2006

 

 

 

 

2006. gada  15. februārī

 

 9/4 – 2 - 6                                                              

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

                Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” un lūdz to iekļaut nākošās Saeimas plenārsēdes  darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekts un likumprojekta anotācija.

 

 

         

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētāja                                             Ingrīda Circene          


Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

           

 

 

 

 

            Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 47. pantu šādā redakcijā:

“47. Valsts prezidentam ir likuma ierosināšanas tiesības.

Valsts prezidents ierosina Saeimai apstiprināt amatā Tiesībsargu.”

 

 

2. Izteikt 53. pantu šādā redakcijā:

“53. Valsts Prezidents par savu darbību politisku atbildību nenes. Visiem Valsts Prezidenta rīkojumiem jābūt līdzparakstītiem no ministru prezidenta vai attiecīgā ministra, kuri līdz ar to uzņemas visu atbildību par šiem rīkojumiem, izņemot četrdesmit astotā, piecdesmit sestā pantā un četrdesmit septītā panta otrajā daļā paredzētos gadījumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

 

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

            Saeimā 2. lasījumā ir pieņemts Tiesībsarga likums (reģ.nr. 858). Likumprojektu iesniegusi Valsts prezidente. Šā likumprojekta 5. panta pirmā daļā paredz, ka Tiesībsargu pēc Valsts prezidenta ierosinājuma amatā apstiprina Saeima.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli atbalstīja to, ka Tiesībsargu amatā apstiprina Saeima, bet tā kandidatūru izvirza Valsts prezidents. Šādu pieeju atbalstījusi Saeima, pieņemot likumprojektu divos lasījumos

            Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, uzklausot Saeimas Juridiskā biroja, Valsts prezidenta kancelejas, Tieslietu ministrijas, kā arī ekspertu viedokli, konstatēja: lai Valsts prezidents varētu izvirzīt apstiprināšanai Tiesībsargu, kā arī nostiprinātu Tiesībsarga statusu, ir nepieciešami grozījumi Latvijas Republikas Satversmē.

Latvijas Republikas Satversme neparedz Valsts prezidentam kompetenci izvirzīt apstiprināšanai amatā Saeimā Tiesībsargu. Taču kā atzīts tiesību doktrīnā, Valsts prezidentam ir tikai tās tiesības un pienākumi, kas ir minētas Satversmē vai tieši izriet no jau Satversmē minētajām funkcijām (sk.: Dišlers K. Latvijas valsts prezidenta kompetence // Tieslietu ministrijas vēstnesis, 1922, Nr.3, 111. lpp.).

Turklāt izvirzot Saeimai apstiprināšanai amatā kādu amatpersonu, Valsts prezidents izdod rīkojumu Satversmes 53. panta izpratnē. Līdz ar to tiesību aktam par Tiesībsarga nominēšanu jābūt līdzparakstītam (kontrasignētam) no Ministru prezidenta vai attiecīgā ministra puses. Lai izvairītos no līdzparakstīšanas pienākuma, līdzīgi kā ministru prezidenta izvirzīšanas gadījumā, tiek piedāvāts grozīt Satversmes 53. pantu.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Šis likumprojekts netieši nodrošinās kvalitatīvāku jauna cilvēktiesību aizsardzības mehānisma – Tiesībsarga – darbību. Proti, Tiesībsargu amatā apstiprinās ar divu augstāko valsts varas institūciju savstarpēji saskanīgu gribas izpaudumu – Valsts prezidents izvirza, bet Saeima apstiprina amatā. Šāds mehānisms nodrošinātu iespēju atlasīt labāko personu Tiesībsarga amatam, piešķirtu šim amatam lielāku politisko neitralitāti un atbalstu.

                       

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžeta un pašvaldību budžetiem?

 

Likumprojekts valsts budžeta un pašvaldību budžetu neietekmē.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

            Likumprojekts spēkā esošo sistēmu neietekmē; tas paredz grozījumus Latvijas Republikas Satversmē.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

           

            Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

 

            Konsultācijas notikušas ar Valsts prezidenta kanceleju, Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju, Valsts Cilvēktiesību biroju un Saeimas Juridisko biroju.

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

            Likuma izpilde tiks nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc Satversmes grozījumu pieņemšanas Saeimā 3. lasījumā jāpieņem Tiesībsarga likums.