Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                        Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

(reģ.nr.1534)

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

 

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok.nr.5312)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(6)

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.) šādus grozījumus:

  

 

 

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

3.pants. Ierēdnis

(1) Ierēdnis ir persona, kas tiešās valsts pārvaldes iestādē (turpmāk - iestāde), izņemot publisko aģentūru, veido nozares politiku vai attīstības stratēģiju, koordinē nozares darbību, sadala vai kontrolē finanšu resursus, izstrādā normatīvos aktus vai kontrolē to ievērošanu, sagatavo vai izdod administratīvos aktus, sagatavo vai pieņem citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus.

 

(2) Ierēdnis specializētajā valsts civildienestā ir persona, kas šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas veic diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts policijā, Drošības policijā, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Valsts robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Valsts tiesu ekspertīžu birojā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  3.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "Valsts policijā, Drošības policijā, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Valsts robež­sardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē";

 

1.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt likuma 3.panta pirmajā daļā vārdus “izņemot publisko aģentūru”.

 

Atbalstīt

1. 3.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “izņemot publisko aģentūru”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         izslēgt otrajā daļā vārdus "Valsts policijā, Drošības policijā, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Valsts robež­sardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē";

 

(3) Ministru prezidents, ministrs, īpašu uzdevumu ministrs, Ministru prezidenta biedrs (turpmāk — ministrs), valsts ministrs, minēto amatpersonu biroju darbinieki (palīgi, padomnieki, preses sekretārs), kā arī parlamentārais sekretārs nav ierēdņi.

(4) Valsts interesēs ierēdņa amatā uz noteiktu laiku var iecelt profesionālā dienesta karavīru. Profesionālā dienesta karavīrs, kas ieņem ierēdņa amatu, nav ierēdnis, bet uz viņu attiecas šā likuma 11.panta pirmā daļa, IV un V nodaļa, 22.panta 2., 3. un 4.punkts, 23.panta trešā daļa, 28., 35., 36., 38. un 42.pants. Ierēdņu amatus, kurus var ieņemt profesionālā dienesta karavīri, ierēdņa amata pienākumu izpildes kārtību, disciplinārsodīšanas kārtību un Militārā dienesta likumā profesionālā dienesta karavīram noteikto pabalstu, piemaksu un kompensāciju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Valsts interesēs attiecīgi Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā ierēdņa amatā uz noteiktu laiku var iecelt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi. Iekš­lietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kas ieņem ierēdņa amatu, nav ierēdnis, bet uz viņu attiecas šā likuma 11.panta pirmā daļa, IV un V nodaļa, 22.panta 2., 3. un 4.punkts, 23.panta piektā daļa, 28., 35., 38. un 42.pants. Ierēdņa amata izpildes kārtību un Iekšlietu ministrijas sistē mas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktās darba samaksas, pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.precizēts

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Valsts interesēs attiecīgi Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā ierēdņa amatā uz noteiktu laiku var iecelt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kas ieņem ierēdņa amatu, nav ierēdnis, bet uz šo amatpersonu attiecas šā likuma 11.panta pirmā daļa, IV un V nodaļa, 22.panta 2., 3. un 4.punkts, 23.panta piektā daļa, 28., 35., 38. un 42.pants. Ierēdņa amata izpildes kārtību un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktās darba samaksas, pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

7.pants. Pretendentam izvirzāmās obligātās prasības

Uz ierēdņa amatu var pretendēt persona:

1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis;

2) kura pārvalda latviešu valodu;

3) kurai ir augstākā izglītība;

4) kura nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;

5) kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

6) kura nav atbrīvota no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

7) kura nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;

8) kura nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt likuma 7.panta 8.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

9) kura nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;

10) kura nav iestādes vadītāja vai tiešā priekšnieka radinieks (persona, kura ar ierēdni ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas). Ministru kabinets var noteikt izņēmumus gadījumos, ja citādi attiecīgā iestāde nevar nodrošināt tai noteikto funkciju izpildi.

 

3.

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt likuma 7.panta 9.punktu.

Neatbalstīt

 

 

23.pants. Mēnešalga, pabalsti, piemaksas un prēmijas

(1) Ierēdnis saņem mēnešalgu, kuru atbilstoši ierēdņa ieņemamā amata amatu saimei, līmenim un ierēdņa kvalifikācijas pakāpei Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā nosaka iestādes vadītājs, iestādes vadītājam - ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam - Ministru prezidents.

(2) Ierēdnim ir tiesības papildus mēnešalgai Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā saņemt pabalstus, piemaksas, kompensācijas un prēmijas.

(3) Ierēdņa amatā ieceltais profesionālā dienesta karavīrs saņem normatīvajos aktos par karavīru dienesta atalgojumu noteikto algu, uzturdevu vai tās kompensāciju naudā un šā likuma 28.pantā noteikto piemaksu.

(4) Ierēdnim vai ierēdņa amatā ieceltam profesionālā dienesta karavīram, kuru norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās, saglabā mēnešalgu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 23.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ierēdņa amatā ieceltā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem mēneša amatalgu, piemaksu par izdienu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi un šā likuma 28.pantā noteikto piemaksu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 23.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Ierēdņa amatā ieceltā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem mēneša amatalgu, piemaksu par izdienu, piemaksu par speciālo dienesta pakāpi un šā likuma 28.pantā noteikto piemaksu."

 

40.pants. Disciplinārā atbildība

(1) Ierēdņu disciplinārsodu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pret ierēdni ierosina disciplinārlietu, izmeklē to un piemēro disciplinārsodu.

(2) Pārvalde un Ministru prezidents ir tiesīgi ierosināt un izmeklēt jebkuru disciplinārlietu, uzdot to darīt attiecīgās iestādes vadītājam, pārņemt jebkuru disciplinārlietu, kā arī piemērot disciplinārsodu jebkuram ierēdnim. Ministru prezidents ir tiesīgs uzdot Pārvaldei ierosināt un izmeklēt jebkuru disciplinārlietu.

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3. pantu šādā redakcijā:

“3. Izteikt 40. panta tekstu šādā redakcijā:

“Ierēdņu disciplināratbildību nosaka Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums. Papildus minētajā likumā noteiktajam Ministru prezidents ir tiesīgs izskatīt jebkuru disciplinārlietu un pats piemērot disciplinārsodu, izmantojot tiesības, kas paredzētas tās iestādes augstākai iestādei, kurā ierēdnis pilda valsts civildienestu.”

 

 

Atbalstīt,

mainīt

likumproj.

pantu numerāciju

 

 

 

 

3. Izteikt 40. panta tekstu šādā redakcijā:

“Ierēdņu disciplināratbildību nosaka Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums. Papildus minētajā likumā noteiktajam Ministru prezidents ir tiesīgs izskatīt jebkuru disciplinārlietu un pats piemērot disciplinārsodu, izmantojot tiesības, kas paredzētas tās iestādes augstākai iestādei, kurā ierēdnis pilda valsts civildienestu.”

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

 

9. Grozījumi likuma 23.panta pirmajā daļā un 36.panta otrajā daļā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

5.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“9.1 Šā likuma 40. panta jaunā redakcija stājas spēkā vienlaikus ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu.”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

4. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“9.1 Šā likuma 40.panta jaunā redakcija stājas spēkā vienlaikus ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu.”;

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

 "12. Specializētā valsts civildienesta ierēdņi, kas ieņem amatus Valsts policijā, Drošības policijā, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā, Iekšlietu ministri­jas Informācijas centrā, Valsts robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, ierēdņa statusu saglabā līdz 2006.gada 1.augustam."

 

 

 

 

 

         papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

 "12. Specializētā valsts civildienesta ierēdņi, kas ieņem amatus Valsts policijā, Drošības policijā, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā, Iekšlietu ministri­jas Informācijas centrā, Valsts robežsardzē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, ierēdņa statusu saglabā līdz 2006.gada 1.augustam." 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

6.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos sekojošā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu.”

 

Atbalstīt

 

 

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu.