Rīgā, 2003

Rīgā, 2006. gada _____________

 

Nr. 9/4_____________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (reģ.nr.1571) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts 2.lasījumam un priekšlikumu apkopojums uz ____lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu

 

 

priekšsēdētāja                                                                                     Ingrīda Circene

 

 

 


Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                                                                                                            

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

(reģ.nr. 1571)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Priekšlikumi

(21)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

 

 

 

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) bārenis — bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem;

 

 

 

 

 

2) bez vecāku gādības palicis bērns — bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības;

 

 

 

 

 

3) audžuģimene — ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē;

 

 

 

 

 

14) ielas bērni — bērni, kuriem ir nepietiekama saikne ar ģimeni un kuri lielāko daļu laika pavada uz ielas vai citos bērna attīstībai nepiemērotos apstākļos.

 

 

 

 

 

(2005.gada 17.marta likuma redakcijā)

 

1.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

1. Papildināt 1. pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

„15) rotaļu istaba - telpa vai telpas nodalījums, kas iekārtots un aprīkots atbilstoši bērna vecumam, lai publiskās telpas apmeklētājs varētu atstāt bērnu bērna uzraudzītāja uzraudzībā laikā, kamēr bērna vecāki vai persona, kuras aprūpē nodots bērns, uzturas publiskajā telpā.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

2.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt 1. pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) rotaļu un attīstības centrs- iestāde, iestādes struktūrvienība, privāto tiesību juridiskā persona vai tās struktūrvienība, kas nodrošina bērna uzraudzību vecāku vai personas, kuras aprūpē nodots bērns, prombūtnes laikā, nodrošinot bērna attīstību veicinošu laika pavadīšanu.”

 

 

Neatbalstīt

 

4.pants. Bērna tiesību aizsardzības mērķi

 

 

 

 

 

Bērna tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

 

 

 

 

 

2) bērna orientāciju uz darbu kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu;

 

 

 

 

 

3) bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda galvenajām vērtībām;

 

 

 

 

 

4) bērna orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvošanas objektīvu priekšnosacījumu;

 

 

 

 

 

5) bērna veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u. tml.) laikā.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deputāts A.Pētersons

Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) bērna drošību, kā arī veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklējuma, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”

 

Atbalstīt,

izteikt

precizētā

komisijas

priekšlikumā

Nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”

10.pants. Bērna tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem

 

 

 

 

 

(1) Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte.

 

 

 

 

 

(2) Bērnam ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem ir tiesības arī uz visu, kas nepieciešams viņa speciālo vajadzību apmierināšanai.

 

 

 

 

 

(3) Bērnam ir tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu.

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.11.2002).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, kas stājas spēkā no 11.04.2000.)

 

5.

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 10.panta trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Ja ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par ģimenes ar bērnu izlikšanu no dzīvojamās telpas, tiesas sprieduma izpilde tiek atlikta līdz brīdim, kad pašvaldība ierāda ģimenei ar bērnu citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu.”

 

Neatbalstīt

 

30.pants. Maksa par bērna ārpusģimenes aprūpi

 

 

 

 

 

(1) Vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem. Ministru kabinets nosaka ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru.

 

 

 

 

 

(2) Tas apstāklis, ka vecāki nevar samaksāt par bērna ārpusģimenes aprūpi, nevar būt par pamatu ārpusģimenes pakalpojumu nesniegšanai. Maksa par pakalpojumiem šajos gadījumos tiek segta attiecīgi no valsts vai pašvaldības budžeta un pēc tam piedzenama no vecākiem tiesas ceļā.

 

 

 

 

6.

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Aizstāt 30. panta otrajā daļā vārdus “piedzenama no vecākiem tiesas ceļā” ar vārdiem “atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

2. Aizstāt 30. panta otrajā daļā vārdus “piedzenama no vecākiem tiesas ceļā” ar vārdiem “atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā”.

(3) Bērna un ģimenes pabalsti ārpusģimenes aprūpes laikā vecākiem netiek izmaksāti.

 

 

 

 

 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

44.pants. Darbs ar vecākiem bērna ārpusģimenes aprūpes laikā

 

 

 

 

 

(1) Bērna ārpusģimenes aprūpes laikā pašvaldība sniedz izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē.

 

 

 

 

 

(2) Audžuģimene un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Izteikt 44. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un atbalsta ģimenes saišu atjaunošanos.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 44. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.”

 

 

Atbalstīt,

izteikt

precizētā

komisijas

priekšlikumā

Nr.8

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 44. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.”

50.pants. Bērns un spēles, filmas, plašsaziņas līdzekļi

 

 

 

 

 

(1) Aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai.

 

 

 

 

 

(2) Bērnam nedrīkst būt pieejami materiāli, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, neatkarīgi no to izpausmes veida, pārraidīšanas ierīces un atrašanās vietas.

 

 

 

 

 

(3) Lai aizsargātu bērna tiesības, ierobežojumus radio un televīzijas programmās nosaka Radio un televīzijas likums.

 

 

 

 

 

(4) Bērnam aizliegts atrasties vietās, kur izgatavo vai demonstrē erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālus.

 

 

 

 

 

(5) Bērnu aizliegts iesaistīt erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā, izplatīšanā un demonstrēšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt 50.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

„(5)1 Aizliegts izplatīt materiālus, kas satur bērnu erotiku vai pornogrāfiju, kā arī informāciju par šādiem materiāliem neatkarīgi no izpausmes veida, pārraidīšanas ierīces un atrašanās vietas.”

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

izteikt

precizētā

komisijas

priekšlikumā

Nr. 10

 

(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus nosaka Ministru kabinets.

 

 

10.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 50.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, iegādāšanās, lejupielādes, izplatīšanas, uzglabāšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus, kā arī izplatīšanas ierobežojumus attiecībā uz informāciju par šādiem materiāliem nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 50.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, iegādāšanās, lejupielādes, izplatīšanas, uzglabāšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus, kā arī izplatīšanas ierobežojumus attiecībā uz informāciju par šādiem materiāliem nosaka Ministru kabinets.”

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Deputāts A.Pētersons:

Papildināt likumu ar jaunu 50.2 pantu šādā redakcijā:

“50.2 Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklējuma laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras ievērojamas publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas, bet par bērna drošību bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās ir atbildīgi bērna vecāki.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

“50.2 Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklēšanas laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas.”

 

Daļēji

atbalstīt,

izteikt

precizētā

komisijas

priekšlikumā

Nr. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

5. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

“50.2 Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklēšanas laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas.”

61.pants. Ministru kabineta kompetence bērna tiesību aizsardzības jomā

 

 

 

 

 

Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

1) izstrādā bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanai attiecīgus likumprojektus un izdod nepieciešamos noteikumus;

 

 

 

 

 

2) apstiprina ilgtermiņa valsts politikas projektus bērna tiesību aizsardzības jomā;

 

 

 

 

 

3) izveido bērna tiesību aizsardzības komisiju, piesaistot arī sabiedriskās bērna tiesību aizsardzības organizācijas un pašvaldības vai to sabiedrisko organizāciju pārstāvjus;

 

 

 

 

 

4) apstiprina valsts programmu sociālo pedagogu un sociālo darbinieku sagatavošanā;

 

 

 

 

 

5) apstiprina programmu bērnu noziedzības novēršanai un bērna aizsardzībai pret noziegumu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2000. likumu, 15.05.2003. likumu un 17.03.2005. likumu)

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt 61.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde veic darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem īstenošanai.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 61. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm.”

 

 

 

 

Atbalstīt,

izteikt

precizētā

komisijas

priekšlikumā

Nr. 14

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Papildināt 61. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm.”

63.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

 

 

 

 

 

(1) Izglītības un zinātnes ministrija:

 

 

 

 

 

1) izstrādā valsts politikas projektus bērnu izglītības un sporta jomā un organizē apstiprināto projektu izpildi;

 

 

 

 

 

 

2) nodrošina izglītības pieejamību un kvalitāti;

 

15.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt 63.panta pirmās daļas 2. punktu ar vārdiem „kā arī atbilstību bērnu vecumam un spējām”.

 

 

Neatbalstīt

 

65.pants. Bērnu un ģimenes lietu ministra un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetence

 

 

 

 

 

(2) Bērnu un ģimenes lietu ministrija:

 

 

 

 

 

5) pārrauga un metodiski vada bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbu bērna tiesību aizsardzības jomā;

 

1. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “pārrauga un”.

 

 

 

7. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “pārrauga un”.

65.1 pants. Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektori

(1) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts bērna tiesību aizsardzības inspektoru pienākums ir uzraudzīt attiecīgo likumu izpildi noteiktā administratīvajā teritorijā.

2. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā.”

16.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojektā piedāvātajā likuma 65.1 pantā vārdus “inspekcija nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli” ar vārdiem “inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu”.

 

Atbalstīt

8. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.”

67.1 pants. Statistiskā informācija par bērna tiesību stāvokli

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei sniedz statistisko informāciju par bērna tiesību aizsardzību valstī, par vecākiem, kuriem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības, un par ģimenēm, kuras kopā ar bērniem izliktas no dzīvokļa, par bērnu adopciju, bērnu nodošanu ārpusģimenes aprūpē, audzinoša un ārstnieciska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, bērnu saukšanu pie kriminālatbildības, par obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, un par bērniem, kuri kļuvuši par vardarbības upuriem, un ielas bērniem, kā arī iesniedz attiecīgu kopsavilkumu Centrālajai statistikas pārvaldei. Centrālā statistikas pārvalde reizi gadā apkopo minēto informāciju un iesniedz to Bērnu un ģimenes lietu ministrijai.

 

 

 

3. Papildināt 67.panta pirmo teikumu aiz vārdiem “Veselības ministrija” ar vārdiem “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”.

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

prezic.

 

 

 

9. Papildināt 67.panta pirmo teikumu pēc vārdiem “Veselības ministrija” ar vārdiem “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”.

 

(2003.gada 15.maija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2004. likumu /67.1 panta noteikums par statistiskās informācijas sniegšanu attiecībā uz ielas bērniem stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī/)

 

 

 

 

 

 

72.pants. Bērnu iestāžu darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība

 

17.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Izteikt 72. panta nosaukumu šādā redakcijā:

„Bērnu iestāžu, rotaļu istabu pakalpojumu sniedzēju un pasākumu organizatoru atbildība”;

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

(1) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītāji un darbinieki, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.

 

18.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Izteikt 72.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītāji un darbinieki, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, kā arī rotaļu istabu, rotaļu un attīstības centru pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par bērna dzīvības un veselības aizsardzību, drošību un kvalificētu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši bērnu vecumam.”

 

 

Neatbalstīt

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas par izdarītajiem pārkāpumiem saucamas pie disciplinārās vai citas likumā noteiktās atbildības.

 

 

 

 

 

 

 

19.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt 72. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(2) 1 Prasības rotaļu istabu, rotaļu un attīstības centru iekārtošanai un darbībai nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 65.1 pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

4. Svītrot pārejas noteikumu 8.punktu.

 

 

Redakc.

prezic.

10. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8.punktu;

(2003.gada 15.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 18.06.2003. )

 

 

 

< p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

 

11. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūnijam ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 2.decembra noteikumi Nr.348 “Noteikumi par erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, izplatīšanu, publisku demonstrēšanu vai reklamēšanu”.

 

 

 

 

 

(2005.gada 17.marta likuma redakcijā)

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Deputāts A.Pētersons

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Ministru kabinets līdz 2006.gada ............ izdod šā likuma 50.2 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 50.2 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.”

 

 

Atbalstīt,

izteikt

precizētā

komisijas

priekšlikumā

Nr. 21

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 50.2 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.”

 

 

 

 


Komisijas atbalstītā redakcija

otrajam lasījumam

 

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 8., 12.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.”

 

2. Aizstāt 30.panta otrajā daļā vārdus “piedzenama no vecākiem tiesas ceļā” ar vārdiem “atgūstama no vecākiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā”.

 

3. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestāde informē vecākus par bērna attīstību un veicina ģimenes saišu atjaunošanos.”

 

4. Izteikt 50.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, iegādāšanās, lejupielādes, izplatīšanas, uzglabāšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojumus, kā arī izplatīšanas ierobežojumus attiecībā uz informāciju par šādiem materiāliem nosaka Ministru kabinets.”

 

5. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

“50.2 pants. Bērna drošība publiskos pasākumos vai publisku vietu apmeklēšanas laikā

(1) Publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās nodrošināma bērna drošība.

(2) Ministru kabinets nosaka bērna drošības prasības, kuras jāievēro publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās.

(3) Par bērna drošību publiskos pasākumos ir atbildīgas šā likuma 72.pantā minētās personas.”

 

6. Papildināt 61.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldības iestādēm.”

 

7. Izslēgt 65.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “pārrauga un”.

 

8. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.1 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kompetence

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.”

 

9. Papildināt 67.panta pirmo teikumu pēc vārdiem “Veselības ministrija” ar vārdiem “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija”.

 

10. Pārejas noteikumos:

izslēgt 8.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 50.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.”