Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

(reģ. Nr.1557)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(23)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

Profesionālās izglītības likums

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

 

 

 

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

 

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

   Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

   1. Aizstāt visā likumā:

vārdu "pārziņā" ar vārdu "padotībā";

vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

 

redakcionāls labojums

   1. Aizstāt visā likumā vārdu "pārziņā" ar vārdu "padotībā" un vārdu "finansu" - ar vārdu "finanšu".

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

   1) arodizglītība - daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   2) centralizēts eksāmens - pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens, lai novērtētu izglītojamo mācību sasniegumus profesionālās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas ieguvei;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3) praktikants - izglītojamais, kas saskaņā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē iestādē, uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā;

   4) profesija - fiziskās personas nodarbošanās veids preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu sfērā, arī izglītībā, kultūrā un mākslā, kam nepieciešama noteikta sagatavotība (izglītība);

   5) profesionālā augstākā izglītība - augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturtā vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   6) profesionālā pamatizglītība - pamata pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   7) profesionālā pieredze - iepriekšēja darbošanās attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā, kā arī ārvalstī;

   8) profesionālā vidējā izglītība - vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   9) profesionālās kvalifikācijas līmenis - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu;

   10) pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

   11) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;

   12) profesionālā tālākizglītība — profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

   13) profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.pantā:

   papildināt otro daļu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

   "21) eksaminācijas centrs – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā akreditēta komercsabiedrība vai biedrība, kas neīsteno izglītības programmas, bet kurā pēc saskaņošanas ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi atbilstoši tās darbībai noteiktā preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami eksāmeni profesionālās kvalifikācijas ieguvei un kurai ir tiesības izsniegt pirmajam, otrajam vai trešajam līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.";

   aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā" ar vārdiem "pie komersanta vai biedrībā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām izslēgt likuma 1.panta 2.1punktā paredzētos vārdus “pēc saskaņošanas ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi” un izslēgt vārdus “un kurai ir tiesības izsniegt pirmajam, otrajam un trešajam līmenim atbilstošu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus”.

 

Atbildīgā komisija

   Izslēgt likumprojekta 2.pantā vārdus “pēc saskaņošanas ar Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2; redakcionāli precizēts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.pantā:

   papildināt otro daļu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

   "21) eksaminācijas centrs – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā akreditēta komercsabiedrība vai biedrība, kura neīsteno izglītības programmas, bet kurā atbilstoši tās darbībai noteiktā preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami eksāmeni profesionālās kvalifikācijas ieguvei un kurai ir tiesības izsniegt pirmajam, otrajam vai trešajam līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā" ar vārdiem "pie komersanta vai biedrībā".

 

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

(2) Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums, citi likumi un normatīvie akti.

 

3. Izteikt 3.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

   "(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

   (2) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums un citi normatīvie akti."

 

 

redakcionāli precizēts

   3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

   "(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

   (2) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums un citi normatīvie akti."

6.pants. Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

(1) Par akreditētas profesionālās izglītības programmas apguvi tiek izsniegti šādi valsts atzīti profesionālās izglītības dokumenti:

   1) apliecība par profesionālo pamatizglītību;

   2) atestāts par arodizglītību;

   3) diploms par profesionālo vidējo izglītību;

   4) diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

(2) Valsts atzīts profesionālās izglītības dokuments apliecina noteiktas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Valsts atzītu profesionālās izglītības dokumentu izsniedz izglītojamajam, kurš apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu un nokārtojis profesionālās kvalifikācijas un citus valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos noslēguma pārbaudījumus.

(3) Profesionālās kvalifikācijas apliecība apliecina noteiktas profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz izglītojamajam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un izpildījis vienu no šādiem nosacījumiem:

   1) apguvis akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu;

   2) daļēji apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu;

   3) apguvis attiecīgu profesionālās izglītības programmu pašizglītības formā.

(4) Izglītojamajam, kas daļēji apguvis akreditētu izglītības programmu un nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenus, izglītības iestāde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz dokumentu par attiecīgās profesionālās izglītības programmas daļas apguvi.

