Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 250.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3.panta trešajā daļā un 23.pantā vārdu "celtniecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "būvniecība" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

 

"41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas kārtība

Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām no Civilās aviācijas aģentūras jāsaņem atļauja būvēt, ierīkot un izvietot šādus gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus:

1) sprādzienbīstamus objektus un redzamo lāzerstaru izstarotājus;

2) objektus, kas var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

3) objektus, kuru augstums virs reljefa to atrašanās vietā sasniedz 46 metrus un vairāk un kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētajās vietās;

4) objektus, kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, – piecu kilometru rādiusā no tā, vai kuri sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu;

5) objektus (neatkarīgi no to augstuma) gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās sektoros – divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (arī stādīt kokus);

6) objektus, kuri samazina vai var samazināt redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektoros;

7) jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas atrodas gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās sektorā un var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību, – piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa;

8) objektus, kuri veicina vai var veicināt liela putnu skaita pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas), – 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

Gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu nepieciešams saskaņot ar pašvaldību, atļauju no Civilās aviācijas aģentūras būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus pieprasa attiecīgā pašvaldība. Pārējos gadījumos atļauju no Civilās aviācijas aģentūras pieprasa objekta īpašnieks vai lietotājs.

Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju  būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets.

Kārtību, kādā tiek veikta šā panta pirmajā daļā minēto objektu uzskaite, nosaka Ministru kabinets.

Personas, kas Latvijas Republikas teritorijā uzbūvējušas, ierīkojušas vai izvietojušas šā panta pirmajā daļā paredzētos objektus, pārkāpjot šā likuma normas un Ministru kabineta noteikto kārtību, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu uz sava rēķina un noteiktajā termiņā tos nojauc, pārveido vai pārvieto uz citu vietu, kā arī līdz šā panta pirmās daļas 1., 2., 6., 7. un 8.punktā minēto traucējumu novēršanai nekavējoties pārtrauc darbību, kas rada šādus traucējumus. Ja pašvaldības lēmums līdz noteiktajam laikam nav izpildīts, pašvaldība organizē objekta nojaukšanu, pārveidošanu vai pārvietošanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar minētajām darbībām, sedz objekta īpašnieks.

Objektu īpašnieki un valdītāji saskaņā ar Latvijas Republikas civilo lidlauku derīguma normām par pašu līdzekļiem marķē un aprīko ar aizsarggaismām objektus, kuru augstums virs reljefa to atrašanās vietā sasniedz 100 metru un vairāk, un šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā noteiktos objektus.

Pilsētu un citu apdzīvoto vietu projektēšana, būvniecība un attīstība, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un citu objektu būvniecība un rekonstrukcija lidlaukam blakus esošajā teritorijā, virs kuras atrodas lidlauka satiksmes zona, ir jāveic, ievērojot gaisa kuģu lidojumu drošības prasības, ņemot vērā iespējamo aviācijas kaitīgo iedarbību uz personu veselību un vidi.

Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašlaik, saskaņā ar likuma “ Par aviāciju” 41. panta pirmās daļas 3. punktu ir noteikts, ka objektus, kuru augstums virs zemes un ūdens virsmas to atrašanās vietā pārsniedz 100 metrus, ir jāmarķē un jāaprīko ar aizsarggaismām, bet Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas (ICAO) Konvencijas Par Starptautisko Civilo Aviāciju 14. Pielikums nosaka, ka jāmarķē un jāaprīko ar aizsarggaismām objektus, kuru augstums virs zemes un ūdens virsmas to atrašanās vietā sasniedz 100 metrus un vairāk.

Šobrīd lidojumu drošības apsvērumu dēļ, Civilās aviācijas administrācija ir uzsākusi uzskaitīt objektus sākot no 46 metru augstuma. Sākotnējo informāciju par tādiem objektiem ir apkopojis Valsts Zemes dienests, izstrādājot aeronavigācijas kartes. Informācija par objektiem sākot no 46 metru augstuma ir  pastāvīgi jāuztur un jāaktualizē, tāpēc šo darbību izpildei ir nepieciešams nozīmēt attiecīgu institūciju.

Tā kā spēkā esošā likumā "Par aviāciju" augstāk minētās darbības nav reglamentētas, ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus likuma "Par aviāciju" 41. pantā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Lai efektīvi nodrošinātu drošus gaisa kuģu lidojumus un izpildītu ICAO Konvencijā Par Starptautisko Civilo Aviāciju noteiktās prasības, grozījumi likumā “Par aviāciju” paredz:

- Ministru kabineta noteiktajā kārtībā attiecīgā pašvaldība saņem Civilās aviācijas aģentūras atzinumu par atļauju būvēt, pārbūvēt, ierīkot un izvietot objektus, kas var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību;

-         objektus, kuru augstums virs zemes un ūdens virsmas to atrašanās vietā sasniedz 100 metrus un vairāk marķēt un aprīkot ar aizsarggaismām;

-         Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veikt objektu uzskaiti, kuri noteikti 41. panta pirmajā daļā.

3. Cita informācija

Nav papildu informācija.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija:

Nav papildu informācija.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetu

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neietekmē

Neietek-mē

Neietek-mē

Neietekmē

Neietek-mē

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neietekmē

Neietek-mē

Neietek-mē

Neietekmē

Neietek-mē

3. Finansiālā ietekme 

Neietekmē

Neietek-mē

Neietek-mē

Neietekmē

Neietek-mē

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā attiecīgā pašvaldība pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atzinumu par atļauju būvēt, pārbūvēt, ierīkot un izvietot  gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus;

Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā tiek veikta 41. panta pirmajā daļā minēto objektu uzskaite.

2. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Starptautiskā Civilās Aviācijas Organizācija (ICAO).

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas notikušas ar Valsts Zemes dienestu.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts aģentūra ”Civilās aviācijas aģentūra”, kas ir Civilās aviācijas administrācijas pienākumu un funkciju pārņēmēja no 2006. gada 1. janvāra.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas.

Satiksmes ministrs                                                                                       A. Šlesers

 


Satiksmes

ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A. Šlesers

V. Legzdiņš

A. Ļubļina-Goldmane

I. Strautmane

M. Gorodcovs


 

18.10.05 14:00

855

M.Gorodcovs

7830940, marisg@latcaa.gov.lv