Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

(reģ. Nr. 1545)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (25)

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

 

 

 

 

Par aviāciju

Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

 

 

 

Grozījumi likumā

”Par aviāciju”

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 250.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 250.nr.) šādus grozījumus:

Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

…

Atgadījums civilajā aviācijā — darbības pārtraukums, defekts, nepilnība vai kādi citi ārkārtas apstākļi, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt lidojumu drošību, bet ne tādā veidā, ka to dēļ noticis nelaimes gadījums vai nopietns incidents.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt ar terminu un to skaidrojumu šādā redakcijā :

           

„Aviācijas meteoroloģiskais minimums - minimālie meteoroloģiskie apstākļi, kuros atļauts veikt gaisa kuģa pacelšanos un nosēšanos civilajos lidlaukos. Minimāl os meteoroloģiskos apstākļus raksturo vizuāli vai instrumentāli noteikta redzamība uz skrejceļa un mākoņu apakšējās robežas augstums.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

1. Sadaļā “Likumā lietotie termini”:

papildināt sadaļu pēc termina “Atgadījums civilajā aviācijā” ar terminu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Aviācijas meteoroloģiskais minimums — minimālie meteoroloģiskie apstākļi, kuros atļauts veikt gaisa kuģa pacelšanos un nosēšanos civilajos lidlaukos. Minimālos meteoroloģiskos apstākļus raksturo vizuāli vai instrumentāli noteikta redzamība uz skrejceļa un mākoņu apakšējās robežas augstums.”;

Aviācijas nelaimes gadījums - notikums, kurš saistīts ar gaisa kuģa izmantošanu no brīža, kad vismaz viena persona iekāpj gaisa kuģī ar nolūku veikt lidojumu, līdz brīdim, kad visas gaisa kuģī esošās personas ir to atstājušas, un kura laikā:

 

 

 

 

 

1) kāda no minētajām personām iegūst miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājas nāve, vai smagus miesas bojājumus sakarā ar:

 

 

 

 

 

a) atrašanos šajā gaisa kuģī,

 

 

 

 

 

b) tiešu saskari ar kādu gaisa kuģa daļu, arī daļu, kas atdalījusies no šā gaisa kuģa,

 

 

 

 

 

c) tiešu reaktīvā dzinēja gāzes strūklas iedarbību;

 

 

 

 

 

2) gaisa kuģis iegūst bojājumus vai tiek saārdīta tā konstrukcija un tā rezultātā:

 

 

 

 

 

a) samazinās konstrukcijas izturība, pasliktinās gaisa kuģa tehniskie vai aerodinamiskie dati,

 

 

 

 

 

b) nepieciešams liels remonts vai bojātā elementa nomainīšana, izņemot dzinēja darbības traucējumus vai tā bojājumus, kad bojāts tikai dzinējs, tā pārsegi vai palīgierīces vai bojāti tikai propelleri, plākšņu gali, antenas, riepas, bremžu ierīces, aptecētāji vai apšuvumā ir nelieli iespiedumi vai caursisti caurumi;

 

 

 

 

 

3) gaisa kuģis pazūd bez vēsts vai nokļūst tādā vietā, kur tam piekļūt nav iespējams.

 

 

 

 

 

Par aviācijas nelaimes gadījumu netiek uzskatīts notikums, kura laikā 1.punktā minētajos gadījumos miesas bojājumi gūti dabisku cēloņu rezultātā, tos nodarījusi pati cietusī persona vai cita persona vai arī miesas bojājumi nodarīti pasažierim, kam nav biļetes un kas slēpjas ārpus zonām, kuras parasti ir pieejamas pasažieriem un apkalpes locekļiem.

 

 

 

 

 

…

Lidlauka kontrolpunkts - nosacīts punkts, pēc kura konstatē lidlauka ģeogrāfisko atrašanās vietu (koordinātes).

 

 

 

 

 

Lidlauka manevrēšanas laukums - lidlauka daļa, izņemot peronu, kas paredzēts gaisa kuģu pacelšanās, nosēšanās un manevrēšanas vajadzībām.

 

 

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

 

Aizstāt terminu „Lidlauka manevrēšanas laukums” ar terminu „Lidlauka manevrēšanas teritorija”;

atbalstīts

aizstāt terminu „Lidlauka manevrēšanas laukums” ar terminu „Lidlauka manevrēšanas teritorija”;

Lidlauka satiksme - visa kustība lidlauka manevrēšanas laukumā, kā arī gaisa kuģu lidojumi virs lidlaukam blakus esošās teritorijas.

 

 

 

 

 

Lidojumu ierobežojumu zona - ierobežota gaisa telpa virs valsts sauszemes teritorijas un tās iekšējiem vai teritoriālajiem Baltijas jūras ūdeņiem, kurā gaisa kuģu lidojumi ir veicami saskaņā ar speciāliem noteikumiem.

 

 

 

 

 

Lidostas aviodrošības dienests - struktūrvienība, kura nodrošina standartizētu starptautisko lidojumu drošību un ir atbildīga par lidostas drošības programmas izpildi.

 

3

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt terminu un tā skaidrojumu:

„Lidostas aviodrošības dienests - struktūrvienība, kura nodrošina standartizētu starptautisko lidojumu drošību un ir atbildīga par lidostas drošības programmas izpildi.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

izslēgt terminu “Lidostas aviodrošības dienests” un tā skaidrojumu;

 

Meteoroloģiskā informācija - meteoroloģisks pārskats, analīze, prognoze un jebkurš cits biļetens par faktiskajiem vai gaidāmajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem.