(5) Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās pilnveides izglītības programmu, tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi.

(6) Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, tiek izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Izslēgt 6.panta pirmās daļas 4.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izslēgt likumprojekta 4.pantu,   attiecīgi mainot likumprojekta pantu  turpmāko numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

4.

 

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

   Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.1pants. Profesionālās izglītības ieguves valoda

   (1) Valodu lietojumu profesionālās izglītības ieguvē nosaka Izglītības likums.

   (2) Profesionālās izglītības programmā var paredzēt no valsts arodizglītības standartā vai valsts profesionālās vidējās izglītības standartā noteiktā valodu lietojuma atšķirīgus noteikumus, ja šo noteikumu mērķis ir bezdarba profilakse un samazināšana pie mazākumtautībām piederošo personu vidū.”

 

 

Nav atbalstīts

 

7.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka valsts politikas un stratēģijas virzienus profesionālajā izglītībā;

2) nosaka profesiju standartus un to izstrādes kārtību;

3) (izslēgts ar 05.07.2001. likumu);

4) nosaka mācību prakses organizācijas kārtību;

5) nosaka valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas dokumentu formu, izsniegšanas kritērijus un kārtību, kā arī profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu formu un izsniegšanas kārtību;

6) (izslēgts ar 05.07.2001. likumu);

7) nosaka kārtību, kādā akreditējami eksaminācijas centri, kuros kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni;

8) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

5. 7.pantā:

   izslēgt 1.punktu;

   izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

   "2) nosaka profesiju standartu izstrādes kārtību;";

 


     

 

  aizstāt 5.punktā vārdus "formu un izsniegšanas kārtību" ar vārdiem "formu, izgatavošanas un izsniegšanas kārtību";

 

 

 

 

 

 

 

 

   papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

   "9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas obligāto sarakstu;

   10) nosaka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumā paredzēto  7.panta 9.punktu izteikt šādi:

“9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāti nepieciešamo  dokumentāciju;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

4. 7.pantā:

   izslēgt 1.punktu;

   izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

   "2) nosaka profesiju standartu izstrādes kārtību;";

 

 

 

 

   aizstāt 5.punktā vārdus "formu un izsniegšanas kārtību" ar vārdiem "formu, to izgatavošanas un izsniegšanas kārtību";

 

 

 

 

 

 

 

 

   papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

   "9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai obligāti nepieciešamo  dokumentāciju;

   10) nosaka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību."

8.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

   1) izstrādā profesionālās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

   2) izveido un aktualizē profesiju standartu reģistru;

   3) organizē profesiju standartu izstrādi;

   4) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šim nolūkam piešķirtajiem līdzekļiem;

   5) izstrādā mācību prakses organizācijas noteikumu un citu normatīvo aktu projektus profesionālajā izglītībā;

 6) organizē profesionālo orientāciju un darba tirgus attīstības un darbaspēka pieprasījuma izpēti;

   7) veic eksaminācijas centru akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

   8) apstiprina koledžu un Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo valsts profesionālo izglītības iestāžu nolikumus;

   9) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 8.pantā:

  izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

   "6) organizē profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanu izglītības sistēmā;";

 

  izslēgt 7.punktu;

 

  izslēgt 8.punktā vārdus "koledžu un".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumā paredzētajā  8.panta 6.punktā aizstāt vārdus “ieviešanu izglītības sistēmā” ar vārdiem “ieviešanu izglītībā”.

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 6.pantu kā 5.pantu šādā redakcijā:

   “5. 8.pantā:

   izslēgt 1., 2., 3., un 7.punktu;

   izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

   “6) organizē profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanu izglītībā";

   izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

   “8) apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts profesionālo izglītības iestāžu nolikumus;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 8.pantā:

   izslēgt 1., 2., 3. un 7.punktu;

   izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

   “6) organizē profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanu izglītībā";

   izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

   “8) apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts profesionālo izglītības iestāžu nolikumus;”.

