Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”(reģ. nr.1546)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.6021)

 

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveido­šanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.; 1993, 30.nr.; 1994, 23.nr.; 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Priekšlikumi 3.lasījumam nav iesniegti

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveido­šanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.; 1993, 30.nr.; 1994, 23.nr.; 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

2.pants. Latvijas Republika sastāv no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales; to iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) rajonos;

2) republikas pilsētās.

     Savukārt Latvijas rajonus iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) rajonu pilsētās;

2) pagastos;

3) novados.

Rīgas pilsēta ir Latvijas Republikas galvaspilsēta.

 

 

1. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Latvijas Republika sastāv no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales; to iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) apriņķos;

2) rajonos;

3) republikas pilsētās.”

 

 

 

 

 

1. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Latvijas Republika sastāv no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales; to iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) apriņķos;

2) rajonos;

3) republikas pilsētās.”

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 3.¹ pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Apriņķu administratīvās teritorijas izveido un likvidē, to robežas groza Saeima ar likumu.

      Apriņķu kategorijā var ieskaitīt teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas, kurās dzīvo ne mazāk kā 200 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju.”

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 3.¹ pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Apriņķu administratīvās teritorijas izveido un likvidē, to robežas groza Saeima ar likumu.

      Apriņķu kategorijā var ieskaitīt teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas, kurās dzīvo ne mazāk kā 200 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju.”

 

 

11.pants. Ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir vēsturiski radusies koncentrēta apbūve un pastāvīgie iedzīvotāji.

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve un ir pastāvīgie iedzīvotāji. Ciemu robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

Lai lauku apdzīvoto vietu ieskaitītu ciemu kategorijā, vietējās pašvaldības dome (padome), kuras teritorijā atrodas attiecīgā lauku apdzīvotā vieta:

1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā pamato nepieciešamību lauku apdzīvoto vietu ieskaitīt ciemu kategorijā;

2) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā pamato ierosināto ciema nosaukumu;

3) pieņem lēmumu par ciema statusa piešķiršanu lauku apdzīvotajai vietai;

4) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka izveidojamā ciema robežas.

     Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šajā pantā minētajam nosaka Aizsargjoslu likums.”

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve un kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji. Ciemu robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

Lai lauku apdzīvoto vietu ieskaitītu ciemu kategorijā, vietējās pašvaldības dome (padome), kuras teritorijā atrodas attiecīgā lauku apdzīvotā vieta:

1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā pamato nepieciešamību lauku apdzīvoto vietu ieskaitīt ciemu kategorijā;

2) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā pamato ierosināto ciema nosaukumu;

3) pieņem lēmumu par ciema statusa piešķiršanu lauku apdzīvotajai vietai;

4) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka izveidojamā ciema robežas.

     Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šajā pantā minētajam nosaka Aizsargjoslu likums.”

 

12.pants. Ciemus ieskaita pilsētu kategorijā vai izslēdz no tās Ministru kabinets, pamatojoties uz ieinteresēto pašvaldību lēmumiem. Apdzīvotās vietas ieskaita ciemu kategorijā vai izslēdz no tās attiecīgā rajona pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome.

    Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamību ieskaitīt apdzīvotās vietas ciemu kategorijā vai izslēgt no tās vai arī ieskaitīt ciemus pilsētu kategorijā vai izslēgt no tās.

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 12.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 12.panta otro daļu.

 

 

17.pants. Nosaukumus republikas pilsētām un rajoniem piešķir, kā arī republikas pilsētas un rajonus pārdēvē Saeima ar likumu. Likumprojektam par nosaukumu piešķiršanu republikas pilsētām vai rajoniem vai par republikas pilsētu un rajonu pārdēvēšanu ir jāpievieno Ministru kabineta atzinums un ieinteresēto pašvaldību lēmumi.

Pašvaldības var rīkot aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par to, kāds nosaukums piešķirams republikas pilsētai vai rajonam, vai arī par nepieciešamību pārdēvēt republikas pilsētu vai rajonu.

 

 

 

5. Papildināt 17.pantu pēc vārda „Nosaukumus” ar vārdu „apriņķiem”.

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 17.pantu pēc vārda „Nosaukumus” ar vārdu „apriņķiem”.

 

 

 

6. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

„Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktā minētos apriņķus izveido līdz 2010.gada 1.janvārim.

2. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu:

1) par apriņķu administratīvo teritoriju izveidošanu; 

2) par apriņķu pašvaldībām.”

 

 

 

 

6. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

„Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktā minētos apriņķus izveido līdz 2010.gada 1.janvārim.

2. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par apriņķu administratīvo teritoriju izveidošanu un likumprojektu par apriņķu pašvaldībām.”