 

 

 

 

 

 

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt ar terminu un to skaidrojumu šādā redakcijā :

 

„Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs – institūcija, kura nodrošina visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju pirms lidojuma un lidojuma laikā.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt sadaļu pēc termina “Metroloģiskā informācija” ar terminu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs — institūcija, kura nodrošina visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju pirms lidojuma un lidojuma laikā.”;

Nelikumīgas iejaukšanās akts civilās aviācijas darbībā - darbības, kas apdraud vai var apdraudēt civilās aviācijas drošību (personu nesankcionēta iekļūšana lidlauku kontrolējamās zonās vai gaisa kuģī, bīstamas kravas, ieroču un sprāgstvielu pārvadāšana bez attiecīgas atļaujas, ieroču lietošana pret gaisa kuģa apkalpi vai pasažieriem, gaisa kuģa nolaupīšana u.c).

 

5

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

 

Aizstāt terminu „Nelikumīgas iejaukšanās akts civilās aviācijas darbībā” ar terminu „Nelikumīga iejaukšanās civilās aviācijas darbībā”;

 

atbalstīts

aizstāt terminu “Nelikumīgas iejaukšanās akts civilās aviācijas darbībā” ar terminu “Nelikumīga iejaukšanās civilās aviācijas darbībā”;

 

…

Starptautiskie gaisa pārvadājumi - pārvadājumi, kuru sākumpunkts, apstāšanās vieta vai galapunkts atrodas vairāku valstu teritorijās.

 

 

 

 

 

 

 

6

Likumprojekts reģ.nr. 1594

Papildināt sadaļu "Likumā lietotie termini" pēc termina "Starp­tau­tiskie gaisa pārvadājumi" ar terminu šādā redakcijā:

"Trešā valsts – valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts."

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt sadaļu pēc termina “Starptautiskie gaisa pārvadājumi” ar terminu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Trešā valsts — valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.”

3.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

Šajā likumā noteiktās prasības attiecas uz:

 

 

 

 

 

1) civilo aviāciju Latvijas Republikas teritorijā;

 

 

 

 

 

2) Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tās valsts likumdošanas aktos, kuras teritorijā atrodas gaisa kuģis, nav noteikts citādi;

 

 

 

 

 

3) Latvijas Republikas muitas un Valsts robežsardzes dienestu aviāciju.

 

 

 

 

 

Šā likuma 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47., 48. un 49.panta, 56.panta otrās daļas, 63. un 97.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviāciju, bet 40.panta ceturtās daļas noteikumi — uz publisko funkciju veikšanai paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

 

 

 

 

 

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2.- 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto objektu celtniecību un izvietošanu.

1. Aizstāt 3.panta trešajā daļā un 23.pantā vārdu "celtniecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "būvniecība" (attiecīgā locījumā).

7

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

„1. Aizstāt 3.panta trešajā daļā vārdu "celtniecību" ar vārdu "būvniecību".

atbalstīts

2. Aizstāt 3.panta trešajā daļā vārdu "celtniecību" ar vārdu "būvniecību".

Atkāpšanās no šā panta pirmās daļas 3.punkta un otrās daļas noteikumiem, ja tas nepieciešams, lai pildītu šo dienestu ārkārtējās funkcijas, pieļaujama ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu, 22.06.2005. likumu un 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Otrā nodaļa
VALSTS PĀRVALDE UN UZRAUDZĪBA LATVIJAS REPUBLIKAS GAISA TELPAS
IZMANTOŠANAS UN CIVILĀS AVIĀCIJAS DARBĪBAS JOMĀ

 

 

 

 

 

6.pants. Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas aģentūras un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja kompetence

 

 

 

 

 

Aviācijas departaments:

 

 

 

 

 

1) izstrādā civilās aviācijas perspektīvās attīstības programmu un koncepciju projektus;

 

 

 

 

 

2) izsniedz licences komercdarbības veikšanai gaisa satiksmes pakalpojumu jomā;

 

 

 

 

 

3) izstrādā līgumus starptautisko lidojumu un gaisa pārvadājumu jomā, piedalās šo līgumu noslēgšanā vai Latvijas Republikas Ministru kabineta pilnvarojumā slēdz tos patstāvīgi;

 

 

 

 

 

4) sadarbojas ar citu valstu valdību pārstāvjiem un pilnvarotām aviācijas institūcijām, kā arī ar starptautiskajām civilās aviācijas organizācijām gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības attīstības jautājumos;

 

 

 

 

 

5) pieprasa no juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju, savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

6) izsniedz atļaujas veikt pasažieru, bagāžas un kravas pārvadājumus, kā arī speciālos aviācijas darbus;

 

 

 

 

 

7) apstiprina pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu noteikumus.

 

8

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt 6.panta pirmās daļas 7.punktu.

atbalstīts

3. Izslēgt 6.panta pirmās daļas 7.punktu.

Civilās aviācijas aģentūra:

 

 

 

 

 

1) veic Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts uzraudzību;

 

 

 

 

 

2) aizliedz darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu ekspluatāciju, ja tiek pārkāpti šā likuma un citu uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumi, kā arī darbību, kas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību;

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 15.12.2005. likumu);

 

 

 

 

 

4) izstrādā pasākumus gaisa kuģu lidojumu un civilās aviācijas drošības garantēšanai, kā arī uzrauga Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra darbību;

 

 

 

 

 

5) pieprasa no juridiskajām un fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju, savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

6) reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

 

 

 

 

 

7) uzrauga gaisa telpas izmantošanu;

 

 

 

 

 

8) (izslēgts ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 18.07.2003.);

 

 

 

 

 

9) sagatavo normatīvos aktus, kuri regulē civilās aviācijas darbību;

 

 

 

 

 

10) sadarbojas ar citu valstu valdību pilnvarotām aviācijas institūcijām Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts uzraudzības un gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā;

 

 

 

 

 

11) izmeklē incidentus gadījumos, kad to neveic Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs atbilstoši šā panta trešās daļas 1.punktam.