 

9.pants. Citu ministriju kompetence

Citas ministrijas:

   1) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šim nolūkam piešķirtajiem līdzekļiem;

   2) sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju profesiju standartu izstrādes un aktualizācijas, profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas un citos ar profesionālo izglītību saistītos jautājumos;

   3) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, citām valsts institūcijām un pašvaldībām organizē savā pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītību;

   4) piedalās valsts, pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju un sadarbību veicinošo institūciju darbā;

   5) organizē pieaugušo profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, kā arī bezdarbnieku pārkvalifikāciju un apmācību;

   6) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 9.pantā:

   aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju organizāciju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālajām izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Aizsardzības ministrijas kompetenci īsteno Nacionālie bruņotie spēki atbilstoši to darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Attiecībā uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālajām izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Iekšlietu ministrijas kompetenci īsteno Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši to darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 7.pantā:

- aizstāt (likuma 9.panta  4.punktā) vārdus “darba devēju organizāciju” ar vārdiem “darba devēju”;

- papildināt pirms vārdiem  “papildināt pantu ar otro un trešo daļu“ ar vārdiem “uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu”;

   - likuma 9.pantā paredzētajā otrajā un trešajā daļā aizstāt vārdu “īsteno” ar vārdiem “var īstenot”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 9.pantā:

   aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu;

   papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālajām izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Aizsardzības ministrijas kompetenci var īstenot Nacionālie bruņotie spēki atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(3) Attiecībā uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālajām izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Iekšlietu ministrijas kompetenci var īstenot Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

10.pants. Pašvaldību kompetence

(1) Pašvaldības piedalās profesionālās izglītības īstenošanā, sekmē uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā, sadarbojas ar darba devēju organizācijām, piedalās to jautājumu risināšanā, kas saistīti ar prakses vietu nodrošināšanu izglītojamajiem attiecīgās pašvaldības teritorijā.

(2) Pašvaldību kompetenci profesionālās izglītības īstenošanā nosaka šis likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti.

 

8. Aizstāt 10.pantā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības".

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

7. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības".

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

   Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1 Profesionālās izglītības administrācija

(1) Profesionālās izglītības administrācija ir Ministru kabineta izveidota un Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno politiku profesionālās izglītības jomā.

(2) Profesionālās izglītības administrācija:

   1) nodrošina profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditāciju un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju;

   2) nodrošina profesionālās izglītības programmu licencēšanu;

   3) veic licencēto profesionālās izglītības programmu reģistra, atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai Latvijas Izglītības klasifikācijai, un profesiju standartu reģistra uzturēšanu;

   4) veic Izglītības iestāžu (izņemot koledžu daļas un augstskolu reģistra) reģistra, akreditēto eksaminācijas centru reģistra un akreditēto profesionālās izglītības programmu reģistra uzturēšanu;

   5) ievāc, apkopo un analizē statistisko informāciju profesionālās izglītības jomā;

   6) izstrādā un īsteno profesionālās izglītības attīstības programmas, projektus un pasākumus;

   7) organizē profesiju standartu izstrādi un ekspertīzi;

   8) organizē centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un norises kārtības izstrādi;

   9) apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus;

   10) organizē profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, veic pedagogu sertifikāciju;

   11) veic Ministru kabineta noteiktos citus tam deleģētos profesionālās izglītības jomas pārvaldes uzdevumus.”

Atbalstīts

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

8. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1pants. .Profesionālās izglītības administrācija

(1) Profesionālās izglītības administrācija ir Ministru kabineta izveidota un Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno politiku profesionālās izglītības jomā.

