Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Likumprojekts “Grozījumi  Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” otrajam lasījumam (steidzams)                                                     ( reģ. nr 1548)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (, dok. nr.5357)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (20)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

 

 

 

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

5.pants. Valsts un Eiropas Savienības atbalsts

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,2004, 10. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,2004, 10. nr.) šādus grozījumus:

(1) Valsts un Eiropas Savienības atbalsts tiek piešķirts, lai sekmētu lauksaimniecības un lauku attīstību, kā arī paaugstinātu dzīves līmeni lauku teritorijas iedzīvotājiem.

 

 

 

 

 

(2) Valsts atbalstu, Eiropas Savienības lauksaimniecības virzības un garantiju fonda un zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansējumu, Eiropas Savienības normatīvajos aktos un Pievienošanās līgumā Eiropas Savienībai paredzētos maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai nodrošina valsts, radot Latvijas un pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniecības produktu ražotājiem līdzvērtīgas konkurences priekšnoteikumus.

 

 

 

 

 

(3) Valsts atbalsts lauksaimniecības attīstībai subsīdiju veidā nedrīkst būt mazāks par 2,5 procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem, atskaitot iemaksas Eiropas Savienības budžetā.

 

 

 

 

 

(4) Kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, un kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(5) Lauksaimniecības produktu ražotājiem atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajās valsts programmās noteiktajam var piešķirt ilgtermiņa kredītus ar atvieglotiem noteikumiem un kredītprocentu subsīdijas.

 

 

 

 

 

(6) Ministru kabinets mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas katrai atbalstāmajai lauksaimniecības subsīdiju programmai nosaka ikgadējā valsts atbalsta apmēru. Zemkopības ministrs nosaka šā atbalsta saņemšanas kārtību.

 

1

LR zemkopības ministrs M.Roze

Izteikt 5. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6)Ministru kabinets mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas katrai atbalstāmajai lauksaimniecības subsīdiju programmai nosaka ikgadējā valsts atbalsta apmēru un atbalsta saņemšanas kārtību.”

 

 

Atbalstīt

daļēji.

Iekļauts 2. priekšlik.

 

 

 

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 5. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6)Ministru kabinets mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas izdod noteikumus par ikgadējo valsts atbalstu  lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību.”

 

 

Atbalstīt.

1. 5. pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6)Ministru kabinets mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas izdod noteikumus par ikgadējo valsts atbalstu  lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību.”

 

(7) Kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, un kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

(8) Vispārējo finansēšanas kārtību attiecībā uz Eiropas Savienības lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantiju daļā paredzētajiem pasākumiem nosaka Ministru kabinets.

 

3

LR zemkopības ministrs M.Roze

Izteikt 5. panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Kārtību, kādā administrē Eiropas lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas zivsaimniecības fondu, šo fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetences un pienākumus, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts.

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Kārtību, kādā administrē Eiropas lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas zivsaimniecības fondu, kā arī šo fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumus, nosaka Ministru kabinets.”;

 

 

1. Papildināt 5. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmēji (fiziskas vai juridiskas personas un to apvienības) un saņemtais apjoms tiek uzskatīti par vispārpieejamu informāciju un ir jāpublisko. Informācija par izmaksāto valsts un Eiropas Savienības atbalstu un tā saņēmējiem tiek publicēta Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

4

LR zemkopības ministrs M.Roze

Papildināt  5. pantu ar devīto  daļu šādā redakcijā:

“(9) Informācija par valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmējiem ( vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs) un saņemtais atbalsta apjoms ir vispārpieejama informācija. Informācija par izmaksāto valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalstu un par tā saņēmējiem tiek publicēta Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

 

 

Atbalstīt daļēji.

Iekļauts 7. priekšlik.

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Papildināt 5. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmēji un saņemtā atbalsta apjoms uzskatāms par vispārpieejamu informāciju un ir publiskojams. Informācija par valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmējiem, norādot fiziskās personas vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, un saņemto atbalsta apmēru, publicējama Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

Iekļauts  7. priekšlik.