 

 

 

 

 

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

 

 

 

 

 

1) izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;

 

 

 

 

 

2) izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;

 

 

 

 

 

3) ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;

 

 

 

 

 

4) ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijai (ICAO) par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

 

 

 

 

 

Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas aģentūras un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja speciālistiem ir tiesības iekļūt un netraucēti pildīt dienesta pienākumus visos civilās aviācijas objektos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.98. likumu, 22.06.2005. likumu un 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Trešā nodaļa
GAISA KUĢI

 

 

 

 

 

7.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, biedrību vai nodibinājumu, Uzņēmumu reģistrā reģistrēto komersantu un Latvijas pilsoņu īpašumā, kā arī Latvijas Republikas muitas un Valsts robežsardzes dienestu gaisa kuģus.

 

9

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas vai citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, valsts institūciju, pašvaldību, biedrību, nodibinājumu, komersantu, pilsoņu un Latvijas Republikas pastāvīgo iedzīvotāju īpašumā vai lietošanā, kā arī Latvijas Republikas muitas un robežsardzes dienestu gaisa kuģus.”

atbalstīts

4. Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas vai citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, valsts institūciju, pašvaldību, biedrību, nodibinājumu, komersantu, pilsoņu un Latvijas Republikas pastāvīgo iedzīvotāju īpašumā vai lietošanā, kā arī Latvijas Republikas muitas un robežsardzes dienestu gaisa kuģus.”

Izņēmuma kārtā Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā var reģistrēt gaisa kuģus, kuru īpašnieki nav Latvijas Republikas valsts institūcijas, pašvaldības, biedrības vai nodibinājumi, Uzņēmumu reģistrā reģistrētie komersanti un Latvijas pilsoņi, bet kurus regulāri izmanto lidojumiem no Latvijas Republikas teritorijas.

 

 

 

 

 

Ieķīlātu gaisa kuģi Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, kā arī izdara grozījumus reģistrācijas datos tikai ar kreditora (kreditoru) rakstveida piekrišanu.

 

 

 

 

 

Šā panta prasībām atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.97. likumu un 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Gaisa kuģi, kurus reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā

 

10

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izslēgt 8. pantu.

atbalstīts

5. Izslēgt 8. pantu.

Gaisa kuģus, kuri ir Latvijas Republikas valsts institūciju, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, Uzņēmumu reģistrā reģistrēto komersantu un Latvijas pilsoņu īpašumā, bet kuru reģistrācijai Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā trūkst nepieciešamo priekšnoteikumu, var reģistrēt uz laiku Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā.

 

 

 

 

 

Šā panta noteikumiem atbilstošos gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā reģistrē, ievērojot šā likuma 9.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta noteikumus.

 

 

 

 

 

9.pants. Gaisa kuģa reģistrācijas nosacījumi un kārtība

 

 

 

 

 

Gaisa kuģi Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē, ja:

 

 

 

 

 

1) Civilās aviācijas aģentūrai ir iesniegts gaisa kuģa īpašnieka rakstveida pieteikums;

 

11

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

9. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punktu pēc vārda „īpašnieka” ar vārdiem „vai ekspluatanta”;

atbalstīts

6. 9. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punktu pēc vārda „īpašnieka” ar vārdiem „vai ekspluatanta”;

2) gaisa kuģis ir izslēgts no citas valsts gaisa kuģu reģistra vai nav bijis reģistrēts;

 

 

 

 

 

3) ir dokuments, kas apliecina, ka gaisa kuģis ir konstruēts un būvēts, ievērojot normas, kuras nosaka gaisa kuģa derīgumu lidojumiem (gaisa kuģa tipa sertifikāts, citas valsts izsniegta apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem vai eksportapliecība, kompetentas komisijas atzinums par amatieru būvēta gaisa kuģa derīgumu lidojumiem u.c.).

 

 

 

 

 

 

 

12

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

„4) gaisa kuģis atbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām lidojuma derīguma un vides aizsardzības prasībām, ja to nenosaka Eiropas Savienības tiesību akti vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām lidojuma derīguma un vides aizsardzības prasībām.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) gaisa kuģis atbilst Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām lidojuma derīguma un vides aizsardzības prasībām, ja tās nenosaka Eiropas Savienības tiesību akti, vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām lidojuma derīguma un vides aizsardzības prasībām.”

Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

23.pants. Lidlauka izveidošana

 

13

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

 

„23. pants.  Lidlauka izveidošana

atbalstīts

7. Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

 

„23. pants. Lidlauka izveidošana

Lidlauka celtniecību uzsāk un veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

Lidlauka izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Lidlauka izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Ceturtā nodaļa
LIDLAUKI UN GAISA TRASES

 

 

 

 

 

27.pants. Prasības, kādām jāatbilst lidlaukam, no kura veic gaisa pārvadājumus

 

 

 

 

 

Lidlaukā, no kura veic gaisa pārvadājumus, jābūt ēkām un citiem objektiem, lai nodrošinātu ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumiem saistīto operāciju veikšanu un citu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā minētajā lidlaukā jābūt attiecīgām iekārtām un sistēmām un īpaši sagatavotam personālam, lai atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) izstrādātajiem standartiem un rekomendācijām novērstu nelikumīgas iejaukšanās aktus civilās aviācijas darbībā.

