02

 

02.02.2006.

Nr. 9/5-2-3

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Par likumprojektu "Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā"

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz Saeimai likumprojektu "Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā".

 

 

 

 

Pielikumā:

1) likumprojekts, 1 lpp.

2) likumprojekta anotācija, 3 lpp.

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

7. _____________________________________

8. _____________________________________

9. _____________________________________

10. _____________________________________


Likumprojekts

 

 

Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā

 

Izdarīt Dziesmu un deju svētku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

8.panta trešajā daļā:

aizstāt ievaddaļā skaitli “14” ar skaitli “15”;

 

          papildināt daļu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deleģēts deputāts;”;

 

uzskatīt līdzšinējo 4. – 12.punktu attiecīgi par 5. –13.punktu.


Likumprojekta

“

Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.gada 1.jūlijā spēkā stājās Dziesmu un deju svētku likums. Likuma 8.pants paredz, ka dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmas īstenošanas pārraudzībai Ministru kabinets izveido Dziesmu un deju svētku padomi. Padomē pārstāvēti kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, finanšu ministrs, Rīgas Domes priekšsēdētājs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, kā arī mūzikas un deju nozares pārstāvji. Tādejādi padomē ir iekļauti nozares profesionāļi un izpildvaras pārstāvji.

Ņemot vērā, ka Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa, nepieciešams Dziesmu un deju svētku padomes sastāvā iekļaut arī Saeimas pārstāvi, kuru deleģētu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Saeimas deputāts padomē pārstāvētu likumdevējvaru.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz papildināt Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu ar jaunu locekli – Saeimas deputātu, kuru deleģētu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskarII. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

    Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāveic grozījumi:

1) 01.11.2005 Ministru kabineta noteikumos Nr.835 „Dziesmu un deju svētku padomes nolikums”, precizējot nolikuma 4.punktu;

 

2) 04.11.2005 Ministru kabineta rīkojumā Nr.713 „Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu”.

Ministru kabinets 2006.gada 17.janvārī jau ir atzinis rīkojumu Nr.713 par spēkā neesošu. Ņemot vērā minēto, pēc likumprojekta spēkā stāšanās Ministru kabinetam jāizdod jauns rīkojums par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu.

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar