2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2006.gada 2. februārī Nr. 8/6-2-2

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________                   _______________________

 

 

2. ______________________                   _______________________

 

 

3. ______________________                   _______________________

 

 

4. ______________________                   _______________________

 

 

5. ______________________                   _______________________

 

 

6. ______________________                   _______________________

 

 

7. ______________________                   _______________________

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

 

1. Papildināt 11. pantu ar jaunu 4.1 daļu šādā redakcijā :

 

“4.1 Tiesības pieprasīt un saņemt vecuma pensiju piecus gadus pirms šā likuma pirmajā daļā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas ir personām, kuras vismaz 10 gadus ir nostrādājušas veselībai kaitīga darba apstākļos un kuru kopīgais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Veselībai kaitīgo darbu sarakstu nosaka Ministru kabinets”.

 

2. Papildināt likuma 11. pantu ar jaunu 4.2 daļu šādā redakcijā:

 

“4.2 Tiesības pieprasīt un saņemt vecuma pensiju piecus gadus pirms šī panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšana ir politiski represētajām personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem”.

 

3. Pārejas noteikumu 31.punktu izteikt šādā redakcijā:

 

31. Personām, kuras izmantojušas priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas laikā, kad tās kļuvušas par obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), vecuma pensija nav izmaksājama līdz šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai (ievērojot šo pārejas noteikumu 8.punktu). Gadījumos, ja priekšlaicīgo pensiju pieprasījušās obligāti sociāli apdrošināmās personas priekšlaicīgo pensiju nav saņēmušas, šīm personām, sasniedzot 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, pensiju aprēķina šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā, ievērojot pārejas noteikumu 8.punktu.