 

 

 

 

 

Lidlaukā, no kura veic starptautiskos lidojumus, papildus jāveic pasākumu komplekss, lai nodrošinātu gaisa kuģu, to apkalpju un pasažieru, kas ierodas Latvijas Republikā vai to atstāj, kā arī Latvijas Republikā ar gaisa kuģiem ievestās un no tās izvedamās mantas sanitāro, karantīnas, muitas un robežas (pasu) un citu kontroli atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām un to starptautisko līgumu prasībām, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā uz lidlauka tiek veiktas ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem saistītas operācijas, nosaka satiksmes ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu)

 

14

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 27.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„Kārtību, kādā uz lidlauka veic ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem saistītas operācijas, nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīts

8. Izteikt 27.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„Kārtību, kādā uz lidlauka veic ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem saistītas operācijas, nosaka Ministru kabinets.”

28.pants. Maksa par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības pakalpojumiem un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par aeronavigācijas un citu radiotehnisko iekārtu izmantošanu

 

15

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

„28.pants. Maksa par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” sniegto aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlauku sniegto pakalpojumu izmantošanu”.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

9. 28.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“28.pants. Maksa par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” sniegto aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlauku sniegto pakalpojumu izmantošanu”;

Gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants, ja gaisa kuģi ekspluatē cita persona, Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības pakalpojumus un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtos pakalpojumus, kā arī aeronavigācijas un citas radiotehniskās iekārtas izmanto par maksu.

 

 

Aizstāt pirmajā daļā vārdus „Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības pakalpojumus un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtos pakalpojumus, kā arī aeronavigācijas un citas radiotehniskās iekārtas” ar vārdiem „Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” sniegto aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlauku sniegto pakalpojumus”.

 

redakcionāli precizēts

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības pakalpojumus un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtos pakalpojumus, kā arī aeronavigācijas un citas radiotehniskās iekārtas” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” sniegtos aeronavigācijas pakalpojumus un civilās aviācijas lidlauku sniegtos pakalpojumus”;

Šā panta pirmajā daļā minētās maksas noteikšanas un sadales kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

Papildināt otrajā daļā aiz vārdiem „sadales kārtību” ar vārdiem „izņemot maksu par uz pašvaldību un privātpersonu īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un to sadales kārtību”.

 

Papildināt otro daļu ar tekstu „Uz pašvaldību īpašumā esoša civilā lidlauka sniegto pakalpojumu maksas un to sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība. Uz privātpersonas īpašumā esoša lidlauka sniegto pakalpojumu maksu nosaka lidlauka īpašnieks”.

 

redakcionāli precizēts

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem “sadales kārtību” ar vārdiem “izņemot maksu par pašvaldību un privātpersonu īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību”;

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Maksu par pašvaldību īpašumā esoša civilā lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība. Maksu par privātpersonas īpašumā esoša lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem nosaka lidlauka īpašnieks.”

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Valsts robežsardzes aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu un 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Piektā nodaļa
CIVILĀS AVIĀCIJAS PERSONĀLS

 

 

 

 

 

32.pants. Civilās aviācijas personāla apliecība

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas personālam atbilstoši viņa specialitātei, sagatavotības pakāpei un darba pieredzei izsniedz attiecīgu apliecību un piešķir kvalifikāciju, kuru apliecina, izdarot attiecīgu kvalifikācijas atzīmi speciālista apliecībā.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas personāla apliecībā tiek atzīmēts tās derīguma termiņš. Kad šis termiņš izbeidzas, aviācijas speciālistam, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, jāpierāda, ka viņš atbilst noteiktām prasībām.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas personālam izsniegto apliecību ar Civilās aviācijas aģentūras direktora lēmumu var atzīt par nederīgu, ja tiek konstatēts, ka persona, kurai izsniegta apliecība, neatbilst noteiktām prasībām. Šāda apliecība jānodod Civilās aviācijas aģentūrai.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas aģentūra atzīst par derīgu Latvijas Republikas teritorijā citas valsts izsniegtu civilās aviācijas personāla apliecību, ja šāda apliecība ir izsniegta atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos noteiktajām prasībām vai augstākām prasībām vai atbilstoši starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt  32. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

„Civilās aviācijas aģentūra atzīst par derīgu Latvijas Republikas teritorijā citas valsts izsniegtu civilās aviācijas personāla apliecību Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

atbalstīts

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

10. Izteikt 32. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

„Civilās aviācijas aģentūra atzīst par derīgu Latvijas Republikas teritorijā citas valsts izsniegtu civilās aviācijas personāla apliecību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Kārtību, kādā izsniedzama vai pagarināma civilās aviācijas personāla apliecība, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

38.pants. Gaisa kuģa kapteiņa tiesības

 

 

 

 

 

Lai pildītu šā likuma 37.pantā paredzētos gaisa kuģa kapteiņa pienākumus, gaisa kuģa kapteinim ir tiesības:

 

 

 

 

 

1) pieņemt galīgo lēmumu par gaisa kuģa pacelšanos, lidojuma turpināšanu vai nosēšanos paredzētajā lidojuma galapunktā vai rezerves lidlaukā;

 

 

 

 

 

2) atlikt gaisa kuģa izlidošanu uz laiku vai atteikties no lidojuma, ja gaisa kuģa tehniskā gatavība, lidojuma organizācija vai meteoroloģiskie apstākļi negarantē lidojuma drošību;

 

 

 

 

 

3) gadījumā, kad gaisa kuģa lidojuma drošība ir acīm redzami apdraudēta, vai arī nolūkā glābt gaisa kuģī esošo cilvēku dzīvību pieņemt šādus lēmumus:

 

 

 

 

 

a) par lidojuma turpināšanu, atkāpjoties no lidojuma plāna un gaisa satiksmes vadības dienesta dispečera norādījumiem, bet pēc iespējas saskaņā ar lidojuma noteikumiem un informējot par to attiecīgo gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru,

 

 

 

 

 

b) par lidojuma turpināšanu vai nosēšanos sliktākos meteoroloģiskos apstākļos, nekā paredz noteiktais meteoroloģiskais minimums,

 

 

 

 

 

c) par lidojuma pārtraukšanu un piespiedu nosēšanos;

 

 

 

 

 

4) gaisa kuģa lidojuma drošības interesēs savas kompetences ietvaros dot jebkurai personai, kas atrodas gaisa kuģī, obligāti pildāmus norādījumus un piemērot visus nepieciešamos līdzekļus, lai pārtrauktu jebkuru personas rīcību, kura acīm redzami apdraud lidojuma drošību, un pēc gaisa kuģa nosēšanās nodot šo personu kompetentām iestādēm, kā arī lūgt pasažieru palīdzību, lai panāktu, ka šajā punktā minētā persona izpilda tai dotos norādījumus;

 

 

 

 

 

5) ja nepieciešams, organizēt pasažieru, viņiem klātesošo mantu un bagāžas pārbaudi gaisa kuģa lidojuma laikā.

 

 

 

 

 

Ārvalsts gaisa kuģa kapteinim ir šajā pantā paredzētās tiesības, ja par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem atbildīgās valsts likumdošanas akti neparedz citādi.

 

 

 

 

 

 

 

17

Deputāts A.Klementjevs

Papildināt likumu ar jaunu 38.1 pantu šādā redakcijā:

„38.1 pants. Civilās aviācijas personāla izdienas pensijas.

Pensijas aviācijas personālam ir tiesības uz izdienas pensiju. Izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī civilās aviācijas personāla sarakstus, kam ir tiesības uz izdienas pensiju, nosaka speciāls likums”.

nav atbalstīts

 

41.pants. Tādu objektu celtniecība un izvietošana, kuri var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību

 

2. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas kārtība

 

 

 

11. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas kārtība

Lai garantētu gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību, Civilās aviācijas aģentūrā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju ir jāsaņem atļauja celt un izvietot Latvijas Republikas teritorijā:

Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām no Civilās aviācijas aģentūras jāsaņem atļauja būvēt, ierīkot un izvietot šādus gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus:

 

 

 

redakcionāli precizēts

Papildus citu normatīvo aktu prasību izpildei no Civilās aviācijas aģentūras jāsaņem atļauja būvēt, ierīkot un izvietot šādus gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus:

1) sprādzienbīstamus objektus;

1) sprādzienbīstamus objektus un redzamo lāzerstaru izstarotājus;

18

Juridiskais birojs

Izteikt 41.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“1) kuri ir  sprādzienbīstami un redzamo lāzerstaru izstarotāji;

daļēji atbalstīts, iekļauts priekšl.

nr. 19

1) kuri ir sprādzienbīstami un kuri ir redzamo lāzerstaru izstarotāji;

2) objektus, kas var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

2) objektus, kas var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

 

2)  kuri var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

 

2)  kuri var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

3) objektus, kuru augstums virs zemes vai ūdens virsmas to atrašanās vietā pārsniedz 100 metrus;

 

3) objektus, kuru augstums virs reljefa to atrašanās vietā sasniedz 46 metrus un vairāk un kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētajās vietās;

 

3)  kuru augstums virs reljefa to atrašanās vietā sasniedz 46 metrus un vairāk un kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētajās vietās;

 

3)  kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk un kuri neatradīsies šīs daļas 4. un 5.punktā minētajās vietās;

4) objektus neatkarīgi no to augstuma gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās sektoros - piecu kilometru attālumā no lidlauka kontrolpunkta, arī stādīt kokus;

 

4) objektus, kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, – piecu kilometru rādiusā no tā, vai kuri sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu;

 

4)  kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, – piecu kilometru rādiusā no tā, vai kuri sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu;

 

4) kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, — piecu kilometru rādiusā no
tā — vai kuri sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu;

5) objektus, kuru augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta augstumu, - 10 kilometru rādiusā no tā;

5) objektus (neatkarīgi no to augstuma) gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās sektoros – divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (arī stādīt kokus);

 

5)  neatkarīgi no to augstuma gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās sektoros – divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (atļauja  saņemama arī tad, ja šajās vietās stāda kokus);

 

5) kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā — divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (atļauja jāsaņem arī tad, ja šajās vietās stāda kokus);

6) objektus, kuru augstums par 50 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta augstumu, - 30 kilometru rādiusā no tā;

6) objektus, kuri samazina vai var samazināt redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektoros;

 

6) kuri samazina vai var samazināt redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektoros;

 

6) kuri samazina vai var samazināt redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā;

7) objektus, kuri iespaido redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās laikā vai no kuriem izplūstošie dūmi, tvaiki vai citas vielas to samazina;

 

7) jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas atrodas gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās sektorā un var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību, – piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa;

 

7) jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas atrodas gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās sektorā un var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību, – piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa;

