Grozījums Militārā dienesta likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 35.panta pirmo daļu aiz vārdiem "specializētā valsts civildienesta ierēdnim" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi".

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars


Likumprojekta „Grozījums Militārā dienesta likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Militārā dienesta likuma 35.pants paredz, ka profesionālajā dienestā pieņemtajam bijušajam specializētā valsts civildienesta ierēdnim pielīdzināšanas kārtībā var piešķirt atbilstošu karavīra dienesta pakāpi.

Ar Ministru kabineta 2005.gada 15.jūnija rīkojumu Nr.388 tika atbalstīta koncepcija „Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm specializētajā valsts civildienestā”, kurā paredzēta minēto amatpersonu izslēgšana no valsts civildienesta. Ņemot vērā minēto, ir sagatavots grozījums Militārā dienesta likumā un paredzēts, ka karavīru dienesta pakāpes pielīdzināšanas kārtībā var piešķirt arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz bijušajām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pielīdzināšanas kārtībā piešķirt karavīra dienesta pakāpes.

3. Cita informācija

Likumprojektu nepieciešams virzīt vienotā paketē ar šādiem normatīvo aktu projektiem:

1. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums;

2. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums;

3. Grozījumi Valsts civildienesta likumā;

4. Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

5. Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

6. Grozījumi likumā „Par policiju”;

7. Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā;

8. Grozījumi Robežsardzes likumā;

9. Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā, ko uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Tieslietu ministrijai.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

   III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus nepieciešams izdot šādus normatīvos aktus, kas tiek virzīti vienotā paketē ar likumprojektu:

1. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums;

2. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likums;

3. Grozījums Civildienesta likumā;

4. Grozījumi likumā „Par interešu

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

5. Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

2. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

  Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem  

 Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu.

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājā un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                                                  Dz.Jaundžeikars

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

I.Livčāne

I.Šnepsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2005. 15:30

812

Kurme

7219310, Gunta.Kurme@iem.gov.lv