Sociālo un darba lietu komisija

 

 

Rīgā

 

2006.gada 2.martā

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija iesniedz par steidzamu atzīto  likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (reģ.nr.1574).

Komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt  pēc darba kārtības 32.punkta – likumprojekts “Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā”.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz 7 lapām.

 

 

  priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam(steidzams)

 

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (reģ.nr.1574)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 24.nr.; 2005, 22., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 209.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 24.nr.; 2005, 22., 24.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Bērna kopšanas pabalsts

(1) Bērna kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu:

1) līdz viena gada vecumam, ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

2) no viena gada līdz divu gadu vecumam, ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku

 

1. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Bērna kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu:

1) līdz viena gada vecumam, ja šī persona nav bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas brīdī (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");

2) līdz viena gada vecumam, ja šī persona ir bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas brīdī (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 

Aizstāt 1.pantā vārdu “brīdī” ar vārdu “dienā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

1. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Bērna kopšanas pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu:

1) līdz viena gada vecumam, ja šī persona nav bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");

2) līdz viena gada vecumam, ja šī persona ir bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

 

 

3) līdz viena gada vecumam, ja šī persona ir bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas brīdī (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un ir nodarbināta bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

 

4) no viena gada līdz divu gadu vecumam."

 

2

Deputāts A.Klementjevs

 

Izteikt likumprojekta 1. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) līdz viena gada vecumam, ja šī persona ir bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas brīdī (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un bērna kopšanas laikā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku”.

Nav

atbalstīts.

3) līdz viena gada vecumam, ja šī persona ir bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un ir nodarbināta bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;

 

4) no viena gada līdz divu gadu vecumam."

 

 

 

3

Deputāts A.Klementjevs

Papildināt likumprojekta 1. panta pirmo daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) līdz viena gada vecumam, ja šī persona ir bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas brīdī (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un ir nodarbināta bērna kopšanas laikā pilnu darba laiku”, attiecīgi mainot sekojošā punkta numerāciju.

Nav

atbalstīts.

 


 

15.pants. Valsts sociālo pabalstu un piemaksu apmērs

(1) Valsts sociālo pabalstu apmēru un to pārskatīšanas kārtību nosaka šis likums un Ministru kabinets.

(2) Ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu ģimenē nosaka Ministru kabinets.

(3) Par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo — 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem — 1,8 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

(4) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.).

(5) (Izslēgta ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.).

 

2. Papildināt 15.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bērna kopšanas pabalsts šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktā minētajai personai ir 50 procenti no šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā minētajai personai noteiktā pabalsta, bet ne mazāks kā nodarbinātai personai noteiktais minimālais pabalsts."

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

J.Sokolovskis, A.Tolmačovs, N.Kabanovs, A.Aleksejevs, J.Pliners, V.Buzajevs

 

Izslēgt likumprojekta 2.pantu (par 15.panta papildināšanu ar sesto daļu)

 

Deputāts A.Klementjevs

 

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“(6) Bērna kopšanas pabalsts šā likuma 7. panta pirmās daļas 4. punktā minētajai personai ir 50 procenti no šā likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktā minētajai personai noteiktā pabalsta, bet ne mazāks kā nodarbinātai personai noteiktais minimālais pabalsts”.

Nav

atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts.

2. Papildināt 15.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bērna kopšanas pabalsts šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktā minētajai personai ir 50 procenti no šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktā minētajai personai noteiktā pabalsta, bet ne mazāks kā nodarbinātai personai noteiktais minimālais pabalsts."

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 15.panta otrā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

2. Līdz 2005.gada 31.decembrim ģimenes valsts pabalsta apmērs ģimenēm, kuras audzina pirmo bērnu, ir seši lati mēnesī.

 

3. (Izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.).

 

4. Personām, kurām bērna kopšanas pabalsts piešķirts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, par bērna kopšanas periodu, kas nepārtraukti turpinās pēc šā likuma stāšanās spēkā, pabalstu izmaksā saskaņā ar 1995.gada 26.oktobra likumu “Par sociālo palīdzību”.

 

5. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 30.jūnijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumi nr.384 “Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu, bērna piedzimšanas pabalstu un bērna kopšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību”;

2) Ministru kabineta 1997.gada 16.septembra noteikumi nr.325 “Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru”;

3) Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi nr.193 “Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta apmēru”;

4) Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumi nr.87 “Noteikumi par valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim”;

5) Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumi nr.381 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību”;

6) Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumi nr.40 “Noteikumi par valsts sociālo pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās”.

 

6. (Izslēgts ar 11.11.2004. likumu)

 

7. Personām, kurām bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu vecumā līdz vienam gadam piešķirts līdz 2004.gada 31.decembrim, par bērna kopšanas periodu, kas nepārtraukti turpinās pēc 2005.gada 1.janvāra, pabalstu izmaksā arī gadījumā, ja persona Ministru kabineta noteiktajā kārtībā strādā nepilnu darba laiku.

(11.11.2004. likuma redakcijā)

 

8. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.355 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību";

2) Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumi Nr.381 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību";

3) Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumi Nr.430 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību";

4) Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.454 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību";

5) Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.367 "Noteikumi par atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī atlīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtību";

6) Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumi Nr.380 "Noteikumi par pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību".

(11.11.2004. likuma redakcijā)

9. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 9.punkts, grozījumi 4.panta trešajā daļā attiecībā uz bērna invalīda kopšanas pabalstu, 7.1 pants un grozījumi 16.panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī 20.panta otrajā un trešajā daļā, kuri attiecas uz 7.1 pantu, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

(27.10.2005. likuma redakcijā)

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.septembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumi Nr.1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.septembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumi Nr.1003 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.martā.

6

 

 

 

 

 

7

A.Klementjevs

Izslēgt no likumprojekta pārejas noteikumu: “Likums stājas spēkā 2006. gada 1. martā”.

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt  noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: “Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.