 

7) jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā un var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību, — piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa;

8) objektus, kuri veicina putnu masveida atrašanos, - 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

 

8) objektus, kuri veicina vai var veicināt liela putnu skaita pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas), – 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

 

 

 

 

 

 

19

8)  kuri veicina vai var veicināt liela putnu skaita pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas), – 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 41.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“1) kuri ir  sprādzienbīstami un kuri ir redzamo lāzerstaru izstarotāji;

2)  kuri var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

3)  kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk kuri neatradīsies šīs daļas 4. un 5.punktā minētajās vietās;

4) kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, — piecu kilometru rādiusā no
tā — vai kuri sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu;

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

8) kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas), — 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

 

 

 

5) kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā — divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (atļauja jāsaņem arī tad, ja šajās vietās stāda kokus);

6) kuri samazina vai var samazināt redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā;

7) jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā un var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību, — piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa;

8) kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas), — 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

 

 

Pilsētu un citu apdzīvoto vietu projektēšana, celtniecība un attīstība, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un citu objektu celtniecība un rekonstrukcija lidlaukam blakus esošajā teritorijā, virs kuras ir noteikta lidlauka satiksmes zona, jāveic, ievērojot gaisa kuģu lidojumu drošības prasības, ņemot vērā iespējamo aviācijas kaitīgo iedarbību uz iedzīvotāju veselību un uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbību.

Gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu nepieciešams saskaņot ar pašvaldību, atļauju no Civilās aviācijas aģentūras būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus piepra sa attiecīgā pašvaldība. Pārējos gadījumos atļauju no Civilās aviācijas aģentūras pieprasa objekta īpašnieks vai lietotājs.

 

 

 

Gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu nepieciešams saskaņot ar pašvaldību, atļauju no Civilās aviācijas aģentūras būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus pieprasa attiecīgā pašvaldība. Pārējos gadījumos atļauju no Civilās aviācijas aģentūras pieprasa objekta īpašnieks vai lietotājs.

Personām, kas uzcēlušas vai izvietojušas Latvijas Republikas teritorijā šā panta pirmajā daļā paredzētos objektus bez Civilās aviācijas aģentūras atļaujas, pēc šīs administrācijas pieprasījuma uz sava rēķina un noteiktā termiņā tie jānojauc, jāpārveido vai jāpārvieto uz citu vietu, kā arī līdz šā panta pirmās daļas 2.un 7. punktā minēto traucējumu novēršanai jāpārtrauc darbība, kas šādus traucējumus rada. Ja minētie norādījumi netiek izpildīti, Civilās aviācijas aģentūra organizē pārkāpumu novēršanu uz tās personas rēķina, kura šos norādījumus nav ievērojusi.

Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju  būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju  būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets.

Šā panta pirmās daļas 3.-6.punktā minēto celtņu un citu objektu īpašniekiem saskaņā ar lidlauku tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām par saviem līdzekļiem jāierīko šo objektu nakts un dienas marķēšanas zīmes.

Kārtību, kādā tiek veikta šā panta pirmajā daļā minēto objektu uzskaite, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

Kārtību, kādā tiek veikta šā panta pirmajā daļā minēto objektu uzskaite, nosaka Ministru kabinets.

Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

Personas, kas Latvijas Republikas teritorijā uzbūvējušas, ierīkojušas vai izvietojušas šā panta pirmajā daļā paredzētos objektus, pārkāpjot šā likuma normas un Ministru kabineta noteikto kārtību, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu uz sava rēķina un noteiktajā termiņā tos nojauc, pārveido vai pārvieto uz citu vietu, kā arī līdz šā panta pirmās daļas 1., 2., 6., 7. un 8.punktā minēto traucējumu novēršanai nekavējoties pārtrauc darbību, kas rada šādus traucējumus. Ja pašvaldības lēmums līdz noteiktajam laikam nav izpildīts, pašvaldība organizē objekta nojaukšanu, pārveidošanu vai pārvietošanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar minētajām darbībām, sedz objekta īpašnieks.

 

 

 

redakcionāli precizēts

Personas, kas Latvijas Republikas teritorijā uzbūvējušas, ierīkojušas vai izvietojušas šā panta pirmajā daļā minētos objektus, pārkāpjot šā likuma normas un Ministru kabineta noteikto kārtību, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu uz sava rēķina un noteiktajā termiņā tos nojauc, pārveido vai pārvieto uz citu vietu, kā arī līdz šā panta pirmās daļas 1., 2., 6., 7. un 8.punktā minēto traucējumu novēršanai nekavējoties pārtrauc darbību, kas rada šādus traucējumus. Ja pašvaldības lēmums līdz noteiktajam laikam nav izpildīts, pašvaldība organizē objekta nojaukšanu, pārveidošanu vai pārvietošanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar minētajām darbībām, sedz objekta īpašnieks.

 

Objektu īpašnieki un valdītāji saskaņā ar Latvijas Republikas civilo lidlauku derīguma normām par pašu līdzekļiem marķē un aprīko ar aizsarggaismām objektus, kuru augstums virs reljefa to atrašanās vietā sasniedz 100 metru un vairāk, un šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā noteiktos objektus.

 

 

 

redakcionāli precizēts

Objektu īpašnieki un valdītāji saskaņā ar Latvijas Republikas civilo lidlauku derīguma normām par pašu līdzekļiem marķē un aprīko ar aizsarggaismām objektus, kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk, un šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos objektus.

