Iesniedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Rīgā, 2006. gada 18. maijā

 

9/4 – 2 - 115                                       

 

 

                                                                        Saeimas Prezidijam

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (Reģ.nr.1529) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: priekšlikumu tabula un likumprojekts otrajam lasījumam uz _5__ lpp.

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājas biedrs           

                                               

 

Augusts Brigmanis   

 

 

 

 


 

2.lasījums

 

 

Grozījumi likumā

“Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 

 

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997,11.nr.; 2002,2.,13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr. ) šādus grozījumus:

 

          1. Aizstāt visā likumā vārdu “pilsonis”(attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

2. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Akreditācija.

          Latvijas Republikas vai ārvalstu masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi (turpmāk – akreditētājinstitūcija) var akreditēt tajā savus žurnālistus vai citus pārstāvjus.

          Akreditācija nodrošina iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos, kā arī saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

           Ministru kabinets nosaka akreditācijas veidus un termiņus, uz kādiem piešķir akreditāciju, kā arī akreditēšanas kārtību un gadījumus, kad akreditāciju var apturēt vai anulēt.

          Ja iestāde aptur vai anulē akreditāciju, lēmumu par to var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

 

           

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                                                                      Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

(reģ. nr.1529)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījumā redakcija

 

Pr

nr

Priekšlikumi

                    (5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2002,2.,13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr. ) šādu grozījumu:

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

“Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997,11.nr.; 2002,2.,13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr. ) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991,5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997,11.nr.; 2002,2.,13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr. ) šādus grozījumus:

 

 

 

2.

Deputāts V.Buzajevs

Aizstāt visā likumā vārdu “pilsonis”(attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 

 

 

Atbalstīt

 

   1. Aizstāt visā likumā vārdu “pilsonis”(attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “persona” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

   26. pants. Akreditācija

 

Masu informācijas līdzekļi, saskaņojot to ar iestāžu, uzņēmumu un organizāciju institūcijām vai pilnvarotajām personām, var akreditēt tajās savus žurnālistus.

 

Akreditētajam žurnālistam ir tiesības piedalīties akreditētājorganizācijas rīkotajās atklātajās sapulcēs un citos pasākumos, viņu apgādā ar stenogrammām, protokoliem un citiem dokumentiem šīs organizācijas noteiktajā kārtībā.

 

Ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgos pārstāvjus Latvijas Republikā akreditē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

 

Akreditētājorganizācija var pārtraukt žurnālista akreditāciju, ja viņš neievēro šā likuma 25. panta noteikumus.

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija var pārtraukt ārvalstu žurnālistu akreditāciju, ja viņi pārkāpj Latvijas Republikas likumus.

 

 

 

 

 

 

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

 

    "26.pants. Akreditācija

 

    Masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi, uzņēmumu un organizāciju var akreditēt savus pārstāvjus šajās institūcijās.

 

   Akreditācija nodrošina masu informācijas līdzekļa pārstāvja iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos un saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

 

   Latvijas Republikas masu informācijas līdzekļu pārstāvju un ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgo pārstāvju akreditācijas veidus un termiņus, akreditācijas saņemšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību Latvijas Republikā nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Deputāte I.Krastiņa

Papildināt 26.panta

      pirmo daļu aiz vārda “savus” ar vārdiem “žurnālistus un”;

    otro daļu aiz vārda “nodrošina” ar vārdiem “žurnālistu un masu informācijas līdzekļa pārstāvju”;

     trešo daļu aiz vārda “Republikas” ar vārdiem “žurnālistu un”, kā arī aiz vārda “ārvalstu” ar vārdiem “žurnālistu un”. 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Akreditācija.

    Latvijas Republikas vai ārvalstu masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi vai privāto tiesību subjektu (turpmāk – akreditētājinstitūcija) var akreditēt tajā savus žurnālistus vai citus pārstāvjus.

    Akreditācija nodrošina iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos, kā arī saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

    Ministru kabinets nosaka akreditācijas veidus un termiņus, uz kādiem piešķir akreditāciju, kā arī akreditēšanas kārtību un gadījumus, kad akreditāciju var apturēt vai anulēt.

    Ja akreditāciju aptur vai anulē iestāde, lēmumu par to var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Akreditācija.

    Latvijas Republikas vai ārvalstu masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi (turpmāk – akreditētājinstitūcija) var akreditēt tajā savus žurnālistus vai citus pārstāvjus.

    Akreditācija nodrošina iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos, kā arī saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

    Ministru kabinets nosaka akreditācijas veidus un termiņus, uz kādiem piešķir akreditāciju, kā arī akreditēšanas kārtību un gadījumus, kad akreditāciju var apturēt vai anulēt.

    Ja iestāde aptur vai anulē akreditāciju, lēmumu par to var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšl. nr.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļaut komisijas priekšl. nr.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

2. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

 

“26.pants. Akreditācija.

    Latvijas Republikas vai ārvalstu masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi (turpmāk – akreditētājinstitūcija) var akreditēt tajā savus žurnālistus vai citus pārstāvjus.

    Akreditācija nodrošina iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos, kā arī saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

    Ministru kabinets nosaka akreditācijas veidus un termiņus, uz kādiem piešķir akreditāciju, kā arī akreditēšanas kārtību un gadījumus, kad akreditāciju var apturēt vai anulēt.

    Ja iestāde aptur vai anulē akreditāciju, lēmumu par to var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”