 

 

 

6

Dep. Andis Kāposts

Papildināt piekto pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Informācija par valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības un  lauku attīstībai paredzēto līdzekļu izlietojumu ir vispārpieejama informācija un tiek publicēta “Latvijas Vēstnesī”ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, iekļaujot tajā ziņas par atbalsta saņemšanai iesniegtajiem projektiem, atbalsta pieprasītājiem un saņēmējiem, par pieprasītiem, piešķirtiem un izmaksātiem atbalsta apjomiem, kā arī par izmaksātām kompensācijām un subsīdijām, ja tās pārsniedz 2000 latus vienam saņēmējam par vienu izmaksu veidu. Publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt daļēji.

Iekļauts  7. priekšlik.

 

 

 

7

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 5.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmēji un saņemtā atbalsta apjoms uzskatāms par vispārpieejamu informāciju, kas ir publiskojama. Informācija par valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmējiem, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu , kā arī Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā saņemts pieteikums par atbalstu, vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī saņemtā atbalsta apmēru, publicējama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmēji un saņemtā atbalsta apjoms uzskatāms par vispārpieejamu informāciju, kas  ir publiskojama. Informācija par valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmējiem, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu , kā arī Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā saņemts pieteikums par atbalstu, vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī saņemtā atbalsta apmēru, publicējama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.” .

 

10.pants. Zemes izmantošana un saglabāšana

 

 

 

 

 

 

(1) Kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē lauksaimniecībā neizmantojamā zemē, un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

(2) Kārtību, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

(3) Personām, kuru īpašumā vai pastāvīgajā lietošanā ir zeme, ir šādi pienākumi:

 

 

 

 

 

 

1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem lietošanas veidiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas mērķiem;

 

 

 

 

 

 

2) veikt pasākumus, lai nepieļautu augsnes auglīgās kārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos.

 

 

 

 

 

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktos pienākumus pilda zemes nomnieks, ja to paredz zemes nomas līgums.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

LR zemkopības ministrs M.Roze

Papildināt 10 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Neatbalstīt

 

12.pants. Sadarbība ar lauksaimniecības un zivsaimniecības organizācijām

 

 

 

 

 

 

(1) Zemkopības ministrija, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības politiku, konsultējas ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padom i, bet attiecībā uz zivsaimniecības attīstības politiku — ar Zivsaimniecības konsultatīvo padomi.

 

 

 

 

 

 

(2) Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome ir konsultatīva institūcija. Tā pati apstiprina savu nolikumu, kurā ir noteikti Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes mērķi un galvenie uzdevumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dep. Andis Kāposts

Papildināt 12. pantu ar otro prim daļu šādā redakcijā:

“(2 prim) Ja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes dalīborganizācijas visas kopā aptver vairāk kā pusi Latvijas lauksaimniecisko zemju izmantotāju, kas, savukārt, apsaimnieko vairāk kā pusi Latvijā esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemju, tad Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome iegūst tiesības saskaņot Zemkopības ministrijas izstrādātos normatīvo aktu projektus. Kārtību, kādā tiek noteikta Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes atbilstība norādītajiem kritērijiem, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

(3) Zivsaimniecības konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veidot līdzsvarotu zivsaimniecības attīstības politiku un saskaņot valsts un nevalstisko organizāciju viedokļus par zivsaimniecības politikas īstenošanu. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sastāvā ir valsts un zivsaimniecības organizāciju pārstāvji. Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

LR zemkopības ministrs M.Roze

Papildināt II nodaļu ar 12. prim pantu šādā redakcijā:

“12. prim pants. Saimniecību konsultatīvā sistēma

Neatbalstīt

 

 

 

 

(1) Saimniecību konsultatīvo sistēmu īsteno, lai nodrošinātu lauksaimnieku konsultēšanu  par zemes un saimniecību pārvaldības prasībām.

 

 

 

 

 

(2) Saimniecību konsultatīvās sistēmas darbības nosacījumus un kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Lauksaimniecības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2., 24.nr.; 2004, 4.nr.) un Saeimas 1998.gada 15.jūnija paziņojums par Latvijas lauku attīstības programmu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.).

