Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"

 

Izdarīt likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 23.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants

Likums attiecas uz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību (turpmāk – uzņēmums)."

 

2. Izteikt 2.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Uzņēmuma vadītājs ir:

1) personālsabiedrībā – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību;

2) kapitālsabiedrībā – valde;

          3) kooperatīvajā sabiedrībā – valde vai persona, kura pilda tās funkcijas sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;

4) individuālajā uzņēmumā, zemnieka un zvejnieka saimniecībā – attiecīgi uzņēmuma vai saimniecības īpašnieks;

5) ārvalsts komersanta filiālē un pastāvīgajā pārstāvniecībā – persona, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību;

6) iestādē, kura tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības aģentūrā – tās vadītājs;

7) biedrībā, nodibinājumā, politiskajā organizācijā (partijā), politisko organizāciju (partiju) apvienībā un arodbiedrībā – izpildinstitūcija (vadības institūcija);

8) reliģiskajā organizācijā – vadība (vadības institūcija);

9) individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību."

 


3. Izslēgt 3.panta otrajā daļā vārdu "(ģimenes)".

 

4. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants

Grāmatvedības reģistri kārtojami divkāršā ieraksta sistēmā.

Šā panta noteikumi neattiecas uz:

1) individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200000 latu, citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Minētās personas var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25000 latu. Tās var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā."

 

5. Izslēgt 11.panta trešajā daļā vārdu "(ģimenes)".

 

6. 13.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Par katru pārskata gadu sastāda gada pārskatu, kura struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība noteikta likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem", finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošos likumos un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos vai norādījumos un saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību pieņemtajos normatīvajos aktos.";

 

izteikt ceturtās daļas otro punktu šādā redakcijā:

 

"2) biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un arodbied­rībām, kuru gada pārskata struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;";

 

izslēgt ceturtās daļas 3.punktu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi neattiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200000 latu, individuālajiem komersantiem un citām fiziska­jām personām, kas veic saimniecisko darbību. Šie uzņēmumi uzskaita saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus un izpilda deklarācijas un veidlapas atbilstoši nodokļu likumos vai saskaņā ar tiem pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.";

 

izslēgt sesto un septīto daļu.

 

7.  14.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "(līgumsabiedrības)";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

 

"Šā panta noteikumi neattiecas uz iestādi, kas tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldības budžeta, un valsts vai pašvaldības aģentūru, kuras saimnieciskā gada ilgumu, sākumu un beigas nosaka attiecīgi likumi."

 

8. Izteikt 15.1 panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Padomes personālsastāvu pēc finanšu ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets."

 

9. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Grozījumi likuma 9.pantā un 13.panta piektajā un sestajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

veselības ministrs

G.Bērziņš


                                                                                Likumprojekta                                               

“Grozījumi likumā “Par grāmatvedību””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd likuma “Par grāmatvedību” normas nav pilnībā saskaņotas ar Biedrību un nodibinājumu likumu un  Administratīvā procesa likumu, no šā likuma subjektu loka nav izslēgtas bezpeļņas organizācijas. Tāpēc bija nepieciešams izstrādāt likumprojektu, lai precizētu likuma “Par grāmatvedību” subjektu loku un attiecīgas likuma normas un  izpildītu Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma, Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma un Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma pārejas noteikumu, kā arī Finanšu ministrijas gada rīcības plānā doto uzdevumu.

      Pašlaik likumā “Par grāmatvedību” noteikts, ka individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem pārsniedz 45 000 latu, jākārto grāmatvedība divkāršā ieraksta sistēmā un jāsagatavo gada pārskati saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām. Minētais kritērijs – gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem 45 000 latu - ir noteikts 1995.gada sākumā, aizstājot kopš likuma pieņemšanas 2002.gadā salīdzināmos lielumos noteikto kritēriju – 2000 minimālās mēnešalgas - ar absolūtu lielumu  45 000 latu (2000 reiz minimālā mēnešalga 1994.gadā 22,5 lati).

     Ievērojot minimālās algas un patēriņa cenu pieaugumu kopš 1994.gada, kā arī Komerclikuma 75.pantā noteikto kritēriju – gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem 200 000 latu, kuru sasniedzot fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, likumos “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmumu gada pārskatiem” noteiktais kritērijs - gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem 45 000 latu - ir pārāk zems un neatbilst šābrīža ekonomiskajai situācijai, jo uzliek sarežģītas grāmatvedības kārtošanas un gada pārskata  sagatavošanas pienākumu uzņēmējiem, kas to nav spējīgi nodrošināt.

Uz to norādījusi arī Ekonomikas ministrija 2005.gada  4.februāra vēstulē Nr.6230-01/89 Finanšu ministrijai.

    

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”” paredz:

1) precizēt likuma “Par grāmatvedību”  subjektu loku un saskaņot likumu ar Biedrību un nodibinājumu likumu un  Administratīvā procesa likumu  (likuma “Par grāmatvedību” 1., 2., 3. un 9.panta,  13.panta trešās, ceturtās, sestās un septītās  daļas,  14.panta un 15.1 panta trešās daļas grozījumu projekts);

2) noteikt, ka ar 2007.gada 1.janvāri likuma “Par grāmatvedību” 9.panta otrajā daļā un 13.panta piektajā daļā noteiktais kritērijs - gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem -  individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām un individuālajiem komersantiem  ir 200 000 latu, šo kritēriju saskaņojot ar Komerclikuma 75.pantā individuālajiem komersantiem noteikto kritēriju (likuma “Par grāmatvedību” 9.panta otrās daļas un 13.panta piektās daļas grozījumu projekts).

    

3. Cita informācija

NavII. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projektam ir pozitīva ietekme uz makroekonomiskajiem faktoriem, jo, vienkāršojot grāmatvedības kārtošanas noteikumus, tiks sekmēta neliela apjoma saimnieciska darbība.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiešais ieguvums no likumprojekta būs tas, ka:

1) likumprojekta pieņemšanas rezultātā likums “Par grāmatvedību”  būs skaidrāk saprotams, jo likumā lietotā terminoloģija un likuma normu saturs būs saskaņots ar citiem spēkā esošajiem likumiem;

2) likumprojekta pieņemšana sekmēs neliela apjoma saimniecisko darbību, jo būs vienkāršoti grāmatvedības kārtošanas noteikumi individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem nepārsniedz 200 000 latu. Esošā informācija ļauj spriest, ka vairāk nekā pusei no ekonomiski aktīvajiem individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem un zemnieku un zvejnieku saimniecībām gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem 2004.gadā bija mazāks par 200 000 latu.

     Likumprojekta pieņemšana neietekmēs valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) izmaksas. 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

    Saistībā ar likumprojektā paredzētajiem grozījumiem likuma “Par grāmatvedību” 9.panta otrajā daļā un 13.panta piektajā daļā būs  papildus jāiesniedz attiecīgi likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” grozījumi (likumprojekts sagatavots).

 Saistībā ar likumprojektā paredzētajiem likuma “Par grāmatvedību” 9.panta grozījumiem būs jāsagatavo un Ministru kabineta  kārtības ruļļa 219.punktā paredzētajā termiņā jāiesniedz Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā kārtojama grāmatvedība vienkāršā ieraksta sistēmā.

Saistībā ar likumprojektā paredzētajiem likuma “Par grāmatvedību” 13.panta ceturtās daļas grozījumiem būs jāsagatavo un Ministru kabineta  kārtības ruļļa 219.punktā paredzētajā termiņā jāiesniedz Ministru kabineta noteikumu projekti “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un  “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”, kuri aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumus Nr.251 “Noteikumi par sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem” un Nr.252 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.

      Saistībā ar likumprojektā paredzēto likuma “Par grāmatvedību” 15.1 panta trešās daļas grozījumu būs jāsagatavo un Ministru kabineta kārtības ruļļa 219.punktā paredzētajā termiņā jāiesniedz grozījums Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumos Nr.437 “Grāmatvedības padomes nolikums” un Ministru kabineta rīkojuma “Par grāmatvedības padomes sastāvu” projekts.

 

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

     Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām, ko tā uzņēmusies, 2003.gadā Atēnās parakstot un noteiktā kārtībā ratificējot Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojektu nosūtīts izvērtēšanai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija neatbalsta likumprojektā paredzēto kritēriju  paaugstināšanu no 45 000 latiem uz 200 000 latiem. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija šaubās par minēto kritēriju paaugstināšanas lietderību.

Latvijas Pašvaldību savienība pēc likumprojekta izskatīšanas ierosina papildināt likumu “Par grāmatvedību” ar jaunu pantu, kurš paredzētu, ka  pašvaldības var noteikt grāmatvedības kārtošanu un organizāciju pašvaldību finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītajām iestādēm.

Priekšlikums nav ņemts vērā, jo:

 - saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta otro daļu un 30.panta otro daļu budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti  Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pašvaldības sagatavo un iesniedz gada pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā;

- savukārt saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 15.panta pirmo daļu visiem šā likuma subjektiem (arī iestādēm, kuras tiek finansētas no pašvaldību budžetiem) noteikumus par    grāmatvedības kārtošanu un organizāciju izdod Ministru kabinets.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

     Informācija par likumprojektu tika sniegta Pasaules Bankas organizētajā konferencē par Latvijas grāmatvedības un revīzijas (audita) novērtējuma rezultātiem.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

     Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietots informācijas sistēmā “NAIS”. Par jaunākajiem grozījumiem grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos tiks plaši informēts vairākos specializētajos periodiskajos izdevumos. Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti arī ar ministrijas mājaslapas un sabiedrisko attiecību speciālistu starpniecību dažādos plašsaziņas līdzekļos.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

     Ja būs neskaidrības, indivīds varēs griezties ar viņu interesējošiem jautājumiem šā likumprojekta sagatavotājā  un iesniedzējā institūcijā – Finanšu ministrijā. Indivīds lēmumus varēs apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt savas tiesības indivīds varēs aizstāvēt arī vispārējā kārtībā, griežoties tiesā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                      O.Spurdziņš       

 

   

 

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

S.Zvidriņa

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Malējs

 

 

9.12.2005. 8:40

1417

G.Majevska

7095616; Gunta.Majevska@fm.gov.lv