Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Likumprojekts “Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā “ otrajam lasījumam     

( reģ. nr.  1525      )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 5359)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

 

 

 

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

 

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.,2004, 10. nr.;2005,11.nr.) šādus grozījumus:

 

Nav.

 

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.,2004, 10. nr.;2005,11.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1. Izslēgt 1. panta 1. , 2., 5., 8., 10. un 13. punktu.

 

 

 

1. Izslēgt 1. panta 1. , 2., 5., 8., 10. un 13. punktu.

1) dzīvnieku barība — neapstrādāts, svaigs vai konservēts augu vai dzīvnieku izcelsmes produkts, rūpnieciskās pārstrādes blakusprodukts vai organiska vai neorganiska viela, kuru izmanto dzīvnieku ēdināšanai atsevišķi vai barības maisījumos;

 

 

 

 

 

2) barības aprite — dzīvnieku barības ražošana, iepakošana, uzglabāšana, ievešana (importēšana), izvešana (eksportēšana), izplatīšana vai tirgošana;

 

 

 

 

 

 

-----------------------

 

 

 

 

5) barības piedeva — viela vai mikroorganisms un to preparāti (izņemot barības sastāvdaļas un premiksus), kurus pievieno barībai vai ūdenim, lai uzlabotu barības maisījuma vai barības sastāvdaļas īpašības, uzlabotu dzīvnieku izcelsmes produktu īpašības, uzlabotu akvārija zivtiņu un mājas (istabas) putnu krāsu, nodrošinātu dzīvnieku pilnvērtīgu ēdināšanu, paaugstinātu to produktivitāti, sasniegtu noteiktus ēdināšanas mērķus, nodrošinātu dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, novērstu vai mazinātu lopkopības kaitīgo ietekmi uz vidi, kā arī lai pasargātu dzīvniekus no kokcidiozēm un histomonozēm;

 

 

 

 

 

--------------------------------

 

 

 

 

 

8) premikss — vienas vai vairāku barības piedevu maisījums ar papildvielu (barības sastāvdaļu vai ūdeni), kurš paredzēts barības rūpnieciskai ražošanai un kura koncentrācija pilnvērtīgā barības maisījumā ir 20 kg/t vai mazāka par 20 kg/t;

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------

 

 

 

 

 

10) produktīvais dzīvnieks — dzīvnieks, no kura iegūst cilvēka uzturam paredzētu pārtiku;

 

 

 

 

 

 

------------------------------------

 

 

 

 

 

13) trešā valsts — valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

 

 

 

 

 

 

3.pants. (1) Persona var iesaistīties barības apritē, ja tās darbība ar katru barības veidu jebkurā barības aprites posmā un vietā ir atzīta vai reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā.

2. 3. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra regulā (EK) nr. 183/2005, ar ko paredz barības  higiēnas prasības, atzīst vai reģistrē barības apritē iesaistīto personu, izņemot šā likuma 6. pantā minētās barības apritē iesaistītās personas.”;

 

 

 

 

2. 3. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra regulā (EK) nr. 183/2005, ar ko paredz barības  higiēnas prasības, atzīst vai reģistrē barības apritē iesaistīto personu, izņemot šā likuma 6. pantā minētās barības apritē iesaistītās personas.”;

 

(2) Barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību un prasības barības apritē iesaistītajām personām nosaka Ministru kabinets.

 

izslēgt otrajā daļā vārdus “un prasības barības apritē iesaistītajām personām”.

 

 

 

izslēgt otrajā daļā vārdus “un prasības barības apritē iesaistītajām personām”.

(3) Pārtikas un veterinārais dienests atzītās un reģistrētās personas, kas iesaistītas barības apritē, ieraksta barības apritē iesaistīto personu sarakstā.

 

 

 

 

 

4.pants. Barības apritē iesaistīto personu atzīst, ja tā atbilst noteiktām prasībām un ražo, iepako, izplata, uzglabā, ieved vai izved:

3. Izslēgt 4. pantu.

 

 

 

3. Izslēgt 4. pantu.

1) barības piedevas, kas satur antibiotikas, augšanas stimulatorus, kokcidiostatus, karotinoīdus un ksantofilus, vitamīnus un provitamīnus, mikroelementus, antioksidantus, mikroorganismus vai fermentus;

 

 

 

 

 

2) olbaltumvielas, kas iegūtas no baktērijām, raugiem (izņemot raugus, kuri kultivēti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes substrātiem), aļģēm un zemākajām sēnēm;

 

 

 

 

 

3) aminoskābju fermentācijas blakusproduktus, aminoskābes, aminoskābju sāļus un aminoskābju analogus;

 

 

 

 

 

4) premiksus, kas satur antibiotiku, augšanas stimulatoru un kokcidiostatu grupas barības piedevas;

 

 

 

 

 

 

5) premiksus, kas satur varu, selēnu, A un D vitamīnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Barības apritē iesaistīto personu atzīst, ja tā atbilst noteiktām prasībām un ražo vai savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai gatavo barības maisījumus, kuru sastāvā ir:

Izslēgt 5. pantu.

 

 

 

Izslēgt 5. pantu.

1) premiksi, kas satur antibiotikas, augšanas stimulatorus un kokcidiostatus;

 

 

 

 

 

2) barības sastāvdaļas ar palielinātu piesārņojumu.

 

 

 

 

 

 

6.pants. Barības apritē iesaistīto personu atzīst, ja tā atbilst noteiktām prasībām un ražo, iepako, izplata, uzglabā, ieved, izved vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo ārstniecisko barību.

 

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Pārtikas un veterinārais dienests atzīst barības apritē iesaistīto personu, ja tā atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtību noteiktajām prasībām un ražo, iepako, izplata, ieved, izved vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo ārstniecisko barību.”

 

 

 

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Pārtikas un veterinārais dienests atzīst barības apritē iesaistīto personu, ja tā atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtību noteiktajām prasībām un ražo, iepako, izplata, ieved, izved vai savas saimniecības dzīvniekiem gatavo ārstniecisko barību.”

7.pants. Barības apritē iesaistīto personu reģistrē, ja tā atbilst noteiktām prasībām un ražo, iepako, izplata, uzglabā, ieved vai izved:

5. Izslēgt 7. pantu.

 

 

 

5. Izslēgt 7. pantu.

1) aromātvielu, želētājvielu, saistvielu, krāsvielu, emulģējošu, stabilizējošu, konservējošu, pretsaķepes un apetīti veicinošu vielu, biezinātāju un koagulantu grupas barības piedevas;

 

 

 

 

 

2) premiksus, kas satur antioksidantus, karotinoīdus un ksantofilus, vitamīnus un provitamīnus (izņemot A un D vitamīnu), mikroelementus (izņemot varu un selēnu), mikroorganismus vai fermentus;

 

 

 

 

 

3) barības maisījumus, kuru sastāvā ir premiksi, kas satur antioksidantus, karotinoīdus un ksantofilus, vitamīnus, provitamīnus, mikroelementus, mikroorganismus vai fermentus;

 

 

 

 

 

4) barības maisījumus, kuru sastāvā ir barības piedevas, kas satur antioksidantus, karotinoīdus un ksantofilus, vitamīnus un provitamīnus (izņemot A un D vitamīnu), mikroelementus (izņemot varu un selēnu), mikroorganismus vai fermentus;

 

 

 

 

 

5) barības maisījumus, kas nesatur barības piedevas un premiksus.

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Barības apritē iesaistīto personu reģistrē, ja tā atbilst noteiktām prasībām un iepako, izplata, uzglabā, ieved vai izved barības maisījumus, kuru sastāvā ir:

Izslēgt 8. pantu.

 

 

 

Izslēgt 8. pantu.

1) premiksi, kas satur antibiotikas, augšanas stimulatorus un kokcidiostatus;

 

 

 

 

 

2) barības sastāvdaļas ar palielinātu piesārņojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Barības apritē iesaistīto personu reģistrē, ja tā atbilst noteiktām prasībām un savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai gatavo barības maisījumus, kuru sastāvā ir:

Izslēgt 9. pantu.

 

 

 

Izslēgt 9. pantu.

1) premiksi, kas satur antioksidantus, karotinoīdus un ksantofilus, vitamīnus un provitamīnus, mikroelementus, mikroorganismus vai fermentus;

 

 

 

 

 

2) barības piedevas, kas satur antioksidantus, vitamīnus un provitamīnus (izņemot A un D vitamīnu), mikroelementus (izņemot varu un selēnu), mikroorganismus vai fermentus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants.  (1) Barības marķējumā un reklāmā sniegtā informācija nedrīkst maldināt vai piedēvēt barībai īpašības, kuras tai nepiemīt.

6. Izslēgt 10. panta pirmo daļu.

 

 

 

6. Izslēgt 10. panta pirmo daļu.

(2) Marķējumam jābūt labi redzamam, salasāmam un neizdzēšamam.

 

 

 

 

 

(3) Par marķējuma kvalitāti atbild ražotājs vai iepakotājs un izplatītājs, ja tas ir pilnvarots mainīt produkta oriģinālo iepakojumu vai marķējumu.

 

 

 

 

 

(4) Latvijā drīkst izplatīt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā marķētu barību.

 

 

 

 

 

11.pants. (1) Barību izplata ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

 

 

 

 

 

(2) Iepakojumu aizver tā, lai to nebūtu iespējams lietot atkārtoti.

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 11. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Prasības barības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģināla iepakojuma, kā arī šādu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

7. Papildināt 11. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Prasības barības tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģināla iepakojuma, kā arī šādu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

15.pants. (1) Latvijā atļautās barības piedevas, olbaltumvielas, kas iegūtas no baktērijām, raugiem (izņemot raugus, kuri kultivēti uz augu vai dzīvnieku izcelsmes substrātiem), aļģēm un zemākajām sēnēm, aminoskābju fermentācijas blakusproduktus, aminoskābes, aminoskābju sāļus un aminoskābju analogus, to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.

8.Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijā atļautās barības piedevas un bioproteīnus un to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

8.Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijā atļautās barības piedevas un bioproteīnus , kā arī to aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”

(2) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

16.pants. Barības piedevas, kas satur antibiotikas, augšanas stimulatorus, kokcidiostatus, varu, selēnu, A un D vitamīnu, drīkst izplatīt tikai atzītai barības apritē iesaistītai personai, kura ražo premiksus.

 Izslēgt 16. un 17. pantā vārdu “antibiotikas”.

 

 

 

 Izslēgt 16. un 17. pantā vārdu “antibiotikas”.

17.pants. Premiksus, kas satur antibiotikas, augšanas stimulatorus un kokcidiostatus, drīkst izplatīt tikai atzītai barības apritē iesaistītai personai, kura ražo barības maisījumus.

 

 

 

 

 

 

22.pants. (1) Barības ražotājs un izplatītājs nodrošina kvalitatīvas un nekaitīgas barības apriti.

 

 

 

 

 

(2) Barībā un barības sastāvdaļās aizliegtās vielas un barības nekaitīguma prasības nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Barības ražošanas uzņēmums nodrošina pašvērtēšanas sistēmas (kritisko kontroles punktu bīstamības analīze — HACCP) darbību — dokumentētu ražotās produkcijas kvalitātes kontroli, ko veic barības ražotājs vai tā atsevišķa struktūrvienība.

10. Izslēgt 22. panta trešo, ceturto un piekto daļu.

 

 

 

10. Izslēgt 22. panta trešo, ceturto un piekto daļu.

(4) Barības apritē iesaistītā persona izveido un uztur reģistru, kas nodrošina barības un barības sastāvdaļu izsekojamību.

 

 

 

 

 

(5) Barības apritē iesaistītā persona par barību vai barības sastāvdaļām, kuras neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nekavējoties informē Pārtikas un veterināro dienestu, kā arī personas, kas iesaistītas šīs barības vai barības sastāvdaļu apritē, un izņem attiecīgo barību vai barības sastāvdaļas no apgrozības.

 

 

 

 

 

28.pants. Ja barība vai barības sastāvdaļas neatbilst prasībām, kādas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti, apdraud cilvēku un dzīvnieku veselību, dzīvību un vidi, Pārtikas un veterinārais dienests lemj par to, vai:

11. Izslēgt 28. pantu.

 

 

 

11. Izslēgt 28. pantu.

1) izdot rīkojumu par šīs barības nosūtīšanu atpakaļ uz to valsti, no kurienes tā atsūtīta, un nekavējoties par to informē Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, norādot produkta nosaukumu un atklāto pārkāpumu;

 

 

 

 

 

2) barības apritē iesaistītajām personām atļaut veikt vienu no šādiem pasākumiem: noteiktā termiņā panākt produktu atbilstību prasībām, vajadzības gadījumā attīrīt, pārstrādāt to jebkurā citā piemērotā veidā, izmantot citiem mērķiem vai iznīcināt.

