) - Perla (DB)

Tjunvila (SNCF) - Betambūra (CFL)

Fenjī (SNCF) - Kevi (SNCB)

Žumona (SNCF) - Erkelina (SNCB)

Turkuena (SNCF) - Muskrona (SNCB)

Rozendāle (NS) - Essena (SNCB)

 

Emeriha (DB/NS)

Venlo (NS/DB)

Bad Benthaima (DB/NS)

Monzena (SNCB)-Āhena (DB)

 

Sterpenika (SNCB) - Klainbetingena (CFL)

Bāzele (DB/SBB-CFF)

Flensburga (DB) - Padborga (DSB)

Putgardena (DB) - Redbija (DSB)

 

Pasava (DB/OBB)

Zalcburga (DB/OBB)

Kufšteina (DB/OBB)

Buhsa (SBB-CFF/OBB)

 

Luino (SBB-CFF/FS)

Kjasso (SBB-CFF/FS)

Brennero (FS/OBB)

Tarvizio (FS) - Arnoldšteina (OBB)

 

Šarlottenberga (NSB/SJ)

Kornšo (NSB/SJ)

Vassijaure (JBV/Banverketa)

Storliena (JBV/Banverketa)

 

Helsingborga (SJ)-Kopenhāgena (DSB)

Trelleborga (SJ) - Zasnica (DB)

Īstada (SJ) - Svinouisce (PKP)

Gēteborga (SJ) - Frederikshavna (DSB)

Malme (SJ) - Traveminde (DB)

 

Gedzera (DSB) - Rostoka (DB)

 

Ebenfurte (OBB) - Šoprona (GYSEV/MAV)

Nikelsdorfa (OBB) - Hedješaloma (MAV)

Frankfurte pie Oderas (DB) - Kunovice (PKP)

Gerlica (DB) - Zgoržeļeca (PKP)

 

Djekeneša (MAV)-Botovo (JZ)

Kelebija (MAV)-Subotica (JZ)

Lekešhaza (MAV)-Kurtiča (CFR)

 

Dimitrovgrada (JZ)-Dragomana (BDZ)

Gevgelija (JZ) - Idomani (CH)

Episkopija Bihora(CFR) – Biharkeresteša (MAV)

Džurdžu (CFR) - Ruse (BDZ)

 

Svilengrada (BDZ) - Kapikule (TCDD)

Vidina (BDZ) - Kalafata (CFR)

Kulata (BDZ) -Promašona (CH)

Turku (VR) -Stokholma (SJ)

 

Kapikoja (TCDD) - Razi (RAI)

Nuzaibina (TCDD) - Kamišli (CFS)

Maršega (OBB) - Devinska Nova Vesa (ŽSR)

Kitze (OBB) - Bratislava (ŽSR)

 

Gdiņa (PKP) - Īstada, Stokholma (SJ) / Helsinki (VR)

Halupki (PKP) - Bohumina (ČD)

Širndinga (DB) - Heba (ČD)

Bad Šandava (DB) - Dečina (ČD)

 

Bernhardštāle (OBB) - Bržeslava (ČD)

Zummerau (OBB) - Horni Dvorište (ČD)

Vainikkala (VR) - Lužaika (RZD)

Orša (BC) - Krasnoje (RZD)

 

Zernovo (UZ) - Suzemka (RZD)

Ņesterova (RZD) – Kibartai (Lietuvas dzelzceļš)

Valuiki (RZD) – Topoļi (UZ)

Gukovo (RDZ) – Krasnaja Mogila (UZ)

 

Zauralje (RZD) – Presnogorkovskaja (Kazahijas dzelzceļš)

Petuhovo (RZD) – Mamļutka (Kazahijas dzelzceļš)

Isilkula (RZD) – Mandžūrija (Ķīnas dzelzceļš)

Hasana (RZD) – Tumangana (Korejas Demokrātiskās Tautas Republikas dzelzceļš)

 

Zebžidovice (PKP) - Petrovice pie Karvinas (ČD)

Zaviduva (PKP) - Fridlana (ČD)

Miedzilesi (PKP) - Liškova (ČD)

Čadca (ŽSR) - Mosti pie Jablunkovas (ČD)

Luki pie Makutas (ŽSR) - Horni Lideča (ČD)

 

Kuti (ŽSR) - Lanžhota (ČD)

Černa pie Tisas (ŽSR) - Čopa (UZ)

