Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 204.14 pantu šādā redakcijā:

 

"204.14 pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas pārkāpums

Par informācijas sabiedrības pakalpojumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma pārkāpumu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz pieciem tūkstošiem latu."

 

2. Izteikt 236.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Datu valsts inspekcija izskata šā kodeksa 204.7, 204.8, 204.9, 204.10, 204.11 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.K.Kariņš


 

Normatīvā akta projekta

„Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1.      Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

2004.gada 4.novembrī Saeimā tika pieņemts un ar 2004.gada 1.decembri ir stājies spēkā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums. Likums nosaka kārtību, kādā notiek informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšana. Tas nosaka informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas brīvību, norādāmo informāciju, sniedzot informācijas sabiedrības pakalpojumus, kā arī uzraudzības iestādes. Likums arī paredz aizliegt nelūgtu komerciālu paziņojumu un citu ziņojumu sūtīšanu pa e-pastu, tādējādi aizsargājot interneta lietotājus pret dažādiem nesankcionētiem sūtījumiem.

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.pants nosaka aizliegumu komerciāla paziņojuma sūtīšanai pa elektronisko pastu, kura saņemšanai persona nav devusi iepriekšēju piekrišanu. Lai īstenotu likumā noteikto normu uzraudzību un veicinātu to ievērošanu praksē, nepieciešams Administratīvo pārkāpumu kodeksā iestrādāt attiecīgu regulējumu, kurā būtu noteikts soda apmērs administratīva pārkāpuma gadījumā attiecībā uz nelūgta komerciāla paziņojuma sūtīšanu.

2005.gada 10.novembrī Saeimā tika pieņemts likums „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā”, kur 12.panta 1.daļā par uzraudzības institūciju papildus tika nozīmēta arī Datu valsts inspekcija.

Šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (turpmāk – Kodekss) paredz, ka Datu valsts inspekcija var uzlikt administratīvos sodus par fiziskās personas datu nelikumīgu apstrādi un fiziskās personas sensitīvo datu nelikumīgu apstrādi. Kodeksa 204.7 pants paredz attiecīgu sodu fiziskajām un juridiskajām personām, kuras veic nelikumīgu fiziskās personas datu (.t.sk.sensitīvo datu, piemēram, e-pastu) apstrādi. Lai nodrošinātu Informācijas sabiedrības pakalpojuma 9.panta pilnīgu uzraudzību, nepieciešams Kodeksā iekļaut pantu, kurā tiktu radīta iespēja Datu valsts inspekcijai uzlikt administratīvos sodus ne tikai par fizisko personu datu nelikumīgu apstrādi attiecībā uz nelūgtu komerciālu paziņojumu sūtīšanu pa elektronisko pastu, bet arī aizsargāt juridisko personu tiesības šajā jomā.

2.      Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt administratīvo atbildību par nelūgta komerciāla paziņojuma sūtīšanas pārkāpumu.

3.      Cita informācija

-

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.       Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.       Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts tieši attiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteikto.

Normatīvais akts veicinās normatīvo aktu informācijas sabiedrības pakalpojumu jomā  ievērošanu.

3.       Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4.       Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5.       Cita informācija

Nav

 


 


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

                                                                                                                                    tūkst.Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

*)

1

2006.

2007.

2008.

2009.

 

1.       Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.       Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3.       Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4.       Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Valsts budžeta līdzekļi

5.       Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Papildus izdevumi Datu valsts inspekcijai Informācijas sabiedrības pakalpojuma 9.panta uzraudzībai:

1.      4 štata vienības: daļas vadītājs (ierēdnis ar darba algu Ls 450, piemaksu 20 % - Ls 90, atvaļinājuma pabalstu Ls 450); trīs vecākie referenti (ierēdņa amati) ar darba algu – Ls 350, piemaksu 20% - Ls 70, atvaļinājuma pabalstu Ls 350). Kopā par 2006.gada 6 mēnešiem Ls 12300

2.      Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) kopā par 2006.gada 6 mēnešiem: Ls 5565

3.      Ārvalstu komandējumi kopā par 2006.gada 6 mēnešiem: 3 komandējumi x Ls 750 x 1 darbinieks = Ls 2250

