Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"

 

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 4.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) persona, kura sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajiem valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

A.Pabriks


Likumprojekta “Grozījums likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” 4.panta pirmā daļa nosaka, ka par noziedzīgi iegūtiem tiek atzīti finanšu līdzekļi un manta, kas tieši vai netieši iegūta Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā. 4.panta otrās daļas pirmais punkts paredz, ka par noziedzīgi iegūtiem uzskatāmi arī tādi līdzekļi vai manta, kuru cita starpā kontrolē vai kuras īpašnieks ir persona, kura sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem atbilstošo valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem. Lai izpildītu likumā doto uzdevumu, 2004.gada 5.oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.840 “Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuru sastādītajos sarakstos iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā”. Taču tā kā Ministru kabineta noteikumos nebija iespējams paredzēt vienotus kritērijus, pēc kuriem iedalīt valstis un starptautiskās organizācijas, noteikumi tika pieņemti, nosakot valstu un starptautisko organizāciju sastādītos sarakstus.

Līdz ar to ir radusies nepieciešamība precizēt likumā ietverto pilnvarojumu Ministru kabinetam, lai tas atbilstu Ministru kabineta pieņemto noteikumu būtībai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”” paredz izdarīt grozījumu likuma 4.panta otrās daļas pirmajā punktā, nosakot, ka par noziedzīgi iegūtiem uzskatāmi arī tādi līdzekļi vai manta, kuru cita starpā kontrolē vai kuras īpašnieks ir persona, kura sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā ir iekļauta kādā no Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajiem valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem šādu personu sarakstiem.

Likuma grozījums precizētu Ministru kabinetam doto pilnvarojumu noteikumu pieņemšanai.

3. Cita informācija

-

 

I. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

 

 

Ietekmes nav.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Ietekmes nav.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

Ietekmes nav.

 

4. Ietekme uz vidi

 

 

Ietekmes nav.

5. Cita informācija

 

 

 

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0
0
0
0
0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0
0
0
0
0

3. Finansiālā ietekme

0
0
0
0
0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

0
0
0
0
0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

0

 

 

 

0

0

0

0

6. Cita informācija

-

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Pēc likuma pieņemšanas būs nepieciešams no jauna izdot Ministru kabineta noteikumus “Noteikumi par valstīm un starptautiskajām organizācijām, kuru sastādītajos sarakstos iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā”.

 

Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

-

 

-

 

-

-

5. Cita informācija

-

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Publicējot likumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

 

 

4. Cita informācija

-

 

 

Ārlietu ministrs                                                               A. Pabriks

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

I. Kļava

E. Dumpe

E. Vijupe

A. Kalniņa

 

 

 

16.01.2006  11:40

782

Agnese Kalniņa; 7016290;

Agnese.Kalnina@mfa.gov.lv