Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 26. janvārī Nr. 8/6-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””.

 

Pielikumā: Likumprojekts, anotācija likumprojektam.

 

Saeimas deputāti:

 

 

 1. ___________________         _______________________

 

 2. ___________________         _______________________

 

 3. ___________________         _______________________

 

 4. ___________________         _______________________

 

5. ___________________     _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr; 1995, 8.,14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 9. panta 1. daļas 19. b) punktu šādā redakcijā:

“b) fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai un tajā iegūtu kokmateriālu pārdošanas, ja mežs ir bijis šīs personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem,”

 

2. Izslēgt šā likuma Pārejas noteikumu 22. punkta pirmo teikumu.


Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Meža nozare no 2005. gada sākumā piedzīvotās vētras ir cietusi lielus zaudējumus. Mežsaimniecības zaudējumi tiek lēsti ap 154 miljonu Ls apmērā, bet kokapstrādes - 58,9 milj.Ls. Īpaši cietuši ir meža īpašnieki.

Augoša meža pārdošana izciršanai tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 25%. Tas rada nelabvēlīgus apstākļus meža zemes īpašniekiem, jo tie valstij maksā gan iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no augoša meža un to īpašumā esošajā mežā iegūto kokmateriālu pārdošanas, gan arī nekustamā īpašuma nodokli par meža zemi. Bez tam jāatzīmē, ka raža no pieaugušas mežaudzes iegūstama tikai aptuveni reizi 80-100 gados. Šāda situācija netieši veicina starpniekfirmu iesaistīšanos mežu pārdošanā, veicinot nelegālus un grūti kontrolējamus darījumus, kā arī izvairīšanos no legālas nodokļu nomaksas.

 

2. Likumprojekta būtība

 

Likumprojekts paredz grozīt likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosakot, ka ienākumi no Latvijas nodokļa maksātāja īpašumā esoša augoša meža pārdošanas nociršanai un šādā nekustamajā īpašumā esošajā mežā sagatavotu kokmateriālu pārdošanas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, tikai tādā gadījumā, ja mežs ir bijis fiziskās personas nekustamajā īpašumā mazāk par 12 mēnešiem.

 

3. Cita informācija

Likuma izmaiņas veicinās 2005.gada 8. un 9.janvāra vētras postījumu seku likvidēšanu, mazinot zaudējumus, kas nodarīti meža zemes īpašniekiem un dabai, kā arī vienkāršos iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanu šajā nozarē. Izmaiņas likumā veicinās darījumu legalizāciju starp meža zemes īpašniekiem un cirsmu izstrādātājiem, pozitīvi ietekmēs legāli iegūto kokmateriālu uzskaiti darījumos, kā arī stimulēs meža zemes īpašniekus ieguldīt līdzekļus meža atjaunošanā un apsaimniekošanā.

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Izmaiņas likumā labvēlīgi ietekmēs kokmateriālu apriti un to darījumu uzskaiti.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nodokļu sloga samazināšanās, stimulēs ieguldīt līdzekļus meža apsaimniekošanā, kas veicinās uzņēmējdarbības attīstību laukos. Tiks vienkāršota nodokļu administrēšana un veicināta darījumu ar augošiem kokiem un kokmateriāliem legalizācija.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Palielināsies meža īpašnieku ienākumi no meža apsaimniekošanas un uzlabosies sociālā situācija laukos.

 

4. Ietekme uz vidi

Tiks veicināta meža atjaunošana un sakopšana, kā arī novērsta kaitēkļu savairošanās vējgāzes seku rezultātā.

 

 

5.Cita informācija

Tiks panākta augoša meža pārdošanas patiesās vērtības atspoguļošana.

 

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nav paredzētas.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav paredzētas.

 

 

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav nepieciešami.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 Nav jāmaina spēkā esošie MK noteikumi.

 

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām likumprojekts atbilst

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar Pasaules dabas fondu, ar meža īpašnieku asociācijām.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Ir iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Diskusijas ar nozares speciālistiem, sniegta informācija republikas nozīmes laikrakstos.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav nepieciešams.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma darbība neprasa jaunu institūciju veidošanu, vienkāršos un atvieglos Valsts ieņēmumu dienesta darbību.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publicēšana un komentāri presē, TV, radio

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likums aizstāv indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija