Aizsardzības un iekšlietu komisija

2006. gada ___martā

Nr.________________

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

  Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 15.marta sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"” (reģ.nr. 1528; 2.lasījums). 

 

Komisija minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz to iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā:

Likumprojekta “Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"” (reģ.nr. 1528) salīdzinošā tabula 2. lasījumam uz ____lpp. 

 

 

 

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                           

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"

(reģ.nr. 1528)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Pr.nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

(2)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

4.pants. (1) Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek atzīti finanšu līdzekļi un cita manta, kas tieši vai netieši iegūta Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā.

(2) Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem atzīstami arī finanšu līdzekļi vai cita manta, kuru kontrolē (tieši vai netieši) vai kuras īpašnieks ir:

1) persona, kura sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem atbilstošo valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem;

2) persona, par kuru šā likuma 33.pantā minētajām institūcijām ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu to turēt aizdomās par nozieguma izdarīšanu — terorismu vai līdzdalību tajā.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām personām Kontroles dienests atbilstoši informācijas sniedzēja nosacījumiem informē šā likuma 2.panta otrajā daļā minētās personas.

Izteikt 4.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) persona, kura sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajiem valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem;".

1

Ārlietu ministrs A.Pabriks:

 

Izteikt 4.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) persona, kura sakarā ar aizdomām par draudiem izdarīt terora aktu,  terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajiem valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem;".

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 4.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) persona, kura sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajiem valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem;”.

 

Pārejas noteikumi

1. Ar kontiem, kas atvērti pirms 1997.gada 1.janvāra, neidentificējot klientu, pēc 1999.gada 1.janvāra, kamēr nav veikta konta turētāja identifikācija, nedrīkst veikt nekādas darbības, izņemot konta slēgšanu.

2. Šā likuma noteikumi attiecināmi arī uz šā likuma 2.panta otrajā daļā minēto personu struktūrvienībām un meitas sabiedrībām ārvalstīs.

 

 

 

 

2

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt  likumprojektu ar 2.pantu šādā redakcijā:

 

“2.Papildināt  pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.septembrim, ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumi Nr. 840 “Noteikumi par valstu un starptautisko organizāciju sastādītajiem sar akstiem, kuros iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 22.nr.) ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.””

   

pieņemt

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumi Nr.840 “Noteikumi par valstu un starptautisko organizāciju sastādītajiem sarakstiem, kuros iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 22.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”