4.      Pakalpojumi un uzturēšanas izdevumi darbiniekiem (energoresursi, ūdens un citi komunālie maksājumi, telpu noma, apsaimniekošanas izdevumi, tehnikas apkope un izejmateriāli, kancelejas preces, sakaru pakalpojumi u.c.) kopā par 2006.gada 6 mēnešiem - vid. Ls 430 x 6

Kopā par 6 mēnešiem (sākot ar 01.07.06.):

36393.07

 

12300

 

 

 

 

 

2963.07

 

 

2250

 

 

 

2580

 

 

 

 

 

 

Kopā:

40725

 

 

 

 

23100

 

 

 

 

 

5565

 

 

4500

 

 

 

5160

 

 

 

 

 

 

Kopā:

40725

 

 

 

 

23100

 

 

 

 

 

5565

 

 

4500

 

 

 

5160

 

 

 

 

 

 

Kopā:

40725

 

 

 

 

23100

 

 

 

 

 

5565

 

 

4500

 

 

 

5160

 

 

 

 

 

 

 

 

      mēn. =  Ls 2580

5.      Autotransporta noma Ls 200 x 6 mēneši. Kopā Ls 1200

6.      Kapitālie izdevumi infrastruktūras un darba vietu izveidošana 4 darbiniekiem vid.cena (4 datori un programmatūra – Ls 7200, 4 lokālie printeri – Ls 800, datortīkla pieslēgums, aizsardzības loģiskie un fiziskie līdzekļi – Ls 2500, 4 telefona aparāti Ls 400, faksa aparāts Ls 160, dokumentu iznīcinātājs Ls 400, mēbeles un darba vietu aprīkojums Ls 1980, dokumentu seifs Ls 1660). Kopā Ls 15100

 

1200

 

15100

 

2400

 

 

 

2400

 

 

2400

 

 

6.       Cita informācija

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1.       Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus izdot citus normatīvos aktus nav nepieciešams

 

 

2.       Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

Saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1.       Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Eiropas Savienības (ES) direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskajiem aspektiem, jo īpaši elektronisko komerciju 20.pants uzliek dalībvalstīm par pienākumu noteikt sankcijas par normatīvo aktu prasību neievērošanu, kuras pieņemtas, pildot šo direktīvu.

 

2.       Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3.       Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4.       Atbilstības izvērtējums

1. tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8.jūnija Direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskajiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū prasības. Direktīva publicēta 2000.gada 17.jūlija “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”. (“Official Journal of the European Communities”)

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

204.14 pants

Direktīva 2000/31/EK

20.pants

atbilst

 

236.10 pants

atbilst

&n bsp;

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1.       Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Interneta asociāciju. Komentārus par izstrādāto likumprojektu Ekonomikas ministrija aicināja sniegt arī Latvijas Informāciju tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijai un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijai, taču atbilde netika saņemta.

2.       Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Interneta asociācija atbalsta izstrādāto likumprojektu, vienlaicīgi aicinot paredzēt e-pasta sūtījumam nebūt nav jābūt komerciāla rakstura, tas var būt arī jebkurš cits sūtījums, kas kaut kādu iemeslu dēļ šķitis traucējošs.

 

3.       Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav

4.       Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Nav

5.       Cita informācija

Ir notikušas konsultācijas arī ar Datu valsts inspekciju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Datu valsts inspekcija likumprojektu neatbalsta, norādot, ka administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana attiecībā uz nelūgtajiem komerciālajiem paziņojumiem nav tās kompetencē. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atbalsta likumprojekta nepieciešamību un izstrādāto redakcijas variantu.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1.       Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Datu valsts inspekcijai papildus tiek uzlikts par pienākumu uzraudzīt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta prasības attiecībā uz juridiskajām personām.

2.       Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3.       Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta izdošana neradīs izmaiņas esošajā lēmumu pārsūdzēšanas kārtībā.

4.       Cita informācija

Nav

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                                  A.K.Kariņš

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.K.Kariņš

K.Gerhards

Dž.Innusa

J.Eglītis

I.Eglītis

 

 

24.01.2006. 9:28

1203

I.Eglītis

7013236

Intars.Eglitis@em.gov.lv