 

Pilsētu un citu apdzīvoto vietu projektēšana, būvniecība un attīstība, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un citu objektu būvniecība un rekonstrukcija lidlaukam blakus esošajā teritorijā, virs kuras atrodas lidlauka satiksmes zona, ir jāveic, ievērojot gaisa kuģu lidojumu drošības prasības, ņemot vērā iespējamo aviācijas kaitīgo iedarbību uz personu veselību un vidi.

 

 

 

redakcionāli precizēts

Pilsētu un citu apdzīvoto vietu projektēšana, būvniecība un attīstīšana, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un citu objektu būvniecība un rekonstrukcija lidlaukam blakus esošajā teritorijā, virs kuras atrodas lidlauka satiksmes zona, ir veicama, ievērojot gaisa kuģu lidojumu drošības prasības, ņemot vērā iespējamo aviācijas kaitīgo iedarbību uz personu veselību un vidi.

 

Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā."

 

 

 

 

Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā."

 

 

Sestā nodaļa
LATVIJAS REPUBLIKAS GAISA TELPAS IZMANTOŠANAS
KĀRTĪBA UN LIDOJUMU VEIKŠANA

 

 

 

 

 

42.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas koordinācija un gaisa kuģu lidojumu vadība

 

 

 

 

 

Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, koordinē un gaisa kuģu lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības zonās vada Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība. Atsevišķās gaisa satiksmes vadības zonās gaisa kuģu lidojumus var vadīt gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri, kas neietilpst Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrībā.

 

 

 

 

 

Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri savā darbā ievēro šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

20

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 42.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

„Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā izmanto tikai reģistrētas un sertificētas uz zemes izvietotas sakaru, navigācijas un novērošanas  iekārtas. Iekārtas reģistrē un iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības izsniedz Civilās aviācijas aģentūra.

atbalstīts

12. Papildināt 42.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

„Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā izmanto tikai reģistrētas un sertificētas uz zemes izvietotas sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas. Iekārtas reģistrē un iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības izsniedz Civilās aviācijas aģentūra.

 

 

 

Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas sakaru, navigācijas un novērošanas uz zemes izvietoto iekārtas drošuma prasības un tehniskās ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo uz zemes izvietoto sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošuma prasības un tehniskās ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

50.pants. Aizliegums izlidot ārvalsts gaisa kuģim

 

21

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 50. pantu  šādā redakcijā:

 

„50. pants. Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojumu vai pēclidojumu pārbaudes Latvijas Republikas lidlaukos

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

13. Izteikt 50. pantu  šādā redakcijā:

 

„50. pants. Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes Latvijas Republikas lidlaukos

Ja ārvalsts civilās aviācijas gaisa kuģī nav starptautiskajiem lidojumiem nepieciešamās dokumentācijas, kas noteikta Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos vai starptautiskajos līgumos par gaisa satiksmi, vai ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģa tehniskais stāvoklis negarantē lidojuma drošību, kā arī ja tā apkalpes locekļiem nav atbilstošas personāla apliecības, Civilās aviācijas aģentūra gaisa kuģim var aizliegt izlidot.

 

 

Civilās aviācijas aģentūra veic ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojumu vai pēclidojumu pārbaudes un nosaka ierobežojumus vai aizliegumu izlidot no Latvijas Republikas lidlauka Ministru kabineta noteiktā kārtībā, ja ārvalsts civilās aviācijas gaisa kuģī nav starptautiskajiem lidojumiem nepieciešamās dokumentācijas, kas noteikta Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos vai starptautiskajos līgumos par gaisa satiksmi, ja netiek veiktas saistošajos starptautiskajos publisko tiesību aktos noteiktās pirmslidojuma drošības procedūras, vai ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģa tehniskais stāvoklis negarantē lidojuma drošību, kā arī ja tā apkalpes locekļiem nav atbilstošas personāla apliecības.”

 

redakcionāli precizēts

Civilās aviācijas aģentūra veic ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma vai pēclidojuma pārbaudes un ierobežo izlidošanu vai aizliedz izlidot no Latvijas Republikas lidlauka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja ārvalsts civilās aviācijas gaisa kuģī nav starptautiskajiem lidojumiem nepieciešamās dokumentācijas, kas noteikta Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos vai starptautiskajos līgumos par gaisa satiksmi, ja netiek veiktas saistošajos starptautiskajos publisko tiesību aktos noteiktās pirmslidojuma drošības procedūras, ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģa tehniskais stāvoklis negarantē lidojuma drošību, kā arī ja tā apkalpes locekļiem nav atbilstošas personāla apliecības.”

Šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos nepieciešamās gaisa kuģa aizturēšanas un gaisa kuģa izlidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

55.pants. Meteoroloģiskā informācija

 

22

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

„55. pants. Meteoroloģiskā informācija

atbalstīts

14. Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

„55. pants. Meteoroloģiskā informācija

Valsts meteoroloģiskais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos paredzētajos gadījumos bez maksas, bet pārējos gadījumos — par samaksu.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju par samaksu vai bez maksas Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

 

redakcionāli precizēts

Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju par samaksu vai bez maksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Devītā nodaļa
GAISA PĀRVADĀJUMI, SPECIĀLIE AVIĀCIJAS DARBI
UN GAISA KUĢA ĪRES LĪGUMS

 

 

 

 

 

84.pants. Gaisa pārvadājumu regulēšana

 

 

 

 

 

Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumus regulē šā likuma normas un Ministru kabineta noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem.”