 

 

 

 

 

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.maijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) 2002.gada 30.jūlija noteikumi Nr.330 “Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība”;

 

 

 

 

 

2) 2002.gada 30.jūlija noteikumi Nr.331 “Par graudu iepirkšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Riga Bestsprit” piegādātājiem 2002.gadā”;

 

 

 

 

 

3) 2003.gada 10.jūnija noteikumi Nr.303 “Noteikumi par intervenci labības tirgū”;

 

 

 

 

 

4) 2001.gada 27.decembra noteikumi Nr.540 “Kārtība, kādā izveidojama vienota administrēšanas sistēma atbalstam laukiem, lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un mežsaimniecībai”;

 

 

 

 

 

5) 2002.gada 26.novembra noteikumi Nr.514 “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites un sertifikācijas kārtība”;

 

 

 

 

 

6) 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.232 “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē iesaistīto personu reģistrācijas kārtība un bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites valsts uzraudzības un kontroles kārtība”;

 

 

 

 

 

7) 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.7 “Noteikumi par lauksaimniecības produktu sarakstu”;

 

 

 

 

 

 

8) 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.363 “Kārtība, kādā tiek sniegta, vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem”.

 

 

 

 

 

 

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.385 “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas nosacījumi un zemes transformācijas atļauju izsniegšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.maijam izdod šā likuma 5.panta ceturtajā un septītajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

5. Šā likuma 1.panta 3., 4., 7. un 8.punkts ir spēkā līdz 2004.gada 1.maijam.

 

 

 

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.septembrim izdod šā likuma 10.panta otrajā daļā un 12.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

7. Līdz 2004.gada 31.decembrim ir spēkā zemkopības ministra 2004.gada 8.marta rīkojums Nr.101 “Par lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanu 2004.gadā”.

 

 

 

 

 

8. Līdz 2004.gada 1.oktobrim ir derīgi bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 26.novembra noteikumiem Nr.514 “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites un sertifikācijas kārtība”.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma pārejas noteikumus ar jaunu 4. pantu, kas paredz, ka likuma 5. panta  devītā daļa spēkā stājas 2006. gada 1. maijā.

11

 

 

 

 

 

12

Dep. Andis Kāposts

Izslēgt likumprojekta 2. pantu, paredzot, ka likums stājas  spēkā vispārējā kārtībā.

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt likumprojekta 2. pantu.

 

Atbalstīt daļēji.

Iekļauts

12. priekšlik.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

13

Dep. Andis Kāposts

Papildināt pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Ministru kabinets līdz 2006. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 5. panta devītajā daļā paredzētos noteikumus.”

Atbalstīt

2. Papildināt pārejas noteikumus

ar 9. ,10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

“9. Ministru kabinets līdz 2006. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 5. panta devītajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

14

Dep. Andis Kāposts

Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Šā likuma 5. panta devītajā daļā norādītā informācija par laiku no Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā publicējama līdz 2006. gada 1. septembrim.”

Atbalstīt

daļēji.

Iekļauts  15. priekšlik.

 

 

 

15

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Šā likuma 5. panta devītajā daļā norādītā informācija par laiku no Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā līdz 2006. gada 1. maijam publicējama līdz 2006. gada 1. septembrim.”

 

 

Atbalstīt

10. Šā likuma 5. panta devītajā daļā norādītā informācija par laiku no Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā līdz 2006. gada 1. maijam publicējama līdz 2006. gada 1. septembrim.”

 

 

16

LR zemkopības ministrs M.Roze

Papildināt pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007. gada 1. janvārim piemērojami ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumu nr. 21. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Atbalstīt daļēji.

Iekļauts 17.un 18.  priekšlik.

 

 

 

17

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta astotajā daļā paredzētos noteikumus.”

 

Atbalstīt

11. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta astotajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

18

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

 

“12. Līdz šā likuma 5.panta sestajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1. janvārim piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi nr.21. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

Atbalstīt

12. Līdz šā likuma 5.panta sestajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1. janvārim piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi nr.21. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

19

LR zemkopības ministrs M.Roze

Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. janvārim izdod šā likuma 12. prim panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

20

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.