(2) Profesionālās izglītības administrācija:

   1) nodrošina profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditāciju un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju;

   2) nodrošina profesionālās izglītības programmu licencēšanu;

   3) uztur licencēto profesionālās izglītības programmu reģistru atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai Latvijas Izglītības klasifikācijai un profesiju standartu reģistru;

   4) uztur Izglītības iestāžu (izņemot koledžu daļas un augstskolu reģistru) reģistru, akreditēto eksaminācijas centru reģistru un akreditēto profesionālās izglītības programmu reģistru;

   5) ievāc, apkopo un analizē statistisko informāciju profesionālās izglītības jomā;

   6) izstrādā un īsteno profesionālās izglītības attīstības programmas, projektus un pasākumus;

   7) organizē profesiju standartu izstrādi un ekspertīzi;

   8) organizē centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un norises kārtības izstrādi;

   9) apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus;

   10) organizē profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, veic pedagogu sertifikāciju;

   11) veic Ministru kabineta noteiktos citus tai deleģētos profesionālās izglītības jomas pārvaldes uzdevumus.”

 

12.pants. Arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju kompetence

 

(1) Arodbiedrības, darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas savas kompetences ietvaros veicina profesionālās izglītības attīstību, un tām ir tiesības:

   1) piedalīties konceptuālu jautājumu un normatīvo aktu projektu izstrādē profesionālās izglītības jomā, profesionālās izglītības stratēģijas un politikas veidošanā un īstenošanā, valsts pieprasījuma un nozaru attīstības virzienu plānošanā;

   2) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veikt darba tirgus izpēti un profesionālās izglītības attīstības virzienu plānošanu;

   3) piedalīties profesiju standartu un izglītības programmu izstrādē, profesionālās izglītības īstenošanā, izglītojamajiem nodrošinot nepieciešamos darba apstākļus mācību prakses vietās, kā arī piedalīties profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un vērtēšanā;

   4) piedalīties valsts, pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju sadarbības padomju, profesionālās izglītības iestāžu padomju un citu profesionālās izglītības attīstību veicinošu institūciju darbā.

(2) Atsevišķu profesionālās izglītības pārvaldes un atbalsta funkciju veikšanu valsts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var deleģēt sabiedriskajām organizācijām, saskaņojot to ar Profesionālās izglītības sadarbības padomi un nodrošinot attiecīgu finansējumu.

   9.  12.pantā:

   aizstāt nosaukumā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju organizāciju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas" ar vārdiem "darba devēju organizācijas un citas biedrības vai nodibinājumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

    aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju organizāciju un citu biedrību vai nodibinājumu";

 

   izslēgt otro daļu.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 9.pantā:

- aizstāt vārdus “darba devēju organizāciju un citu biedrību” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “darba devēju un citu biedrību” (attiecīgajā locījumā);< /span>

 

Atbalstīts

redakcionāli precizēts

9. 12.pantā:

   aizstāt panta nosaukumā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

   aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas" ar vārdiem "darba devēji un citas biedrības vai nodibinājumi";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

 

   izslēgt otro daļu.

 

13.pants. Profesionālās izglītības sadarbības padome

(1) Profesionālās izglītības sadarbības padome (turpmāk - Sadarbības padome) ir sabiedriska konsultatīva un koordinējoša institūcija, kurā iekļauti profesionālās izglītības īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, profesionālo izglītības iestāžu, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

(2) Sadarbības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Sadarbības padomes darbības mērķis ir veicināt lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz profesionālo izglītību, kā arī veicināt profesionālās izglītības valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību.

 

   10. Izslēgt 13.pantu.

 

 

 

 

   10. Izslēgt 13.pantu.

 

15.pants. Profesionālās izglītības iestādes statuss un tās darbība

(1) Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums. Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs. Koledžas nolikumu pieņem tās dibinātājs un apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Koledža var uzsākt savu darbību pēc tam, kad tās nolikumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Profesionālās izglītības iestādes pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.

(3) Profesionālās izglītības iestāde atbilstoši Izglītības likumam un citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem ir tiesīga patstāvīgi veikt saimniecisko un citāda veida darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un ir paredzēts izglītības iestādes nolikumā.

(4) Ja izglītības un zinātnes ministrs konstatē koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes nolikuma vai tās darbības neatbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, viņš var apturēt nolikuma darbību līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai vai nepilnību novēršanai viņa norādītajā termiņā.