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 84.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

”Kārtību, kādā veicami bīstamo kravu gaisa pārvadājumi, nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīts

15. Papildināt 84.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

”Kārtību, kādā veicami bīstamo kravu gaisa pārvadājumi, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

24

Likumprojekts reģ.nr.1594

 Papildināt likumu ar 84.1, 84.2, 84. un 84.pantu šādā redakcijā:

"84.pants. Pārvadātāju pienākums sniegt pasažieru datus

atbalstīts

16. Papildināt likumu ar 84.1, 84.2, 84. un 84.pantu šādā redakcijā:

"84.pants. Pārvadātāju pienākums sniegt pasažieru datus

 

 

 

(1) Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Lat­vijas Republiku, ir pienākums stundas laikā pēc pasažieru iekāpšanas reģis­trācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei pasažieru datus par trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķēr­so­šanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā.

 

redakcionāli precizēts

(1) Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, ir pienākums stundas laikā pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei datus par trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā.

 

 

 

(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto sniedzami šādi dati:

 

(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto sniedzami šādi dati:

 

 

 

1) pasažiera vārds un uzvārds;

 

1) pasažiera vārds un uzvārds;

 

 

 

2) pasažiera dzimšanas datums;

 

2) pasažiera dzimšanas datums;

 

 

 

3) pasažiera pilsonība;

 

3) pasažiera pilsonība;

 

 

 

4) pasažiera izmantojamā ceļošanas dokumenta tips un numurs;

redakcionāliprecizēts

4) pasažiera izmantotā ceļošanas dokumenta tips un numurs;

 

 

 

5) valsts robežas šķērsošanas vieta, caur kuru pasažieris ierodas Latvijas Republikas teritorijā;

redakcionāliprecizēts

5) valsts robežas šķērsošanas vieta, caur kuru pasažieris ieceļo Latvijas Republikas teritorijā;

 

 

 

6) lidojuma numurs;

 

6) lidojuma numurs;

 

 

 

7) gaisa kuģa izlidošanas un ielidošanas laiks;

 

7) gaisa kuģa izlidošanas un ielidošanas laiks;

 

 

 

8) kopējais pasažieru skaits gaisa kuģī;

 

8) kopējais pasažieru skaits gaisa kuģī;

 

 

 

9) pasažieru sākotnējais iekāpšanas punkts.

 

9) pasažieru sākotnējais iekāpšanas punkts.

 

 

 

(3) Pārvadātājs datus elektroniski vai jebkurā citā atbilstošā veidā (ja elek­troniskā sistēma nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi) nosūta uz valsts robežas šķērsošanas vietu, caur kuru šā panta pirmajā daļā minētās per­sonas ieceļos Latvijas Republikā.

 

redakcionāli precizēts

(3) Pārvadātājs datus elektroniski vai jebkurā citā atbilstošā veidā (ja elektroniskā sistēma nav pieejama vai tās darbībā radušies traucējumi) nosūta uz valsts robežas šķērsošanas vietu, caur kuru šā panta pirmajā daļā minētās personas ieceļos Latvijas Republikā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.pants. Pārvadātāja pienākums informēt pasažierus

 

84.pants. Pārvadātāja pienākums informēt pasažierus

 

 

 

Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Lat­vijas Republiku, iegūstot šā likuma 84.panta otrajā daļā minētos datus, ir pie­nākums informēt pasažierus par datu pieprasīšanas iemeslu.

 

Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Lat­vijas Republiku, iegūstot šā likuma 84.panta otrajā daļā minētos datus, ir pie­nākums informēt pasažierus par datu pieprasīšanas iemeslu.

 

 

 

84.pants. Pārvadātāja pienākums dzēst pasažieru datus

 

84.pants. Pārvadātāja pienākums dzēst pasažieru datus

 

 

 

Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, ir pienākums 24 stundu laikā pēc gaisa kuģa nosēšanās izdzēst datus, kurus tas iesniedzis Valsts robežsardzei saskaņā ar šā likuma
84.1 pantu.

 

Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, ir pienākums 24 stundu laikā pēc gaisa kuģa nosēšanās izdzēst datus, kurus tas iesniedzis Valsts robežsardzei saskaņā ar šā likuma
84.1 pantu.

 

 

 

84.pants. Valsts robežsardzes pienākums dzēst pasažieru datus

 

84.pants. Valsts robežsardzes pienākums dzēst pasažieru datus

 

 

 

Valsts robežsardzei ir pienākums 24 stundu laikā pēc pasažieru ierašanās un robežkontroles veikšanas izdzēst datus, kurus tā saņēmusi saskaņā ar šā likuma 84.1 pantu, izņemot gadījumus, ja šos datus nepieciešams izmantot sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interešu nodrošināšanai."

 

redakcionāli precizēts

Valsts robežsardzei ir pienākums 24 stundu laikā pēc pasažieru ierašanās un robežkontroles veikšanas izdzēst datus, kurus tā saņēmusi saskaņā ar šā likuma 84.pantu, izņemot gadījumus, kad šos datus nepieciešams izmantot sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vai valsts drošības interešu aizsardzībai

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(Atsauce 22.06.2005. likuma redakcijā)

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1994.gada 21.novembra direktīvas 1994/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus.

 

25

Likumprojekts reģ.nr. 1594

Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redak­cijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1994.gada 21.novembra Direktīvas 1994/56/EK, ar ko nosaka ci­vi­lās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamat­principus;

2) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pie­nākumu paziņot datus par pasažieriem."

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

17. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redak­cijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1994.gada 21.novembra direktīvas 1994/56/EK, ar ko nosaka ci­vi­lās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamat­principus;

2) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pie­nākumu paziņot datus par pasažieriem."