Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 6., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "ierēdnis" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko un juridisko personu uzdevumus un kompetenci ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi) pienākumus, tiesības un tiesisko aizsardzību."

 

3. Aizstāt 4.panta trešajā daļā vārdus "likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"" ar vārdiem "Biedrību un nodibinājumu likumu".

 

4. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks vienlaikus ir galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, bet viņa vietnieki – galvenā valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora vietnieki."

 

5. Izslēgt 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 52. un 53.pantu.

 

6.     54.pantā:

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus "Viņa veselību" ar vārdiem "Viņas veselību";

aizstāt trešajā daļā vārdus "viņam traucē" ar vārdiem "viņai traucē".

 


7. Aizstāt pārejas noteikumu 5.punktā vārdus "kuri stājušies" ar vārdiem "kuras stājušās".

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


Likumprojekta “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

     Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums nosaka ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēmu, fizisko un juridisko personu uzdevumus un kompetenci ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūru, funkcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo specializētā valsts civildienesta ierēdņu dienesta gaitu, pienākumus, tiesības, tiesisko aizsardzību un sociālās garantijas.

     Ar 2005.gada 15.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.388 „Par koncepciju „Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm specializētajā valsts civildienestā”” Iekšlietu ministrijai uzdots izstrādāt un līdz 2005.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektus par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināro atbildību, kā arī ar minētajiem projektiem saistītos likumprojektus par grozījumiem citos normatīvajos aktos (t.sk. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā), nosakot minēto amatpersonu vienotu dienesta gaitu un disciplinārās atbildības sistēmu, vienlaikus paredzot, ka attiecīgās amatpersonas tiek izslēgtas no valsts civildienesta..

     Izstrādātie Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma projekts, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likuma projekts nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu, kā arī viņu sociālās garantijas. Lai novērstu minēto likumprojektu dublēšanos ar spēkā esošo Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, nepieciešams izdarīt grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, izslēdzot no tā attiecīgās normas.  

2. Normatīvā akta projekta būtība 

 

     Likumprojekts izslēdz normas, kas nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu, kā arī viņu sociālās garantijas. Šīs normas iekļautas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma projektā un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likuma projektā.

     Atsevišķi panti redakcionāli precizēti sakarā ar to, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma projekts paredz, kā turpmāk Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošās amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm vairs nebūs specializētā valsts civildienesta ierēdņu statusā.

3. Cita informācija 

 

     Likumprojekts izskatāms vienotā paketē ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma projektu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likuma projektu, likumprojektiem „Grozījumi likumā „Par policiju””, „Grozījumi Robežsardzes likumā”, „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”, „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, „Grozījumi Militārā dienesta likumā”, kā arī „Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”, ko uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Tieslietu ministrijai.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts nepasliktina dienesta gaitas nosacījumus un sociālās garantijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

4. Ietekme uz vidi  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt   

   Papildus nepieciešams pieņemt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likumu, likumus „Grozījumi likumā „Par policiju””, „Grozījumi Robežsardzes likumā”, „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”, „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, „Grozījumi Militārā dienesta likumā” kā arī „Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”.

   Minēto likumu projekti ir sagatavoti.

   Ar normatīvā akta pieņemšanu spēku zaudēs 2003.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu”, 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.72 „Specializētā valsts civildienesta ierēdņu – policijas darbinieku, robežsargu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo – dienesta gaitas reglaments”, 2003.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.594 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārais reglaments”, 2003.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.597 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas”, 2003.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.706 „Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo specializētā valsts civildienesta ierēdņu pabalstu veselības uzlabošanai un atvaļināšanas pabalstu”, 2002.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.535 „Noteikumi par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, ja viņa veselībai nodarīts kaitējums”.

2. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

    

 

 

 

 

5. Cita informācija 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis  

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija   

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

     Sakarā ar normatīvā akta izpildi jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

     Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

     Amatpersona iestādes vadītāja lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā un pārsūdzēt tiesā.

4. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                              Dz. Jaundžeikars

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Straume
M.Rāzna
T.Stragova
A.Pencis

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

05.01.2006. 09:30

1234

Zandovskis

7075835, linards.zandovskis@vugd.gov.lv