(5) Ja izglītības un zinātnes ministrs konstatē pašvaldības vai privātās izglītības iestādes, izņemot koledžas, nolikuma vai tās darbības neatbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, viņš var ierosināt iestādes dibinātājam apturēt iestādes nolikuma darbību līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai vai nepilnību novēršanai viņa norādītajā laikā.

(6) Ja izglītības un zinātnes ministra norādītajā laikā izglītības iestāde nav izdarījusi attiecīgos grozījumus nolikumā vai nav novērsusi norādītās nepilnības, ministrs ir tiesīgs uz laiku apturēt izglītības iestādes darbību vai atsaukt izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, izslēdzot šo izglītības iestādi no Izglītības iestāžu reģistra.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

  

 

 

 

 

 

 

 

11.  15.pantā:

   izslēgt pirmās daļas trešo un ceturto teikumu;

   papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

   "(11) Profesionālās izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir to dibinātāji, ir šāds juridiskais statuss:

   1) valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm ir valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss vai valsts kapitālsabiedrības statuss;

   2) pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm ir pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss;

   3) citu personu dibinātās profesionālās izglītības iestādes ir komercsabiedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izslēgt ceturtajā daļā vārdus "koledžas vai";

 

 

 

 

 

 

 

 

 izslēgt piektajā daļā vārdus "izņemot koledžas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 11.pantā:

- aizstāt vārdus “izslēgt ceturtajā daļā vārdus "koledžas vai ar vārdiem “aizstāt vārdus “koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes”” ar vārdiem “valsts profesionālās izglītības iestādes, izņemot koledžas”;

 

 

 

 - izslēgt vārdus “izslēgt piektajā daļā vārdus “izņemot koledžas””. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  15.pantā:

   izslēgt pirmās daļas trešo un ceturto teikumu;

   papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

   "(11) Profesionālās izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir to dibinātāji, ir šāds juridiskais statuss:

   1) valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm - valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss vai valsts kapitālsabiedrības statuss;

   2) pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm - pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss;

   3) citu personu dibinātās profesionālās izglītības iestādes ir komercsabiedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   aizstāt ceturtajā daļā vārdus “koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes” ar vārdiem “valsts profesionālās izglītības iestādes, izņemot koledžas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16.pants. Profesionālās izglītības iestādes nosaukums

(1) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā atkarībā no īstenojamās izglītības pakāpes iekļaujams viens no šādiem vārdiem:

   1) skola (arodskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās pamatizglītības vai daļējas profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt pirmo vai otro profesionālās kvalifikācijas līmeni);

   2) vidusskola (profesionālā vidusskola vai cita izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni);

   3) koledža [izglītības iestāde, kura īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas un dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni].

(2) Papildus īstenojamās izglītības pakāpei profesionālās izglītības iestādes nosaukumā var ietvert izglītības programmas raksturojumu.

(3) Profesionālās izglītības iestāde ir tiesīga īstenot dažādu izglītības pakāpju profesionālās izglītības programmas. Izglītības iestādes nosaukumu nosaka atbilstoši

augstākajai attiecīgajā izglītības iestādē īstenojamai izglītības pakāpei, ja attiecīgo izglītības programmu īpatsvars nav mazāks par 30 procentiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Izslēgt 16.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām izslēgt likumprojekta 12.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“12. Papildināt likuma 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Profesionālās vidējās izglītības pakāpes programmas var īstenot arī augstākās izglītības institūcijās – koledžās.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Profesionālās vidējās izglītības pakāpes programmas var īstenot arī augstākās izglītības institūcijās – koledžās.”

 

 

18.pants. Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē

   Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība (kvalifikācija) un pedagoģiskā izglītība vai kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība (kvalifikācija) un kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām.

 

 

 

 

 

 

22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

(1) Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

   1) valsts profesionālās izglītības standarts;

   2) profesijas standarts;

   3) profesionālās izglītības programma.