Komarno (ŽSR) - Komaroma (MAV)

Šturovo (ŽSR) - Soba (MAV)

 

Ruzovce (ŽSR) - Raika (MAV)

Čanja (ŽSR) - Hidašnemeti (MAV)

Plaveča (ŽSR) - Mušina (PKP)

Madjarboli (MAV) - Belimanastira (HZ)

 

Dikea (CH) - Svilengrada (BDZ)

Kristallopigi (CH) - . . . . . . . (HSH)

Patri/Igumenica (CH) - Brindizi (FS)

Patri/Igumenica (CH) - Triesta (FS)

 

Patri/Igumenica (CH) - Ankona (FS)

Patri/Igumenica (CH) - Bari (FS)

Volosa (CH) - Latakija (CFS)

Stamora Moravici (CFR) - Vršaca (JZ)

 

Halmeva (CFR) - Djakovo (UZ)

Viksani (CFR) - Vadu Sireta (UZ)

Uzunkoprju (TCDD) - Pitiona (CH)

Islahije (TCDD) - Meidan Ekbesa (CFS)

 

Dogukapi (TCDD) - Ahurjana (ARM)

Kotoriba (HZ) - Murakerestura (MAV)

Koprivnica (HZ) - Djekeneša (MAV)

Čakoveca (HZ) - Središče (SZ)

 

Savski Marofa (HZ) - Dobova (SZ)

Erduta (HZ) - Bogojevo (JZ)

Tovarnika (HZ) - Šida (JZ)

Slovonski Šamaca (HZ) - Bosanski Šamaca (ZHB)

 

Metkoviča (HZ) - Čaplina (ZBH)

Voliņja (HZ) - Dobrļina (ZBH)

Strmica (HZ) - Ripača (ZBH)

Šapjane (HZ) - Ilirska Bistrica (SZ)

 

Lugoplava (HZ) - Podorje (SZ)

Rozenbaha (OBB) - Jesenice (SZ)

Špilfeldštrase (OBB) - Sentilja (SZ)

Šredici (SZ) - Čakoveca (HZ)

 

Hodoša (SZ/MAV)

Villa Opičina (FS) - Sežana (SZ)

Savski Marofa (HZ) - Dobova (SZ)

Terespole (PKP) - Bresta (BC)

 

Medika (PKP) - Mostiska (UZ)

Zahoņa (MAV) - Čopa (UZ)

Ungeni (CFM) - Jasi (CFR)

Novosovecka (CFM) – Kučurgana (UZ)


C.    Vagonu riteņu pāru maiņas stacijas, kurām ir svarīga nozīme

starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos[*]

 

Stacijas, kas atrodas starp dzelzceļa sistēmām ar dažādu sliežu ceļa platumu

Valstis, uz kurām attiecas

Metode, kas izmantota pārejai no viena sliežu ceļa platuma uz citu

Vagonu

asu / riteņu pāru

nomaiņa

Kravas vienību pārkraušana, izmantojot krānu vai citu pārkraušanas iekārtu

Iruna-

Andaja

Spānija-

Francija

X

 

X

 

Portboja-

Serbera

Spānija-

Francija

X

 

X

 

Hanko

Somija

X

 

Černa pie Tisas-

Čopa

Slovākija-

Ukraina

 

X

 

Zahoņa-

Čopa

Ungārija-

Ukraina

X

X

X

X

Jasi-

Ungeni

Rumānija-

Moldova

 

X

X

X

Vikšani-

Vadu Sireta

Rumānija-

Ukraina

X

X

X

X

Halmeva[**]

Djakovo

Rumānija-

Ukraina

 

X

X

X

Malazevice[***]

Bresta

Polija-

Baltkrievija

 

X

X

X

Medika-

Mostiska

Polija-

Ukraina

X

X

X

X

Zabaikaļska-

Mandžūrija

Krievijas Federācija- Ķīna

X

X

X

X

Hasana-

Tumangana

Krievijas Federācija-Korejas Republika

X

 

X

X

 

Piezīme: Riteņu pāru maiņas stacijas ir arī robežšķērsošanas punkti.

