Grozījumi Robežsardzes likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Robežsardzes likumā

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.; 2001, 1., 21.nr.; 2002, 2., 16., 22.nr.; 2003, 2., 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.; 2005, 2., 14., 21., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants. Likuma uzdevumi

Šis likums nosaka Valsts robežsardzes (turpmāk – Robežsardze) darbības tiesisko pamatu, uzdevumus, funkcijas un kompetenci, kā arī robežsargu pienā­kumus un tiesības."

 

2. Izslēgt 6.panta otro teikumu.

 

3. Izslēgt IV, V, VI un VII nodaļu.

 

4. Izslēgt 42.pantu.

 

5. Izslēgt 43.panta sesto un septīto daļu.

 

6. Izslēgt 44., 45. un 46.pantu.

 

7. Izslēgt 47.panta trešo daļu.

 

8. Izslēgt 48.pantu.

 

9. Izslēgt 49.panta ceturto daļu.

 

10. Izslēgt 50. un 51.pantu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


Likumprojekta “Grozījumi Robežsardzes likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

Robežsardzes likums nosaka Valsts robežsardzes struktūru un uzdevumus, tās komplektēšanu, kā arī robežsargu pienākumus un tiesības, iecelšanu amatos, robežsargu dienesta pakāpju piešķiršanu, tiesisko aizsardzību un darbības garantijas.

     Ar 2005.gada 15.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.388 „Par koncepciju „Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm specializētajā valsts civildienestā”” Iekšlietu ministrijai uzdots izstrādāt un līdz 2005.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektus par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināro atbildību, kā arī ar minētajiem projektiem saistītos likumprojektus par grozījumiem citos normatīvajos aktos (t.sk. Robežsardzes likumā), nosakot minēto amatpersonu vienotu dienesta gaitu un disciplinārās atbildības sistēmu, vienlaikus paredzot, ka attiecīgās amatpersonas tiek izslēgtas no valsts civildienesta.

     Izstrādātie Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma projekts un ar to saistītais Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likuma projekts nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (tajā skaitā robežsargu) dienesta gaitu, kā arī viņu sociālās garantijas. Lai novērstu minēto likumprojektu dublēšanos ar spēkā esošo Robežsardzes likumu, nepieciešams izdarīt grozījumus Robežsardzes likumā, izslēdzot no tā attiecīgās normas.  

2. Normatīvā akta projekta būtība  

Likumprojekts izslēdz no Robežsardzes likuma normas, kas nosaka robežsargu dienesta gaitu, t.i., normas, kas regulē robežsargu pieņemšanu dienestā, iecelšanu amatā, pārvietošanu dienesta laikā, speciālo dienesta pakāpju piešķiršanu, atbrīvošanu no amata un atvaļināšanu no dienesta, kā arī viņu sociālās garantijas. Bez tam likumprojekts paredz, ka robežsargs vairs nebūs specializētā valsts civildienesta ierēdnis.

3. Cita informācija 

 

 Likumprojekts izskatāms vienotā paketē ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma projektu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likuma projektu, likumprojektiem „Grozījumi likumā „Par policiju””, „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”, „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”, „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un „Grozījums Militārā dienesta likumā”, kā arī „Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”, ko uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Tieslietu ministrijai.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts nepasliktina dienesta gaitas nosacījumus un sociālās garantijas robežsargiem.

4. Ietekme uz vidi  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt   

Papildus nepieciešams pieņemt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likumu, likumus „Grozījumi likumā „Par policiju””, „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”, „Grozījumi Valsts civildienesta likumā”, „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””, „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un „Grozījumi Militārā dienesta likumā”.

   Minēto likumu projekti ir sagatavoti.

   Ar normatīvā akta pieņemšanu spēku zaudēs 2003.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu”, 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.72 „Specializētā valsts civildienesta ierēdņu – policijas darbinieku, robežsargu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo – dienesta gaitas reglaments”, 2003.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.594 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārais reglaments”, 2003.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.597 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas”, 2002.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.535 „Noteikumi par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, ja viņa veselībai nodarīts kaitējums”.

2. Cita informācija 

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

    

 

 

 

 

5. Cita informācija 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis  

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija   

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

     Sakarā ar normatīvā akta izpildi jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

     Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Amatpersona (robežsargs) Iestādes vadītāja lēmumus būs tiesīga apstrīdēt Iekšlietu ministrijā, savukārt citu iestādes amatpersonu lēmumus – Iestādes vadītājam. Pēc tam iespējama lēmuma pārsūdzība tiesā.

4. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                       Dz.Jaundžeikars

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Straume
M.Rāzna
T.Stragova
S.Blumbergs

 

 

 

 

 

 

05.01.2006. 10:40

1129

Blumbergs

7075663, sandis.blumbergs@rs.gov.lv