(2) Valsts profesionālās izglītības standarts un profesijas standarts ir obligāts ikvienam, kas izstrādā un īsteno profesionālās izglītības programmas.

 

  13. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

   "22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

   Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

   1) valsts profesionālās izglītības standarts;

   2) Profesiju klasifikators;

   3) profesijas standarts;

   4) profesionālās izglītības programma."

 

 

 

13. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

   "22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

   Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

   1) valsts profesionālās izglītības standarts;

   2) Profesiju klasifikators;

   3) profesijas standarts;

   4) profesionālās izglītības programma."

23.pants. Valsts profesionālās izglītības standarti

(1) Likumā noteiktie valsts profesionālās izglītības standarti - valsts arodizglītības standarts, valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts - atbilstoši izglītības pakāpei nosaka:

1) izglītības programmu stratēģiskos mērķus;

2) obligāto izglītības saturu;

3) iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

(2) Valsts profesionālās izglītības standartus izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija, un tos apstiprina Ministru kabinets.

 

      14. Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus "valsts arodizglītības standarts, valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts" ar vārdiem "valsts arodizglītības standarts un valsts profesionālās vidējās izglītības standarts".

 

14.

Atbildīgā komisija

   Izslēgt likumprojekta 14.pantu, attiecīgi mainot likumprojekta pantu turpmāko numerāciju.

Atbalstīts

 

24.pants. Profesijas standarts

(1) Profesijas standarts nosaka profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī attiecīgās specifiskās prasības, kas nepieciešamas galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Profesiju standartus nosaka speciālie likumi vai Ministru kabineta noteikumi. Profesiju standartus var noteikt arī likumā vai Ministru kabineta noteikumos pilnvarotas institūcijas.

(3) Profesiju standartu izstrādi organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Profesionālās izglītības sadarbības

padomi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 15.  24.pantā:

   izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

   "(1) Profesijas standarts atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktajām profesiju kvalifikācijas pamatprasībām nosaka profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas un prasmes, lai izstrādātu profesionālo mācību priekšmetu, praktisko mācību, kvalifikācijas prakses un pārbaudījumu saturu.";

   izslēgt otro un trešo daļu.

 

15.

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 15.pantu kā 14.pantu šādā redakcijā:

“14. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences.”;

   izslēgt otro un trešo daļu.”

 

Atbalstīts

 

 

 

14. 24.pantā:

   izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences.”;

   izslēgt otro un trešo daļu.

 

26.pants. Profesionālās izglītības programmu veidi

   Profesionālās izglītības programmas atkarībā no iegūstamās izglītības iedalāmas šādi:

1) profesionālās pamatizglītības programmas;

2) arodizglītības programmas;

3) profesionālās vidējās izglītības programmas;

4) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas;

5) profesionālās tālākizglītības programmas;

6) profesionālās pilnveides izglītības programmas;

7) profesionālās ievirzes izglītības programmas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Izslēgt 26.panta 4.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atbildīgā komisija

   Izslēgt likumprojekta 16.pantu, attiecīgi mainot likumprojekta pantu turpmāko numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

27.pants. Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās

(1) Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi.

(2) Profesionālās vidējās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves.

(3) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves.

(4) Uzņemšana profesionālās pilnveides izglītības programmās netiek reglamentēta.

(5) Kārtību, kādā darbinieki (praktikanti) apgūst profesionālās izglītības programmas, nosaka šis likums, likums "Par amatniecību" un citi normatīvie akti.

(6) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt otro profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma.

(7) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, persona tiek uzņemta pēc arodizglītības vai vidējās izglītības ieguves.

(8) Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru apguve dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni un kuras tiek īstenotas koledžā vai augstskolā, persona tiek uzņemta, ja tai ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

(9) Uzņemšanas noteikumus profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Izteikt 27.panta devīto daļu šādā redakcijā:

   "(9) Uzņemšanas noteikumus izglītības programmā pirmā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām likuma 27.panta devīto daļu izteikt šādā redakcijā:

“(9) Prasības uzņemšanai izglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni vai prasības uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Izteikt 27.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Prasības uzņemšanai izglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai prasības uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma.”