 

 

D.   Prāmju pārceltuves / ostas, kas ir starptautisko kombinēto pārvadājumu tīklā

 

 

Holiheda                             -   Dublina                      (Apvienotā Karaliste-Īrija)

 

Kalē                                   -   Duvra                        (Francija-Apvienotā Karaliste)

 

Ostende                              -   Duvra                        (Beļģija-Apvienotā Karaliste)

 

Dinkerka                             -   Duvra                        (Francija-Apvienotā Karaliste)

 

Stanrera                              -   Larna                        (Apvienotā Karaliste)

 

Zēbrige                               -   Harviča                     (Beļģija-Apvienotā Karaliste)

 

Zēbrige                               -   Duvra                        (Beļģija-Apvienotā Karaliste)

 

Putgardena                          -   Redbija                     Vācija-Dānija

 

Kopenhāgena                      -   Helsingborga             (Dānija-Zviedrija)

 

Lībeka-Traveminde             -   Hanko                       (Vācija-Somija)

 

Gedreza                              -   Rostoka

                                               (Varneminde)            (Dānija-Vācija)

 

Gēteborga                           -   Frederikshavna          (Zviedrija-Dānija)

 

Malme                                -   Traveminde               (Zviedrija-Vācija)

 

Treleborga                          -   Zasniza                      (Zviedrija-Vācija)

 

Īstada                                 -   Svinouisce                 (Zviedrija-Polija)

 

Helsinki                               -   Gdiņa                        (Somija-Polija)

 

Helsinki                               -   Stokholma                 (Somija-Zviedrija)

 

Turku -                                Stokholma                      (Somija-Zviedrija)

 

Samsuna                             -   Konstanca                 (Turcija-Rumānija)

 

Mersina                              -   Venēcija                    (Turcija-Itālija)

 

Gdiņa                                  -   Īstada                        (Polija-Zviedrija)

 

Gdiņa                                  -   Stokholma                 (Polija-Zviedrija)

 

Gdiņa                                  -   Helsinki                     (Polija-Somija)

 

Patri / Igumenica                 -   Brindizi                      (Grieķija-Itālija)

 

Patri / Igumenica                 -   Triesta                       (Grieķija-Itālija)

 

Patri / Igumenica                 -   Ankona                     (Grieķija-Itālija)

 

Patri / Igumenica                 -   Bari                           (Grieķija-Itālija)

 

Volosa                                -   Latakija                     (Grieķija-Sīrija)

 

Kalafata                              -   Vidina                       (Rumānija-Bulgārija)

 

Kaļiņingrada                        - Lībeka                         (Krievijas Federācija – Vācija)

 

Baltijska                              - Lībeka                         (Krievijas Federācija – Vācija)

 

Nahodka                            - Jokohama                    (Krievijas Federācija – Japāna)

 

Vostočnija                          - Pussana                       (Krievijas Federācija – Korejas Republika)

 

 

Piezīme:   Prāmju pārceltuves vienlaikus ir arī robežšķērsošanas punkti, izņemot pārceltuves starp Stanreru un Larnu, kā arī starp Mesīnu un Villu San Džovani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.pielikums

 

 

Svarīgāko starptautisko kombinēto pārvadājumu līniju tīkla

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

 

 

Iepriekšējas atzīmes

 

Parametri norādīti pievienotajā tabulā. Tabulas A ailē minētās vērtības jāuzskata par svarīgiem mērķiem, kuri jāsasniedz saskaņā ar dzelzceļu attīstības nacionālajiem plāniem. Jebkuras novirzes no šīm vērtībām jāuzskata par izņēmumiem.

 

Līnijas iedalītas divās kategorijās:

 

a)     esošās līnijas, kuras nepieciešamības gadījumā var tikt modernizētas; nereti tās ir grūti, bet dažkārt pat neiespējami mainīt, piemēram, to ģeometriskos raksturojumus, tāpēc prasībām attiecībā uz šādām līnijām jābūt mazāk stingrām;

 

b)    jaunas līnijas, kuras tiks būvētas;

 

Pievienotajā tabulā minētās specifikācijas pēc analoģijas piemērojamas prāmju pakalpojumiem, kas ir dzelzceļu tīkla neatņemama sastāvdaļas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Svarīgāko starptautisko kombinēto pārvadājumu līniju tīkla

INFRASTRUKTŪRAS PARAMETRI

 

 

 

A

Esošās līnijas, kuras atbilst infrastruktūrai izvirzītām prasībām, un modernizējamās un rekonstruējamās līnijas

B

 

 

Jaunās

līnijas

pašreizējie

rādītāji

mērķa

rādītāji

1. Sliežu ceļu skaits

(nav noteikts)

(nav noteikts)

2

2. Ritošā sastāva iekraušanas

      gabarīti

 

UIC[4]/ B

UIC C

3. Minimālā distance starp     sliežu ceļu centriem [5]/

 

4,0 m

4,2 m

4. Minimālais aprēķinātais

     ātrums

100 km/h [6]/

120 km/h[7]/

120 km/h[8]/

5. Atļautā ass slodze:

      vagoni £ 100 km/h

                  £ 120 km/h

 

20 t

20 t

 

22,5 t

20 t

 

22,5 t

20 t

6. Maksimālais slīpums [9]/

(nav noteikts)

(nav noteikts)

12,5 mm/m

7.   Minimālais derīgais 

     apdzīšanas ceļu garums

600 m

750 m

750 m

 

 

Paskaidrojumi:

 

1.     Sliežu ceļu skaits

 

        Starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām jābūt ar augstu caurlaides spēju un jānodrošina precīza kustības grafika ievērošana.

 

        Abas šīs prasības var tikt ievērotas tikai līnijās, kurām ir ne mazāk par diviem sliežu ceļiem; tomēr, ievērojot pārējos Nolīgumā noteiktos parametrus, tiek pieļauta arī viena sliežu ceļa līniju izmantošana.

 

2.     Ritošā sastāva iekraušanas gabarīti

 

Šie ir starptautiskajās kombinēto pārvadājumu līnijās minimālie iekraušanas gabarīti.

Lielāku gabarītu pielietošana jaunajās līnijās parasti neprasa ievērojamus kapitālieguldījumus, tāpēc tika izvēlēts UIC C gabarīts.

 

C gabarīts, cita starpā, pieļauj:

·          Eiropas autoceļu gabarītam (augstums 4 m un platums 2,50 m) atbilstošu kravas autotransporta līdzekļu un autotransporta līdzekļu sastāvu (kravas automobilis ar piekabi, sakabināts transporta līdzeklis, vilcējs un puspiekabe) pārvadāšanu īpašos dzelzceļa vagonos-platformās, kuru kravas laukums atrodas 60 cm augstumā no sliežu līmeņa;

·          parasto automobiļu puspiekabju (platums 2,50 m un augstums 4 m) pārvadāšanu vagonos-platformās ar kabatām, kas aprīkoti ar parastajiem ratiņiem;

·          ISO konteineru (platums 2,44 m, augstums 2,90 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām;

·          noņemamo virsbūvju (platums 2,50 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām;

·          konteineru / noņemamo virsbūvju (platums 2,6 m un augstums 2,9 m) pārvadāšanu atbilstošos vagonos.

 

Esošajās līnijās, kuras atrodas kalnu rajonos (tādos kā Centrālais masīvs, Pireneju kalni, Alpu kalni, Jura kalni, Apenīnu kalni, Karpatu kalni) ir daudzi tuneļi, kuru gabarīti atbilst tehniskās vienības iekraušanas gabarītam vai nedaudz pārsniedz augstuma gabarītu pa ceļa ass līniju. Praktiski visos gadījumos to palielināšana līdz UIC C gabarītam no ekonomiskā un finansiālā viedokļa nav iespējama.

 

Tāpēc esošajās līnijās tika izvēlēts UIC B gabarīts, kurš, cita starpā, pieļauj:

·        ISO konteineru (platums 2,44 m un augstums 2,90 m) pārvadāšanu uz konteineru pārvadājumiem paredzētām dzelzceļa platformām, kuru kravas laukums novietots 1,18 m augstumā no sliežu līmeņa;

·        noņemamo virsbūvju (platums 2,50 m un augstums 2,60 m) pārvadāšanu uz parastajām dzelzceļa platformām (kravas laukums novietots 1,246 m augstumā no sliežu līmeņa);

·        puspiekabju pārvadāšanu speciālos vagonos-platformās ar kabatām;

·        konteineru / noņemamo virsbūvju (platums 2,6 m un augstums 2,9 m) pārvadāšanu speciālos vagonos ar zemiem bortiem.

 

Vairumam esošo starptautisko kombinēto pārvadājumu līniju ir vismaz UIC B gabarīts. Šāda gabarīta nodrošināšana līnijām, kuras šim standartam neatbilst, parasti neprasa lielus kapitālieguldījumus.

 

3.     Minimālais aprēķinātais ātrums

 

Minimālais aprēķinātais ātrums nosaka trases ģeometrisko raksturojumu (pagriezienu un līkņu rādiuss), drošības ierīču (bremzēšanas ceļš) un ritošā sastāva bremzēšanas koeficientu izvēli.

 

4.     Atļautā ass slodze

 

Atļautā ass slodze, kas jāiztur starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām.

 

Starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām jābūt tādām, kuras var nodrošināt mūsdienīgāko transporta līdzekļu satiksmi, to skaitā:

·          vagonu, kuriem ass slodze ir 20 tonnas, kas atbilst UIC C klases slodzei; saskaņā ar nesenajiem UIC lēmumiem pieņemta vagona ass slodze - 22,5 tonnas pie ātruma 100 km/h. UIC noteikumi nosaka ass slodzes ierobežojumu līdz 20 tonnām pie ātruma 120 km/h.

 

Saskaņā ar UIC noteikumiem minētās ass slodzes pieļaujamas, ja riteņu diametrs nav mazāks par 840 mm.

 

5.     Minimālais derīgais apdzīšanas ceļu garums

 

Starptautiskajās kombinēto pārvadājumu līnijās minimālajam derīgajam apdzīšanas ceļu garumam ir nozīme tikai attiecībā uz kombinēto pārvadājumu vilcieniem (skat. 4.pielikumu).


4.pielikums

 

 

Parametri vilcieniem un minimālie standarti infrastruktūrai

 

 

A.    Prasības efektīviem starptautisko kombinēto pārvadājumu pakalpojumiem

 

1. Nolūkā nodrošināt transporta plūsmu kustības ātrumu un efektivitāti, ko nosaka preču ražošanas un sadales mūsdienu metodes, starptautisko kombinēto pārvadājumu pakalpojumiem jāatbilst šādām prasībām:

a)   pienākšana / atiešana saskaņā ar klientu prasībām (tajā skaitā, vēlāka slēgšanas laika noteikšana iekraušanai un agrāka laika noteikšana kravas nodošanai), regulāri pakalpojumi;

b)  mazs pārvadājuma laiks no durvīm līdz durvīm, grafika ievērošanas augsta precizitāte, garantēti piegādes termiņi;

c)   precīza un savlaicīga informācija par transporta procedūrām, vienkārša dokumentācija, mazs kaitējuma nodarīšanas risks;

d)  iespēja pārvadāt visa veida standarta konteinerus, kā arī visas kravas vienības, ko var pārvadāt ar autotransportu Eiropas starptautiskajā satiksmē. Šajā sakarā jāievēro prognozējamās kravas vienību svara un gabarītu mērīšanas tendences.

 

2. Prasības tiek nodrošinātas šādi:

a)   pārvadājumu ātruma palielināšana (no atiešanas punkta līdz galapunktam ar visām pieturām), kam jāatbilst autotransporta pārvadājumu ātrumam no durvīm līdz durvīm vai jāpārsniedz tas;

b)  ārpus darbalaika stundu izmantošana (piemēram, pārvadājuma veikšana nakts stundās), lai pēc patērētāja vēlmes kravas varētu nodot rīta stundās;

c)   pienācīgs un pietiekams aprīkojums un infrastruktūras potenciāls (piemēram, adekvātu iekraušanas gabarītu);

d)  tiešā vilcienu satiksme, - ja tas iespējams (t.i., pārvadājumam nodoto sūtījumu pārkraušanas uz citiem vilcieniem novēršana vai minimizēšana);

e)   organizatoriski pasākumi transporta plūsmas uzlabošanai, izmantojot modernas telekomunikāciju sistēmas.

 

3. Iepriekš minēto prasību ievērošanai vilcieniem un infrastruktūrai jānodrošina atbilstošs efektivitātes līmenis, t.i., jāatbilst atsevišķiem minimālajiem standartiem, kuri jāievēro visām attiecīgām, ar transportu saistītām, institūcijām.

 

4. Turpmāk minētie parametri un standarti, it īpaši, noteikti maršrutiem ar lielu pārvadājumu apjomu, t.i., virzieniem, kuros tiek veikti regulāri pārvadājumi ar tiešās satiksmes vilcieniem vai vismaz - lielās vagonu partijās. Atsevišķu vagonu vai specializētu sūtījumu pārvadājumus varētu turpināt veikt ar parastajiem kravas vilcieniem, ja tas atbilst patērētāju un attiecīgo dzelzceļu prasībām.

 

B.    Parametri vilcieniem

 

5. Starptautiskajos kombinētajos pārvadājumos izmantojamiem vilcieniem jāatbilst šādiem minimāliem standartiem:

 

 

Minimālie standarti

 

 

Esošie rādītāji

 

Mērķa rādītāji[*]

 

Minimālais aprēķinātais ātrums

 

Vilciena garums

 

Vilciena svars

 

Ass slodze (vagonam)

 

 

 

100 km/h

 

600 metri

 

1200 tonnas

 

20 tonnas

 

 

 

120 km/h

 

750 metri

 

1500 tonnas

 

20 tonnas

(22,5 tonnas pie ātruma

100 km/h)

 

 

     Ja nav iespējama tiešā vilcienu satiksme, tad vilcienam, ja iespējams, jāsastāv no neliela vagonu skaita, turklāt katras grupas vagoniem jābūt vienam un tam pašam galapunktam. Ja tas iespējams, jācenšas ceļā izslēgt pieturas tehnisko iemeslu dēļ vai robežkontroles veikšanai.

 

6. Ritošajam sastāvam jāatbilst augstākminētajiem standartiem attiecībā uz ātrumu un ass slodzi, kā arī jānodrošina iespēja pārvadāt visas kravas vienības, ievērojot to svaru un izmērus.

 

7. Uz vilcieniem, kas tiek izmantoti kombinētajos pārvadājumos, jāattiecina maksimāla prioritāte. To kustības grafiks jāsastāda tā, lai tas atbilstu klientu prasībām attiecībā uz drošiem un regulāriem transporta pakalpojumiem.

 

 

C.    Minimālie standarti dzelzceļa līnijām

 

8. Kombinētajiem pārvadājumiem paredzēto dzelzceļa līniju diennakts caurlaides spējai jābūt pietiekamai, lai novērstu kombinētajiem pārvadājumiem izmantoto vilcienu dīkstāvi. Šādi vilcieni nedrīkst stāvēt arī ārpus darba laika.

 

9. Dzelzceļa līniju pilnveidošanai izmantojami 3.pielikumā minētie infrastruktūras parametri.

 

D.    Minimālie standarti termināļiem

 

10.   Sūtījumu efektīvai apstrādei termināļos jāievēro šādas prasības:

a)   minimālās laika starpības nodrošināšana starp galīgo kravas pieņemšanas laiku un vagonu nosūtīšanas laiku, kā arī starp vagonu pienākšanas laiku un vagonu gatavību kravas vienību izkraušanai; šī starpība nedrīkst pārsniegt vienu stundu, ja patērētāju prasības attiecībā uz galīgo pieņemšanas vai kravu nodošanas laiku nevar tikt nodrošinātas citiem līdzekļiem;

b)  iespējami īsas dīkstāves autotransporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas vienību piegādi vai savākšanu (ne vairāk kā 20 minūtes);

c)   termināļa izvietojums jāizvēlas tā, lai:

·                  tam būtu ātra un viegla piekļūšana no ekonomiskajiem centriem pa autoceļiem;

·                  dzelzceļa tīkla ietvaros tas būtu labi savienots ar garas distances līnijām un lai transporta savienojumiem vagonu grupas gadījumā būtu laba piekļuve kombinētajos pārvadājumos izmantojamiem kravas ātrvilcieniem.

 

11.          Turpmāk minētie minimālie standarti starpstacijām attiecas arī uz termināļiem.

 

E.    Minimālie standarti starpstacijām

 

12.          Kombinētajos pārvadājumos izmantojamo vilcienu apstāšanās ceļā tehnisku vai ekspluatācijas iemeslu dēļ, piemēram, vagonu grupu apmaiņas vai riteņu grupu nomaiņas stacijās, jāizmanto tāda darba veikšanai, kas pretējā gadījumā prasītu papildus apstāšanos (t.i., robežkontrolei, lokomotīves maiņai).

 

Šādu starpstaciju infrastruktūrai jāatbilst šādiem noteikumiem:

·        piebraucamie ceļi ir ar pietiekošu diennakts caurlaides spēju, lai novērstu kombinētajos pārvadājumos izmantojamo vilcienu aizkavēšanu;

·        uzbraukšana uz piebraucamajiem ceļiem un nobraukšana no tiem nodrošina vilcienu kustību bez aizkavēšanās abos virzienos; to caurlaides spēja ir pietiekama, lai pienākošie vai/un atejošie kombinētajos pārvadājumos izmantojamie vilcieni netiktu aizkavēti;

·        dažāda tipa ceļiem jābūt ar pietiekamu caurlaides spēju konkrētu darbu veikšanai stacijā; tas attiecas uz pieņemšanas - nosūtīšanas ceļiem, komplektēšanas ceļiem, šķirošanas līnijām un atzariem, iekraušanas ceļiem un ceļiem, kas tiek izmantoti riteņu pāru nomaiņai;

·        augstākminēto ceļu iekraušanas gabarīti atbilst izmantojamo dzelzceļa līniju iekraušanas gabarītiem (UIC B vai UIC C);

·        ceļu garums ir pietiekams kombinētajos pārvadājumos izmantojamo pilna sastāva vilcienu pieņemšanai;

·        elektriskās vilces gadījumā sliedes var izmantot elektrolokomotīves (robežstacijās: attiecīgās robežvalsts dzelzceļa elektrolokomotīves);

·        pārkraušanas, vagonu grupu apmaiņas un riteņu pāru nomaiņas jauda, kā arī robežkontroles veikšanas līdzekļi garantē, ka nepieciešamā apstāšanās ir iespējami īsa.

 

a)    Vagonu grupu apmaiņas stacijas

 

13. Kombinētie pārvadājumi starp nosūtīšanas un galapunkta stacijām pēc iespējas jāveic ar tiešās satiksmes vilcieniem. Ja sakarā ar sūtījumu mazo apjomu tas nav ekonomiski izdevīgi un ja sakarā ar to kombinēto sūtījumu pārkraušana ir neizbēgama, pārvadājumi veicami vismaz vagonu grupās. Apstāšanos ilgums šo darbību veikšanai katrā gadījumā nedrīkst pārsniegt 30 minūtes. To var sasniegt, attiecīgi formējot vilcienu sastāvus (kuriem maršruta garums, ieskaitot robežas šķērsošanu, ir pēc iespējas lielāki) un radot vagonu grupu apmaiņas stacijās adekvātu infrastruktūru.

 

b)    Robežšķērsošanas punkti

 

14.          Kombinētajos pārvadājumos izmantojamiem vilcieniem visā maršrutā, ieskaitot robežšķērsošanu, cik vien tas iespējams, jābrauc līdz stacijai, kurā nepieciešams veikt vagonu grupu apmaiņu jebkurā gadījumā, vai līdz galapunktam bez pieturām ceļā. Pēc iespējas jāizvairās no apstāšanās uz robežas, bet, ja tas nav iespējams, tās ilgumam jābūt niecīgam (ne vairāk par 30 minūtēm). Tas jāsniedz:

·     atsakoties no darbībām, ko parasti veic uz robežas, vai, ja tas nav iespējams, veicot apstāšanos iekšzemes punktos, kuros vilcieniem jāapstājas jebkurā gadījumā tehnisku un/vai administratīvu iemeslu dēļ;

·     apstājoties tikai vienreiz un, ja tā, tad - kopējās robežstacijās.

    

c)     Riteņu pāru nomaiņas stacijas

 

15. Lai izpildītu nākotnes prasības, jāattīsta procedūras, kuras ir ekonomiskas laika ziņā un efektīvas cenu ziņā. Attiecībā uz kravas vienību pārkraušanu vagonos, kas paredzēti citam sliežu ceļa platumam, tāpat jāpiemēro augstākminētās prasības pārkraušanai termināļos. Apstāšanās laikam riteņu pāru nomaiņai šādās stacijās jābūt pēc iespējas īsam. Esošajiem riteņu pāru nomaiņas vai pārkraušanas līdzekļiem jābūt pietiekamiem, lai apstāšanās būtu īsa.

 

d)    Prāmju pārceltuves / ostas

 

16.          Transporta pakalpojumiem jāatbilst piedāvātajiem prāmju pakalpojumiem. Apstāšanās ilgumam kravu nosūtīšanai ostās, veicot kombinētos pārvadājumus, jābūt pēc iespējas mazam (ja iespējams - ne ilgāk kā viena stunda). Papildus atbilstošai prāmju ostas infrastruktūrai un atbilstošiem prāmjiem (skat. zemāk 17.punktu) tas panākams, veicot šādus pasākumus:

· nepieciešamajiem robežkontroles pasākumiem jāpiemēro 14.punktā minētās prasības;

· prāmju un dzelzceļa kustības grafiki jāsaskaņo un savlaicīgi jāsniedz informācija, lai paātrinātu kuģu iekraušanu un/vai sastāvu komplektēšanu.

 

17.          Kombinētajos pārvadājumos izmantojamiem prāmju kuģiem jāatbilst šādām prasībām:

·        atbilstoši kuģu izmēri un tipi attiecīgām kravas vienībām un preču vagoniem;

·        ātra prāmju iekraušana un izkraušana un kravas vienību / vagonu uzglabāšana saskaņā ar sekojošā dzelzceļa pārvadājuma prasībām (kombinēto pārvadājumu atdalīšana no pasažieru un/vai autotransporta pārvadājumiem, kur tas piemēroti);

·        ja pārvadājuma laikā kravas vienības paliek vagonos, prāmjiem jābūt viegli pieejamiem, un bez laikietilpīgām šķirošanas darbībām. Iekraušanas gabarīts, ass slodze u.tml. atbilst 3.pielikumā minēto līniju parametriem;

·        ja kravas vienību pārkraušana jāveic bez vagoniem, iespējamie vajadzīgie autotransporta pārvadājumi starp prāmju un dzelzceļa termināļiem veicami īsā distancē un pa labu ceļu.

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā

departamenta

direktore

 

 

Par uzdevumu

kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

Ārējo sakaru

departamenta

Līgumu nodaļas vadītāja

 

 

 

 

 

 

A.Šlesers

V. Legzdiņš

A.Ļubļina - Goldmane

Ī.Kalniņa

I.Berķe

 

 

15.02.2006 64:19  

7 271

I.Berķe

Inta.Berke@sam.gov.lv

 [1] Not of immediate relevance for combined transport, but recommended for efficient international    combined transport.

[2] Minimum standards for combined transport trains (see annex IV).

[3] UIC: International Union of Railways.

*/ These values should be achieved approximately by the year 2000. They shall not exclude earlier achievement of higher standards as long as these do not impede the international development of combined transport.

 

1    MAV

2    GYSEV / MAV

[*]   kopēja piezīme, paskaidrojumu skat. 10.lpp.

1    MAV

2    GYSEV / MAV

[*] Pēc katra robežšķērsošanas punkta nosaukuma iekavās tiek norādīta attiecīgā dzelzceļa administrācija, kas izmanto šo staciju. Ja norādīta tikai viena stacija, tas nozīmē, ka to kopīgi izmanto abas dzelzceļa administrācijas

[*]    Ja asu maiņa vai kravas vienību pārkraušana vagonos, kas paredzēti citam sliežu ceļa platumam, notiek tikai vienā stacijā, šīs stacijas nosaukums ir pasvītrots. Ja atsevišķās stacijās asu maiņa un kravas pārkraušana notiek vienlaicīgi, tiek uzrādītas abas stacijas.

[**]   Iecirknī starp Halmevu un Čopu (Ukraina), kura garums ir aptuveni 70 km, ir dzelzceļa līnija ar parasto un plato sliežu ceļu. Tāpēc nav nepieciešama ne vagonu maiņa, ne vagona asu / riteņu pāru apmaiņa.

[***] Kravas pārkraušanas stacija, bet ne robežšķērsošanas punkts.

[4]    UIC: Starptautiskā dzelzceļu savienība.

[5] Īpašas nozīmes kombinētajos pārvadājumos nav, tomēr tiek rekomendēta efektīvu starptautisko kombinēto pārvadājumu veikšanai.

[6]    Vilcienu minimālie standarti kombinētajos pārvadājumos (skat 4.pielikumu).

[7]    Vilcienu minimālie standarti kombinētajos pārvadājumos (skat 4.pielikumu).

[8]    Vilcienu minimālie standarti kombinētajos pārvadājumos (skat 4.pielikumu).

[9] Īpašas nozīmes kombinētajos pārvadājumos nav, tomēr tiek rekomendēta efektīvu starptautisko kombinēto pārvadājumu veikšanai.

 

[*] Šie rādītāji jāsasniedz apmēram līdz 2000.gadam. Augstāki rādītāji agrāk par noteikto laiku var tikt ieviesti, ja tas nerada šķēršļus starptautisko kombinēto pārvadājumu attīstībai