Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

 

Izdarīt Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 6., 13.nr.; 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā (izņemot pārejas noteikumu) vārdu "ierēdnis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "amatpersona" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izslēgt 2.panta piekto daļu.

 

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Pārvaldes personāls

(1) Pārvaldes personālu veido personas, kurām ir atbilstoša profesionālā izglītība, kvalifikācija un speciālā dienesta pakāpe un kuras ir devušas zvērestu un dienē Pārvaldē (turpmāk – amatpersona), kā arī darbinieki, kuri strādā uz darba līguma pamata.

(2) Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka šis likums.

(3) Uz darba līguma pamata Pārvaldē strādājošo personu darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums."

 

4. Izslēgt 6.panta ceturtās daļas 2.punktu.

 

5. Izslēgt III nodaļu.

 

6. Izteikt 22.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kompetencei veikt pirmstiesas izmeklēšanu;".

 

7. Izslēgt 22.panta otro daļu.

 

8. Izslēgt VI nodaļu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Tieslietu ministre

S.Āboltiņa


Likumprojekta “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005. gada 15. jūnijā Ministru kabinets (MK) atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādāto koncepciju ”Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm specializētajā valsts civildienestā” (MK rīkojums Nr.388).

Rīkojuma 3.1. punktā Iekšlietu ministrijai uzdots izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2005. gada 1. oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē likumprojektu par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu.

       Savukārt 4. punktā Tieslietu ministrijai uzdots sagatavot un tieslietu ministrei līdz 2005. gada 1. oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē likumprojektu par grozījumiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Sakarā ar to, ka IeM izstrādātā likumprojektā ”Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums” ir iekļauti IeVP amatpersonu dienesta gaitas nosacījumi un sociālās garantijas, nepieciešams izdarīt grozījumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā un izslēgt III un VI nodaļas.

Sakarā ar to, ka pēc likumprojektā ”Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums” stāšanas spēkā IeVP darbinieki vairs nebūs valsts civildienesta ierēdņi, nepieciešams izdarīt grozījumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā un izslēgt noradījumu, ka ”IeVP personālu veido specializētā valsts civildienesta ierēdņi, kā arī vispārējā valsts civildienesta ierēdņi”.

Likumprojekts paredz izslēgt Kriminālprocesa likumā noteiktās normas.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

 

 

 

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Nav

 

Nav

 

Nav

 

Nav

 

Nav

6. Cita informācija

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus jāizdod šādi normatīvie akti, kas tiek virzīti vienotā paketē ar likumprojektiem:

1. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums;

2. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums;

3. Grozījumi Valsts civildienesta likumā;

4. Grozījums Militārā dienesta likumā;

5. Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

6. Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

7. Grozījumi likumā „Par policiju”;

8. Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā;

9. Grozījumi Robežsardzes likumā.

 

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Ieslodzījuma vietu pārvalde. Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par normatīvā akta ieviešanu sabiedrība tiks informēta, publicējot pieņemto normatīvo aktu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 Tieslietu ministre                                                                                S.Āboltiņa

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

S.Zlatoustovs

 

 

 

06.01.06

943

S.Zlatoustovs

7208294

ievp.pv@apollo.lv