 

28.pants. Profesionālās izglītības programmu īstenošana

(1) Profesionālās izglītības ieguves formas ir šādas:

   1) klātiene;

   2) neklātiene;

   3) pašizglītība.

(2) Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums klātienē profesionālās izglītības iestādēs ir šāds:

  1) profesionālās pamatizglītības ieguves ilgums - ne vairāk kā divi gadi (ar pedagoģisko korekciju — ne vairāk kā trīs gadi);

   2) arodizglītības ieguves ilgums — ne vairāk kā trīs gadi;

   3) profesionālās vidējās izglītības ieguves ilgums pēc pamatizglītības ieguves - trīs līdz četri gadi, pēc arodizglītības ieguves - viens līdz divi gadi;

   4) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves ilgums - divi līdz trīs gadi.

(3) Mācību slodze nedēļā vienā profesionālās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

   1) izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam - 36 mācību stundas;

   2) izglītojamajiem, sākot ar 18 gadu vecumu, - 40 mācību stundas.

(4) Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, un to nosaka izglītības iestādes vadītājs.

(5) Profesionālās tālākizglītības programma ietver ne mazāk kā 30 procentus no valsts arodizglītības vai valsts profesionālās vidējās izglītības standartā noteiktā obligātā profesionālā satura apjoma vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma.

(6) Profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 28.pantā:

   izslēgt otrās daļas 4.punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt piektajā daļā vārdus “vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 18.pantu kā 16.pantu šādā redakcijā:

“16.  Izslēgt 28.panta piektajā daļā vārdus “vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Izslēgt 28.panta piektajā daļā vārdus un skaitli “vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma”.

 

29.pants. Profesionālās izglītības programmas apguves noslēguma pārbaudījumi

(1) Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmeni un citi valsts profesionālās izglītības standartā noteiktie valsts noslēguma pārbaudījumi. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka valsts noslēguma pārbaudījumu norises kārtību.

(2) Izglītojamajam, kurš bez pamatizglītības ir uzsācis profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības programmas apguvi, jānodrošina arī pedagoģiskā korekcija un pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas papildus jāizsniedz izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības ieguvi.

(3) Ministru kabinets apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

(4) Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni atbilstoši profesionālās izglītības standarta prasībām tiek kārtoti akreditētās profesionālās izglītības iestādēs vai akreditētos eksaminācijas centros. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, kuros kārtojami profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, nosaka izglītības un zinātnes ministrs, saskaņojot ar dibinātāju un Sadarbības padomi. Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri kvalifikācijas eksāmenu norisi organizē sadarbībā ar profesionālās izglītības atbalsta iestādēm, nozaru ministrijām un profesionālajām organizācijām. Eksaminācijas centri akreditējami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

  

 

 

 

 

 

 

19.  29.pantā:

   izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izslēgt trešo daļu;

 

 

 

   izslēgt ceturtās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām izslēgt likumprojekta 19.pantā vārdus “izslēgt trešo daļu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

17.  29.pantā:

   izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   izslēgt ceturtās daļas otro teikumu.

 

30.pants. Profesionālās    izglītības   programmu   licencēšana, akreditācija un reģistrācija

(1) Profesionālās izglītības programmas licencējamas un profesionālās izglītības iestādes reģistrējamas un akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas profesionālās izglītības programmas.

(3) Profesionālās izglītības programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

(4) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kas īsteno daļu no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām, akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Akreditētas pašvaldību un privātās profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Izslēgt 30.panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

   Izteikt likumprojekta 20.pantu šādā redakcijā:

   “Izteikt 30.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Lēmumu par profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditāciju un profesionālās izglītības iestādes vadītāju atestāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas.””

 
Juridiskais birojs

   Ierosinām likumprojekta 20.pantu izteikt šādā redakcijā:

“Izteikt 30.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.””

 

Atbildīgā komisija

   Izteikt likumprojekta 20.pantu kā 18.pantu šādā redakcijā:

“18. 30.pantā:

   izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Lēmumu par profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditāciju un profesionālās izglītības iestādes vadītāju atestāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas.”;

   papildināt pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

   “(41) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.22

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 30.pantā:

   izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

   “(4) Lēmumu par profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un profesionālās izglītības programmu akreditāciju un profesionālās izglītības iestādes vadītāju atestāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas.”;

   papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

   “(41) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.”

32.pants. Profesionālās izglītības ieguves kreditēšana

   Akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošie, lai segtu maksu par studijām, var saņemt studiju kredītu no valsts budžeta vai kredītiestādes līdzekļiem ar valsts galvojumu. Kredīta piešķiršanai, atmaksāšanai un dzēšanai piemērojama kārtība, kas noteikta Augstskolu likumā attiecībā uz akreditētās studiju programmās studējošajiem.

(2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

   21. Izslēgt 32.pantu.

 

 

 

 

19. Izslēgt 32.pantu.

33.pants. Profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu materiālie līdzekļi

(1) Profesionālās izglītības iestāžu materiālo līdzekļu veidošanu un izmantošanu nosaka Izglītības likums.

(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde.

 

 

 

 

 

 

 22. Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

   "(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

   "(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi."

 

 

Pārejas noteikumi

    1. Šā likuma 18.pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

   2. Izglītojamajiem, kas uzsākuši arodizglītības vai vidējās speciālās izglītības programmu apguvi pirms šā likuma spēkā stāšanās, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas izsniedz kārtībā, kāda bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

  3. Valsts profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēm līdz akreditācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.septembrim ir tiesības izsniegt profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus atbilstoši šā likuma 6.panta nosacījumiem un organizēt centralizētos kvalifikācijas eksāmenus.

(2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

    4. Valsts profesionālās izglītības iestādes dibinātāja pienākumus likuma 15.panta pirmajā daļā, 25.panta otrajā daļā un 29.panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos veic Izglītības un zinātnes ministrija vai cita ministrija, kuras pārziņā nodota profesionālās izglītības iestāde.

   (2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

  5. Neakreditētas privātās profesionālās izglītības iestādes līdz to akreditācijai, bet ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.janvārim ir tiesīgas pretendēt uz likuma 30.panta sestajā daļā paredzēto valsts finansējumu.

(2001.gada 5.jūlija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.09.2001.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

   "6. Šā likuma 1.panta 2.punktā noteiktās tiesības eksaminācijas centriem izsniegt pirmajam, otrajam vai trešajam līmenim atbilstošus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

   7. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 7.panta  5., 9. un 10.punktā minētos noteikumus.

   8. Šā likuma 18.pantā noteiktās tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kura apgūst augstāko profesionālo izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

   Izteikt likumprojekta 23.pantu šādā redakcijā:

   “Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

   “6. Šā likuma 1.panta 2.1 punktā noteiktās tiesības eksaminācijas centriem izsniegt pirmajam, otrajam vai trešajam līmenim atbilstošus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

   7. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 7.panta 5., 9. un 10.punktā minētos noteikumus.

   8. Šā likuma 18.pantā noteiktās tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kura apgūst augstāko profesionālo izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim.

   9. Ministru kabinets triju mēnešu laikā izdod noteikumus par Profesionālās izglītības centra pārveidošanu par Profesionālās izglītības administrāciju, vienlaikus veicot grozījumus tā nolikumā. Līdz Profesionālās izglītības administrācijas izveidei tās funkcijas veic Profesionālās izglītības centrs.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

   "6. Šā likuma 1.panta 2.punktā eksaminācijas centriem noteiktās tiesības izsniegt pirmajam, otrajam vai trešajam līmenim atbilstošus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

   7. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 7.panta  5., 9. un 10.punktā minētos noteikumus.

   8. Šā likuma 18.pantā noteiktās tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kura apgūst augstāko profesionālo izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim."