Grozījums likumā "Par presi un citem masu informācijas līdzekļiem"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"

 

Izdarīt likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2002, 2., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

 

"26.pants. Akreditācija

Masu informācijas līdzekļi pēc saskaņošanas ar attiecīgo iestādi, uzņēmumu un organizāciju var akreditēt savus pārstāvjus šajās institūcijās.

Akreditācija nodrošina masu informācijas līdzekļa pārstāvja iekļūšanu akreditētājinstitūcijas telpās, tiesības piedalīties akreditētājinstitūcijas rīkotajās atklātajās sēdēs, sapulcēs un citos pasākumos un saņemt stenogrammas, protokolus un citus dokumentus.

Latvijas Republikas masu informācijas līdzekļu pārstāvju un ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgo pārstāvju akreditācijas veidus un termiņus, akreditācijas saņemšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību Latvijas Republikā nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks


Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 26.panta trešā daļa nosaka, ka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija akreditē ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgos pārstāvjus Latvijas Republikā.

Likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 26.panta piektā daļa paredz, ka Latvijas Republikas Ārlietu ministrija var pārtraukt ārvalstu žurnālistu akreditāciju, ja viņi pārkāpj Latvijas Republikas likumus.

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma Pārejas noteikumu 6.punkts paredz, ka ir jālikvidē likumos paredzētā pārvaldes iestādes kompetence izdot ārējus normatīvos aktus.

Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma Pārejas noteikumu 6.punktā dotā uzdevuma izpildi, Ārlietu ministrija ir sagatavojusi likumprojektu “Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” (turpmāk tekstā – likumprojekts).

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izteikt likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 26.pantu jaunā redakcijā, paredzot, ka Latvijas Republikas masu informācijas līdzekļu pārstāvju un ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgo pārstāvju akreditācijas veidus un termiņus, akreditācijas saņemšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību noteiks Ministru kabinets. Tādējādi likvidējot 26.panta trešajā un piektajā daļā ietverto deleģējumu Ārlietu ministrijai izdot ārējus normatīvos aktus.

3. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Tiks noteikti vienādi principi masu saziņas līdzekļu pārstāvju akreditācijai Valsts prezidenta kancelejā, Saeimā, Ministru kabinetā.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Tiks izdoti Ministru kabineta noteikumi, kuri noteiks Latvijas Republikas masu informācijas līdzekļu pārstāvju un ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgo pārstāvju akreditācijas veidus un termiņus, akreditācijas saņemšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību.

2. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedriskās informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

 Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Likumprojekta pieņemšanas rezultātā jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

Ārlietu ministrs                                                                                                  A.Pabriks

 

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

E.Skuja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

E.Dumpe

E.Vijupe

L.Zalužinska

 

 

05.12.2005 13:30

861

L.Zalužinska

7016360, liga.zaluzinska@mfa.gov.lv