 

 

 

 

 

29.pants. (1) Barības aprites valsts uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē barības ražošanas posmus, barības iepakošanu, uzglabāšanu, izplatīšanu, ievešanu Latvijā un izvešanu no Latvijas, kā arī barības tirdzniecību un izmantošanu.

12. Izslēgt 29. panta otro un trešo daļu.

 

 

 

12. Izslēgt 29. panta otro un trešo daļu.

(3) Pārtikas un veterinārais dienests veic barības apritē iesaistīto personu uzraudzību un kontroli atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātajai barības aprites uzraudzības programmai, kā arī tad, ja ir aizdomas par barības neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

 

 

 

 

30.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina barības paraugu noņemšanu un analīzi atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātajai barības paraugu analīžu metodikai.

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārais dienests izveido un aktualizē to laboratoriju sarakstu, kurām atļauts veikt barības paraugu analīzi.

 

13. Izslēgt 30. panta otro daļu.

 

 

 

13. Izslēgt 30. panta otro daļu.

(3) Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

31.pants. Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā un zemkopības ministrs apstiprina rīcības plānu gadījumam, ja barība varētu radīt nopietnus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi.

 

14. Izslēgt 31. pantu.

 

 

 

14. Izslēgt 31. pantu.

32.pants. (1) Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs ieceļ pārtikas un veterināros inspektorus (turpmāk — inspektors). Inspektora pienākums ir veikt barības aprites uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

15. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

“32. pants. Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs ieceļ pārtikas un veterināros inspektorus (turpmāk – inspektors). Inspektora pienākums ir uzraudzīt un kontrolēt barības apriti atbilstoši normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti noteiktajām prasībām.”

 

 

 

15. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

“32. pants. Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs ieceļ pārtikas un veterināros inspektorus (turpmāk – inspektors). Inspektora pienākums ir uzraudzīt un kontrolēt barības apriti atbilstoši normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti noteiktajām prasībām.”

(2) Inspektoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt barības apritē iesaistīto personu, iegūt nepieciešamo informāciju un noņemt paraugus saskaņā ar barības aprites valsts uzraudzības programmu, kā arī veikt minētās darbības tad, ja ir aizdomas vai sūdzības, ka barības apritē iesaistītā persona pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

 

 

 

 

34.pants. Ja konstatēts pārkāpums, inspektoram ir tiesības vainīgo personu administratīvi sodīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Izslēgt 34. , 35. un 36. pantu.

 

 

 

16. Izslēgt 34. , 35. un 36. pantu.

35.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests barības apritē iesaistīto personu rakstveidā informē par lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz kontrolē iegūtajiem rezultātiem.

 

 

 

 

 

(2) Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

36.pants. Inspektoram ir aizliegts:

 

 

 

 

 

1) izpaust komercnoslēpumus, kas viņam kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus;

 

 

 

 

 

2) nepamatoti kavēt barības apritē iesaistītās personas darbību;

 

 

 

 

 

3) personiski vai ar trešās personas starpniecību piedalīties barības apritē iesaistītās personas saimnieciskajā darbībā.

 

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1970.gada 20.jūlija direktīvas 70/373/EEK par Kopienas analīžu un paraugu ņemšanas metožu ieviešanu oficiālai dzīvnieku barības kontrolei;

 

17. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 5. un 6. punktu.

 

 

 

17. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 5. un 6. punktu

-----------------------------------

 

 

 

 

 

5) Padomes 1995.gada 25.oktobra direktīvas 95/53/EK par barības oficiālās kontroles pamatprincipiem

 

 

 

 

 

6) Padomes 1995.gada 22.decembra direktīvas 95/69/EK par dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtību un grozījumiem direktīvās 70/524/EEK, 74/63/EEK, 79/373/EEK un 82/471/EEK

 

 

 

 

 

--------------------------------